masalah pembelajaran matematik .by form one student in learning mathematic for the topic of integer....

Download MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK .by form one student in learning mathematic for the topic of integer. ... students to understand and acquire mathematics’ teachers should ... Bagi

Post on 01-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK DIKALANGAN PELAJAR

  TINGKATAN SATU DALAM TAJUK INTEGER

  MOHAMMAD SOPIAN BIN ZAKARIA

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL : MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK DIKALANGAN PELAJAR TINGKATAN SATU DALAM

  TAJUK INTEGER

  SESI PENGAJIAN : 2010/2011

  Saya MOHAMMAD SOPIAN BIN ZAKARIA (880315-01-5935)

  (HURUF BESAR)

  Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( 4 )

  SULIT

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamtan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh

  __________________________________________ ____________________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: MOHAMMAD SOPIAN BIN ZAKARIA PROF MADYA DR. MD NOR BIN BAKAR

  NO 10, JALAN SERI SURIA 4, NAMA PENYELIA TAMAN SERI SURIA, 86000 KLUANG, JOHOR.

  Tarikh: 5 MEI 2011 Tarikh: 5 MEI 2011

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan Matematik (Kimia).

  Tandatangan : ..

  Nama Penyelia: PM DR. MD NOR BIN BAKAR

  Tarikh :

 • MASALAH PEMBELAJARAN MATEMATIK DIKALANGAN PELAJAR TINGKATAN SATU DI KLUANG DALAM TAJUK INTEGER

  MOHAMMAD SOPIAN BIN ZAKARIA

  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  Matematik (Kimia)

  Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2011

 • Saya akui bahawa penulisan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan

  ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan :..

  Nama Penulis: MOHAMMAD SOPIAN BIN ZAKARIA

  Tarikh :..

 • iii

  DEDIKASI

  Pergi ke sekolah jangan berangan,

  Tempatnya duduk para ilmuwan,

  Lafaz bismillah pembuka penulisan,

  Semoga hidup berkat dan aman

  Dedikasi istimewa ditujukan buat.

  Ayahanda, Ibunda dan Keluarga yang tercinta,

  Zakaria Bin Awang Chik dan Zainon Binti Salleh

  Kepada Adik Beradikku yang lainnya,

  Siti Norazlina Zakaria, Mohd Azizan Zakaria,

  Rosmawati Zakaria dan Siti Nabilah Zakaria

  Buat Semua Pensyarah-pensyarah UTM yang disanjungi,

  Terutamanya buat Prof. Madya Dr. Md Nor Bakar

  Buat Teman-teman yang selalu menyokong perjuangan ini

  Terima Kasih seribu bahasa atas segalanya dan semoga kalian semua diberkati Allah Taala hendaknya.

  Sekian, Wassalam.

 • iv

  PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi mengasihani, saya mulakan

  nukilan ini. Syukur Alhamdulillah ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan

  keberkatan-Nya, dapat saya menyudahkan Projek Sarjana Muda ini dengan sempurna.

  Ucapan jutaan terima kasih saya tujukan kepada Prof. Madya Dr Md Nor Bin

  Bakar kerana sudi bertindak sebagai penyelia bagi projek ini dan sentiasa mengambil

  berat dan membimbing saya disepanjang projek ini dilaksanakan. Tidak terbayar akan

  saya segala ilmu yang dicurahkan oleh beliau kepada saya.

  Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak sekolah yang sentiasa

  memberikan kerjasama kepada saya di sepanjang usaha saya menyempurnakan projek

  ini iaitu S.M.K Tinggi Kluang, S.M.K Sri Lalang dan S.M.K Taman Kluang Barat.

  Setinggi-tinggi penghargaan juga saya berikan kepada Perpustakaan Sultanah

  Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia, Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, pelajar-

  pelajar sekolah yang terlibat sebagai responden bagi kajian ini dan sesiapa saja yang

  terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak dalam memberikan komitmen dan

  bantuan kepada saya disepanjang masa saya menyempurnakan projek ini. Jutaan terima

  kasih diucapkan kepada anda.

  Sekian saja nukilan penghargaan saya, wassalam.

  Mohammad Sopian B Zakaria

  Mac 2011

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini telah dilaksanakan bagi mengkaji masalah yang dihadapi oleh pelajar

  tingkatan satu dalam pembelajaran matematik bagi topik integer. Masalah-masalah

  dalam topik integer dikenalpasti dan dihuraikan secara terperinci mengikut bahagian-

  bahagiannya mengikut sukatan pelajaran matematik tingkatan satu Kurikulum

  Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Seramai 120 orang pelajar dari tiga buah

  sekolah telah diambil sebagai responden kajian ini. Segala maklumat yang diperlukan

  telah dikumpulkan dengan cara mengemukakan set soalan ujian diagnostik untuk

  maklumat kuantitatif dan secara sesi temubual untuk maklumat kualitatif. Dapatan

  kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa bahagian dalam topik integer yang

  bermasalah dalam pelajar menguasainya dan memerlukan usaha penekanan yang lebih

  diberikan oleh guru matematik bagi membantu pelajar menghadapi masalah tersebut.

  Dapatan kajian menunjukkan 4 permasalahan utama yang dihadapi pelajar dalam

  menguasai topik integer ialah kemahiran pengaplikasian konsep garis nombor dalam

  operasi penambahan dan penolakan antara integer, operasi penolakan antara integer

  terutamanya dua bentuk penolakan dimana bentuk yang pertama iaitu integer

  pertamanya bertanda - dengan integer kedua yang bertanda + dan bentuk

  penolakan yang kedua dimana integer pertamanya melibatkan integer bertanda -

  ditolakkan dengan integer kedua yang bertanda - juga. Seterusnya ialah kemahiran

  membuat perbandingan nilai antara dua integer terutamanya dalam membuat

  perbandingan nilai antara dua integer yang mempunyai tanda yang sama iaitu apabila

  kedua-duanya adalah integer - dan yang terakhir sekali operasi penambahan antara

 • vi

  integer terutamanya dalam dua bentuk penambahan integer dimana bentuk pertama iaitu

  integer pertamanya adalah integer bertanda - ditambahkan dengan integer kedua

  juga bertanda - dan bentuk kedua dimana integer pertamanya bertanda -

  ditambahkan dengan integer keduanya betanda + . Bagi mengatasi permasalahan yang

  wujud, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan penyelesaian berbentuk kaedah

  atau teknik dan juga penyelesaian dalam bentuk bahan bantu mengajar.

 • vii

  ABSTRACT

  This research has been conducted to investigate about the problems encountered

  by form one student in learning mathematic for the topic of integer. Every problem in

  topic of integer was identified and elaborated in detailed according in the Integrated

  Curriculum for Secondary Schools (KBSM) syllabus of mathematics form 1. There are

  120 students from three schools were selected as respondents for this research. The

  instruments of research used are the set of diagnostic test for quantitative data, and by

  interview session with the chosen respondents for qualitative data. The findings of this

  research show there are some parts or sections in the topic of integer were difficult for

  students to understand and acquire mathematics teachers should give more attention on

  that particular part to help students tackle with the problems. The findings show 4 main

  problems encounter by students in learning the topic of integer which are the skill of

  applying the number line concept to solve the question involving addition and

  subtraction of integers, the subtraction between integers especially two type of

  subtraction which are the subtraction between negative integer (as first integer) minus

  with positive integer (as second integer) and, the subtraction involved both first and

  second integer as negative integers. Other finding of this research is the lack of skill for

  making comparison between the value of two integers especially when both integers is

  negative integers, and finally, the addition between two integers especially for two type

  of addition which are the addition involved both first and second integers as negative

  integer, and also the addition between negative and positive integer. To overcome the

  arising problems, researcher suggests several alternatives in the method and technique

  form and also in the teaching aids.

 • viii

  SENARAI KANDUNGAN