manual bagi memohon cuti tahunan - psd.gov.bn documents/gems guide/manual permohonan 16-1... ·...

29
MANUAL BAGI MEMOHON CUTI TAHUNAN DAN KELUAR NEGERI”

Upload: lykhue

Post on 02-May-2019

263 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

MANUAL BAGI MEMOHON

“CUTI TAHUNANDAN KELUAR NEGERI”

1. Klik “Self Service”

*Peringatan:Membuat permohonan cuti

boleh juga melalui“Quick Links” dengan menekan

punat “Request Absence”

2. Klik “Time Reporting”

3. Klik “Report Time”

4. Klik “Request Absence”

6. Klik “Continue”

Halaman ini akan terpaparsekiranya :

5.(i) Awda memegangbeberapa jawatan, sepertimemangku jawatan laindisamping tugas, sila pilihjawatan awda yang sebenaruntuk memohon cuti.

(ii) Jika awda diperbantukanke Jabatan yang lain, sila pilihjawatan di Jabatan manaawda ditempatkan.

7. Klik “Calendar” untuk memilihtarikh permulaan cuti

8. Apabila kalendar dipaparkan,pilih tahun dan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada tahun 2016dan bulan Disember

9. Kemudian pilih tarikhpermulaan cuti yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada 05 haribulan.

10. Pilih “Exit Country Leave” dari senarai yang dipaparkan di

ruang “Filter by Type”.

*Pengertian :

Accumulating Leaves - untuk permohonan :Cuti Tahunan / Cuti Mandatori / Cuti Sakit(dari klinik swasta), Cuti Sakit Disahkan sendiri(CSDS).

Benefit Adjusting Leaves - untuk permohonan: Cuti Beranak / Cuti Khas Menunaikan FardhuHaji / Cuti Menemani Pesakit / Cuti KhasMenemani Suami atau Isteri bertugas di luarNegeri / Cuti Tidak Bergaji.

Exit Country Leave - untuk permohonan : CutiTahunan seterusnya ke Luar Negeri /Permohonan ke Luar Negeri sahaja.

Non-Accumulating Leaves - untukpermohonan : Cuti Sakit daripada KlinikKerajaan / Off-In-Lieu / Cuti Batuk Kering /Cuti Tanpa Catat.

Awda boleh memilih jenis cuti yang ingindipohonkan di ruangan “Filter by Type”. Setiapcuti yang awda pilih akan mempunyai pelbagainama cuti di ruangan “Absence Name”.

11. Pilih “Annual Leave (Exit Country)” dari senarai yang dipaparkan di ruang

“Absence Name”.

12. Setelah memilih “Absence Name”,ruang tambahan seperti Tarikh Tamat(End Date), Sebab (Reason), Tempoh(Duration), Maklumat Tambahan(Additional Information), Negeri yanghendak dilawati (Country), Tarikhmula Keluar Negeri (Start Date) danTarikh Tamat (End Date) dan ruangTimbang Terima Tugas (HandoverDocument) akan dipaparkan.

Awda juga akan dapat melihat BakiCuti Tahunan awda.

13. Klik ‘Calendar’ untukmemilih tarikh tamat cuti.

14. Apabila Kalendardipaparkan, pilih tahundan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik padatahun 2016 dan bulanDisember.

15. Pilih tarikh tamatcuti awda. Contoh : 10haribulan.

16. Pilih “Exit Country Leave”dari senarai yang dipaparkan diruang “Reason”.

19. Klik ikon ini untuk mencariNegara yang ingin dilawati.

17. Klik “Calculate Duration”untuk mengira tempoh cuti yangdipohonkan.

18. Ini adalah jumlah cuti yangdipohonkan.

20. Pilih Negara yang hendakdilawati dari senarai yangdipaparkan

21a. Jika Negara yang hendak dilawatitidak tersenarai, sila taip abbreviation

Negara tersebut di ruang “begins with”.

Contoh: Taip MYS untuk Malaysia

21b. Klik nama Negara sepertimanayang dipaparkan.

*Peringatan:Contoh jika melawati hanya satu (1) Negara

sahaja

21c. Taip “OTH” di ruang“begins with”

21d. Klik “OTH” sepertimanayang dipaparkan.

*Peringatan:Contoh jika melawati melebihi daripada satu (1)

Negara

22. Klik “Calendar” untuk memilihtarikh bermula permohonan KeluarNegeri

23. Apabila kalendar dipaparkan,pilih tahun dan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada tahun 2016dan bulan Disember

24. Kemudian pilih tarikhpermulaan keluar negeri yangingin dipohonkan.

Contoh : Klik pada 04 haribulan.

25. Klik ‘Calendar’ untukmemilih tarikh tamat cuti.

26. Apabila Kalendardipaparkan, pilih tahundan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik padatahun 2016 dan bulanDisember

27. Pilih tarikh tamatcuti awda. Contoh : 11 haribulan.

28. Bahagian ini adalah Optional untuk diisikan.Sekiranya terdapat penyerahan timbang terima tugaskepada pegawai yang diaturkan untuk memangku, silaisikan ruangan “Handover Document”.

Contoh Handover Document:

- Job Description : Menyediakan struktur organisasi

- Status : Progress

- Refer To : Penyelia Pejabat

- Comments : Mendapatkan senarai terkini pegawaidan kakitangan

Nota:

Jika sekiranya terdapat lebih dari satu (1) tugasan yang akan diserahkan, sila klik ikon [+].

29. Sila masukkan bilangan kadpengenalan Pegawai yangmembenarkan di ruang “LeaveApprover” dan klik “Confirm Approver”.

30. Jika bilangan kad pengenalanPegawai yang membenarkan tidakdiketahui, sila klik ikon ini untukmemilih pegawai yang akanmembenarkan cuti awda.

31. Ini adalah halaman ‘Look up Leave Approver’ di mana awda memilih ketua / pegawai kanan yang membenarkan cutiawda.

32. Terdapat dua (2) cara untuk mencariketua / pegawai kanan yang membenarkancuti awda :

a. Tatacara yang pertama ialah melaluiEmpID :

i. Sila isikan nombor kad pengenalanpegawai tersebut di dalam ruang ruangdisebelah kanan ‘begins with’.

ii. Klik ‘Look Up’ untuk meneruskanpencarian.

iii. Daripada senarai nama pegawai yang terpapar, sila klik nombor kad pengenalanketua / pegawai yang membenarkan cutiawda.

(Pastikan awda memilih nombor rekodpekerja (Empl Rcd Nbr - 0) yang berkaitan)

32. (b) Tatacara kedua adalah melaluiJabatan (Department) :

i. Sila isikan kod Jabatan di dalam ruangdi sebelah kanan ‘begins with’

ii. Klik ‘Look Up’ untuk meneruskanpencarian.

32. (b)

iii. Daripada senarai pegawai yangterpapar, sila klik kod Jabatan Ketua/ Pegawai yang membenarkan cutiawda.

iv. Jika kod Jabatan tidak diketahui,sila klik “Advanced Lookup”.

(Pastikan awda memilih kodJabatan yang berkaitan)

33. Sila isikan kod Jabatan di dalam ruang di sebelah kanan

‘begins with’.

34. Klik ‘Look Up’ untukmeneruskan pencarian.

35. Daripada senarai Pegawai yang terpapar, sila klik kodJabatan ketua / Pegawai yang membenarkan cuti awda.

(Pastikan awda memilih nombor rekod pekerja (EmplRcd Nbr – 0) yang berkaitan)

36. Klik “Confirm Approver”

37. Isi ruangan komen (Comment).

Contoh : Memohon kebenaran cutitahunan bermula pada 05 hingga 10Disember 2016 dan seterusnya keluarnegeri mulai hari Ahad, 04 Disemberhingga hari Ahad, 11 Disember 2016 keNegara-Negara Asean.

38. Klik ‘Submit”

39. Klik ‘OK’ untuk mengesahkanpermohonan cuti awda.

40. (i) Status menunjukkanpermohonan cuti awda telahdihadapkan.

(ii) Awda akan menerimastatus permohonan awdamelalui emel.