manual bagi permohonan “cuti mandatori” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/shared documents/gems...

23
MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI”

Upload: duongthuan

Post on 04-Apr-2019

295 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

MANUAL BAGI PERMOHONAN

“CUTI MANDATORI”

Page 2: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

1. Klik “Self Service”

*Peringatan:Permohonan cuti boleh dibuat

melalui“Quick Links” dengan menekan

punat “Request Absence”

Page 3: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

2. Klik “Time Reporting”

Page 4: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

3. Klik “Report Time”

Page 5: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

4. Klik “Request Absence”

Page 6: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

6. Klik “Continue”

Halaman ini akan terpaparsekiranya :

5.(i) Awda memegang beberapajawatan, seperti memangkujawatan lain disamping tugas, silapilih jawatan awda yang sebenaruntuk memohon cuti.

(ii) Jika awda diperbantukan keJabatan yang lain, sila pilihjawatan di Jabatan mana awdaditempatkan

Page 7: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

7. Klik “Calendar” untuk memilihtarikh permulaan cuti

8. Apabila kalendar dipaparkan,pilih tahun dan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada tahun 2016dan bulan Mac

9. Kemudian pilih tarikhpermulaan cuti yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada 01 haribulan.

Page 8: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

10. Pilih “Accumulating Leaves” dari senarai yang dipaparkan di

ruang “Filter by Type”.

Page 9: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

Pengertian :

Accumulating Leaves - untuk permohonan : CutiTahunan / Cuti Mandatori / Cuti Sakit (dari klinikswasta), Cuti Sakit Disahkan sendiri (CSDS)

Benefit Adjusting Leaves - untuk permohonan : Cuti Bersalin / Cuti Khas Menunaikan FardhuHaji / Cuti Khas Menemani Pesakit / Cuti KhasMenemani Suami atau Isteri bertugas di luarNegeri / Cuti Tidak Bergaji

Exit Country Leave - untuk permohonan : CutiTahunan seterusnya ke Luar Negeri / Permohonan ke Luar Negeri

Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit daripada Klinik Kerajaan / Off-In-Lieu / Cuti Batuk Kering / Cuti Tanpa Catat

Awda boleh memilih jenis cuti yang ingindipohonkan di ruangan “Filter by Type”. Setiap cutiyang awda pilih akan mempunyai pelbagai nama cutidi ruangan “Absence Name”

Page 10: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

11. Pilih “Mandatory Leave” darisenarai yang dipaparkan di ruang“Absence Name”.

Page 11: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

12. Setelah memilih “AbsenceName” dan ‘Absence Name’,ruang tambahan seperti TarikhTamat (End Date), Tempoh(Duration) dan Timbang TerimaTugas (Handover Document) akandipaparkan.

Awda juga dapat melihat bakiCuti Tahunan awda.

Page 12: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

13. Klik “Calendar” untukmemilih tarikh tamat cuti.

14. Apabila Kalendardipaparkan, pilih tahundan bulan yang ingindipohonkan.

Contoh : Klik pada tahun2016 dan bulan Mac.

15. Pilih tarikh tamat cutiawda. Contoh : 14haribulan.

Page 13: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

16. Klik “Calculate Duration” untukmengira tempoh cuti yang dipohonkan

17. Ini adalah jumlah cuti yang awdapohonkan

Page 14: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

20. Bahagian ini adalah Optional untuk diisikan.Sekiranya terdapat penyerahan timbang terima tugaskepada pegawai yang diaturkan untuk memangku, silaisikan ruangan “Handover Document”.

Contoh Handover Document:

- Job Description : Menyediakan struktur organisasi

- Status : Progress

- Refer To : Penyelia Pejabat

- Comments : Mendapatkan senarai terkini pegawaidan kakitangan

Nota:

Jika sekiranya terdapat lebih dari satu (1) tugasan yang akan diserahkan, sila klik ikon [+].

Page 15: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

19. Sila masukkan Bilangan KadPengenalan Pegawai yangmembenarkan di ruang ‘LeaveApprover’ dan klik ‘ConfirmApprover’.

20. Jika Bilangan Kad PengenalanPegawai yang membenarkan tidakdiketahui, sila klik ikon ini untukmemilih Pegawai yang akanmembenarkan cuti awda.

Page 16: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

21. Ini adalah halaman ‘Look up Leave Approver’ di mana awda memilih ketua / pegawai kanan yang membenarkan cutiawda.

22. Terdapat dua (2) cara untuk mencariketua / pegawai kanan yang membenarkancuti awda :

(a) Tatacara yang pertama ialah melaluiEmpID :

i. Sila isikan nombor kad pengenalanpegawai tersebut di dalam ruang disebelahkanan ‘begins with’.

ii. Klik ‘Look up’ untuk meneruskanpencarian.

iii. Daripada senarai nama pegawai yang terpapar, sila klik nombor kad pengenalanketua / pegawai yang membenarkan cutiawda.

(Pastikan awda memilih nombor rekodpekerja (Empl Rcd Nbr - 0) yang berkaitan)

Page 17: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

22. (b) Tatacara kedua adalah melaluiJabatan (Department) :

i. Sila isikan kod Jabatan di dalam ruangdi sebelah kanan ‘begins with’

ii. Klik “Look up” untuk meneruskanpencarian.

Page 18: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

22. (b)

iii. Daripada senarai Pegawai yang terpapar, sila klik kod Jabatan Ketua / Pegawai yang membenarkan cutiawda.

iv. Jika Kod Jabatan tidak diketahui, sila klik ‘ Advanced Look up’.

(Pastikan awda memilih kod Jabatanyang berkaitan)

Page 19: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

23. Sila isikan kod Jabatan di dalamruang di sebelah kanan ’begins

with’.

24. Klik ‘Look Up’ untukmeneruskan pencarian.

Page 20: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

25. Daripada senarai pegawai yang terpapar, sila klik kodKetua Jabatan / pegawai yang membenarkan cuti awda.

(Pastikan awda memilih nombor rekod pekerja (EmplRcd Nbr - 0) yang berkaitan)

Page 21: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

26. Klik “Confirm Approver”.

27. Isi ruangan komen(Comment).

(Contoh : Sukacita memohonkebenaran cuti Mandatoribermula pada 01 hingga 14 Mac2016)

28. Klik “Submit”

Page 22: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

29. Klik “OK” untuk mengesahkanpermohonan cuti awda.

Page 23: MANUAL BAGI PERMOHONAN “CUTI MANDATORI” - jpa.gov.bnjpa.gov.bn/Shared Documents/GEMS Guide/Manual Permohonan 16-1-2017... · Non-Accumulating Leaves - untuk permohonan: Cuti Sakit

30. (i) Status menunjukkanpermohonan cuti awda telahdihadapkan.

(ii) Awda akan menerima statuspermohonan awda melalui emel.