kertas dua perwakilan data 2

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

1.384 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 1Perwakilan dataNama :Tarikh :Set : 1set : 31 Rajah 1 menunjukkan lima keping kad nombor.58 64 R 60 90Rajah 1Purata bagi lima nombor di atas ialah 72.Cari nilai R?(ID:1223384643772 )[Atas]2bersamaan 4, makabersamaan dengan(ID:1119776488627 )[Atas]3 Rajah 2 menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh sebuahkedai buku dalam empat bulan tertentu.

2. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 2Rajah 2Jumlah jualan buku keseluruhan ialah 22 635 buah semuanya.Hitung jumlah buku yang dijual dalam bulan April.(ID:1223311926427 )[Atas]4 Rajah 3 menunjukkan bilangan naskhah surat khabar yang dijualoleh Pak Andak di gerainya.Rajah 3Cari bilangan jualan pada hari Selasa, sekiranya jumlah jualandalam lima hari tersebut ialah 4 535 naskhah.(ID:1223383583186 )[Atas]5mewakili 320 biji limau, berapa biji limaukah yang diwakili12 simbol?(ID:1119777750157 )[Atas]6 Piktograf 1 menunjukkan bilangan buku yang dipinjam di sebuahperpustakaan awam. 3. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 3Piktograf 1Berapakah beza bilangan pinjaman buku pada hari terbanyakdengan pinjaman buku yang sedikit?(ID:1109412519229 )[Atas]7 Rajah 4 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid diempat buah sekolah tertentu.Rajah 4Hitung purata murid dalam sebuah sekolah.(ID:1223367773102 )[Atas]8 Carta palang 1 menunjukkan jualan ayam dalam masa 4 4. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 4minggu.Carta palang 1Berapakah purata jualan ayam dalam seminggu?(ID:1109413798531 )[Atas]9 Piktograf 2 menunjukkan jualan tembikai dalam masa 4 minggu.Piktograf 2Berapakah purata jualan tembikai seminggu?(ID:1109415155081 )[Atas]10 Rajah 5 ialah sebuah graf palang menunjukkan bilanganpenduduk mengikut bangsa di sebuah taman perumahan. 5. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 5Rajah 5Kira peratus orang Melayu di taman itu.(ID:1223389829776 )[Atas]11 Rajah 6 menunjukkan bilangan naskhah surat khabar yangdijual oleh Pak Andak di gerainya.Rajah 6Cari beza antara jualan tertinggi dengan terendah?(ID:1223382683338 )[Atas]12mewakili 600 g gula, maka 4.2 kg gula diwakili oleh(ID:1119734181227 ) 6. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 6[Atas]13 Rajah 7 menunjukkan kad nombor.134 86 R 71 101Rajah 7Diberi purata lima nombor ialah 91.4.Cari nilai R.(ID:1223388980972 )[Atas]14 Rajah 8 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan muriddi empat buah sekolah tertentu.Rajah 8Hitung jumlah murid dalam ke empat-empat buah sekolahtersebut.(ID:1223367343957 )[Atas] 7. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 715 Rajah 9 ialah carta palang yang tidak lengkap menunjukkanbilangan murid di empat buah sekolah tertentu.Rajah 9Purata ramai murid di empat buah sekolah itu ialah 626 orang.Kirakan jumlah murid di sekolah R.(ID:1223375656391 )[Atas]16 Pikrograf 2 menunjukkan buah durian yang dijual bagi tempoh 5hari.Pikrograf 2Kira jumlah buah durian yang telah dijual.(ID:1119776297563 )[Atas] 8. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 817 Rajah 10 menunjukkan bilangan setem yang dikumpul olehempat orang murid.Rajah 10daripada jumlah setem mereka ialah setem luar negara.Berapakah jumlah setem tempatan bagi ke empat-empatorang murid itu?(ID:1223387217806 )[Atas]18bersamaan 2, maka bersamaandengan(ID:1119731926474 )[Atas]19 Piktograf 3 menunjukkan bilangan telur yang dipungut olehpekerja di sebuah ladang.Piktograf 3Jika jumlah telur yang dihasilkan dalam masa 4 hari itu ialah 1 9. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 9840 biji, berapa biji telurkah yang diwakili ?(ID:1119776890671 )[Atas]20 Carta palang 3 menunjukkan jumlah gula yang dijual olehseorang pekedai dalam empat hari.Carta palang 3Berapakah jumlah berat gula yang dapat dijual dalam empathari itu?(ID:1119774239870 )[Atas]set : 41 Sebuah kereta dapat membawa 5 orang penumpang.Berapakah bilangan kereta yang diperlukan jika terdapat 545orang penumpang?(ID:1105112810281 )[Atas]2 4 214 7 =(ID:1205163316295 )[Atas] 10. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 103 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri sebuah kuboid yang tidaklengkap.Jadual 1Lengkapkan ciri-ciri kuboid itu.(ID:1132147300438 /KLON/UPSR/2000/13)[Atas]4 Rajah 1 menunjukkan sebuah kubus.Rajah 1Nyatakan bilangan bucu.(ID:1199799501934 /KLON/UPSR/2007/4)[Atas]5 Rajah 2 menunjukkan kalendar bagi bulan Mei 2004. 11. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 11Rajah 2(a) Nyatakan tarikh bagi hari Ahad ketiga dalam bulan itu.(b) Nyatakan hari terakhir bagi bulan itu.(ID:1114167155471 /KLON/UPSR/2000/11)[Atas]6 3 305 x 8 =(ID:1119772892118 )[Atas]7 82.7 - 4.88 + 7.5 =(ID:1256705141805 /KLON/UPSR/2009/12)[Atas]8 Tukar 3 l kepada unit ml.(ID:1204419494577 )[Atas]9 Tambahkan 21 927 dan 4 269.(ID:1110443680063 )[Atas]10 9 027 x 34 6 =(ID:1223305263855 ) 12. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 12[Atas]11 Carikan nilai daripada RM259.(ID:1167909902503 /KLON/UPSR/2003/10)[Atas]12 Alimin mempunyai 1.55 kg baja. Dia memerlukan 2.5 kg bajauntuk membaja tanamannya.Berapakah jisim baja, dalam g, yang diperlukan lagi olehAlimin?(ID:1222360298051 /KLON/UPSR/2008/19)[Atas]13 Jadual 2 menunjukkan bilangan tayar kereta yang dijual olehdua buah kedai tayar.Jadual 2Bilangan tayar yang dijual di kedai C adalah sama denganjumlah tayar yang dijual di kedai A dan B.Hitungkan purata bilangan tayar di sebuah kedai.(ID:1110643882571 /KLON/UPSR/2004/20) 13. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 13[Atas]14 Faris mempunyai 7 m reben untuk mengikat 3 bungkusan.Setiap bungkusan menggunakan 140 cm reben.Berapakah panjang reben, dalam cm, yang tidak digunakan?(ID:1132228514052 /KLON/UPSR/2001/20)[Atas]15 Rajah 3 menunjukkan sebuah kad nombor.724 493Rajah 3Berapakah selisih antara nilai bagi dua digit 4?(ID:1207056007207 )[Atas]16 Jadual 3 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling.Jadual 3Hitungkan jumlah nilai wang itu.(ID:1168416319298 /KLON/UPSR/2005/10)[Atas]17 47 654 - 81 = 14. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 14(ID:1111083572931 /KLON/UPSR/2002/4)[Atas]18 Rajah 4 menunjukkan sebuah segiempat sama JKLM dansebuah segitiga NPL. KLN adalah satu garis lurus.Rajah 4Hitungkan perimeter rajah itu.(ID:1167821167456 /KLON/UPSR/2004/12)[Atas]19 90% daripada 400 =(ID:1288069961090 /KLON/UPSR/2010/9)[Atas]20 Carta palang 1 menunjukkan markah yang didapati olehkumpulan J, K, L, M dalam dua pertandingan. 15. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAIUNIT KURIKULUM- MATEMATIK Page 15Carta palang 1Kumpulan yang mendapat jumlah markah yang paling tinggiialah(ID:1119776024480 )[Atas]