kajian kemahiran literasi maklumat di kalangan pengguna · pdf file 2016. 3. 30. ·...

Click here to load reader

Post on 17-Dec-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kajian Kemahiran Literasi Maklumat di Kalangan Pengguna Perpustakaan Negara Malaysia

  YAZID IBRAHIM Perpustakaan Negara Malaysia

  ([email protected])

  ABSTRAK

  Kejayaan mengekpolitasi maklumat telah menyaksikan banyak negara-negara maju berjaya mewujudkan

  masyarakat bermaklumat yang menjadi asas kepada ekonomi berasaskan pengetahuan dengan menggunakan

  maklumat untuk menjana pendapatan tinggi dan memajukan ekonomi negara. Negara-negara ini juga berjaya

  mewujudkan masyarakat yang bijak menggunakan maklumat untuk tujuan pembelajaran sepanjang hayat.

  Uterasi maklumat adalah elemen penting di dalam mewujudkan masyarakat bermaklumat dan pembelajaran

  sepanjang hayat. Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai tahap kemahiran literasi maklumat di kalangan

  pengguna Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) bagi membantu PNM mewujudkan program literasi maklumat

  yang baik dan berkesan. Hasil kajian menunjukkan pengguna PNM masih kurang berpengetahuan dalam

  menilai dan memilih sumber maklumat dengan tepat. Justeru itu PNM perlu meningkatkan dan menggiatkan

  lagi program literasi maklumat untuk mendidik kemah iran literasi maklumat di kalangan penggunanya.

  Kata kunci: kemahiran maklumat, literasi maklumat, pembelajaran sepanjang hayat

  LATAR BELAKANG

  Malaysia sedang menuju ke arah negara maju dari segala aspek terutama dari aspek perkembangan

  teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Perkembangan ini secara tidak langsung n:enuntut rakyat

  Malaysia mengguna dan mengekploitasi maklumat secara optimum untuk menjana pendapatan dan

  untuk menjadikan rakyat negara kita sebagai masyarakat bermaklumat yang sentiasa menghasilkan

  maklumat berkualiti, patuh kepada etika penggunaan maklumat dan mempunyai kefasihan yang

  tinggi dalam penggunaan ICT.

  Oleh itu, para pustakawan harus sedar akan peranan mereka untuk mendidik pengguna

  perpustakaan dengan ilmu literasi maklumat supaya mereka boleh kenalpasti, guna, nilai dan

  mematuhi etika penggunaan maklumat dengan betul.

  Definisi Literasi Maklumat

  Definisi literasi maklumat yang paling popular dipetik daripadaAmerican Library Association (ALA).

  ALA mentakrifkan bahawa orang celik maklumat seharusnya dapat:

  31

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

 • i. Mengetahui keperluan maklumat

  ii. Mengenalpasti maklumat yang berkaitan dengan sesuatu isi atau masalah

  iii. Berkebolehan mencari maklumat

  iv. Menilai maklumat

  v. Menyusun maklumat

  vi. Menggunakan maklumat secara berkesan.

  (ALA,2008)

  Manakala, American College and Research Libraries (ACRL), mentakrifkan orang yang celik

  maklumat mempunyai ciri-ciri berikut:

  i. Mengenalpasti keperluan maklumat

  ii. Menentukan sejauh mana maklumat yang diperlukan

  iii. Mengakses maklumat dengan cekap

  iv. Menilai sumber-sumber maklumat secara kritikal

  v. Menyusun, menyimpan, dan memanipulasi maklumat yang dikumpul atau dihasi lkan

  vi. Menggabungkan maklumat terpi lih dengan as as pengetahuan mereka.

  vii. Menggunakan maklumat dengan berkesan untuk belajar, mewujudkan pengetahuan baru,

  menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

  (ACRL, 2000)

  PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM PROGRAM LlTERASI MAKLUMAT

  Ulasan Kesusasteraan Literasi maklumat di definisikan sebagai kemampuan untuk mengenalpasti, mencari, mengguna,

  menilai dan mematuhi etika penggunaan maklumat (ALA, 2001) dan pembangunan pesat

  dalam teknologi maklumat telah mengubah manusia dalam mengekploitasi dan menggunakan

  maklumat dan ini menjadikan literasi maklumat sebagai kompetensi yang penting di dalam era

  ekonomi berasaskan pengetahuan (Jingxia, 2002). Oleh itu, perpustakaan awam harus berubah . .

  daripada peranan sebagai pusat repositori maklumat kepada pemangkin perkongsian maklumat

  dan membuka peluang kepada masyarakat untuk belajar mencari maklumat (Goodman, 2009).

  Perpustakaan awam adalah organisasi yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan

  berkeupayaan untuk merapatkan jurang antara kurang maklumat dan kaya maklumat dengan

  menawarkan akses Internet percuma dan menawarkan latihan untuk memperbaiki kemahiran literasi

  maklumat (Horng-Ji Lai, 2011). Hal ini disokong oleh Harding, 2008 yang menyatakan bahawa

  perpustakaan awam adalah tempat ideal dan berkemampuan untuk mengurus perkembangan

  maklumat yang sentiasa bertambah dan membantu pengguna untuk belajar mencari, mengguna

  dan menilai maklumat. Perpustakaan awam juga memainkan peranan penting dalam merapatkan

  jurang digital antara mereka yang mempunyai akses Internet dan mereka yang tidak memilik akses

  Internet. Masyarakat yang kurang kebolehan untuk mencari, menilai dan menggunakan maklumat

  secara efektif akan ketinggalan dalam aspek pekerjaan, pembelajaran sepanjang hayat, kualiti

  hidup dan akses kepada maklumat asas (Ward, 2006).

  32

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

 • Pihak kerajaan di seluruh dunia telah mengiktiraf peranan perpustakaan awam dalam

  membangunkan kemahiran literasi maklumat di kalangan rakyatnya. Oi Malaysia melalui

  Perpustakaan Negara Malaysia telah berjaya membangunkan garis panduan literasi maklumat

  pada tahun 2011 yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepent ingan literasi maklumat di

  kalangan rakyat Malaysia. Oi Kanada, pihak kerajaan telah mengenalpasti perpustakaan awam

  sebagai organisasi yang ideal untuk menjalankan program akses komuniti (Community Access

  Programmes) iaitu satu inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses Internet yang berpatutan

  dan kemah iran yang mereka perlukan untuk menggunakannya secara efektif (Ju lien & Hoffman,

  2008).

  Perpustakaan awam adalah salah satu jenis perpustakaan yang terli bat secara langsung

  dengan literasi maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan awam mempunyai

  peranan besar untuk menjayakan literasi maklumat dan mempunyai kuasa untuk terlibat secara

  aktif dalam proses pembinaan pengetahuan kumpulan sasarannya dan bekerjasama dengan pihak

  lain yang berkepentingan (Skov, 2004).

  Program Literasi Maklumat di Perpustakaan Negara Malaysia PNM melalui Pelan Strategik Perpustakaan Negara Malaysia 2009 - 2013 iaitu memperkukuhkan

  Penyampaian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat dengan membangunkan Progam Literasi

  Maklumat secara bersepadu telah berjaya mewujudkan panduan program literasi maklumat.

  Projek ini dijalankan bermula pada Mac 2011 dan telah di lancarkan pada 23 Oisember 2011 di

  Maran , Pahang. Program literasi maklumat ini ditawarkan kepada semua lapisan masyarakat

  dengan menyediakan tiga jenis modul iaitu modul asas, pertengahan dan lanjutan. Program literasi

  maklumat ini dijalankan di sekolah menengah, perpustakaan desa, agensi kerajaan dan swasta.

  Selain daripada itu, PNM mengadakan program Sesi Pendidikan Pengguna khusus

  untuk pelajar sekolah menengah. Para pelajar di beri penerangan dan pendedahan berkaitan

  perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh PNM, jenis-jenis bah an maklumat, penggunaan

  OPAC, pangkalan data MyLib, Ebscohost, Nexis, BUS, pangkalan data tempatan dan lain-lain .

  Para peserta turut diberikan peluang untuk mempraktikkan sendiri segala kemah iran yang telah ' .

  dipelajari.

  Sesi Pendidikan Kakitangan juga di jalankan bagi memahirkan kakitangan dengan maklumat

  terkini iaitu maklumat pangkalan data, sumber elektronik dan perkhidmatan yang tersedia di PNM.

  Sebagai langkah untuk memastikan kakitangan dapat mempromosi perkhidmatan PNM semasa

  bertugas di kaunter rujukan. Pengguna perpustakaan akan lebih mempercayai kakitangan yang

  berpengetahuan dan akan berpuas hati dengan layanan yang sempurna.

  PNM juga ada menyediakan program literasi maklumat yang diadakan di sekolah-sekolah

  menengah seluruh Malaysia. Program ini dikenali sebagai Program Literasi Maklumat PNM: Teknik

  Pencarian dan Pempakejan Maklumat. Inisiatif in i dimulakan pada tahun 2010 yang dikenali

  sebagai Program Outreach Perkhidmatan Maklumat Komuniti: Bengkel Rintis Teknik Pencarian

  dan Pempakejan Maklumat. Kumpulan sasarannya adalah pelajar tingkat 1-5. Antara aktiviti yang

  dijalankan dalam program ini adalah taklimat literasi maklumat, latihan (hands on), kuiz dan aktiviti

  berkumpulan.

  33

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara ©2012 – Perpustakaan Negara Malaysia

 • Objektif kajian

  Objektif kajian ini adalah untuk:

  i. Mengkaji kemahiran maklumat pengguna PNM

  ii. Mengkaji kemahiran penyelidikan pengguna PNM

  iii. Mengkaji peranan PNM dalam membangunkan progam literasi maklumat

  Metodologi penyelidikan Penyelidikan secara kuantitatif telah dijalankan untuk mengenalpasti tahap literasi maklumat

  dikalangan pengguna PNM berkaitan dengan kebolehan dan kemahiran penyelid ikan mereka.

  Enam elemen telah dikenalpasti untuk tujuan kajian iaitu:

  i. Latarbelakang pengguna

  ii. Maklumat as as kemahiran maklumat

  iii. Mengenalpasti , mengguna, mengurus dan ke