fungsi ekosistem

Upload: datz-leo

Post on 08-Aug-2018

258 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  1/13

  Fungsi Ekosistem

  a) Aliran Tenaga

  Hubungan dan interaksi antara organisma dalam sesuatu ekosistem membolehkan aliran

  tenaga berlaku apabila proses makan dimakan berlaku. Aliran ini membolehkan sesuatu

  ekosistem dikekalkan.

  b) Kitaran Nutrein

  Sesebuah ekosistem menyediakan tapak untuk melengkapkan kitaran nurien melalui

  interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kitaran ini boleh berlaku di dalam sesebuah

  ekosistem (intra-ekosistem) dan di antara beberapa ekosistem.( inter-ekosistem)

  http://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.html

  Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antarabenda

  hidupdenganbenda bukan hidupdalamalam

  Terminologi dan konsep[sunting]

  Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan olehRoy

  Claphampada tahun1930untuk menerangkan komponen-komponen fizikal danbiologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu

  unit.Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih

  mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex

  dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar".[1]

  Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang

  merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat.

  Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat,

  "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksidalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas

  menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan".[2]

  Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta

  menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

  http://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.htmlhttp://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.htmlhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_bukan_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_bukan_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_bukan_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_semula_jadihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_semula_jadihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekosistem&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekosistem&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekosistem&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1930http://ms.wikipedia.org/wiki/1930http://ms.wikipedia.org/wiki/1930http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Tansely&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Tansely&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Tansely&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Tansley1935-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Tansley1935-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Tansley1935-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Odum1971-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Odum1971-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Odum1971-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistemhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Odum1971-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekosistem#cite_note-Tansley1935-1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Tansely&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/1930http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Clapham&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekosistem&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Alam_semula_jadihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_bukan_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://ms.wikipedia.org/wiki/Benda_hiduphttp://adnideni.blogspot.com/2012/05/fungsi-ekosistem.html
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  2/13

  KESEIMBANGAN EKOSISTEM

  A. Pengertian Keseimbangan Ekosistem

  Ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi (timbal balik) antara

  makhluk hidup dengan lingkungannya.Ekosistem dibentuk oleh komponen-

  komponen makhluk hidup (biotik) dan makhluk tidak hidup (abiotik).

  Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan. Komponen

  biotik dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

  1.Produser, disebut organisme autotrof. Artinya organisme yang mampu

  menghasilkan makananya sendiri. Yang termasuk organisme autotrof adalah

  tumbuhan hijau, karena mampu melakukan fotosintesis.

  2.Konsumer, disebut organisme heterotrof. Artinya organisme yang tidak mampu

  menghasilkan sendiri makanan di dalam tubuhnya. Mereka mendapatkan zat-zat

  organik yang telah dibentuk oleh produsen, atau dari konsumen lain yang

  menjadi mangsanya. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah hewan dan

  manusia.

  3.Dekomposer, yaitu organisme yang mampu menguraikan zat-zat organik dari

  bangkai yang telah mati. Contohnya adalah bakteri, cacing dan mikroba.

  Komponen abiotik adalah semua faktor penyusun ekosistem yang terdiri dari

  benda-benda mati, antara lain : cahaya matahari, suhu, oksigen, air, tanah dan dsb.

  Cahaya matahari merupakan sumber energi dari semua organisme yang ada.

  Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, meliputi:

  1.Individu, yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup atau disebut juga satuan

  makhluk hidup tunggal.2.Populasi, yaitu kelompok makhluk hidup yang sejenis dan menempati daerah

  tertentu.

  3.Komunitas, yaitu sekumpulan populasi yang mendiami wilayah tertentu.

  4.Ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan

  lingkungannya.

  5.Bioma, yaitu kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Contoh :

  gurun, padang rumput, savana dan steva.

  6.Biosfer, yaitu semua ekosistem yang ada di permukaan bumi.

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  3/13

  Dalam ekosistem pasti terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara

  komponen yang satu dengan yang lain. Interaksi yang terjadi bisa berupa interaksi

  yang saling menguntungkan, merugikan, atau tidak berpengaruh terhadap satu

  dengan yang lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut antara lain:a.Simbiosis, terbagi menjadi tiga jenis : mutualisme (saling menguntungkan) ,

  parasitisme (saling merugikan), komensalisme (yang satu diuntungkan yang lain

  tidak dirugikan).

  b.Kompetisi, yaitu saling bersaing untuk mempertahankan hidup. Contoh : padi

  dengan gulma.

  c.Netralisme, yaitu interaksi antar individu yang saling lepas atau tidak saling

  mempengaruhi. Contoh : kambing dengan kucing.

  d.Predatorisme, yaitu interaksi antar organisme yang satu memakan yang lain.

  Contoh : harimau memakan rusa.

  Kapan dikatakan ekosistem seimbang? Dalam suatu ekosistem yang masih

  alami dan belum terganggu akan didapati adanya keseimbangan antara komponen-

  komponen penyusun ekosistem tersebut keadaan ini disebut homeostatis, yaitu

  kemampuan ekosistem untuk dapat menahan berbagai perubahan alam dalam

  sistem secara menyeluruh. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabilasemua komponen baik biotik maupun abiotikberada pada porsi yang seharusnya

  baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Dalam ekosistem terjadi

  peristiwa makan memakan yang kita sebut dengan istilah rantai makanan. Idealnya

  dalam sebuah rantai makanan jumlah masing-masing anggotanya harus sesuai

  dengan aturan ekosistem.

  Bagaimanakah ekosistem yang tidak seimbang? Ketidakseimbangan

  ekosistem terjadi apabila semua komponen biotik maupunabiotiktidakberada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun perananya

  dalam lingkungan. Sehingga dapat dikatakan tidak seimbang jika salah satu

  komponen pada ekosistem tersebut rusak. Misalnya populasi tikus di sawah sedikit

  karena terus diburu oleh para petani akan mengakibatkan populasi ular menurun

  karena kehabisan makanan berupa tikus.

  http://salmaghaliza.blogspot.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem.html

  http://salmaghaliza.blogspot.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem.htmlhttp://salmaghaliza.blogspot.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem.htmlhttp://salmaghaliza.blogspot.com/2011/11/keseimbangan-ekosistem.html
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  4/13

  PERKHIDMATAN EKOSISTEM

  Sinopsis

  Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-

  sumber seperti air bersih, balak, habitat untuk perikanan, pendebungaan tumbuhan asli dan

  pertanian. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada

  tanah, air, makanan dan kesihatan kita.Diantara kesannya adalah seperti menyederhanakan

  cuaca yang keterlaluan,mengitar dan menggerakkan nutrient, menyahtoksik dan

  menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.Ekosistem semula jadi , tumbuhan

  dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang

  sukar digantikan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit.

  Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit

  Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. Ia boleh diancam olehaktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi, penggunaan per kapita,

  dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Selian daripada itu ia juga boleh

  diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka

  panjang masyarakat . Banyak aktiviti manusia yang mengganggu , merosakkan, mengubah

  ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak, baja dan bahan buangan haiwan,

  pencemaran tanah, air dan udara,memperkenalkan spesies bukan asli, penangkapan ikan

  yang berlebihan dan hakisan tanah.

  Kitaran Biogeokimia

  Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur-unsur kimia atau

  molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotic dan abiotik bumi. Unsur-unsur ini

  dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsur-unsur ini

  dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang.

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  5/13

  Kitar Air

  KITAR AIR

  Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi, pergerakan air secara berterusan di permukaan

  bumi, di atas dan dibawah permukaan tanah. Air boleh bertukar

  bentuk daripada cecair, wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran

  air ini. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa

  molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Air bergerak dari satu

  takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke

  atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengwapan, kondensasi, pemendakan,

  penurasan, pengaliran permukaan. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza

  iaitu cecair, pepejal dan gas.

  Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba, yang menyebabkan

  suhu berubah. Satu contoh semasa proses pengewapan, air menyerap tenaga

  dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Bertentangan dengan proses

  kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan memanaskan

  persekitarannya. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan dalam

  menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Dengan perpindahan air dari satu kawasan

  tadahan ke kawasan tadahan yang lain, kitar air m

  enulenkan air, membekalkan tanah dengan air bersih , dan memindahkan garam miner

  al ke bahagian bumi yang

  lain. Air juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  6/13

  bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Sebagai tambahan disebabkan kitar air

  melibatkan pertukaran haba , ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.

  Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.1

  3.3.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien

  Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik, dimana setiap nutrien di persekitaran

  m empunyai corak kitaran yang tertentu. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah

  kitar karbon dan kitar nitrogen. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting

  dalam kitar nutrien dalam tanah.

  3.3.2.1 Kitar Nitrogen.

  Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Dua nitrogen

  oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Nitrogen hanya

  akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi

  semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin

  pembakaran internal. Asid nitrik, NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaanini. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk mem bentuk asid nitrik,

  HNO3. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien.

  Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan

  bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Tumbuhan kekacang

  seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya

  dimana bakteria pengikat nitrogen ini , mengikatkan nitrogen di udara dan

  menukarnya kepada ammonia, NH3. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain

  kepada ion nitrat (No2-) , kemudian kepada ion nitral lain (NO3-).

  Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk

  pertumbuhan. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya

  menghasilkan protein. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang

  dinamakan Proses Haber. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan

  dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Ammonia

  boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Ammonia seterusnya diprosesdengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  7/13

  menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Tahi haiwan bila

  dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Untuk melengkapkan kitar nitrogen,

  bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat

  kepada gas nitrogen. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali

  sebagai gas ketawa , juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat.

  3.3.3.2 Kitar Karbon

  Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi,

  keranakehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Karbon boleh didapati dalam

  jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Bila tumbuhan berfotosintesis

  ,ia menggunakan karbon dioksid daripada udara , dan menggunakannya untuk membina

  molekul gula, kanji, protein dan makanan lain. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar

  karbon. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora,

  haiwan yang memakan tumbuhan. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk

  membina, memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. Ini memindahkan karbon

  dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Karnivora seperti harimau mungkin akan

  membunuh rusa tersebut dan memakannya, menggunakan daging rusa ini untuk

  tumbesaran dan pembiakannya. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati,

  dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Bahan karbon dalam tanah ini

  akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria, membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan

  kembali ke udara sebagai karbon dioksida

  http://ashaario.jimdo.com/perkhidmatan-ekosistem/

  http://ashaario.jimdo.com/perkhidmatan-ekosistem/http://ashaario.jimdo.com/perkhidmatan-ekosistem/http://ashaario.jimdo.com/perkhidmatan-ekosistem/
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  8/13

  Biotic componentsIndonesian From Wikipedia, the free encyclopedia

  Yet checked

  zebra, grass and trees are the biotic components

  Biotic components of the environment is made up ofliving things. Essentially living things can digolngkan

  by certain species, such as groups of humans, animals and plants[1]

  . Living things are classified by size

  into microorganisms and makroorganisme. Humans are the biotic factors that have the strongest influence

  on this earth, both in effect gutted and tuck, or accelerate the spread of animal and plant. Based on the role

  and function, living things can be divided into three kinds, namely:

  Manufacturers are sentient beings capable of converting inorganic substances into organic matter

  (organismsautotrophs). The process can only be carried out by plant chlorophyll

  byphotosynthesis.Examples of producers arealgae,mossandgreen plants[1]

  .[2]

  Consumers are organismsheterotrophicwho can not make their own food and rely on other

  organisms, bothheterotrophicand areautotrophs. Consumers usually an animal. Animals that eat

  plants directly (herbivores) are calledprimary consumers . Animals that eat the primary consumer is

  called consumer IIand so on to form afood chain. Consumer latterpeak consumer. Examples are the

  tops Consumerhumans[1] [2]

  .

  Decomposers are organisms that decompose organic matter into inorganic for later use by the

  manufacturer.Decomposers can be referred to as organismsdetritivoror scavengers. Examples of

  organisms are decomposersbacteriaand spoilagefungi

  http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Validasi_halamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Validasi_halamanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesishttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesishttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesishttp://id.wikipedia.org/wiki/Algahttp://id.wikipedia.org/wiki/Algahttp://id.wikipedia.org/wiki/Algahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lumuthttp://id.wikipedia.org/wiki/Lumuthttp://id.wikipedia.org/wiki/Lumuthttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Detritivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detritivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detritivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L15zebras.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Detritivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makananhttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lumuthttp://id.wikipedia.org/wiki/Algahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotosintesishttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L15zebras.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Validasi_halaman
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  9/13

  Every living thing can live and breed in a suitable environment, called habitat.Didalam ecosystem, every

  organism possessed certain functions and duties. Nisia.Oleh It is known for it, biotic component of

  ecosystems can be grouped by Phoenician tadi.Secara line there are four major Phoenician [1]

  .[2]

  .

  Table of contents

  [hide]

  1 Manufacturers

  2 Consumers

  3 Decomposers

  4 Detrivora

  5 References

  6 See also

  Manufacturer[edit]

  Producers are organisms that can sort of organic compounds (containing material life) from inorganic

  materials (not containing material life) became makananya own. In the form makananya own, these

  organisms aided by sunlight and is often called the organismsautotrophs. Belonging to this group

  includegreen plants, some speciesof bacteriaandblue-green algae[1] [3]

  .

  palm tree is produen

  Consumers [edit]

  Consumers include organisms that are not capable of making their own food substances, and to meet the

  food needs to rely on other organisms. These organisms are organisms

  calledheterotrophs[1] [3]

  .Components are classified as heterotrophs are:humans,animals,fungi,

  andmicrobes. Consumer organisms are distinguished based on the type of food to groups herbivor(plant

  eaters),carnivores(meat eaters), andomnivores(eating everything). Based on the level, consumers are

  divided into:

  http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Produsenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Produsenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Konsumenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Konsumenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Dekomposerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Dekomposerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Detrivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Detrivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Referensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Referensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Lihat_Jugahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Lihat_Jugahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang_biru-hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang_biru-hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang_biru-hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Karnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Karnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Karnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Omnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Omnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Omnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Indo_palm_trees.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Omnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Karnivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Herbivorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hewanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heterotrofhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=2http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Indo_palm_trees.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-fictor-3http://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang_biru-hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ganggang_biru-hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Autotrofhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Lihat_Jugahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Referensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Detrivorahttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Dekomposerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Konsumenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#Produsenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-campbell-2http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  10/13

  Primary consumers, the manufacturers directly eater

  Examples are all nations herbivores and omnivores such as cows,goats,worms,rats, etc..

  Secondary consumers, which is the primary consumer eater

  An example is the most carnivores and omnivores such

  as:chicken,frogs,snakes,pangolins,tigers,cheetahs, etc..

  Tertiary consumers, secondary consumers are eating.

  An example is the most carnivorous and omnivorous like:sharks,octopus,eagle, etc..[1] [3]

  Sumatran tiger is a consumer

  Decomposers [edit]

  Decomposers are called decomposers. This allows the existence perombak organic

  substances decompose and undergo recycling back into nutrients. Group included perombak

  arebacteriaandfungi[4]

  .[1] [3]

  Detrivora [edit]

  Detrivora are organisms that eat organic particles (detritus). Detritus is broken down tissue

  decaying animal or plant. This is a group that

  includesearthworms,snails,centipedes,keluwing, andsea cucumbers.[1] [3] [5] [6]

  http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik

  http://id.wikipedia.org/wiki/Sapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kambinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Kambinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Kambinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Ulathttp://id.wikipedia.org/wiki/Ulathttp://id.wikipedia.org/wiki/Ulathttp://id.wikipedia.org/wiki/Tikushttp://id.wikipedia.org/wiki/Tikushttp://id.wikipedia.org/wiki/Tikushttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Katakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Katakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Katakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ularhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ularhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ularhttp://id.wikipedia.org/wiki/Trenggilinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Trenggilinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Trenggilinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Harimauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Harimauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Harimauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cheetahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cheetahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cheetahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hiuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hiuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hiuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Guritahttp://id.wikipedia.org/wiki/Guritahttp://id.wikipedia.org/wiki/Guritahttp://id.wikipedia.org/wiki/Elanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Elanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Elanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=3http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=3http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=3http://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=4http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=4http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=4http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detritus&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detritus&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detritus&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Cacing_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cacing_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cacing_tanahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siputhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siputhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siputhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lipanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lipanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Lipanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluwing&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluwing&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluwing&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Teripanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Teripanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Teripanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-5http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-5http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sumatraanse_Tijger.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sumatraanse_Tijger.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sumatraanse_Tijger.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sumatraanse_Tijger.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-5http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-5http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Teripanghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keluwing&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Lipanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siputhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cacing_tanahhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Detritus&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=4http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jamurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bakterihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen_biotik&action=edit&section=3http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_biotik#cite_note-rochmah-1http://id.wikipedia.org/wiki/Elanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Guritahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hiuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cheetahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Harimauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Trenggilinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Ularhttp://id.wikipedia.org/wiki/Katakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ayamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tikushttp://id.wikipedia.org/wiki/Ulathttp://id.wikipedia.org/wiki/Kambinghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sapi
 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  11/13

  Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam usaha untuk memenuhi keperluan makanan kuantiti dan

  kualiti yang mencukupi dan mampan. Pengurusan tanah adalah salah satu faktor yang paling penting

  dalam mencapai hasil yang optimum dan mapan.

  Oleh itu, pengurusan tanah (tanah) perlu diteruskan tanpa menyebabkan kerosakan kepada alam

  sekitar dan mengurangkan kualiti sumber tanah, dan harus bertujuan meningkatkan struktur fizikal,komposisi kimia, dan aktiviti optimum biota tanah untuk tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, interaksi

  antara komponen tanah biotik dan abiotik di atas tanah untuk menyediakan kira-kira optimum

  ketersediaan nutrien dalam tanah, yang seterusnya memastikan kemampanan produktiviti tanah,

  dan kejayaan pertanian. Melalui sistem itu dijangka untuk membentuk agroecosystems stabil dengan

  input minimum daripada luar, tetapi boleh meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanpa menurunkan

  kualiti alam sekitar.

  Biota tanah adalah salah satu komponen ekosistem tanah / tanah peranan dalam memperbaiki

  struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan, meningkatkan ruang liang, pengudaraan, saliran,

  kapasiti simpanan air, penguraian sisa organik, pencampuran zarah tanah, penyebaran mikrob, danpeningkatan struktur agregat tanah. Walaupun kesan ke atas pembentukan dan penguraian bahan

  organik tanah adalah tidak langsung, biota tanah umum boleh dianggap sebagai pengatur fizikal,

  kimia dan biokimia tanah.

  Biota tanah adalah koleksi perkara-perkara yang membuat badan tanah sebagai ruang hidup untuk

  menjalankan sebagai aktiviti keseluruhan atau ekologi hidup. Tanah biota adalah bahagian badan

  terpiahkan tidak boleh tanah antara kedua-dua ada hubungan dua hala. Tanah biota adalah faktor

  pembentukan tanah mengawal pelbagai aktiviti ekofisiologisnya pedogenik tanah, antara lain,

  melalui rombakan (mineral), memusnahkan dan merombak bahan organik (humification, mineral)

  dan bercampur blok bangunan tanah (pedoturbasi). Fauna dalam ekosistem tanah yang terdiri

  daripada makro-fauna dan fauna mikro. Fauna makro tanah termasuk: herbivor seperti annelids

  (cacing), Dipolopoda (ribu kaki) dan Insecta (serangga). Serta tikus manakala fauna mikro termasuk

  Protozoa dan Rotifera.

  kehadiran di tanah makro-fauna ekosistem bukan sahaja menderma bahan-bahan yang akan tanah

  oleh pihak Saprofop badan (penghurai) supaya menambah kandungan bahan organik tanah, tetapi

  juga membentuk satu kesatuan tanah. Kepada ekosistem tanah yang didiami oleh fauna makro

  tanah, tanah menjadi longgar struktur mempunyai keliangan yang tinggi. Keadaan sebegini akan

  membawa kepada mikro-flora dan mikro-fauna yang banyak dan melompat aktiviti pendekomposer,

  sekali gus meningkatkan kesuburan tanah.

  Atas alasan terdapat pelbagai jenis biota tanah, seperti mikrob (bakteria, kulat, actinomycetes,

  mikroflora, dan protozoa) dan fauna tanah. Setiap biota tanah mempunyai fungsi tertentu.

  Berhubung dengan tumbuh-tumbuhan, mikrob memainkan peranan yang penting dalam membantu

  pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan nutrien (N kekang mikrob, pelarut P), membantu

  penyerapan nutrien (arbuscular kulat mikoriza), merangsang pertumbuhan tumbuhan (yang

  menghasilkan hormon), dan perosak dan kawalan penyakit (antibiotik yang menghasilkan,

  antipatogen). Begitu juga, fauna tanah, fauna setiap kumpulan mempunyai fungsi ekologi tertentu.

  Kepelbagaian biota dalam tanah boleh digunakan sebagai penunjuk biologi kualiti tanah.

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  12/13

  banyak mikrob tanah yang memainkan peranan dalam penyediaan dan penyerapan nutrien

  tumbuhan. Tiga nutrien tumbuhan, iaitu nitrogen (N), fosforus (P), dan Kalium (K) semua melibatkan

  aktiviti mikrob. Hara N yang banyak di udara. Kira-kira 74% kandungan udara adalah N. Walau

  bagaimanapun, N tidak boleh terus digunakan tumbuh-tumbuhan udara. N perlu terikat atau

  ditetapkan oleh mikrob dan berubah menjadi tersedia untuk tumbuh-tumbuhan. N simbiotik

  Microbial kekang di sana dan ada yang hidup bebas. N kekang mikrob simbiotik termasuk: Rhizobium

  sp yang hidup dalam nodul akar kekacang (leguminose). Mikrob pengancing N bukan simbiotik

  contohnya Azospirillum dan Azotobacter sp sp. N kekang mikrob simbiotik hanya boleh digunakan

  untuk leguminose tanaman sahaja, manakala mikrob pengancing N bukan simbiotik boleh digunakan

  untuk semua jenis tanaman.

  mikrob tanah yang berbeza yang memainkan peranan dalam bekalan nutrien fosfat adalah mikrob

  pelarut (P) dan kalium (K). Tanah pertanian kita biasanya mempunyai kandungan P yang agak tinggi

  (tepu). Walau bagaimanapun, ini sedikit P / tidak tersedia untuk tumbuhan, kerana terikat kepada

  mineral tanah liat. Ini adalah di mana peranan mikrob pelarut P. Ini mikrob akan memecahkan ikatan

  P daripada mineral tanah liat dan memberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Ramai mikrob mampu

  melarutkan P, antara lain: Aspergillus sp, Penicillium sp, Pseudomonas sp dan megatherium Bacillus.

  Mikrob mampu melarutkan P yang tinggi, secara amnya juga sangat mampu membubarkan K.

  Satu lagi kumpulan mikrob yang juga memainkan peranan dalam pengambilan P mycorrhizae adalah

  simbiotik dengan akar tumbuhan. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis mycorrhizae sering

  digunakan untuk biobaja, iaitu: ektomikoriza Dan Endomikoriza. Peranan mikoriza dalam melarutkan

  P dan C membantu penyerapan nutrien oleh tumbuhan. Selain itu tumbuhan bermikoriza juga

  umumnya lebih tahan kepada kemarau. Contoh yang sering digunakan adalah mycorrhizal Glomus

  dan Gigaspora sp sp.

  Tanah fauna juga merupakan salah satu komponen ekosistem tanah. Fauna tanah memainkan

  peranan dalam memperbaiki struktur tanah melalui pengurangan ketumpatan, peningkatan dalam

  ruang liang, pengudaraan, saliran, kapasiti simpanan air, dan penguraian bahan organik, campuran

  zarah tanah, penyebaran mikrob, serta peningkatan struktur agregat tanah. Walaupun kesan ke atas

  pembentukan dan penguraian bahan organik tanah adalah tidak langsung, fauna tanah umum boleh

  dilihat sebagai pengawal selia proses di dalam tanah.

  Secara umum terdapat tiga kumpulan invertebrata yang tinggal di dalam tanah, yang merupakan

  pergantungan besar kepada baja kimia sebagai sumber nutrien berpotensi mengurangkan

  produktiviti tanah, jadi penggunaan mereka perlu dikurangkan dengan menggunakan baja organik

  boleh didapati di laman web ini dan tidak pernah digunakan secara optimum.

  pembangunan pertanian pada masa akan datang, terutamanya di atas tanah kering, diikuti dengan

  menggunakan bio-baja serta lebih cekap penggunaan tanah mengikut berorientasikan keupayaan

  membawa dengan mengoptimumkan fungsi kulat-ekologi setiap komponen ekosistem tanah. Ini

  menggalakkan peningkatan konsep pengurusan tanah sebagai satu cara pengeluaran pertanian, dan

  keharmonian antara pendekatan pengurusan tanah dan tanah ekosistem dinamik adalah faktor

  penting.

  menggunakan bahan organik digabungkan dengan tanah biota (cacing) yang bertindak sebagaipengurai, nutrien dan pengedar bumi bergerak, di samping boleh meningkatkan kecekapan baja dan

 • 8/22/2019 Fungsi Ekosistem

  13/13

  ketersediaan nutrien juga menambah kepada kepelbagaian mikroorganisma tanah. Oleh itu,

  pengurusan nutrien bersepadu menggunakan cacing tanah untuk meningkatkan produktiviti tanah

  perlu disiasat.

  bahan-bahan organik adalah salah satu komponen penting dalam tanah serta bahan-bahan bukan

  organik, air dan udara. AMF bilangan spora seolah-olah berkait rapat dengan kandungan bahanorganik dalam tanah. Bilangan maksimum spora yang terdapat dalam tanah yang mengandungi 1-2

  peratus tanah bahan organik manakala paada dibuat kurang daripada 0.5 peratus kandungan organik

  spora adalah sangat rendah (Anas, 1997). Sisa akar menjejaskan ekologi kulat CMA, kerana akar

  dijangkiti sampah mycorrhizal adalah satu cara yang penting untuk mengekalkan generasi CMA

  daripada satu tanaman ke depan. Sampah yang mengandungi hyphae, vesikel dan spora yang boleh

  menjangkiti AKM. Disaamping ia juga berfungsi sebagai inokulan untuk loji generasi akan datang

  (Anas, 1997).

  microfauna (protozoa dan nematod), mesofauna, dan macrofauna. Microfauna merangsang

  penguraian bahan-bahan organik untuk mengurangkan saiz ezim sellulase kemudiannya digunakanoleh pengurai mikrob lain. Mesofauna dan macrofauna di samping mengurangkan saiz sisa organik,

  aktiviti-aktiviti metabolik menghasilkan najis yang mengandungi pelbagai nutrien kepada tumbuhan

  dan mikrob tanah. Beberapa macrofauna

  tanah seperti cacing tanah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kesihatan dan

  produktiviti tanah. Cacing lubang boleh meningkatkan pengudaraan, penembusan akar dan

  penyusupan air. Cacing tanah, yang merupakan campuran tanah organik dan yang lain yang telah

  dicerna, mengandungi pelbagai nutrien untuk tumbuh-tumbuhan.

  Pelbagai aktiviti mikroorganisma tanah, mikroflora dan fauna sokongan bersama untuk kemampanankitaran nutrien, struktur tanah membentuk proses biogenik mengawal fizikal, kimia, dan tanah

  biologi. Pelbagai mikroorganisma boleh meningkatkan kesuburan tanah melalui

  pengeluaran pelbagai sebatian penting seperti pelarut organik bahan-bahan nutrien,

  phytohormones, antipatogen, dan kekang N. Beberapa mikrob endofitik diazotorop boleh

  menggalakkan pertumbuhan tumbuhan dan melindungi tumbuh-tumbuhan tumbuh secara

  semulajadi melalui metabolisme, meningkatkan ketersediaan nutrien dan bahan organik, serta

  sebagai rembesan sebatian antimikrob dan perosak

  http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk.html

  http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk.htmlhttp://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk.htmlhttp://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/pemanfaatan-biota-tanah-untuk.html