(foto mohd asri saifuddin mamatibhj ... - bukti kehebatan perniagaan  · (foto mohd asri

Download (FOTO MOHD ASRI SAIFUDDIN MAMATIBHJ ... - bukti kehebatan perniagaan   · (FOTO MOHD ASRI

Post on 02-Apr-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

B40 BISNES C9ISNI.N 7 MAC 2016... ..... .... ..~. f\ ..-: ~ I';~;,l.. :'" .-:r.:- .... -

Mohd Hafiz sebagai nadi penggerak RJIj Consultants & Services Sdn Shd merancang inembawa syarikatmenceburi segmen penggudangan. (FOTO MOHD ASRI SAIFUDDIN MAMATIBHJ

RJHbukti kehebatanperniagaan keluarga Syarikatkendali. .

..InSUrans, eJenperkapalan,pengangkutanseria fret

Oleh Suffian A Bakar .suffian@bharian.com.my

Sebuali bangunan hanya.. da-pat berdiri teguh jika batuasasnya cukup kukuh. Be-gitu juga dengan perniagaan.Untuk mengukuhkan as as per-

niagaan, ia mengambil masa dankesabaran. la bermula dari kecildan membesar perlahan-Iahan.Tambahan lagi apabila ia mem-

babitkan perniagaan keluarga,tanggungjawab menerajuinya le-bih berat lagi.lni dibuktikan oleh perniagaan

keluarga, RJH Consultants & Ser-vices SPn Bhd yang terbabit da-lam perkhidmatan pengangku-tan, dengan nadi penggerak dibelakangnya, Mohd Hafiz AbdulRashid, 38, selaku Pengarah Uru-sannya.Pembabitan Mohd Hafiz dalam

perniagaan tidak dirancang padaawalnya. Selepas tamat penga-jian dalam bidang perakaunandari Universiti Putra Malaysia(UPM) pada 2000, beliau menyer-tai Rugby Event Promotion SdnBhd, syarikat yang mengurus danmenganjurkan aGara ragbi 7 se-belah di Malaysia, dengan me-nguruskan kewangan syarikatitu.Kira-kira dua tahun bersama

pun berjinak dengan perniagaansecara kecil-kecilan, seperti me-ngedar jersi ragbi dan sebagai-

~ __ 'nya.

syarikat pengurusan acara itu,bapa Mohd Hafiz menasihati be-liau agar berbuat sesuatu bagimembuka peluang pekerja-an kepada orang lain.Secara kebetulan pu-

la, beliau bersua ra-kan di 'univer sitiyang .ketika itu be-kerja di sebuah sya-rikat insurans, yangmemaklumkan syari-kat insurans itu me-. merlukan 'runner' atauorang yang sanggup me-ngurus dan membuat penghan-taran bagi urusan memperbaha-rui cukai jalan kenderaan.

Dengan modal awalRM5,000, RJH ditubuh-kan pada 2002, de-.ngan perniagaan te-ras menawarkanperkhidmatan peng-hantaran insuransdan cukaijalan.Dalam pada itu, be-

liau gigih mendalami il-mu insurans dan berusaha

mendapatkan lesen untuk mem-bolehkan syarikat beroperasi se-bagai ejen insurans kenderaandan am, yang diperolehnya se-tahun kemudian. -. Dalam setahun, perniagaanyang pada asalnya kecil, mulaberkembang.Melihatkepada dedikasi Mohd

Hafiz dan yakin akan potensi bagisyarikat untuk pergi lebih jauhlagi, bapa beliau yang adalah be-

Ditubuhkan pada 2002Sungguhpun hanya satu usahaniaga kecil, Mohd Hafiz tidak .ke-beratan untuk menteburinya.Tambahan lagi, tiada yang lebihseronok bagi Mohd H.afiz dari-pada berusaha niaga sendiri; ke-rana sebelum itu beliau sudah

BIODATA

Mohd HafizAbdul Rashid, 38

Pendidikan Rendah:Sekolah Rendah Tunku Abdul

'j . Rahman, Johor BahruSekolah Kebangsaan Bagan Ajam,Butterworth, Pendidikan Menengah:SMK Agama AI-Irshad, Kepala Batas,Pulau PinangSMK Agama Kota Kinabalu, Sabah .MBSM Kuala Berang, TerengganuMatrikulasi Perakaunan UPM Pendidikan Tinggi:UPM (BA Perakaunan) Jawatan terkini: ,Pengarah Urusan RJHConsultants &ServicesSdn Bhd

kas pegawai kanan kerajaan,mencadangkan agar beliau mem-pelbagaikan lagi operasi syarikatdalam segmen logistik..Pada 2004, RJH mendapat lesen

daripada Jabatan Kastam sebagaiejen penghantaran barangan de-ngan pelanggan pertama MIMResources Sdn Bhd, syarikat pe-masangan TV dan pendingin ha-wa.

Rezeki datang tidak diduga.Pada penghujung 2004, RJH ber-java mendapat kontrak besar da-rip ada Weststar Group, syarikatdikuasai Tan' Sri Syed AzmanSyed Ibrahim, bagi penghantarankenderaan import sepenuhnya(CBU) yang tiba dari PelabuhanKlang ke Pusat Pemeriksaan PraPenghantaran (POI) di Kota Ke-muning.

< Tahun 2004 hingga 2006 adalahtahun yang cukup memberang-sangkan bagiRJH. Kereta yangdibawa masuk Syed Azman se-perti Chevrolet,' Honda, Suzukidan Ford diuruskan sepenuhnyaoleh RJH.

Ejen pengangkutanApabila kerajaan memperkenal-kan Dasar AutomotifNasionaI ba-haru pada 2006 yang -mana APfrancais hanya diberikan kepadasyarikat berkaitan keraja-an(GLC), pendapatan RJH mula ter-jejas.

MohdHafiz(dua darikanan)bersamapekerjanyadiSandarSukitTinggi,Klang.

"Pendapatan syarikat susut ke-. tara, tetapi kami berusaha me-ngekalkan kakitangan di RJH. Ti-ada seorang pekerja pup dibu-ang," katanya. AP pengimportankenderaan CBU terbabit kini di-:berikan kepada DRB Hicom.Berikutan reputasi baik RJH se-

waktu menguruskan pengangku-tan untuk Weststar sebelum ini,DRB Hicom, menawarkan RJHmenjadi satu -daripada ejen pe-ngangkutan kenderaannya.. la lebih baik lagi kerana peng-hantaran dalam jumlah yang le-bih besar dan lebihjauhjaraknya,:termasuk penghantaran ke bilikpameran.Pada 2008, Mohd Hafiz dengan

sokongan bapa dan adik beradikyang lain, memperbesarkan pe- .ngangkutan kenderaan denganmodal berbayar RMl.5 juta.

J '

usaha niaga keluargaLerigkaplah kini RJH menjadi

. usaha niaga keluarga. Bapa be-liau selaku pengarah eksekutifbertindak sebagai penasihat, rna-nakala dua adiknya, Mohd Hanif,37, sebagai pengarah pernbangu-nan perniagaan yang bertang-gungjawab menguruskan, peng-angkutan kenderaan, pengangku-tan kargo dan pergudangan.

Muhamad Hakim, 26, pula me- .nguruskan aspek pemasaran danoperasi sebagai ejen penghanta-ran dan perkapalan, manakala. sepupunya, Muhammad Ashraf!Ismailudin mengetuai perniaga-an sebagai ejen insurans.Bermula pada 2002 dengan ha-

nya dua pekerja, Mohd Hafiz dansepupu Muhammad Ashraff, hariini RJH terbabit dalam empatperniagaan teras iaitu insurans.-ejen perkapalan; pengangkutankenderaan dan barangan komer-sial; serta fret.la memiliki 17 unit lori pe-

ngangkut kenderaan, lima primemover dan 22 trailer bagi meng-angkut kontena 20 kaki dan 40kaki. Semua kenderaan dileng-kapi sistem GPS.Jumlah kakitangan ialah sera-

mai 47 orang, dengan cawangandi Seberang Jaya, Pulau Pinang.RJH mendapat pensijilan

ISO:9001:2008 (Sistem Penguru-san Kualiti) pada 2011 hingga kini.Tahun lalu, RJH meraih penda-patan RM15 juta.Mengenai perancangau. masa

depan, Mohd Hafiz berkata pi-haknya akan menceburi dalamskala yang lebih besar dalam seg-men penggudangan.

"Pastik~ anda menilai denganjujur komitmen kepada pernia-gaan dan rakan kongsi."Kejayaan perniagaan bergan-

tUng kepada keputusan yang an-da buat berdasarkan apa yang .terbaik untuk perniagaan. Jika.anda tidak bersedia untuk me-lakukannya, maka penuagaananda akan gagal," demikian pe-sanan akhir beliau.Beliau rnenyifatkan kekuatan

syarikat itu terletak kepada ayahdan ibu beliau, pesara guru besar,yang mana berkat didikan danpenekanan disiplin, mereka ber;upaya menggabung adik beradikdan sepupu di bawah satu bum-bung perniagaan.

mailto:suffian@bharian.com.my