sawitma wan fadzrul izuan b. umar ali saifuddin program matematik

Download sawitma wan fadzrul izuan b. umar ali saifuddin program matematik

If you can't read please download the document

Post on 12-Jan-2017

227 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERA~AN PENGELUA

  SAWITMA

  UNG

  WAN FADZRUL IZUAN B. UMAR ALI SAIFUDDIN

  PEnpUSTAKMN WMJlsm MAlAYSI SABAH

  PROGRAM MATEMATIK DENGAN EKONOMI

  SEKOLAH SAINS DAN TEKNOLOGI

  . UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

  2006

 • l _______ D_N_I_V_E_R_S_IT_I_M_A_L_A_Y_S_I_A_S_A_B_A_H_-----:-- PUMS99:1 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS@

  *., . Y A WA N ~ADL IH\ L lllA), N . \? . U l'(1 A- n. ALl '-; SESI PENGAJIAij: l.1'a - ::lOO 6

  .' (HURUFBESAR) SA1fuDDIN .

  gal(U membenarkan tesis (LPSMISarjana/Doktor Falsafah) ini disimpan di Perpustakaan Universiti aysia Sabah dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:-

  1. 2.

  Tesis adalah hakmilik Universiti Malaysia Sabah. Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah dibenarkan membuat salinan untulc tujuan pengajian sah~~ . Perpustalcaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institutsi penga,iian tinggi. Sila tandakan ( /)

  SULIT

  TERHAD

  D TIDAI( TERHAD

  (Mengandungi maldumat yang berdarjah keselamatan atau Keperitirigan Malaysia seperti yang termalctub di dalam AKTARAHSIA RASMI 1972)

  (Mengandungi malclurnat TERHAD yang telah ditentuJcan oleh organisasilbadan di mana penyelidilcan dijalanlcan)

  latTetap: 19-1, TALAI'! "TMN . ~crtlA 5, ~N. ~eRU ( }:IN . bA-l2..WE:SAH G"tAe.DA e.e. 2..0 I\=>o r\ ( PE; 12.. A (, Nama Penyelia

  :_ I/I:L/O-b Tarikh: I Ill.. /06

  \ T AN:- *Potong yang tidak berkenaan. **Jika tesis ini SULIT atau TEREAD, sila lampirka.l1 surat daripada pihak berkuasa

  /organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini per1u dikelaskan sebagai SULIT dan TERHAD .

  . . .@Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Saljana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursu's dan Laporan Projek Sarjana Muda (LPSM).

 • ALI SAIFUDDIN

  HS 2003-3133

 • MERIKSAI

  (DR. HO CHONG MUN)

  3. PEMERIKSA 2

  (CIK KHADIZAH GHAZALI)

  4. DEKAN )~ !~'2-(pROF. MADYA DR. SHARIFF A. KADIR S. OMANG) , .

 • III

  Bersyukur saya ke lw1rat Habi k~~ ~gan Jimpab k:urnia an Wnny dise,-tasi ini telah saya suQahi dengan jayanya. Setinggi-tinggi ~Ilghargaan dan terim~ ~ih saya

  ucapkan k~ Puan Darme~ Gabda di atas k~sudian ~liau m~jadi ~I).yelia saya

  selan,ta saya p;ienjalankan kajian ini. Ucapan ~tinsgi-ting~ penghargaan lni juga saya , .

  tujukan kepada Prof. Zainodin Hj. Jubok yang banyak memberi tunjuk ajar d!Ul

  teguran kepada saya dalam usaha untuk menyiapkan disertasi ini. Jutaan terima kasih

  juga saya ucapkan kepa$. pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia yang sudi

  bekerjasama memberikan maklumat dan penerangan tentang kelapa sawit Malaysia

  Rjbuan terima kasih juga saya tujukan kepada keluarga tersayang terutamanya kepada

  kedua ibu bapa saya iaitu Pn. Shariffah Zubidah dan En. Umar Ali Saifuddin di atas

  segala pengorbanan, nasihat, dorongan serta galakan di sepanj~g tempoh untuk

  penghasilan kajian ilmiah ini. Kepada rakan-rakan seperjuangan terutamanya Farrah

  Ellisa Rusli, berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan di atas kesudian

  meluangkan masa bagi membantu saya untuk melengkapkan disertasi ini. Akhir kata,

  kepada semua yang telah membantu sarna ada secara langsung ataupun tidak, terima

  kasih saya ucapkan. Sekian.

  WAN F ADZRUL IZUAN B. UMAR ALI SAIFUDDIN

  Program Matematik Dengan Ekonomi

  Sekolah Sains Dan Teknologi

  Universiti Malaysia Sabah

 • Kajian ilmiah ini dijalankan bertujuan untuk menentuk.an ~ p eluaran minyak

  isirung saWit Malaysia, menentukan mod.Cl y$Ilg sesuai b~i mewakili datA siri masa yang dikaji dan setet'U$Ilyii membuat penelahan. Dalam' klUlan ini, pendekatan

  permodelan Box-Jenkins telah digunakan untuk meram~ pengeJ\W8ll mmyak'isinmg sawit bagi tabun,2006. Ratat punca min' kuas8 dna (itMSS) dan juga ujian A.k8Uce (AlC) digunakan dalam memilih model terbaik yang dapat mewakili sirl masa kajian.

  Model terbaik bagi kajian ini adalah model gabungan AR(1) dengan SARIMA (3,1,1)

  di mana model ini mempunyai nilai RMSE dan AlC yang paling kecil iaitu 0.09344

  dan 0.00891. Dengan model terbaik ini, 13 telahan pengeluaran telah dibuat bermula

  dari bulan Jun 2005 hingga bulan Jun 2006. Hasil akhir kajian seterusnya mendapati

  bahawa peratusan perbezaan di antara nilai telahan dengan data sebenar adalah

  sebanyak 7.07%. Dengan ini telahan untuk bulan-bulan seterusnya boleh dibuat

  memandangkan model ini menghasilkan ramalan yang tidak jauh daripada data

  sebenar.

 • FO CAS GTU MALAYS

  ABS'tRAct , .

  t . . .{.'

  This research are been .~ed out to analyze the trend -of ~fllllysiats pwuction of palm kernel oil, to determine the best model ~ fits the ~ and to fG~ (he future

  production. In this research, the Box-Jenkins JU~eliDg approach are being

  implemented in order to forecast the year 2006 production of crude palm kernel oil.

  To determine the best forecasting model, root mean square error (RMSE) and Akaike

  test (AlC) are being used. The best forecasting model for the study is the combination

  of AR(1) and SARIMA (3,1,1) which has the smallest value ofRMSE (0.09344), and

  AlC (0.00891). By using the best model, 13 forecasts have been made starting from

  June 2005 until June 2006. Finally, this research found that the different percentage

  between the forecast value and the actual data is 7.07%. Thus, further forecast can be

  generated as there is a small different percentage between the forecast value and the

  actual data.

 • 'I

  , .

  M a SUOlt

  PENOAKUAN

  PENGESAHAN

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  "w '

  SENARAI KANDUNGAN

  SENARAI JADUAL

  SENARAI RAJAH

  SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN

  BAB 1 PENDAHULUAN

  1.1 PENGENALAN

  1.2 KELAP A SA WIT

  11",

  1.3 INDUSTRI KELAP A SA WIT DI MALAYSIA

  1.4 PENGELUARANDANEKSPORT

  1.5 INDUSTRI SA WIT DUNIA

  i

  ii

  iiL

  iv

  v

  vi

  ix

  x

  xi

  1

  2

  2

  3

  6

  1.5.1 Persaingan Industri Sawit Malaysia di Peringkat Global ' 6

  1.5.2 Persaingan dengan Minyak. Lain 7

  1.6 ISU-ISU BERKAITAN KELAPA SAWIT

  1.6.1 Potensi Minyak. Sawit Sebagai Bahan Bakar

  1.6.2 Tuduhan Kesatuan Kacang Soya Amerika Syarikat

  1.7 KEPENTINGAN KAJIAN

  1.8 OBJEKTIF KAJIAN

  1.9 SKOP KAJIAN

  BAH 2 ULASAN LITERATUR

  2.1 PENGENALAN

  2.2 FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUIll

  PERKEMBANGAN INDUSTRI SA WIT

  2.2.1 Faktor Yang Menggalakkan Perkembangan Industri

  2.2.2 Masalah Yang Menjejaskan Industri

  2.3 PERAMALAN PENGELUARAN PERTANIAN

  7

  8

  8

  9

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

 • 11

  2.4 P 'NGOUNAA OXJE LA A 17

  BAB 3 METODOLOGI

  3.1 PENGENALAN to 20

  1.2 ANALISIS SIRl MASA 21

  3.3 VARIASI YANG TIMBUL DARI DATA 21

  3.3.1 Haluan 22

  3.3.2 Berkitar 22

  3.3.3 Variasi Bermusim 23

  3.3.4 Turon Naik Tak Sekata 23

  3.4 SIRI MASA PEGUN DAN TIDAK PEGUN 24

  3.5 MENSTABILKAN V ARIANS 26

  3.6 PENGECAMAN KASAR MODEL BOX-JENKIN 27

  3.6.1 ModelUmum 28

  3.6.2 Garis Panduan Menentukan Pengoperasi Dalam

  Purata Bergerak (MA) dan Autoregresi (AR) 31

  3.7 PEMBINAAN MODEL 33

  3.7.1 Pengecaman Model 33

  3.7.2 Tahap Penganggaran Parameter Model 34

  3.7.3 Pemeriksaan Berdiagnosis 36

  3.8 PERAMALAN 37

  3.8.1 Jenis Anggaran 38

  3.8.2 Ralat Dalam Peramalan 39

  3.8.3 Mengukur Ratat Peramalan 39

  3.9 PENGGUNAAN PERISIAN KOMPUTER 42

  BAB4 KEPUTUSAN

  4.1 PERIHAL DATA K.AJIAN 43

  4.2 POLA SIRI MASA 43

  4.3 ANALISIS DATA KAJIAN 45

  4.4 KEPEGUNAN DATA SIRI MASA 45

  4.5 PENGECAMAN MODEL KASAR 48

  4.6 PENGANGGARANPARAMETER 49

  4.6.1 Penganggaran Parameter Model Pertama 49

  4.6.2 Penganggaran Parameter Model Kedua 50

 • III

  4.6.3 aug iiU'JlQ ParQl11eJ; r 51

  4.7 PEMElW

 • SEN No.Jad~ .

  1.1 Pengeluaran industri kelapa sawit Malaysia (tan)

  pada tahun 2005 4

  1.2 Eksport industri kelapa sawit Malaysia (tan) pada tahun 2005 5

  1.3 Nilai eksport kelapa sawit (RM juta) pada ~ 2005 5

  1.4 Anggaran pengeluaran minyak sawit dunia (tan) pOOa tahun 2004 7

  3.1 Senarai nilai asal dan beza pertama siri masa 27

  4.1 Nilai statistik t pada susulan I, 2 dan 3 pOOa aras tidak

  bermusim dan susulan 12, 24 dan 36 pada aras bermusim

  4.2 Anggaran parameter bagi model pertama

  4.3 Anggaran parameter bagi model kedua

  4.4 Anggaran parameter bagi model ketiga

  4.5 Nilai Ale dan RMSE bagi model pertama, kedua dan kedua . 4.6 Peramalan pengeluaran minyak isirung sawit Malaysia

  47

  50

  51

  52

  55

  56

 • No. Rajall

  4.1 Graf pengeluaran minyak isirung. sawit mengikut masa

  4.2 Fungsi autokorelasi pengeluaran

  4.3 Fungsi autokorelasi siri masa jelmaan, yt = In Yi. 4.4 Fungsi autokorelasi heza pertama (Zt = Ln YJ~Ln Yt-12)

  Surat

  44

  46

  46

  48

 • AlC

  ACF

  AR

  ARMA

  ARlMA

  MA

  PACF

  RM

  RMSE

  SARIMA

  SENARAl SIMBOVPAN SING TA

  Ujian Akaike

  Fungsi Autokorelasi

  Autoregresi

  Autoregresi-Purata Bergerak t.

  Autoregresi-Purata Bergerak Terkamir

  Purata Bergerak

  Fungsi Autokorelasi Separa