fakulti teknologi kejuruteraan universiti tun hussein

Click here to load reader

Post on 05-Nov-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SENARAI BIDANG TUGAS STAF FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKALSENARAI TUGAS
2. Memantau pelaksanaan program akademik & pengurusan fakulti serta menjalankan pengawasan berterusan ke atas segala perkiraan mengenai pengajaran, penyelidikan di Fakulti;
3. Merancang program-program baru mengikut keperluan industri semasa.
4. Memantau pelaksanaan program akademik & pengurusan fakulti serta menjalankan pengawasan berterusan ke atas segala perkiraan mengenai pengajaran, penyelidikan di Fakulti dengan baik dan berkesan.
5. Mengurus sumber manusia dan kewangan fakulti dengan baik;
6. Membina satu persekitaran yang kondusif dan sesuai bagi memantqapkan pengajaran dan pembelajaran.
7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pentadbiran universiti dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
1. Memastikan semua urusan akademik yang ditawarkan di Fakulti berjalan lancar (seperti pendaftaran pelajar, matapelajaran, latihan industri, projek sarjana muda, pengurusan sumber manusia dan sebagainya).
2. Memantau segala kerja pembentukan dan pengemaskinian kurikulum semua kursus yang dijalankan di Fakulti.
3. Memantau urusan pemeriksa luar, profesor adjung, profesor pelawat, dan panel penasihat industri.
4. Memantau dan memastikan pelaksanaan segala peraturan dan aktiviti penasihatan dibuat secara berkesan oleh semua penasihat akademik.
5. Memantau dan memastikan semua matapelajaran/kursus termasuk makmal dilaksanakan dengan berkesan.
6. Menghadiri semua mesyuarat yang berkaitan dengan halehwal akademik.
7. Menangani urusan tatatertib staf dan pelajar.
8. Memantau penyediaan dan pelaksanaan jadual waktu kursus dan peperiksaan bagi semua kursus.
9. Memantau urusan segala perkara yang bersabit dengan peperiksaan dan keputusan semua kursus.
10. Menjadi Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Akademik dan Jawatankuasa Peperiksaan.
11. Mempastikan semua peraturan akademik dipatuhi oleh semua pensyarah dan pelajar.
12. Menyelaras perjalanan semua program luar kampus yang ditawarkan oleh Fakulti.
13. Membantu meningkatkan perhubungan dan kerjasama dengan institusi luar negara.
14. Ahli Tetap Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institut/Program Baru/Pengambilan Pelajar
15. Sebagai Pegawai Penilai Kedua Staf akademik.
16. Menjalankan tugastugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN)
1. Memantau segala urusan yang berkaitan dengan hal ehwal cuti belajar kakitangan akademik dan skim latihan bagi kakitangan.
2. Menyelaraskan kurikulum silabus dan perjalanan kursus program pasca siswazah
3. Memantau segala kerja pengemaskinian kurikulum semua kursus pasca siswazah yang dijalankan di Fakulti.
4. Sebagai Pegawai Penilai Kedua Staf sokongan bukan akademik.
5. Merancang dan menyelaras semua perkara yang diperlukan dalam pembangunan kampus baru.
6. Menyelaras semua urusan penyelidikan, perundingan dan penulisan yang dijalankan diFakulti.
7. Menyelaras semua perkara yang berkaitan dengan belanjawan tahunan dan melaporkannya kepada Jawatankuasa Pengurusan Fakulti.
8. Meluluskan permohonan pembelian alat makmal dan setor dan memantau penyelenggaraan peralatan makmal, bengkel dan setor.
9. Membantu mewujudkan skimskim tertentu dalam urusan perkembangan kakitangan.
10. Menghadiri semua mesyuarat yang berkaitan dengan halehwal pasca siswazah, penyelidikan dan pembangunan.
11. Membantu meningkatkan perhubungan dan kerjasama dengan industri.
12. Menghadiri mesyuarat Jabatan, Fakulti, Universiti dan luar Universiti sebagai wakil kepada Dekan bila masa diperlukan.
13. Menjadi Timbalan Pengerusi kepada Jawatankuasa Pengurusan.
14. Menjadi Ahli Jawatankuasa Akademik dan Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti.
15. Ahli Jawatankuasa Tetap Senat mengenai penyelidikan.
16. Memantau program kebajikan staf, pelajar dan khidmat masyarakat.
17. Menjalankan tugastugas yang diarahkan oleh Dekan dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
1. Hal Ehwal Pelajar Bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Pelajar ;
a) Menjadi penghubung dan rujukan dalam program pembangunan pelajar dan Alumni antara pejabat-pejabat di bawah naungan Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan Fakulti.
b) Merancang,melaksanakan Program Pembangunan Mahasiswa (ProPem) c) Sentiasa menjalinkan kerjasama dengan Pejabat Pusat Tanggungjawab di Bawah
HEPA dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pelajar. d) Merancang,melaksana, memantau dan menilai aktiviti pelajar dan Student Portfolio
diperingkat Fakulti. e) Merancang, menyelaraskan dan melaksanakan program pertukaran pelajar dan
mobiliti pelajar ke luar negara (inbound and outbound). f) Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar dengan kerjasama
Pejabat HEP i) Kematian ii) Kemalangan iii) Sakit iv) Tabung bantuan kewangan v) Dan lain-lain yang berkaitan
g) Membantu dalam mempergiatkan program Kemahiran Insaniah untuk menggalakkan perkembangan intelektual dan budaya pembelajaran di Fakulti.
h) Menyelaras bersama Pejabat Pengurusan Akademik dalam hal ehwal konvokesyen/graduan.
i) Membantu Pejabat HEP mengenalpasti pelajar berpotensi dalam kepemimpinan dan pengurusan organisasi untuk diketengahkan dalam Majlis Perwakilan Pelajar (MPP).
j) Bertindak sebagai Penasihat Persatuan Pelajar Fakulti atau Persatuan dan Kelab pelajar.
k) Memantau pengurusan jawatankuasa pembangunan pelajar dan student liason committee.
l) Memantau dan menyelia dengan menggalakkan pelajar untuk lebih berminat dalam akademik.
m) Memantau, menyelaras dan menyemak pengemaskinian penyimpanan rekod pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar.
n) Membantu Pejabat HEP dalam melakasanakan Minggu Haluan Siswa memantau pengendalian pelaksanaan Minggu Haluan Siswa peringkat Fakulti.
o) Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Kebajikan Pelajar peringkat fakulti
2. Alumni Bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Alumni:
a) Memantau dan menyelia berkenaan Hal Ehwal Alumni Fakulti b) Merancang dan menyediakan laporan berkala berkenaan Hal Ehwal Alumni
Fakulti. c) Memantau dan menyemak dalam penyediaan laporan senarai graduan Fakulti. d) Merancang dan melaksanakan Program Program Kenali Alumni (semasa MHS)
dan Program Inspirasi Alumni (semasa Majlis Konvokesyen) pelajar fakulti. e) Mentadbir pangkalan data Alumni - Fakulti bagi tujuan hubungan dan
pemantauan kemajuan Alumni. f) Menguruskan data dan melaksanakan tindakan berkaitan Kajian Pengesanan
Graduan (Tracer Study) mengikut Fakulti. g) Merangka program bersama Alumni dan mengenalpasti pelan strategik dalam
pengurusan Alumni. h) Menjalankan penyelidikan Alumni Fakulti berkaitan potensi, peluang kerjaya dan
kemajuan Alumni (graduan UTHM) dalam menentukan masa depannya bagi tempoh 1, 3, 5 dan 10 tahun ke atas.
i) Sebagai Jawatankuasa Sistem Maklumat Alumni (SisMA). j) Membantu, menyelaras, menyelia dan menasihat penubuhan organisasi
Komuniti Alumni Kumpulan Kepakaran Batch Fakulti. k) Sebagai Jawatankuasa CAPs Graduate Employability Universiti (GEU) dan
pengerusi Jawatankuasa Graduate Employability Fakulti (GEF). l) Merancang, menyelia dan meningkatkan Endowmen Alumni Fakulti. m) Sebagai Jawatankuasa Anugerah Alumni Universiti dan Pengerusi
Jawatankuasa Anugerah Alumni Fakulti. n) Sebagai Jawatankuasa Kemajuan dan Hubungan Alumni Universiti dan
Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Hubungan Alumni Fakulti. o) Berhubung secara tidak langsung dengan Pengarah Pusat Kemajuan dan
Hubungan Alumni (CARE).
3. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) melalui Dekan Fakulti dari semasa kesemasa berkaitan dengan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
KETUA JABATAN
1. Pengurusan
a) Menyediakan pelan strategik dan pelan tindakan jabatan. b) Merancang Sasaran Kerja Tahunan dan mengagihkan beban tugas staf akademik
dan sokongan di peringkat Jabatan termasuk pengambilan dan penetapan bidang pengkhususan.
c) Memantau dan menilai prestasi staf jabatan berdasarkan kepada Sasaran Kerja Tahunan.
d) Menyelaras latihan staf dari segi cuti belajar, ikhtisas, sangkutan industri dan cuti sabatikal.
e) Menyelaras keperluan hal ehwal akademik meliputi staf akademik, professor pelawat, profesor adjung; pemeriksa luar dan panel penasihat industri.
f) Menyelaras dan memantau sistem penasihatan akademik dilakukan secara terbaik mengikut garis panduan.
g) Mempromosikan program akademik kepada pihak luar.
2. Pelaksanaan Program Akademik / Pembangunan Kurikulum
a) Membangun, menggubal dan melaksana program baru serta mengemaskinikan kurikulum dan silabus program semasa. b) Memastikan kursus di bawah kelolaan Jabatan serta pelaksanaan peraturanperaturan akademik di peringkat Jabatan berjalan dengan berkesan. c) Memantau pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran oleh staf akademik termasuk Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE), Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (contoh. PBL atau kaedah pendekatan pengajaran lain yang bersesuaian). d) Memantau dan memastikan urusan Projek Sarjana Muda / Projek Diploma dan Latihan Industri dilaksanakan dengan berkesan.
Kebajikan pelajar a) Memberi khidmat nasihat dan menangani isu pelajar yang bermasalah. b) Merujuk pelajar berpotensi cemerlang atau pelajar bermasalah kepada Pusat Kaunseling dan Pembangunan Pelajar (PKPP) dan Program Pembangunan Pelajar (PROPEMP) Fakulti. c) Menyokong dan menasihat peluang bantuan kewangan untuk pembiayaan pengajian dan lainlain.
Pembangunan dan Pengurusan Makmal a) Merancang, mengurus dan memantau perolehan peralatan dan kelengkapan makmal mengikut prosedur dan polisi universiti. b) Merancang pembangunan makmal baru. c) Memantau perlaksanaan penyelenggaraan makmal dan alat secara berjadual. d) Menentukan suasana pembelajaran yang kondusif untuk melahirkan graduan yang cemerlang. e) Memantau penyediaan kertas dan peralatan ujikaji serta perlaksanaan kerja amali.
Perhubungan Industri dan Pengantarabangsaan a) Meningkat dan mempergiatkan kerjasama dengan industri. b) Melaksanakan program pengantarabangsaan. c) Merancang dan melaksanakan program khidmat masyarakat. 4.6. Penyelidikan, Perundingan dan Penerbitan a) Memastikan peningkatan kegiatan penyelidikan dikalangan staf b) Memastikan staf bergiat aktif dalam aktiviti perundingan. c) Menggalakkan penglibatan staf dalam kerjakerja penerbitan.
Kebajikan staf a) Memberi khidmat nasihat dan menangani isu staf yang bermasalah. b) Merujuk staf menjalani latihan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi staf. c) Menyokong dan menasihat staf mengenai peluang / kemaj
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
KETUA PROGRAM
2.Penyediaan Modul dan Pelaksanaan Pengajaran a) Mengenalpasti matapelajaran yang ingin diwujudkan modulnya. b) Menentukan staf dalam pembangunan sesuatu modul. c) Menentukan kaedah pelaksanaan yang berkesan. d) Mencadangkan kepada Ketua Jabatan pensyarah yang berwibawa untuk mengajar sesuatu matapelajaran. e) Ketua Panel melaporkan prestasi Ahli Panel kepada ketua Jabatan mengikut format.
3.Perpindahan dan Pengecualian Kredit dari IPT a) Melakukan semakan ke atas kurikulum dan silabus IPT lain. b) Mencadangkan perpindahan dan pengecualian kredit kredit kepada Ketua jabatan berdasarkan penilaian yang telah dibuat.
4. Kertas Soalan Peperiksaan dan Skima Pemarkahan a) Menilai kertas dan skema pemarkahan peperiksaan akhir. b) Mewujudkan pengkalan data soalan dan skema pemarkahan peperiksaan akhir.
5.Projek Sarjana Muda a) Mencadangkan tajuktajuk Projek Sarjana Muda yang berasaskan kepada industri dan pensyarah yang bersesuaian dalam bidang berkenaan.
6.Latihan Industri a) Mencadangkan tempattempat yang bersesuaian untuk penempatan pelajarpelajar FTK.
7. Pembangunan Prasarana dan Ujikaji Makmal a) Mencadangkan peruntukan makmal dan bengkel. b) Mencadangkan pembangunan prasarana dan sumber manusia untuk makmal dan bengkel. c) Membangunkan ujikajiujikaji makmal dan bengkel serta memantau keberkesanannya selaras dengan kehendak silabus.
8Penyelidikan dan Perundingan a) Menentukan sasaran penyelidikan dan perundingan setiap bidang. b) Membuat permohonan geran penyelidikan secara berkumpulan. c) Membangunkan makmal penyelidikan dan perundingan serta Pusat Kecemerlangan. d) Menganjurkan latihan dan kursus penyelidikan dan perundingan. e) Menganjurkan seminar, bengkel, kolokium dan persidangan. f) Mewujudkan pengkalan data penyelidikan dan perundingan.
9.Penerbitan a) Mengendalikan latihan bagi meningkatkan profesionalisme penulisan. b) Menetapkan sasaran bagi penerbitan berkala buku dan kertas kerja seminar.
10.Program MentoMentee a) Menjadi satu platform untuk membimbing staf baru menyesuaikan diri dengan tanggungjawab masingmasing terutama dalam pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran. b) Menyediakan maklumbalas yang positif berkenaan prestasi kerja setiap ahli. c) Membantu mengenalpasti dan merancang pembangunan diri.
11.Peningkatan Profesionalisme a) Merancang kursus profesionalisme mengikut keperluan ahli panel. b) Memantau hasil kursus. c) Merancang cuti belajar ahli panel. d) Mencadangkan bidang untuk pengajian lanjutan. e) Mencadangkan staf untuk “Industrial attachment”
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
PROFESOR (VK6/ VK7)
1. Terlibat di dalam pengajaran di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dan diploma.
- pengajaran kursus - Penyeliaan pelajar
4. Membantu pensyarah-pensyarah muda dalam meningkatkan ilmu serta kemahiran dalam bidang yang diceburi.
5. Menjadi penggalak kepada ahli-ahli akademik fakulti dalam bidang penerbitan.
6. Membantu fakulti mendapatkan pengiktirafan dan pemasaran bagi program.
7. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
PROFESOR MADYA (DS54)
1. Terlibat di dalam pengajaran di peringkat ijazah pertama dan ijazah lanjutan dan diploma.
a. pengajaran kursus b. Penyeliaan pelajar
2. Terlibat di dalam penyelidikan a. kerja penyelidikan b. penerbitan
3. Terlibat di dalam perkhidmatan profesional dalam negeri dan antarabangsa. - pentadbiran/jawatankuasa - pengembangan - perundingan - pembangunan dan - aktiviti profesional
4. Menjadi pembimbing kepada pensyarah-pensyarah muda.
5. Menjadi pakar rujuk dan perhubungan diantara institusi dan industri.
6. Menjadi penggalak kepada ahli-ahli akademik fakulti dalam bidang penerbitan.
7. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
PENSYARAH (DS45)
1. Terlibat di dalam pengajaran di peringkat ijazah pertama dan diploma. - pengajaran kursus - Penyeliaan pelajar
2. Terlibat di dalam penyelidikan - kerja penyelidikan - penerbitan
3. Terlibat di dalam perkhidmatan profesional dalam negeri dan antarabangsa. - pentadbiran/jawatankuasa - pengembangan - perundingan - pembangunan dan - aktiviti profesional
4. Terlibat dalam bidang penerbitan peringkat dalam dan luar negara.
5. Terlibat sebagai Penasihat Akademik kepada kumpulan pelajar yang diagihkan oleh Fakulti.
6. Terlibat di dalam kerja-kerja pentadbiran dan mengambil bahagian dalam jawatankuasa-jawatankuasa di peringkat jabatan, fakulti dan universiti.
7. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
PENSYARAH (DS51/ DS52)
1. Terlibat di dalam pengajaran di peringkat ijazah lanjutan, ijazah pertama dan diploma.
- pengajaran kursus - Penyeliaan pelajar
4. Terlibat dalam bidang penerbitan peringkat dalam dan luar negara.
5. Terlibat sebagai Penasihat Akademik kepada kumpulan pelajar yang diagihkan oleh Fakulti.
6. Terlibat di dalam kerja-kerja pentadbiran dan mengambil bahagian dalam jawatankuasa-jawatankuasa di peringkat jabatan, fakulti dan universiti.
7. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
PENGAJAR (J41)
2. Menilai hasil kerja dan keterampilan pelajar
3. Menyediakan rekod pelajar bagi penasihatan akademik. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar serta menyediakan laporan setiap kali perjumpaan.
4. Menyediakan panduan pembelajaran pelatih bagi bidang masing-masing.
5. Menyediakan nota kuliah, kuiz, soalan ujian.
6. Membantu menyediakan modul dan nota untuk kursus pendek
7. Membantu Ketua Makmal dalam pemesanan dan pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk makmal.
8. Membantu menyediakan brosur bagi makmal.
9. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
2. Menilai hasil kerja dan keterampilan pelajar
3. Menyediakan rekod pelajar bagi penasihatan akademik. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar serta menyediakan laporan setiap kali perjumpaan.
4. Menyediakan panduan pembelajaran pelatih bagi bidang masing-masing serta membantu menyediakan nota kuliah, kuiz, soalan ujian.
5. Membantu menyediakan modul dan nota untuk kursus pendek
6. Membantu Ketua Makmal dalam pemesanan dan pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk makmal.
7. Membantu menyediakan brosur bagi makmal.
8. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
TUTOR (DA41)
1. Membantu Pensyarah di dalam menjalankan tugas pengajaran di fakulti dan jabatan.
2. Membantu Pensyarah mengaktifkan aktiviti penyelidikan di peringkat fakulti dan universiti.
3. Membantu Pensyarah menyelia projek tahun akhir.
4. Membantu pensyarah dalam melaksanakan program dan juga membina program baru.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pentadbiran dari masa ke semasa
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
2. Membantu kerja-kerja pentadbiran fakulti.
3. Membantu membuat pesanan bagi keperluan peralatan, perkakas dan bahan- bahan untuk kerja pembaikan.
4. Membantu menyenggara stok/inventori alat kelengkapan tugas.
5. Membuat kerja-kerja baikpulih alat-alat yang mengalami kerosakan kecil.
6. Membaiki dan menyenggara alatan di worksop/komputer berjadual.
7. Menyediakan komponen dan peralatan untuk kerja amali pelajar.
8. Menentukan kebersihan dan keselamatan worksop/bilik komputer.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pentadbiran dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
JURUTEKNIK (J17)
1. Menyediakan dan mencetak kertas ujikaji makmal mengikut format ISO untuk diedarkan kepada pelajar sebelum ujikaji/kerja makmal bermula.
2. Menjaga keselamatan dan memastikan kebersihan makmal/bengkel sentiasa dalam keadaan baik.
3. Memastikan fungsi peralatan makmal berada di dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.
4. Menyediakan peralatan dan bahan serta membantu pensyarah/pengajar/pelajar dalam mengendalaikan ujikaji makmal.
5. Mengumpul semua laporan ujikaji pelajar dan menyerahkannya kepada pensyarah yang berkaitan.
6. Membantu merekodkan markah ujikaji pelajar dan menyerahkannya kepada penyelaras matapelajaran yang berkaitan..
7. Membantu mengenalpasti keperluan, pembelian, alat ganti, bahan bekalan dan keperluan infrastruktur di makmal/bengkel.
8. Merekod dan mengemaskini pembelian peralatan harta modal.
9. Membuat inventori stok bahan yang terdapat di makmal di akhir tahun.
10. Merekod dan membaikpulih, menyusun kedudukan segala perlatan dan perabot di dalam makmal/bengkel.
11. Membantu pelajar dalam membuat projek (PSM1 & PSM2).
12. Membantu menyediakan peralatan pelajar Master dalam membuat projek.
13. Membantu dalam menyediakan spek pembelian peralatan makmal.
14. Menerima arahan tugasan dari ketua jabatan /makmal dari masa ke semasa.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
KETUA MAKMAL
1. Menjaga dan mentadbir urusan-urusan berhubung dengan makmal.
- Mengatur jadual kerja yang sesuai bagi setiap staf makmal supaya perjalanan makmal dapat dikendalikan dengan lancar.
- Memastikan alatan makmal berada dalam keadaan baik. - Bertanggungjawab ke atas disiplin staf dan pelajar di dalam makmal. - Memastikan keselamatan di dalam makmal berada dalam keadaan
terjaga.
2. Bertanggungjawab ke atas semua kerja/program yang dijalankan di makmal
- Memastikan alatan dan komponen yang diperlukan bagi setiap kerja/program itu lengkap dan membuat penambahan dari masa ke semasa.
- Mengetahui setiap kerja/program/kemahiran yang dijalankan supaya ketua makmal boleh digunakan sebagai pakar rujuk bagi setiap kerja/program/kemahiran yang dijalankan.
- Mengadakan perbincangan dengan setiap pensyarah bagi memastikan setiap kerja/program/kemahiran berjalan lancar dengan mengikut kaedah yang ditentukan.
3. Bertanggungjawab dengan penyelaras matapelajaran makmal supaya jadual waktu mengikuti kumpulan dapat disediakan dengan lebih teratur lagi.
4. Membuat perancangan supaya staf makmal dilengkapi dengan latihan-latihan yang diperlukan.
5. Menyelaras semua pembelian dan penerimaan alat yang diperlukan.
6. Mengkaji sebutharga dan membuat pemilihan alat-alat mengikut penentuan yang telah ditetapkan.
7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
8. Membantu Ketua Jabatan merancang pembangunan program dan kelengkapan makmal.
9. Mengurus pelupusan peralatan yang rosak dan tidak dipakai lagi.
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
SENARAI TUGAS
1. Memberi cadangan kepada Jawatankuasa Kurikulum Jabatan bagi membangun dan mengubahsuai kandungan silabus;
2. Mendapat maklum balas berterusan dari pihak-pihak berkaitan seperti industri, kerajaan, badan profesional dan alumni
B. Penyediaan Modul Pengajaran dan Perlaksanaan Pengajaran
1. Mengenalpasti mata pelajaran yang ingin diwujudkan modul dan staf yang terlibat;
2. Menentukan garis panduan untuk menyiapkan setiap modul; 3. Melaksanakan proses penilaian dan keberkesanan modul tersebut; 4. Mencadangkan kepada Ketua Jabatan pensyarah yang berwibawa untuk
mengajar sesuatu mata pelajaran.
1. Mencadangkan bidang untuk pengajian lanjutan; 2. Mencadangkan kursus profesionalisme mengikut keperluan ahli panel; 3. Memantau hasil kursus; 4. Mencadangkan cuti belajar ahli panel.
D. Menyelaras Penilaian Kertas Soalan Peperiksaan dan Skima Jawapan
1. Mewujudkan pangkalan data dan skima jawapan; 2. Menilai kertas soalan dan skima jawapan peperiksaan akhir
E. Menyelaras Pembangunan Prasarana dan Ujikaji Makmal
1. Penyediaan dan mencadangkan pengagihan belanjawan makmal dan bengkel; 2. Pembangunan prasarana dan sumber manusia makmal dan bengkel; 3. Pembangunan ujikaji-ujikaji makmal dan bengkel dan memantau
keberkesanannya selaras dengan kehendak silabus.