ceramah anti dadah 2015

Download Ceramah Anti Dadah 2015

Post on 06-Jul-2018

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  1/19

  1

  拒绝毒品,勇敢说「不」!

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  2/19

    毒品常识大考验

  1. 你知道什么是毒品吗 ?

  2. 常见的毒品有哪些呢 ?

  3. 毒!"#$什么%& '

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  3/19

  3

  •  是()有*+,-./,012"

  34,5678品9:;品[email protected]

  A9:;品B

  C :

   

  DEFG HIJ

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  4/19

  4

    的KL

    毒品M: *+,

  - ./,

  01 2"34,

  KNOLP

  •QRL毒品是ST毒4UVW的毒品P

    有HIJ-吗X-YZ-[\]^B

  •Q_L毒品P有大6-DEFG-`ab^B

  •QcL毒品P有 K FG- FM2 -Rde^

  •QOL毒品P有Df-ghZ^B

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  5/19

  5

    的Ki

  •1. jk?lmno

    CPDEFG-`ab

  •2. jk?lp;o

    CP吗X-HIJ- FM2

  •3. jk?lqro   CP`sb-大6

  tuv

  wx!

  tOy

  z{|

  ta}

  ~•|

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  6/19

  6

  :F €•  R  

  [\] •jk?lmno

  •34 :‚ƒ„…-†‡

    ˆ‰-ƒŠ‹Œ^

   

  YZ

  •jk?lp;o •34 :}q-Ž不

    p;^ 

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  7/19

  7

  :F €•  _  

  KFG 

  •jk?lp;o

  •34 :a‘„…-’“

    ”-–—˜™^

  š›œ •jk?lp;o

  •34 :r-a‘-ž

    Ÿ-识¡‰^

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  8/19

  8

  1. ˜e 2. ¢£¤¥

  3. ¦W§¨ 4. ©是ª«¬>?

  5. ®~¯-®°± 6. ‚ƒ-„… 7. †²不D 8. ³´µ¶

  9. ·¸¹º 10. »¼½¾

  ¾¿ÀP¢毒品uÁG ; ÂxÃÄÅ是ÆB

    ¢ÇÈ的毒品有ÉG的3ÊB

  Ë 的ÌÍ%&

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  9/19

  9

  ÎÏ是ÐÑ,ÒÓ是ÔÕ,Ö

  拒绝毒品×ØB

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  10/19

  10

  常见毒品ÙÚÛDEFG

  •ÜÝ : DÞß

  •ià : jk?lmno

  •KL : Q_L毒品

  •áâ/ã : z

  •./äå : æ-çè

  •34 : >?Ké-³´

  -

    µ¶êë-ìí-

    î{ïð^

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  11/19

  11

  常见毒品ÙÚÛ MDMA

  •ÜÝ : `ab-Îñb

  •ià : jk?lmno

  •KL : Q_L毒品

  •áâ/ã : z

  •./äå : òó

  •34 : Žôõ-¦ö

  Ç   ÷-ƒø不ù-ú

    ™§û^

    DEFG的üý@ 

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  12/19

  12

  常见毒品ÙÚÛ吗X

  •ÜÝ : þX

  •ià : jk?lp;o

  •KL : QRL毒品

  •áâ/ã : ÿ痛

  •./äå : òó-çè

  •34 : 不D-®¯-盗

    汗-®°±-ª冷

    顫-*+难戒^

    从YZj提炼#來

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  13/19

  13

  常见毒品ÙÚÛHIJ

  •ÜÝ :白粉

  •ià : jk?lp;o

  •KL : QRL毒品

  •áâ/ã : z

  •./äå : ¢-çè

  •34 : ª«¬-®¯-

  ®

    °±-盗汗-˜

    e-*+,强^

    吗X的üý@

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  14/19

  14

  常见毒品ÙÚÛ氟硝西泮

  •ÜÝ : FM2 -十字架

  •ià : jk?lp;o

  •KL : QcL毒品

  •áâ/ã : ÿ静De

  •./äå : òó-çè

  •34 : žŸ->?恍惚-

    ç{不集j-ú

  ™丧˜^   强{De8

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  15/19

  15

  常见毒品ÙÚÛ`sb (LSD)

   

  U强烈的qr8 

  ÜÝ : Rd沙-加州阳

  ià : jk?lqro

  KL : Q_L毒品

  áâ/ã : z

  ./äå : òó-çè

  34 : r-‚ƒ„…-

    !"#$->?Ké^

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  16/19

  16

  常见毒品ÙÚÛ大6

  •ÜÝ :%-6&

  •ià : jk?lqro

  •KL : Q_L毒品

  •áâ/ã : z

  •./äå : òó-æ

  •34 : r-ú™‹û

  -   '()*¥-˜

    +ä,Ï^

   

  大6-

   

  大6æ

   

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  17/19

  17

    "  哪些34呢'

  •1. ý0ä1Pj毒-ÏË23Æ

  40Ħ567的84B

  •2. ƒ0ä1P†‡-9丧-:',4É

    ;*[email protected]˜

    =-CDÒEB

  •3. 2"ä1PFG-î{-áâH/÷B

    ¾¿ÀP 毒品34 ,IJKÁ ,LMCºB

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  18/19

  18

  ëRë,NO1吗 ?

    1. NxP$是QRNST¦,U4uV

    大CRW毒X8B

    2.Y PUB -Z[- KTV ^\U,]uX8,   不^] !" 不W來B

    3._/毒品來提?,`有aB

    4. 毒品§b`有a,c4ΚdÄB   5. 毒品eRfgh,有ijB

 • 8/16/2019 Ceramah Anti Dadah 2015

  19/19

  19

  拒k毒品,勇敢l「不」!