program anti dadah peringkat sek 2015 laporan online

Download Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

Post on 07-Aug-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  1/33

  Program Anti Dadah Peringkat Sek. Keb. Lahad

  Datu III Anjuran Unit HEM

  27,2 dan 2! "ktober 2#$%

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  2/33

  Tajuk 

   Program Anti Dadah Peringkat SK Lahad Datu III &ahun 2#$%

  Pendahuluan

  Program Anti Dadah meru'akan akti(iti tahunan )ang diran*ang dan

  di+akanakan o+eh Unit PPDa da+am Unit HEM berama Unit -imbingan dan

  Kaune+ing. Program ini memokukan ke'ada keedaran dan baha)a

  'en)a+ahgunaan dadah ke'ada /arga eko+ah khan)a dan ma)arakat

  umumn)a.

  Rasional

  Untuk memberi 'engetahuan dan keedaran ke'ada murid0murid tentang

  baha)a dadah.

  Objektif 

  $. Untuk memberikan keedaran a/a+ tentang dadah dan )ang berkaitan

  dengann)a.

  2. Untuk memberikan 'engetahuan ke'ada murid0murid tentang baha)a

  dadah, )abu dan hidu gam.

  1. Untuk men)uun dan men)ediakan bebera'a a+ternati )ang beraedah

  agar da'at men)ekat ma)arakat, terutaman)a murid0murid dari'ada ter+ibat

  dengan 'en)a+ahgunaan dadah.

  . Untuk menarik 'erhatian /arga eko+ah agar da'at bekerjaama da+am

  membantera /abak 'en)a+ahgunaan dadah )ang me+anda ma)arakat

  maa kini.

  Sasaran

  Semua murid tahun $, 2, 1, , % dan 3 SK Lahad Datu III.

  Tarikh

  27, 2, dan 2! "ktober 2#$%

  Tempat

  Seko+ah Kebangaan Lahad Datu III

  Penutup

  Semoga 'rogram ini memberi im'ak )ang 'oiti ke'ada emua /arga eko+ah

  da+am meningkatkan 'engetahuan dan menghindari 'en)a+ahgunaan dadah

  eka+igu me/ujudkan uaana harmoni untuk kehidu'an )ang ejahtera +agi

  bahagia berama ke+uarga ter*inta.

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  3/33

  Ahli Jawatankuasa Induk 

  Penaihat 4 En. &a+ib Kaning 56uru -ear SK Lahad Datu III

   &imb. Pengerui I 4 8ik Hajah Saadiah Haji 8ha'ang 5Peno+ong Kanan HEM

   &imb. Pengerui II 4 En. Mohd Sa9hi M. :ain 5Peno+ong Kanan Kokuriku+um

  ;aib Pengerui 4 Pn. Aiah < =uriah "mar 5Peno+ong Kanan Petang

  Setiauaha>Pen)e+ara 4 En. Mohd Mutakim Kamarudin

  -endahari 4 Pn. [email protected] Sa+idu

  Ah+i =a/atankuaa 4 Pn. Haru+ Harnani [email protected] 5A=K Hadiah

  En. Mohd ;[email protected] [email protected]+an 5A=K Pera+atan

    Pn. Pahida Muta'ha 5A=K Pub+iiti

    En. Mohd [email protected]+ Sun)i 5A=K Pera+atan

    Pn. =u+iana M Seth 5A=K Pertandingan

    Pn. ;urain "mat 5A=K Hadiah

    En. A+an Ardani 5A=K Pertandingan

    8ik Se+da Mira 5A=K Dii'+in

    Pn. Lini "thman 5A=K Pameran

    En. Madri "mat 5A=K Dii'+in

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  4/33

   Jadual Aktiviti Program Anti Dadah S !ahad Datu III Tahun "#$%

  Maa > &arikh > &em'at Akti(iti &indakan 27.$#.2#$%

  Se+aa

  Puat Sumber

   &a)angan Bideo

  Pameran

  C6uru )ang bertuga

  mengikut jadua+ /aktu

  be+ajar

  2.$#.2#$%

  ?abu

  -i+ik Darjah

  Pertandingan Me/arna

  Pertandingan Me+uki

  Poter

  C6uru )ang bertuga

  mengikut jadua+ /aktu

  be+ajar

  2!.$#.2#$%

  Khami

  Puat Sumber

  CMurid &ahun 3

  Pertandingan Men*ari

  Mak+umat &entang

  -aha)a Dadah dan

  Pen)a+ahgunaan Dadah

  C6uru )ang bertuga

  mengikut jadua+ /aktu

  be+ajar

  CSebarang 'erubahan bergantung ke'ada keadaan emaa.

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  5/33

  Anggaran Perbelanjaan Program Anti Dadah Peringkat Sekolah S

  !ahad Datu III Tahun "#$%

  -i+ Perkara Ko -i+angan =um+ah $. Pertandingan

  Me+uki Poter

   &em'at

  Pertama

  ?M 2#.##

  1 ?M 3#.##

   &em'at Kedua

  ?M $%.##

  1 ?M %.##

   &em'at Ketiga

  ?M $#.##

  1 ?M 1#.##

  2. Pertandingan

  Me/arna

   &em'at

  Pertama ?M 2#.##

  1 ?M 3#.##

   &em'at Kedua

  ?M $%.##

  1 ?M %.##

   &em'at Ketiga

  ?M $#.##

  1 ?M 1#.##

  1. Pertandingan

  Men*ari

  Mak+umat

  ?M $%.## 1 ?M %.##

  . Pemba+ut

  Hadiah > -eg

  Kerta

  ?M 2%.## ?M 2%.##

   Jumlah eseluruhan R& '(#)##

   =um+ah Kee+uruhan 4 R& '(#)##

  Peruntukan umber ke/angan4 ewangan Sekolah 

  8atatan4

  Diediakan o+eh, Diemak o+eh, Diahkan dan di+u+ukan

  o+eh,

  *n) &ohd &ustakim amarudin +jh) Saadiah +j) ,hapang *n) Talib aning Setiauaha>Pen)e+ara Peno+ong Kanan HEM 6uru -ear SK Lahad Datu III SK Lahad Datu III SK Lahad Datu III

   &arikh4 $% "ktober 2#$%

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  6/33

  Lam'iran 5A

  Sumber ke/angan 4 Peruntukan umbangan PI-6

   =um+ah ke/angan 4 ?M %##.##

  -i+. Perkara Ko =um+ah $. Hadiah 5Ham'er > a+at

  tu+i

  Pertandingan me+uki

  'oter

  5a&em'at Pertama

  ?M2#.##C1  ?M3#.##

  5b&em'at Kedua

  ?M$%.##C 1  ?M%.##

  5*&em'at Ketiga ?M$#.##C1  ?M1#.##

  ?M $1%.##

  2. Hadiah 5Ham'er > a+at

  tu+i

  Pertandingan me/arna

  5a&em'at Pertama

  ?M2#.##C1  ?M3#.##

  5b&em'at Kedua

  ?M$%.##C 1  ?M%.##

  5*&em'at Ketiga

  ?M$#.##C1  ?M1#.##

  ?M $1%.##

  1. Ham'er

  Pertandingan -erkum'u+an

  Murid &ahun 3 5a Men*ari mak+umat

  5b -uku Skra'

  5* Sketa > Perembahan

  Drama

  ?M 2#.## C   ?M#.## ?M #.##

  . Pertandingan Puii > Sajak

   &ahun 

   &ahun %

   &ahun 3

  ?M $#.## C 1  ?M1#.## ?M 1#.##

  %. Pemba+ut Hadiah > -eg

  kerta dan 'era+atan

  bahan +ain0+ain

  ?M $2#.## ?M $2#.##

   Jumlah keseluruhan ?M %##.##

  Diediakan o+eh, Diemak o+eh, Diahkan dan

  di+u+ukan o+eh,

  *n) &ohd &ustakim amarudin +jh) Saadiah +j) ,hapang *n) Talib aning Setiauaha>Pen)e+ara Peno+ong Kanan HEM 6uru -ear

  SK Lahad Datu III SK Lahad Datu III SK Lahad Datu III  &arikh4 2# "ktober 2#$%

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  7/33

  Lam'iran 5-$

   =adua+ tentati Program Anti Dadah Sei Pagi

  -i+

  .

  Perkara &arikh>Maa 8atatan

  $. Peramian dan

   &ak+imat a/a+

  Program Anti

  Dadah

  23.$#.2#$% 5Inin

  Maa

  'erhim'unan

  $.6uru Dii'+in menerangkan tak+imat

  a/a+ dan tindakan dii'+in berkaitan

  akti(iti dadah di eko+ah.

  2.Peramian o+eh En. &a+ib bin Kaning

  6uru -ear SKLD1.

  2. &a)angan Bideo

  dan 'ameran

  bergambar

  27.$#.2#$%

  5Se+aa

  3.%#07.%#am

   &ahun 

  7.%#0.%#am

   &ahun %

  .%#0!.%#am

   &ahun 3

  5Puat Sumber

  Seko+ah

  $. 6uru bertuga mengikut jadua+ /aktu

  be+ajar.

  5Murid diba/a mauk ke Puat Sumber.

  2. Sei oa+ ja/ab > [email protected] untuk murid0

  murid dengan aguhati *ok+at>gu+a0

  gu+a.

  1. 8ikgu Madri men)ediakan tem'at

  dan 'era+atan L8D erta PA Sitem di

  Puat Sumber.

  1. Senamrobik

  em'ena

  kem'en hidu'

  ihat 5Program

  Anti Dadah

  2.$#.2#$%

  5?abu

  $#.$#0$#.1#am

  5?uang Kantin

  $. 8ikgu [email protected]+ men)ediakan PA Sitem

  di ruang kantin.

  2. 8ikgu S)a9 mengetuai enamrobik

  dibantu o+eh 8ikgu [email protected]

  1. 8ikgu Saiudin menga/a+ e+ia dii'+in murid.

  . Pertandingan

  Puii > Sajak

  2.$#.2#$%

  5?abu

  $#.1#0$$.##am

  5?uang Kantin

  $.Faki+ murid etia' tahun , % dan 3

  mem'erembahkan 'uii>ajak.

  [email protected] +atar dimainkan.

  %. Pertandingan

  Me+uki Poter

  2.$#.2#$%

  5?abu

  $$.##0$2.$#'m

  5Ke+a maing0 maing

  $.Semua murid mauk ke ke+a maing0

  maing dan me+uki 'oter da+am ke+a.

  2.6uru bertuga mengikut /aktu

  mata'e+ajaran. 1.6uru PSB meni+ai +ukian 'oter

 • 8/20/2019 Program Anti Dadah Peringkat Sek 2015 Laporan Online

  8/33

  mengikut tahun ,% dan 3.

  .Ke'utuan dihantar 5=umaat ke'ada

  A=K Hadiah ete+ah 'oter dini+ai. 3. Pertandingan

  -erkum'u+an

  Murid &ahun 3 5a Men*ari

  mak+umat

  5b -uku Skra'

  2!.$#.2#$%

  5Khami

  7.##0!.%# 'agi 5&ak+imat di ruang

  kantin

  $.Murid tahun 3 diagih