candi singosari

of 19 /19
Kerajaan Singasari

Author: mochammad-husni-syaifudin

Post on 08-Jan-2016

65 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perkembangan arsitektur Candi Singosari

TRANSCRIPT

Page 1: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 1/19

Kerajaan Singasari

Page 2: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 2/19

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

2014

Dian Yudis 04.2014.1.02742

M. Husni Sai!udin 04.2014.1.027"#

A$%&ad R'$%&an N 04.2014.1.027"7P(a')i A*is + 04.2014.1.027",

P(as-ani Mi/a A 04.2014.1.027

Page 3: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 3/19

Pokok Materi

Awalberdirinya

Raja-rajayang

memerintah

MasaKejayaan

RuntuhnyaKerajaan

Peninggalan Kerajaan

Page 4: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 4/19

Kerajaan Singasari bermula dari daerahTumapel (sebelah timur Gunung Kawi ). Daerah

tersebut sangat luas dan subur. Semula Tumapel

berada dibawah pemerintahan Akuwu Tunggul

 Ametung. Namun kemudian Tunggul Ametungdibunuh oleh Ken Arok. Pada Tahun !!!

"asehi# Ken Arok mampu mengalahkan

Kertaja$a# %aja Kediri# sehingga Kediri berada di

bawah dikekuasaan Ken Arok. &ila$ah Tumapel

pun menjadi semakin luas. Akhirn$a nama

kerajaan diubah menjadi Kerajaan Singasari.

Sampai akhirn$a Kerajaan Singasari memiliki

%aja Kertanegara sebagai raja $ang ke' .

Awal Berdirinya Kerajaan

Singasari

Page 5: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 5/19

Letak Candi Singasari

andi sin)%asa(i 3 sin)asa(i ada/a% sa/a% sau $andian) -(ada di Kau5a-n Ma/an)6a8a Ti&u(. andi

Sin)asa(i ada/a% $andi -(s-9a(a% 5-nin))a/an :-(a9aan

Sin)asa(i dan &-(u5a:an $andi %indu ud%a . andi ini

-(/':asi di d-sa andi(-n))'6 K-$a&aan Sin)'sa(i6

Kau5a-n Ma/an) ; s-:ia( 10:& da(i :'a &a/an) < -(/-a:

5ada /-&a% di ana(a 5-)unun)an T-n))-( dan )unun)A(9una di :-in))ian #12& da(i 5-(&u:aan /au. ; Su&-( =

>M-n)-na/ andi? Anandia @.P <. andi ini &-(u5a:an :ui/

si8a an) -sa( dan in))i. Da%u/u -(&asu: da/a&

:'&5/-:s sin)'sa(i /a&a. andi ini 9u)a di:-na/ d-n)an

na&a andi un):u5 aau andi M-na(a6 na&a an)

&-nun9u::an a%8a andi Sin)asa(i ada/a% $andi an)-(in))i 5ada &asana6 s-ida:na diandin):an d-n)an

$andi /ain di s-:-/i/in)na. A:an -a5i6 saa ini di :a8asan

Sin)asa(i %ana $andi Sin)asa(i an) &asi% -(sisa6

s-dan):an $andi /ainna -/a% /-na5 a: -(-:as.

; Su&-( = >An-:a andi :un'? D(s. R. S'-a(n' <

Page 6: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 6/19

Page 7: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 7/19

Raja Yang Memerintah! Ken Arok"

K-n A(': &-n9adi (a9a Sin)asa(i

s--/a% &-&unu% Tu&a5-/ Tun))u/

A&-un) dan &-na:/u::an K-(a9aanK-di(i a%un 1222 di Gan-(. K-n

A(': s-a)ai 5-ndi(i dan (a9a

5-(a&a di Sin)asa(i an) -()-/a(

S(i Ran))a% Ra9asa San)

A&u(8a%u&i6 :-&udian

:-u(unanna -(:-na/ d-n)an

s-uan 8an)sa Ra9asa.

Page 8: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 8/19

2< Anusa5ai ;ana: Tun))u/ A&-un)

K-n D-d-s<

Anusa5ai &-n9adi (a9a S--/a%

&-&unu% K-n A(': ;aa% i(ina<6

d-n)an &-nu(u% s-'(an)

5-n)a/asan ;uda:<.Anusa5ai &-&-(ina% 5ada

a%un 1227124, M. S--/a%

&-nin))a/6 Anusa5ai di$andi:an di

andi Kida/ d-:a :'a Ma/an)s-:a(an). Ia &-&i/i:i s-'(an) ana:

-(na&a Ran))a8uni.

Page 9: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 9/19

#! $ohjaya %anak Ken Arok - Ken &mang!"

$ohjaya menjadi raja setelahmembunuh Anusa'ati" $ahun ()*timbul 'emberontakan yangdilan+arkan oleh , Ranggawuni %anak Anusa'ati!" Mahisa Cam'aka %anak Mahisa.ongaleleng atau +u+u Ken Arokdan Ken dedes!/a berhasil melarikan diri namun

meninggal di daerah KatangLumbang akibat luka-luka yangdideritanya

Page 10: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 10/19

)! Ranggawuni"

Bergelar Sri 0aya.isnuwardhana ()* - (1*".isnuwardhana memerintahSingasari bersama-samaMahisa Cem'aka sebagai RatuAnggabaya2 yaitu 'ejabattinggi yang bertugas

menanggulangi bahaya yangmengan+am kerajaan2 gelarnya3arasinghamurti"

Page 11: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 11/19

4! Kertanegara"

Bergelar Srimaharajadhiraja

Sri Kartanegara %(15 6 /(5(!2meru'akan raja Singasari yangterbesar" $ahun (74dikirimnya eks'edisi

Pamalayu" 8aerah-daerahyang ditaklukkannya antaralain Bali2 Pahang2 Sunda2Bakula'ura %Kalimantan Barat

8aya! dan 9urun %Maluku!serta mengadakan hubungan'ersahabatan dengan 0ayaSingawarman - Raja Cam'a"$ahun (5( di taklukan oleh

Page 12: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 12/19

Masa Kejayaan

Kertanegara adalah raja terakhir dan rajaterbesar dalam sejarah kerajaansingasari, ia adalah raja pertama yangmengalihkan wawasannya ke luar jawa.Kertanegara juga mengadakan ekspedisimenaklukan Bali.

 Faktor pendorong kebesaran Singasari :1. Memperkuat angkatan perang

2. Mengadakan politik luar negeri. Mengajak kerja sama lawan politiknya!. "ilayahnya subur

Page 13: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 13/19

 

Keruntuhan

Kerajaan singasari yang sibukmengirimkan angkatan perangnya keluar jawa, akhirnya mengalami keroposdi bagian dalam. $ada tahun12%2

terjadi pemberontakan &ayakatwang,bupati gelanggelang, yang merupakansepupu, sekaligus ipar,sekaligus besandari Kertanegara sendiri. 'alamserangan itu Kertanegara matiterbunuh. Setelah runtuhnya singosari,

 &ayakatwang menjadi raja danmembangun ibu kota baru di Kediri.(iwayat kerajaan )umapel*Singasari

pun berakhir.

Page 14: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 14/19

+-' S-/S(

andi singasari mempun$ai bentuk tinggi dan

ramping $ang merupakan *iri kas *andi jawa

timur $ang berdiri di atas batur berdenah bujur

sangkar dan polos berukuran +#,-m! .pada

*andi singosari terdapat bilik dan penampil penampil pada siap sisin$a. /al tersebut

menjadi keunikan *andi singgosari di banding

*andi lainn$a. 0entuk bangunan andi

Singosari sendiri bisa dibilang istimewa#karena *andi itu seolah'olah mempun$ai !

tingkatan. Seharusn$a bilik'bilik *andi berada

pada bagian badan *andi# pada andi

Singosari justru terdapat pada kaki *andi.

Page 15: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 15/19

Arsitektur di +andiSingasari

Bilik 0 bilik yang berada

pada kaki andimenjadikan keunikan

andi singosari dibandingandi lainya Sumber 1 2

andi Pra'"A3APA/4T 2

Daniel Agus "ar$anto )

Page 16: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 16/19

 Ar*a Agast$a

dibagian selatan *anditerdapat ar*a %esi Guru

$ang biasa terkenal

dengan sebutan %esi

 Agast$a. Namun saatini han$a tinggal ar*a

%esi Agast$a saja#

Sedangkan ar*a lain$a

sudah dibawa ke 5eidan

  0elanda. ( Sumber 1 2andi Pra'"A3APA/4T 2

Daniel Agus "ar$anto ).

Page 17: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 17/19

andi singgosari di bangun tinggi seperti

menara dengan dasar tinggi #*ella ke*il6pintu masuk berhias patung kala pada pintu

dan tangga# han$a moti7 $ang serupa garis'

garis dan salur salur bungga

Page 18: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 18/19

Di s--/a% a(a andi Sin)asa(i 200 &--(6 di sius

-(s-u -(da5a s-5asan) a($a D8a(a5a/a6 :'n'n -(a

:aiana d-n)an K-(a9aan Sin)asa(i. S-5asan) a($a

D8a(a5a/a ini -(ua da(i s-'n):a% au &'n'i: an)san)a -sa(6 in))i a($a D8a(a5a/a 670 &--( d-n)an 5'sisi

)ada ; s-n9aa < &-n)%ada5 :- a8a%6 ini &-nun9u::an

&-s:i5un 5-n9a)ana (a:sasa -a5i &asi% ada (asa :asi%

saan) -(%ada5 s-&ua &a:%/u: %idu5 dan un):a5an

s-/a&a daan) a)i s-&uana. Pada &asa /a/u6 a($a

D8a(a5a/a -(!un)si s-a)ai si&'/ 5-n9a)a 5inu )-(an)

K-(a9aan Sin)asa(i

Page 19: Candi Singosari

7/17/2019 Candi Singosari

http://slidepdf.com/reader/full/candi-singosari-568fca0aa73fd 19/19