batik in fiberglass

Download Batik In Fiberglass

Post on 24-Jun-2015

232 views

Category:

Design

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 15 JUN HINGGA 19 JUN 2013 KSL CITY MALL, JOHOR BAHRU DISEDIAKAN OLEH :ROSEDI BIN IBRAHIM @ ABDUL RAHIM NORHISHAM BIN SHAMSUDIN KOLEJ KOMUNITI BATU PAHAT JOHOR

2. 1. PERNYATAAN REKAAN KainBatik merupakankegemaranpenduduktempatan. Biasanyaiadigunakansebagaikain batik sarungdan batik elauntukdibuatbajukurung. Selaindijadikanpakaian, kain batik elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam, sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian yang indahdancantik.Batik in Fiberglass merupakansatuinovasibagimemberinafasbarudalammempelbagaikankegunaan batik danseterusnyamemperkembanganlagiindustri batik tanah air.Iabolehdijadikan panel kabinet, bidai, lampuhiasandansebagainya. Impakdaripadainovasiiniakanmerancakkanlagipertumbuhandanperkembanganso sialekonomidi Malaysia. Objektifpenghasilan Batik in Fiberglass adalahuntuk : i.Membuatinovasi di dalamindustrikraf batik denganmenghasilkan panel batikii.Mempelbagaikanlagikegunaan batik.iii.Meluaskanpenggunaan batik di dalamindustrihiasandalaman. 3. 2. KAJIAN KES Batik digunakansebagaikain batik sarungdan batik elauntukdibuatbajukurung.Selaindijadikanpakaian, kain batik elabolehdiubahsuaiuntukmenghasilkankaincadar, langsir, alas tilam, sarungkusyen, sarungbantal, beg tangandanberbagaibagaijenisbarangkegunaanseharian. Maka kami telahmendapatsatu idea untukmenggabungkankain batik yang sediaadadenganbahan fiberglass (Batik in Fiberglass)Kajiankes kami ialahpenggunaan batik dalammenghasilkanprodukuntukindustrikrafhiasandalaman.Inovasiiniadalahdala mmenghasilkan panel batik ( batik yang telahdikeraskan). Daripada panel batik inimakabolehmembuatkabinet, lampuhiasan, bidaidansebagainya. 4. 2.1 BATIK Batik ialahsalahsatubidangkraftangantradisional yang terkenal di Malaysia.Iadihasilkanmelalui proses penerapanlilindanpencelupanwarna. Sejarahperkembangan batik di Malaysia dipercayaibermulapadaabadke 15 Masehi.Perkembanganawalmemperlihatkankesandanpengaruh batik daripadajawa.Mulaitahun 1930-anhinggaselepasPerangDuniaKedua, perusahaan batik di Malaysia telahberkembangdenganpesat. Para pengusaha batik di negeri-negeri Kelantan dan Terengganu merupakanperintiskepadaperkembangan batik di negaraini.Hasil-hasil batik tempatantinggimutuciptaandanrekacoraknya.Inimelambangkansatukemahiranker jatangan yang kreatif di kalanganpembuat-pembuat batik tanah air.Dayatarikan batik bukansahajaterkenal di kalanganpenduduktempatanmalahiaturutmendapatsambutandaripelancongpelancongasing yang datangdariluarnegeri.Di Malaysia, batik 5. dihasilkanmelaluibeberapateknikantaranyaialah Batik Blok, batik skrindan batik cating.2.2 FIBERGLASSFiberglassReinforcedPlastic(FRP)adalah materialyangsangatbaik untukdigunakandalamberbagaiproduk daribahan komposit relatifmod en yangterdiridariberbagaikomponen.olehIndustriPermainanRusselpadatahun sangathalusdengandiameteryangChoppedbernamaFRPdiperkenalkanpertama1983.Seratfiberkali yangkecilyagdianyammembentukhelaiankainfleksibel StrandMatdanSeratiniditempatkandalamcetakanuntukkemudiandibericairanWovenRoving.ResinPolyesteryang telahdicampurdengan Catalyst.Pencampuran Resin Polyester dengan Catalyst inibertujuanuntukmempercepat proses reaksi/pengeringan. Proses inidiulangsehinggaadabanyaklapisanserat fibersesuai yang ketebalandinginkan. Bahan yang dihasilkankuat, ringandantahan karat. 6. 2.3 BATIK IN FIBERGLASS Sifat yang adapada fiberglassdipilihkeranaiadapatmenjadikankain batik yang sediaadamenjadikerasdanlebihkukuhuntukdijadikan panel batik. Daripada panel batik, makaiabolehdipelbagaikanlagimengikutcitarasapenggunasamaadauntukmembua tcabinet,lampuhiasan,Gabunganduaelemenfiberbidai, yangbingkaigambardansebagainya. diikatdenganiniakanmenghasilkansatuinovasidalammewarnaiindustrikraf di Malaysia.resin 7. 3. PERKEMBANGAN IDEA Inovasi Batik in Fiberglass terhasildaripadaberfikirbagaimanacarauntukmenghasilkan batik yang keras, kukuhdanringan. Bagimenyelesaikanmasalahinitercetuslahberbagai idea, antaranyaialah :i.Batik + Resin = batik itulicin, cantiktetapitidakkukuh 8. + ii.=Batik + Resin + Fiberglass = batik yang licin, berkilat, kuatdankukuh++= 3.1 INFORMASI BAHAN YANG DIGUNAKAN a) Gelcoatdigunakanuntukmelicinkanpemukaan b) Batik merupakanbahanasas yang akan di fiberglasskan 9. c) Resin sebgaibahanpengikatdiantaraibatikdan fiberglass d) Fiberglass mesh digunakanuntukmenguatkanproduk e) Kayudigunakanuntukmembuatbingkaidansebagainya3.2 Lapisanbahan-bahandalam proses penghasilan Batik in Fiberglass Hasil panel Batik in Fiberglasas 3.3 INSPIRASI REKA BENTUK YANG UNIK Setelah panel Batik in fiberglass terhasillangkahseterusnyabolehdibuatdalampelbagaibentuk yang 10. dikehendakidansangatsesuaidigabungkandengansenirekakayuuntukdijadikansebagaipr odukkraf.4. LUKISAN 3D PANDANGAN 11. PENUTUP Projekinovasiinitelahberjayamenghasilkan pane batik (Batik in Fiberglass).Di harapinovasiinidapatmembantumenaikkanindustri batik diperingkat global.