aturan urusan mesyuarat - parlimen.gov.my filemalaysia dewan rakyat aturan urusan mesyuarat hart...

13
MALAYSIA DEWAN RAKYAT ATURAN URUSAN MESYUARAT HART SELASA, 13HB MAC, 1990 . PUKUL 234 PETANG Bi1.12 PERTANYAAN-PERTANYAAN. BAG! JAWAB MULUT * 1. Tuan^lawah Ak;G erang minta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah kuota di Univeristi tempatan yang diberikan kepada penuntut- penuntut dari Sarawak dan jumlah kuota tersebut yang sudah dipenuhi mengikut kursus dan kaum setakat hari mi. *2. Tuan Lim Kit Siam minta Menteri Pengangkutan menyatakan rancangan-rancangan Kerajaan berkenaan dengan lapangan terbang kedua di Lembah Kelang. *3. Tuan Ahmad Omar minta Menteri Perdagangan dan Perindustrian menyatakan:- (a) sejak bilakah berkuatkuasa dasar mewajibkan penggunaan 30 peratus komponen tempatan dalam setiap kereta yang dipasang di dalam negeri; (b) mengapakah dasar mewajibkan penggunaan komponen tempatan sebanyak 60% pada setiap kereta yang dipasang di dalam negeri tidak dikuatkuasakan mulai 1990; dan (c) bagaimanakah penglibatan syarikat-syarikat tempatan dalam pengeluaran komponen kereta yang dipasang di dalam negeri dan apakah insentif . yang diberikan oleh Kerajaan. *4. Tuan Chian Heng Kai mints Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar menyatakan:- . . (a) sama ada beliau sedar bahawa selama ini bau busuk yang dikeluarkan oleh Alma Rubber Estates Sdn. Bhd. di Alma, Bukit Mertajam telah mengancamkan kesihatan penduduk-penduduk di sekeliling kawasan itu; (b) adakah beliau menerima sebarang aduan dari mana-mana pihak; dan

Upload: nguyenhanh

Post on 13-Mar-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MALAYSIA

DEWAN RAKYAT

ATURAN URUSAN MESYUARAT

HART SELASA, 13HB MAC, 1990. PUKUL 234 PETANG

Bi1.12

PERTANYAAN-PERTANYAAN. BAG! JAWAB MULUT

* 1. Tuan^lawah Ak;G erang minta Menteri Pendidikan menyatakanjumlah kuota di Univeristi tempatan yang diberikan kepada penuntut-penuntut dari Sarawak dan jumlah kuota tersebut yang sudah dipenuhimengikut kursus dan kaum setakat hari mi.

*2. Tuan Lim Kit Siam minta Menteri Pengangkutan menyatakanrancangan-rancangan Kerajaan berkenaan dengan lapangan terbang keduadi Lembah Kelang.

*3. Tuan Ahmad Omar minta Menteri Perdagangan danPerindustrian menyatakan:-

(a) sejak bilakah berkuatkuasa dasar mewajibkanpenggunaan 30 peratus komponen tempatan dalamsetiap kereta yang dipasang di dalam negeri;

(b) mengapakah dasar mewajibkan penggunaankomponen tempatan sebanyak 60% pada setiapkereta yang dipasang di dalam negeri tidakdikuatkuasakan mulai 1990; dan

(c) bagaimanakah penglibatan syarikat-syarikattempatan dalam pengeluaran komponen keretayang dipasang di dalam negeri dan apakah insentif

. yang diberikan oleh Kerajaan.

*4. Tuan Chian Heng Kai mints Menteri Sains, Teknologi danAlam Sekitar menyatakan:- . .

(a) sama ada beliau sedar bahawa selama ini baubusuk yang dikeluarkan oleh Alma Rubber EstatesSdn. Bhd. di Alma, Bukit Mertajam telahmengancamkan kesihatan penduduk-penduduk disekeliling kawasan itu;

(b) adakah beliau menerima sebarang aduan darimana-mana pihak; dan

ralnet3
Text Box

(c) apakah tindakan telah, sedang dan akan diambiloleh Kementerian beliau untuk menyelesaikanmasalah ini untuk sementara waktu dan jangkapanjang•

*5. Tuan Nurnikman Abdullah , minta Menteri Kewanganmenyatakan bagi tahun 1989 berapakah jumlah wang yang diperuntukkanoleh Kerajaan Pusat untuk projek-projek infrastruktur di Sabah yangbelum dilaksanakan dalam tempoh jadual waktu yang ditetapkan. . Danapakah sebab utama projek-projek tersebut tidak dapat dilaksanakanmengikut jadual. Pihak manakah yang hares bertanggongjawab ke atasperkara ini.

*6 Tuan _Haii Nik Abdullah bin Arshad mints Menteri Perdagangandan Perindustrian:

. (a) bilangan syarikat kereta terpakai Bumiputra yangrnendapat kemudahan AP sejak DEB dilancarkandan berapa peratuskah bilangan itu dari nisbahseluruh syarikat kereta terpakai yang mendaptkemudahan seperti itu

(b) sila nyatakan bilangan yang berjaya dan yanggagal dan apakah kelem.ahan-kelemahan yangmenyebabkan kegagalan itu;

(c) apakah langkah-langkah yang diambil untukmemastikan syarikat Bumiputra itu tidakmenghadapi kegagalan dan apa puia tindakan yang

. dilakukan bagi membantu syarikat yang gagal; dan

(d) banyak syarikat Bumiputra yang menghadapikegagalan disebabkan Kerajaan tidak memberipermit AP kepada mereka. Sila terangkan sebab-sebab mengapa mereka tidak lagi patut menerimabantuan seperti lulu.

*7. Tuan Joe Ol',_Sup, uran minta Menteri Kesihatan menyatakan:-

(a) mengapa Dispensari Daerah Pitas belumdipertingkatkan (diperbesarkan), sedangkan Daerahini bukan sahaja memerlukan peningkatanDispensari ini, malahan memerlukan HospitalDaerah dengan kakitangan mahir dalarn perubatanseperti Doktor. Pada masa ini, Daerah penuh

. sesak ini hanya memperolehi kakitangan Hospitalseperti Pembantu Perubatan dan PenolongJururawat;

(b) apakah perancangan Kementerian, sejajar dengankeadaan Daerah yang terpencil ini dan kemudahanperhubungan yang tidak menggalakkan terhadapkesihatan masyarakat; dan

(c) apakah tindakan yang telah diambil ke. atas rayuanmasyarakat persekitaran Kg. Tiga-Papan, ke atas

. perancangan Kerajaan untuk mendirikan Dispensaridi kampong Tiga-Papan.

*8. Puan Ling Chooi Sienz minta Menteri Tenaga, Telekom dan Posmenyatakan sama ada STM akan memperkenalkan Sistem Bil terperinci(Detail Billing System) di Daerah Kluang. J ikalau ya, bilakah sistem iniakan dijalankan.

*9. Tuan Haii Ibrahim Azm Hassan minta Menteri Pertanianmenyatakan memandangkan bahawa MARDI telah banyak membuat ka jiandi dalam bidang pertanian tetapi negara kita masih lagi ketinggalan dibelakang di dalam bidang pertanian jika dibandingkan dengan Negeri Thaidalam segi pengeluaran hasil pertanian seperti buah-buahan.

*10. Tuan Hsing+ Yin Shean minta Menteri Kerja Raya menyatakansama. ada beliau sedar bahawa setiap waktu kesibukan adalah sangatmerbahaya bagi lalulintas menyimpang masuk dan keluar dari kawasanperindustrian Kolombong batu 5 1/2 J clan Tuaran, Inanam.Memandangkan banyak kemalangan yang berlaku, adakah Kementerianbeliau akan memasang lampu isyarat di tempat tersebut. Jika ia,bilakah is akan dilaksanakan.

*11. Tuan „ Nasruddin _ bin, AlanSa din minta Menteri Pertanianmenyatakan perkara-perkara berikut: Pelancaran Pembasmian KemiskinanKementerian Pertanian:

(a)

X12.

apakah str.ategi, program dan jadual kerjaKementerian bagi mencapai hasrat dan matlamatlni;

(b) berapakah jumlah peruntukan yang disediakan khasuntuk memerangi kemiskinan mi.

Tuan Law La„ i ,Heng minta Menteri Pertanian menyatakan:-

( a) memandangkan jeti nelayan di Sungai PontianKecil yang wujud sekarang adalah uzur danmerbahaya kepada nelayan-nelayan yangmenggunakannya, bilakah sebuah jeti baru akandibina Berta tempoh mass yang diperlukan untukmenyaapkan; dan

(b) jumlah peruntukan yang terlibat dalam pembinaanjeti tersebut.

X13. Tuan _Mutang Tagal minta Menteri Pendidikan menyatakansemenjak pelancaran rancangan pemberian susu yang bertujuan memberisusu secara percuma dan secara subsidi kepada murid-murid sekolahrendah di seluruh negara dalam tahun 1983, senaraikan jumlah sekolahdan murid serta nilai pemberian itu mengikut negeri setakat mi.

Apakah masalah yang dhadapi dalam melaksanakan rancangan ini diseluruh negara terutamanya kepada sekolah-sekolah di luar bandar diSarawak. Adakah Kementerian berpuashati dengan pelaksanaan dankeberkesanan skim mi.

*14 . Tua^n Hall Abdul; bnBBaka minta Menteri Peneranganmenyatakan:-

(a) • apakah kesan dari pelaksanaan Dasar KomunikasiNegara sehingga kini;

(b) bilakah RTM akan diperbadankan;(c) berapakah jumlah pendapatan tahunan RTM dari

siaran iklan untuk tahun 1985, 86, 87, 88 dan 89;dan

(d) kenapakah terlalu banyak iklan disiarkan sehinggamengganggu sesuatu program berita dansebagainya.

*15 . Than Hu Sept minta Menteri Dalam Negeri menyatakanbilangan pendatang haram menurut Kewarganegaraan mereka yangberdaftar dengan Kementerian dan jumlah bilangan dihantar balik keNegara mereka masing-masing sejak tahun 1989 hingga bulan Februari,1994.

*16 . Than _Hail Ibrahim Ali minta Menteri Kewangan menyatakankemajuan South East Asian Bank di Mauritius setakat ini. Apakah sebabBank Bumiputra hanya memegang 30% saham sahaja dan penjelasansiapakah yang memegang baki 70% saham. Apakah benar dakwaan yangmengatakan bahawa hanya Bank Bumiputra sahaja yang mengeluarkanmodal serta pengurusan dan kenapa tidak dikuasai oleh Bank Bumiputra100% atau diberi kepada Badan-badan tertentu dan tidak individu-individu atau Syarikat-syarikat tertentu.

*17 , D_ at& _Zainol Abidin bin , ohari minta Menteri Perusahaan Awammenyatakan mengapakah hingga ke hari ii,- dari masa CHOGMpermohonan bekas-bekas perajurit Langkawi yang memohon permit keretasewa sebanyak 20 buah tidak langsung dijawab atau ditimbang sebaliknyaMenteri berkenaan telah meluluskan beberapa puluh permohonan tanpatemuduga semasa melawat Langkawi.

*18 . Dr. Chen Man Hin minta Menteri Pengangkutan menyatakansama ada koc buffe berasingan untuk penumpang-penumpang yang kurangmampu yang menaiki tren-tren ekspres akan disediakan memandangkankepada aduan behawa bayaran yang dikenakan ke atas makanan dalamkoc-koc buffe berhawa dingin yang dikelolakan oleh Wattles adalahterlalu tinggi.

X19. Tuan Haii Abdul Razak bin Hj.Abu Samah minta MenteriPerusahaan Utama menyatakan tentang peranan yang telah dibuat olehLembaga Perusahaan Nenas Tanah Melayu kerana bust mass ini banyak

5

penanam-penanam nenas mengalami kerugian kerana tidak ada pasaranyang tertentu supaya harga nenas dapat diselaraskan bagi menjagakepentingan pekebun-pekebun kecil di seluruh negara.

X20 Tuan_ Haii Mohd Sam Sailan minta Menteri PembangunanNegara dan Luar Bandar menyatakan kecapaian pembangunanlnfrastruktur luar bandar seperti bekalan letrik, air dan jalan-jalan diseluruh negara khususnya di negeri Johor. Adakah Kerajaan bercadanguntuk mempercepatkan pembekalan dan pemasangan paip-paip air kekampong-kampong di kawasan Parlimen Muar pads tahun ini jugsmemandangkan kosnya hanya lebihkurang 3 juta sahaja. Kiranya tidakkenapa dan bila.

X21. Tuan S.S. Subram niam minta Menteri Pertanian menyatakanapakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh Kementeriannya untukmeningkatkan hasil penangkapan ikan di laut dalam kita. Adakah benarpihak luar negeri masih sedang mencerobohi dalam kawasan Zon EkonomiEksklusif kita dan apakah tindakan yang sedang diambil oleh pihakKementerian untuk mencegah Zon Ekonomi Ekslusif kits daripencerobohan tersebut.

X22. Tuan P. Patto minta Menteri Kesihatan menyatakan jumlahdoktor perubatan dan pakar dari setiap luar negeri, dengan memberimaklumat-maklumat lanjut mengenai gaji. dan syarat-syarat perkhidmatanmereka.

X23. Tuan M.G. Pandithan minta Menteri Tenaga, Telekom dan Posmenyatakan bahawa perancangan yang dijalankan oleh Kementerian initidak begitu berkesan, memandangkan kemudahan perkhidmatan taliponawam masih jauh ketinggalan di belakang di dalam bandar dan luarbandar. Ladang-ladang merupakan tempat yang mempunyai kemudahantalipon yang paling kurang di negara kita. 41eh yang demikian adakahKementerian ini akan membekalkan kemudahan talipon swam di ladang-ladang seperti. di kawasan-kawasan luar Bandar yang lain.

*24. Tuan Hari Bulana , bin Hail._Ulis minta Menteri PerusahaanUtama menyatakan:-

(a) apakah Kerajaan Pusat akan terus merancanguntuk menghapuskan pengekspotan balak dariseluruh negara khususnya Sabah dan Sarawakmengenai rancangan ini;

(b) bagaimanakah sambutan Sabah dan Sarawakmengenai rancangan ini;

(c) bagaimanakah dasar ini hendak dilaksanakandengan mengambil kira gantirugi yang akan diberikepada Sabah dan Sarawak.

X25. Tuan Karpal Singh minta Menteri Dalam Negeri menyatakanbagaimana pentadbiran Penjara di Malaysia disusun kembali selepasperistiwa Abdullah Ang tahun lalu.

X26. Dato' Haii Saidin bin Hail Mat Piah minta Menteri KerjaRaya menyatakan berapakah jumlah kos untuk membetulkan danmembesarkan jalan raya dari Simpang Lawin (K. Kangsar) ke Gerik (huluPerak) dan bilakah projek itu akan dilaksanakan dan berapa lamakahkerja-kerja pembetulan dan pembesaran itu dapat disempurnakan.

X27. Datuk Hall Sakaran bin Danda : .minta Menteri Kewanganmenyatakan sejauhmanakah rancangan pengswastaan SF! (Sabah ForestIndustries Sdn. Bhd.) dan SGI (Sabah Gas industries) yang dicadangkanbare-baru mi.

*2$. Tuan Lee Lam Thye minta Perdana Menteri menyatakan:

(a) memandangkan pengumuman se jumlah $391 jutadiperuntukkan bagi Program PembasmianKemiskinan, siapakah yang layak mendapatkanbantuan di bawah program ini;

(b) anggaran bilangan orang termiskin yang mendapatf aedah dari program ini;

(c) sama ada beliau sedar bahawa paras kelayakanbagi golongan termiskin di bawah program initidaklah realistik dan patutlah dikaji semulasupaya sebahagian besar rakyat miskin bolehmelayakkan diri mendapat bantuan; dan

(d) adakah beliau cedar bahawa usaha-usaha Kerajaansetakat ini dalam membasmi kemiskinan tanpamengira kaum tidaklah memuaskan dan apakahlangkah-langkah yang akan diambil untukmengatasi kadar kemiskinan dalam negara.

X29. Tuan Haii Mohd. Zihin bin Haj Mohd . Hassan minta MenteriPertanian menyatakan:-

(a) berapa tankah jumlah padi yang dikeluarkan olehpesawah-pesawah di Malaysia setahun;

(b) berapa banyakkah kita mengimpot padi/beras darinegara-negara jiran; dan

(c) bilakah pengerluaran padi/beras Malaysia bolehmencukupi (self-sufficient) tanpa impot dari luarnegeri.

X30. Tuan Ong Tee Keat minta Menteri Pendidikan menyatakan bilapengajaran matapelajaran Bahasa Malaysia di Darjah Satu SRJK (C) akandimulakan dalam penggal pertama. J ika Kementerian tidak bercadangberbuat demikian, apakah masalahnya dan penyelesaiannya.

X31. Than Ha'i Abd. Manaf bin Ha'i Ahmad minta Menteri LuarNegeri menyatakan apakah sebabnya Wisma Putra melepaskanperkhidmatan penerangan luar negeri kepada yKementerian Penerangansedangkan dasar yang ada sekarang hendak meletakkan semua agensiKerajaan di Luar Negeri di bawah bumbung Ketua Perwakilan kits diLuar Negeri dan Wisma Puts.

X32. Dato' Dr. Afffudin bin Hail Omar minta Menteri Kerja Rayamenyatakan apakah prestasi projek pembinaan jalanraya yangmenghubungi Genting-Fraser Hill-Cameron Highlands yang dirancangkandengan rapi tidak berapa lama dahulu.

X33. Tuan Teoh Teik Huat minta Menteri Kewangan menyatakanbutir-butir rancangan Kementerian ini untuk menukar Labuan menjadipelabuhan bebas cukai atau lebih tepat 'tax-free haven'.

X34. Dato' Zainol Abidin bin lohari minta Menteri Perusahaan Awammenyatakan sama ada beliau menimbang dan memberi sedikitkeistimewaan kepada permohonan syarikat-syarikat kepunyaan bekas-bekas perajurit di Negeri untuk mendapatkan permit teksi dan keretasewa, kerana mereka yang telah menggadai nyawa untuk keselamatanNegara tidak berpeluang memasuki sebarang parti politik semasaberkhidmat.

X35. Tuan. Chian Heng Kai minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:

(a) keadaan terbaru berkenaan dengan kes laporanPolis No. 576 yang dibuat oleh seorang murid Gooi

. Kok Wooi pada 2ohb Januari 1990 kepada BalaiPolis Bukit Mertajam; dan

(b) sama ada Kerajaan bercadang menubuh sebuahpejabat imigeresen di Segamat, Johor untukkemudahan penduduk-penduduk di Daerah Segamat.Jika ya, bilakah is akan ditubuh dan jika tidak,mengapa.

X36. Dr. Tan Sent Giaw minta Menteri Pertahanan menyatakan:-

(a) peranan pasukan pengaman badan dunia dalamkonteks pertahanan negara;

(b) sila kemukakan tingkat pencapaian di segipertahanan negara dan keselamatan sejak tahun1988, iaitu ketika Malaysia mula menceburi dalampasukan ini; dan

(c) sila kemukakan trend kelayakan dalam pemilihanpegawai-pegawai yang menyerti pasukan pengamanbadan dunia PBB.

X37. Tuan Hail Mohamed bin Hail Yaacob minta Menteri Pertanianmenyatakan sejauh manakah berkesan rancangan Peliharaan Arnab dinegara ini dan kacukan yam yoh yang telah dipekenalkan kepada orangramai, sehingga sekarang apakah kemajuan yang telah dicapai.

X38. Tiian Liew Ah Kim minta Menteri Dalam Negeri menyatakanJ'umlah bilangan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja secara sah disektor perladangan di Malaysia setakat 31.12.1989.

X39. Tuan Hail Abdul Razak bin Haii Abu Samab minta MenteriDalam Negeri menyatakan sejauh manakah tindakan yang telah diambiloleh pihak Kementerian terhadap pegawai-pegawai yang cuai danmenyeleweng ketika menjalankan tugas mereka yang menyebabkan ramaibanduan-banduan atau tahanan-tahanan lari dari penjara dan pusat-pusattahanan sehingga ke hari ini dan juga kemasukan barang-barang kedalam penjara umpamanya dadah, rokok, makanan dan peralatan-peralatan yang lain yang dilarang yang senang didapati oleh banduanatau tahanan di dalam penjara.

*40. Tuan Haii Hussein bin Hai Taib mints Menteri PembangunanNegara dan Luar Bandar menyatakan sehingga kini berapa banyakkahjalan-jalan kampong di luar bandar telah dinaikkan tarafnya menjadijalan tar di seluruh negara. Berikan juga pecahannya mengikut negeri-negeri dan adakah prestasi pembinaannya memuaskan.

X411 . Tuan Lau Dak Kee minta Menteri Dalam Negeri menyatakanapakah perkembangan hingga hari ini selepas menandatangani PerjanjianDamai antara Malaysia, Parti Kominis Malaya dan Thailand di HaadyaiBaru-bare ini; dan

(a) berapa pemimpin dan ahli PKM berhasrat puiangke pangkuan masyarakat Malaysia; dan

(b) mengapa penerimaan mereka oleh pihak NegeriThailand dan pihak Malaysia berbeza-beza.

X42. Than M.G. Pandithan minta Menteri Kewangan menyatakanberapakah rezab Khazanah Negara kita. Berapakah jumlah hutangnegara kita sehingga tahun 1989. Namakan negara-negara yang kitaberhutang serta jumlahnya. Apakah langkah-langkah Kerajaan untukmengatasi masalah mi.

X43. Tuan Sun Kwan_g Yang mints Menteri Pertahanan:

(a) adakah penyiasatan telah siap dilakukan mengenaisebab-sebab mengapa sebuah Nuri helikopterTUDM jatuh di kawasan Lundu, Sarawak pada18hb. Dis. 1989, dan jika ya, bilakah laporan iniakan dikeluarkan kepada orang ramai ataupunParlimen;

(b) berapakah orang pegawai MINDEF telah terlibatdalam kontrek membekalkan alat-alas ganti yangkurang memuaskan kepada MINDEF dan adakahperistiwa kejatuhan Nuri tersebut di atas

9

peristiwa kejatuhan Nuri tersebut di atasdisebabkan alat-alat ganti yang kurang memuaskan;dan

(c) apakah mekanisma telah diwujudkan di dalampentadbiran dan pengurusan MINDEF untukmempastikan bahawa amalan rasuah akandimusnahkan di semua peringkat angkatan tenterakits,. khasnya di dalam membeli kapai-kapal perangdan alas-alas yang diperiu , supaya pertahanannegara tidak akan terjejas,

X44. Tu,an Chian Hens Kai minta Menteri Pendidikan menyatakan:

(a) keadaan terbaru berkenaan dengan permohonanpertubuhan cawangan J.B. Foon Yew AssociatedChinese Schools di Kulai,. Johor; dan

(b) adakah Ahli Pairimen Kawasan Senai membuatapa-apa rayuan, cadangan atau rekomendasiterhadap permohonan ini, jika ada, apakah rayuan,cadangan atau rekomendasinya.

X45. Dr` Chen ^Man Hin minta Menteri Kewangan menyatakanbilangan orang-prang yang memperolehi pendapatan lebih satu jutaringgit setahun semenjak lima tahun ini, dan beri butir-butir mengikutkaum, profesion atau pekerjaan.

*46 Tuan Hail Abd. RRahman Bakar minta Menteri Pendidikanmenyatakan:

(a) apakah langkah untuk memperkemaskan KBSM danUPSR;

(b) berapa ramaikah pengambilan guru pelatih untuktahun mi. Apakah jumlah tersebut mencukupi; dan

(c) bilakah pelaksanaan gaji Baru . guru akandilaksanakan.

X47 Than Lim Guan Eng mints Perdana Menteri menyatakan hasilsiaastan Badan Pencegah Rasuah bahawa rumah YB. Menteri Kewanganberharga lebih dari $22 juta.

X48. Tuan Shahidan bin Kassim minta Menteri Kesihatan menyatakanapakah langkah-langkah berjaga-jaga yang diusahakan untuk mengelakkandari merebaknya penyakit AIDS hasil dari kemasukan pelancong-pelancong luar negeri ke negara ini sempena Tahun Melawat Malaysia.Negeri manakah di Malaysia yang telah banyak di jangkiti AIDS.

X49. Tua, n Madatan^ Moreial minta Perdana Menteri menyatakansecara am keadaan perhubungan di antara Kerajaan-kerajaan negeri diseluruh negara dan Kerajaan Pusat.

- 10 -

X50. Tuan Si Kwan^ Yang mints Perdana Menteri menyatakansama ada kadar royalti minyak untuk. Negeri Sabah dan Sarawak akandinaiki darn 5% sekarang ke 10% dalam masa akan datang,memandangkan keadaan sosio-ekonomi yang begini mundur di keda-duaNegeri Timur itu.

X51. Tuan Maidom P.Pansai minta Perdana Menteri menyatakanbahawa terdapat beberapa lapuran yang menyatakan bahawa pegawai-pegawai daripada Jabatan: Pembangunan Negeri Sabah didapati membuatkajian mengenai kedudukan sokongan sesebuah Parti Politik di setiapkampung di negeri Sabah. Adakah ini benar, kalau benar, adakah itumenunjukkan tugas seperti itu adalah merupakan sebahagian daripadatanggungjawab Jabatan berkenaan.

X52. Tuan Chew Kam, Hov mints Menteri Kesihatan menyatakan:-

(a) setakat hari ini, adakah benar bilangan doktor-doktor dalam perkhidmatan Kerajaan terutamanyapakar jantung mencukupi;

(b) adakah Kerajaan akan mengambil lebih ramaidoktor dari luar negeri untuk memenuhikekosongan jika bekalan doktor tempatan tidakmencukupi; dan

(c) memandangkan semakin banyak kes penyakit AIDSdikesani , apakah langkah-langkah yang sedang atauakan diambil oleh Kerajaan untuk melatih pakar-pakar virilogi dalam ka jian penyakit AIDS.

X53. Dr_ Tan Sena Giaw minta Menteri Sains, Teknologi dan AlamSekitar menyatakan:

(a) setakat mana kemajuan yang tercapai olehKerajaan dalam mengesyorkan pengurangan dalamkegunaan 'chlorofluorocarbon ' dalam industriindustri, terutamanya pelaburan bare, sertapencapaian dalam usaha menggesa industri-industritersedia ada mengurangkan penggunaan CFC.Apakah pula tahap yang dicapai dalam usahamembeku pengeluaran serta penggunaan CFC diMalaysia pada akhir tahun 1989 dan menjelangtahun Februari, 1990 bila dibanding dengan tahappenggunaan Berta pengeluaran pada tahun 1980dan1986;

(b) berkenaan dengan cadangan ConservationInternational mengenai "eco-tourism", apakahkemungkinan Kerajaan akan memberi pertimbanganyang serius kepada cadangan ini; dan

(c) bagaimana Pula dengan laporan yang seharusnyadikemukakan oleh syarikat perunding BelandaMalaysia.

- 11 -

X54. Than Samson Chin Chee Tsu minta Perdana Menterimenyatakan apakah yang dimaksudkan oleh beliau dengan "Kami akanpertimbangkan jika Sabah dapat menerima semangat untuk berkongsi"sehubungan dengan permintaan untuk mengurangkan kadar bayaran eletrikdi Sabah, semasa lawatan beliau ke Kota Kinabalu bare-bare mi. Apakahsumbangan Negeri Sabah kepada Kerajaan Persekutuan belum mencukupisejak dari tahun 1963 sehingga sekarang.

X55. Tuan P. Patto minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:-

(a) jumlah orang yang ditangkap dan didakwa dimahkamah kerana memiliki pits-pica video lucahdalam setiap tahun uejak 1981;

(b) jumlah Pita video lucah yang dirampas oleh Pollsdalam setiap tahun sejak 1981 dan sama adakesemua pemilik Pita video lucah itu didakwa dimahkamah, jika ya, nyatakan bilangan dan jikatidak, mengapa; dan

(c) jumlah hukuman denda yang dikenakan olehmahkamah dalam kes-kes tersebut, denganmemberi pecahan angka bagi setiap tahun sejak1981.

X56. Tuan Teoh Teik Huat mints Menteri Dalam Negeri menyatakanberapakah bilangan orang-orang yang telah ditahan oleh pihak poliskerana memiliki f item-f item atau pi ca-pita video lucah dan kemudiannyatelah didakwa di bawah Seksyen 24(1) Akta Filem (Penapisan) 1952dalam lima tahun kebelakangan mi.

X57. Tua Lim Kit , Slag minta Perdana Menteri menyatakan samaada Peguam Negara itu betul apabila beliau memberitahu Tribunalbahawa Perdana Menteri telah mengadap Yang di-Pertuan Agong padahari Jemaah Menteri bermesyuarat iaitu "the Wednesday morning i.e.1.5.1988" apabila beliau (Perdana Menteri) ditunjukkan buat pertamakalinya surat yang ditulis oleh Ketua Hakim Negara, Tun Salleh Abas,bertarikh 26 Mac, 1988 mengenai perhubungan antara pihak Eksekutifdan Kehakiman yang menyebabka,n penggantungan dan kemudiannyapemecatan Tun Salleh Abas kerana 1.5,1988 sebenarnya adalah hari Ahaddan merupakan cuti awam khas kerana is adalah Hari Buruh; dansekiranya tidak betul, nyatakan tarikh yang tepat Perdana Menterimengadap Yang di-Pertuan Agong di mana beliau ditunjukkan bustpertama kalinya surat Tun Salleh Qbas itu.

X58. Tuan Lim Kit, Siang minta Menteri Kewangan menyatakankedudukan terbaru berhubung dengan empat syarikat kewangan yangdiambilalih oleh Bank Negara, iaitu Supreme Finance, Eu Finance, VisiaFinance and First Malaysian Finance; sama ada keempat-empat syarikatini dapat dipulihkan, dan jika boleh nyatakan syarat-syarat danbagaimana pemulihan ini akan dilakukan.

X59. Tuan Kar^al Sinjh minta Menteri Dalam Negeri menyatakanbilangan orang tahanan di dalam negeri yang ditahan di bawahperuntukan Akta Dadah Berbahaya (langkah-langkah Pencegahan Khas)1985.

- 12 r

AT,URAN URUSAN 1NESYUARAT DAN USUL

(DR. 3/90) Rang Undang-undang Sexi Bacaan Kali' Pahlawan Gagah Perkasa Yang Kedua

(Elaun Kenangan)

(DR. 5/90) Rang Undang-undang KawalanBekalan (Pindaan)

(DR. 6/90) Rang Undang-undang LeviKenderaan Baran-barang

. (Plndaan)

(DR. 11/90) Rang Undang-undang Zon Bebas

(DR. 10/90) Rang Undang-undang PerlembagaanPersekutuan (Pindaan)

. (DR. 8/90) Rang Undang -undang Pilihanraya(Pindaan)

(DR. 9/90) Rang Undang-undang Kesalahan -Pilihanraya (Pindaan)

Menteri Dalana New Akan mencadangkan

fl

f,

H

Bahawa Majlis ini membuat resnlusi menurutsubseksyen (4),. seksyen 1 Akta Dadah Berbahaya(Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985, Aktaitu hendaklah terus berkuatkuasa bagi tempohlima tahun lagi mulai dari .15 Jun 1990.

(DR. 7/90) Rang Undang-undang Dadah Bacaan Kali .Berbahaya (Langkah-langkah Yang KeduaPencegahan Khas) (Pindaan)

RISALAT4USALAT YANG DIBAWAIKE DALAM MESYUARAT

Laporan Tahunan Ke 27Ketua Pengarah Insurans1989

Laporan Tahunan KelimaKetua Pengarah TakafulBagi Tahun. Berakhir3l hb. Disember, 1989

Tarikh dihentang

12hb. Mac, 1990

l2hb. Mac, 1990

ST.31 Loan Agreement Optical 12hb. Mac, 1990Fiber Cable SystemProject Between TheOverseas Economic Co-operation Fund, JapanAnd Syarikat TelekomMalaysia Berhad DatedOctober 20, 1989

ST.32 Loan Agreement Asean- 12hb. Mac, 1990J apan Development FundFor Malaysia Category BBetween The OverseasEconomic CooperationFund, Japan and MalaysianIndustrial DevelopmentFinance Bhd. DatedDecember 19, 1988

/sh