akhlak terpuji

36
By : M. Faisal Zam Zami X

Upload: faisalzamzami

Post on 06-Jul-2015

266 views

Category:

Education


4 download

DESCRIPTION

perilaku terpuji diantaranya ialah khauf, taubat, ikhlas dan taat

TRANSCRIPT

Page 1: Akhlak terpuji

By :

M. Faisal Zam Zami

X

Page 2: Akhlak terpuji

Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf dan

taubat dalam kehidupan sehari-hari.

Membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf dan

taubat dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami pengertian, contoh dan dampak

positif sifat ikhlas, taat, khauf dan taubat.

Menceritakan kisah-kisah yang berkaitan

dengan dampak positif dari perilaku ikhlas,

taat, khauf dan taubat dalam fenomena

kehidupan

Page 3: Akhlak terpuji
Page 4: Akhlak terpuji

Ikhlas adalah mengarahkan niat dantujuan hanya kepada Allah SWT. Ikhlasmerupakan salah satu syarat agar amal kita diterimaoleh Allah SWT. jika amal tidak dilaksanakan denganikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya.

Page 5: Akhlak terpuji

الأمرواوماحنفاءينالدلمخلصياللليعبدواا

(٥)لقيدمةادينوذلزكةالويؤتواالصالةويقميوا

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supayamenyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nyadalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya merekamendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikianItulah agama yang lurus.” (QS. Al Bayyinah: 5)

Page 6: Akhlak terpuji

Teguh Pada pendidiran yang benar

Bertoleransi

Memiliki rasa rindu dalam beribadahkepad Allah SWT

Memberikan manfaat bagi sesama

Page 7: Akhlak terpuji

• Memperoleh ketenangan hati

• Melatih diri untuk peduli kepadaorang lain

• Memperoleh kepuasan batin

• Membiasakan diri berprilaku sesuaidengan ajaran islam

Page 8: Akhlak terpuji
Page 9: Akhlak terpuji

Taat artinya Patuh. Secara istilahsyariat, taat ialah mamtuhi segala apayang diperintahkan oleh Allah danmenjauhi semua yang dilarang oleh-Nya.Lawan kata dari taat ialah durhaka /maksiat.

Page 10: Akhlak terpuji

ينأ منواأط اال وأطيعيأيه واالرسوليعواالل

. . . .وأولالأمرمنك

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allahdan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. . . .” (QS. An Nisa: 59)

Page 11: Akhlak terpuji
Page 12: Akhlak terpuji

Menjadikan hidup lebih teratur

Terhindar dari sanksi, hukuman dan dosa

Bersikap disiplin dan sambar

Mendatangkan pahala danpenghormatan

Page 13: Akhlak terpuji

Segera mengerjakan shalat apabilasudah datang waktunya

Melatih diri untuk berdisiplin dalamberbagai hal

Menjaga diri dari perbuatan yang dilarangoleh agama

Page 14: Akhlak terpuji
Page 15: Akhlak terpuji

Khauf, artinya Takut. Yaitukekhawatiran hati perihal terjadinyasesuatu yang tidak diinginkan dimasadatang.

Khauf (takut) kepada Allahmerupakan sifat mukmin yang bertaqwa

Page 16: Akhlak terpuji

مؤ . . . . نكنت(١٧٥)منيوخافونا

“Takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orangyang beriman.” (QS. Ali Imran: 175)

. . . نما.شا .العلماءبادعمناللي . . .

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antarahamba-hamba-Nya….” (QS. Fathiir: 28)

Page 17: Akhlak terpuji
Page 18: Akhlak terpuji

Mengingat dosa

Melupakan kebaikan

Mengukur diri dengan orang shaleh

Tidak mendambakan kemewahan dunia

Bersikap hati-hati dalam berusaha

Page 19: Akhlak terpuji

Secara bahasa, taubat artinyapenyesalan. Sedangkan menurut istilah,taubat berarti berhenti dari berbuatdosa, menyesal, dan bertekad untuk tidakpernah mengulanginya lagi.

Page 20: Akhlak terpuji

اي ينأيه لتوبواأ منواالاتوبة اللا هكعسنصوح ريكفدأنرب

دئاتكعنك ريجنات ويدخلكسي تمنت .الأنارات . . .

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlahkepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yangsemurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupikesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalamjannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.”(QS. At Tahriim: 8)

Page 21: Akhlak terpuji

Meninggalkan maksiat

Merasa menyesal

Mengembalikan hak-hak yang telah terzhalimi

Bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi

Mengerjakan perbuatan yang baik

Mengakui dan menyadari bahwa ia membutuhkan Allah

Page 22: Akhlak terpuji
Page 23: Akhlak terpuji

Tidak memandang remehperbuatan dosa

Berusaha menutup perbuatandosa dengan perbuatan yang baik

Tidak senang jika melihat oranglain berbuat dosa

Bergaul dengan orang-orang yang shaleh

Berhati-hati terhadap pergaulan

Page 24: Akhlak terpuji
Page 25: Akhlak terpuji

Salah

Salah

Salah

Salah satu syarat agar amal ibdah kita diterima oleh

Allah SWT adalah . . . .1

Page 26: Akhlak terpuji

Salah

Salah

Salah

Benar

2.

Page 27: Akhlak terpuji

وأ ينأ منواأطيعواالل اال . . . .كطيعواالرسولوأولالأمرمنيأيه

Ayat tersebut mengandung perintah untuk bersikap ….

Benar

Salah

Salah

Salah

3

Page 28: Akhlak terpuji

a. Joko kadang-kadang shalat fardlu, kadang-kadang tidak

c. Ujang rajin infaq tap tidak pernahshalat

b. Iqbal selalu shalat fardlu tepat padawaktunya

d. Joni rajin bersilaturrahmi tapi seringberdusta

Salah

Benar

Salah

Salah

4

Page 29: Akhlak terpuji

5

a. Berhenti dari berbuat dosa dan tidak akanmengulanginya lagi

c. Ikhlas dalam meninggalkan perbuatan dosatanpa dipaksakan

b. Mengakui kesalahan yang diperbuat secaraberulang-ulang dan terus menerus

d. Pindah dari perbuatan dosa besar keperbuatan yang sewajarnya

Benar

Salah

Salah

Salah

Page 30: Akhlak terpuji

6

c. Ikhlas

a. Khauf

b. Taat

d. Taubat

Benar

Salah

Salah

Salah

Page 31: Akhlak terpuji

a. Khauf

c. Taat

b. Taubat

d. Ikhlas

Salah

Benar

Salah

Salah

7

Page 32: Akhlak terpuji

Salah

Salah

Salah

Benar

8.

Page 33: Akhlak terpuji

Salah

Salah

Salah

Benar

9.

Page 34: Akhlak terpuji

10

c. Titipan ilahi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak

a. Kebanggan dunia

b. Prestasi yang tak terkalahkan

d. Kakayaan yang tak ternilai dan harus dijagasiang dan malam

Benar

Salah

Salah

Salah