sifat sifat terpuji

Download Sifat sifat terpuji

Post on 27-Jun-2015

275 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tentang perilaku-perilaku terpuji dalam Agama Islam

TRANSCRIPT

  • 1. SIFAT-SIFATTERPUJIMATERISOAL 1SOAL 2BAB IIISOAL 3

2. MATERIMATERISOAL 1SOAL 2SOAL 3 3. A. ADILMATERISOAL 1SOAL 2Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidakmemihak antara yang satu dengan yang lain, tidak beratsebelah atau berpegang pada kebenaran. Menurut istilah, adiladalah menegaskan sesuatu kebenaran terhadap dua masalahatau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai denganaturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.Jadi, keadilan ialah suatu perbuatan yang berusahameletakkan sesuatu pada tempatnya atau lawan dari zalim.Dengan kata lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukanmengikuti kehendak hawa nafsu. Firman Allah surah An-Nisaayat 135 yang artinya :"Wahai orang-rang yang beriman, jadilah kamu orang yangbenar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaumkerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebihtahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikutihawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Danjika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadisaksi maka sesungguhnyaAllah adalah Maha Mengetahuisegala apa yang kamu kerjakan."SOAL 3 4. manfaat dan keutamaan dari orangyang berlaku adilMATERISOAL 1SOAL 31. Terciptanya rasa aman dan tenteram lahir dan batindalam individu serta masyarakat2. Membentuk pibadi yang melaksanakan kewajiban denganbaik3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian masyarakat4. Doa orang yang yang berbuat adil tidak akan tertolakSOAL 2 5. Berlaku adil dapat diklasifikasikankepada 4 bagian, yaitu :MATERISOAL 1SOAL 21. Adil terhadap Allah2. Adil terhadap diri sendiri3. Adil terhadap orang lain4. Adil terhadap mahluk lainSOAL 3 6. Menunjukkan sikap adil kepada oranglain dapat dilakukan dengan beberapahal :MATERISOAL 1SOAL 21. Patuh kepada perintah allah dan Rasulnya2. Memberikan rasa aman kepada orang lain dengan sikapramah dan santun3. Menciptakan suasana aman, edukatif dan rukun4. Bila bermitra harus saling menguntungkan danbermanfaat bagi seluruh manusia dan makhluq sertadapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat5. Tidak angkuh, sombong, kikir, boros, iri dan dengkidalam bergaul sesama manusia6. Selalu berprasangka baik terhadap orang disekitarnya7. Selalu berbuat kebajikan dan tolong menolong terhadapsesama khususnya kepada fakir miskin dan anak yatimpiatu8. Selalu berfikir dengan benar sebelum bertindak danberbuat9. Tidak pilih kasih dalam bergaulSOAL 3 7. Terdapat tiga hal pokok mengenaipelaksaan keadilan yang harusdiperhatikan manusia. Tiga hal itusebagai berikut.MATERISOAL 1SOAL 21. Allah swt. Senantiasa melakukan pengawasanterhadap semua tindakan manusia apakah ia berlakuadil atau zalim.2. Allah swt. Melarang manusia berlaku sewenang-wenangkarena bebci atau karena yang bersangkutanadalah musuh atau lawan.3. Allah swt. Memerintahkan manusia agar berbuat adilkepada siapapun sebab berbuat adil merupakan salahsatu unsure yang mendekatkan kepada takwa.SOAL 3 8. B. RIDAMATERISOAL 1SOAL 2Ridha termasuk salah satu akhlak terpuji. Ridha artinyasudah merasa cukup dengan apa yang la miliki, baikharta maupun pekerjaan. Sebagian orang mungkinmenganggap, sikap yang demikian termasuk akhlakyang buruk. Karena dengan merasa cukup terhadap apayang dimilikinya itu maka akan menimbulkankemalasan pada dirinya dan tidak man bekerja.Pandangan yang seperti itu adalah pandangan yang sesatdan keliru. Islam tidak mengajarkan kepada umatnyasupaya hidup malas. Ridha dapat menjauhkan diri dariajakan nafsu terhadap berbagai tipu daya kehidupandunia, yang membuat seseorang lupa akan Allah dalammempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat kelak.Akibat godaan nafsu, seseorang tidak takut atas ancamanyang akan diterimanya sehingga sikap dan perilakunyamelampaui batas- batas norma agama. Maka, untukmenghindari hal itu, seorang muslim dituntut untukbersikap Qanaah di dalam hidupnya.SOAL 3 9. MATERISOAL 1SOAL 2Qanaah dalam pengertian yang luas mengandung arti:a. menerima dengan rela apa yang ada,b. menerima dengan sabar semua ketentuan Allah ,c. bertawakal kepada Allah ,d. memohon kepada Allah tambahan yang pantas yangdisertai dengan usaha atau ikhtiar, sertae. tidak tertarik oleh tipu daya duniaSeperti sabda Rasulullah SAW yang artinya "Berbahagialah bagiorang yang mendapat petunjuk untuk masuk Islam,sedangkeadaan hisupnya sederhana, tetapi Qanaah." (HR.Tarmudzi) Selain itu dalam hadis lain beliau juga bersabdayang artinya "Qanaah itu adalah harta yang tidak hilangdan simpanan yang tak akan lenyap." (HR. Thabrani dariJabir)Orang yang berjiwa Qanaah adalah orang yang merasa cukupdengan apa yang ia miliki. Orang yang memiliki jiwaQanaah itu ia akan bebas dan tidak terikat dengan segalasesuatu, sebab ia tidak mempunyai ambisi apa pun. Ia rela(Ridha) dengan kedudukan, harta, dan ilmu yang la miliki,sebab ia mempunyai keyakinan bahwa ini semua sudahmenjadi kepastian . Karena itu, orang yang berjiwaQanaah hidupnya akan tenteram, tidak tamak dan rakus.Semua pemberian yang berupa apapun ia terima denganRidha dan rasa syukur.SOAL 3 10. MATERISOAL 1SOAL 2Fungsi Ridha dalam kehidupan pribadi ialah :a. menjadikan seseorang hidupnya tidak tamak;b. menjadikan seseorang hidupnya berjiwa tenang, relaterhadap semua pemberianAllah , dan selalumensyukuri semua nikmat yang dilimpahkankepadanya;c. menjadikan seseorang dalam hidup di dunia iniuntuk mencari kebahagiaan hidup diakhirat, dengantetap berikhtiar. Fungsi Ridha dalam kehidupan bermasyarakat ialah :a. seseorang tidak tamak dan ambisi terhadap kekayaan& kedudukan yang dimiliki orang lain;b. seseorang tidak akan terperdaya oleh kemewahanhidup di dunia;c. seseorang akan suka menegakkan kalimat Allah .Sifat lain yang berkait erat dengan ridha adalah sabar.Dilihat dari tingkatannya, sabar merupakan hal yangharus dicapai oleh seseorang sebelum ia sampaikepada sifat ridha.SOAL 3 11. MATERISOAL 1SOAL 2 Imam Al-Gazali menjelaskan bahwa sabar mempunyaitiga unsure sebagai berikut.1. Ilmu adalah pengetahuan atau kesadaran bahwasabar itu mengandung kemaslahatan dalam agama.Sabar akan membawa manfaat bagi seseorang dalammenghadapi segala problem kehidupan.2. Hal adalah keadaan hati yang memiliki pengetahuanatau kesadaran tersebut. Hal terwujud dalam tingkahlaku.3. Amal adalah terwujudnya hal (sabar) dalam tingkahlaku. Nabi Muhammad saw. Membagi kesabaran menjadi3 macam. Tiga macam kesabaran itu adalah sebagaiberikut.1. Sabar didalam menghadapi segala macam musibah.2. Sabar didalam mematuhi perintah Allah swt.3. Sabar didalam menahan diri untuk tidak melakukanSOAL 3 maksiat. 12. MATERISOAL 1SOAL 2C. AMAL SALEHAmal shaleh maksudnya adalah berusaha melakukanperbuatan baik, berupayamembantu saudara yang ditimpa musibah danmeringankan persoalan yang terjadi.Amal shaleh adalah melakukan pekerjaan baik yangbermanfaat bagi diri sendiri danorang lain berlandaskan ikhlas karena Allah semata.Sebagaimana firman Allahsurah Al-Baqarah ayat 82 yangartinya : Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh,mereka itu penghuni surga; mereka kekal didalamnya.SOAL 3 13. MATERISOAL 1SOAL 2Yang termasuk perbuatan amal shaleh di antaranya :1. Amal Jariyah : pekerjaan yang mendatangkan pahala karenamemberikan manfaat kepada orang lain, sepertimembangun tempat ibadah.2. Amal Maruf : menyeru atau mengajak orang untuk berbuatkebaikan, baik secara lisan maupun dengan memberikancontoh tauladan dalam bentuk perbuatan langsung. FirmanAllah dalam QS Ali Imran : 104 yang artinya : Danhendaklah ada di antara kamu segolongan umat yangmenyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`rufdan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orangyang beruntung.3. Berbakti kepada orang tuaKeharusan berbakti kepada orang tua yang diajarkan dalamIslam sangatlah rasional, mengingat sedemikian besar jasa Ibudan bapak dalam merawat dan menjaga anak-anak sejak darikandungan hingga dewasa, sesuai dengan firman Allah QS. Isra :23 yang artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganmenyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik padaibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjutdalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlahkamumengatakan kepada keduanya perkataan "ah" danjanganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepadamereka perkataan yang mulia.SOAL 3 14. MATERISOAL 1SOAL 2 Amal shaleh kepada Allah seperti :1. Memulai suautu perbuatan baik dengan Basmalah danmengakhirinya dengan Alhamdudillah2. Berniatlah dengan ikhlas karena Allah setiap perbuatanbaik yang hendak kita lakukan dan jangan lupa berfikirdengan matang dan benar.3. Disiplin dalam beribadah dan beramal shaleh sertaberdasarkan ilmu4. Selalu berzikir dan berdoa kepada Allah setelahberusaha dan berikhtiar5. Bertawakkal dan bersabar serta bersyukur kepada Allah. Amal shaleh terhadap diri sendirimisalnya :1. Beribadah dan beramal shaleh kepada Allah2. Tidak membiarkan diri jatuh kepada dosa, kebinasaandan kehancuran seperti judi, zina, mencuri, Narkoba,merokok, merampok dan pembunuhan dan lain-lain.3. Saling membantu dan mengurangi penderitaan oranglain karena Allah4. Menjauhkan sikap tercela seperti buruk sangka, iri,dengki, kikir, boros, adu domba dalam bergaul sesamamanusia5. Menjauhkan sikap malas belajar, malas bekerja, pesimis,penakut, tergesa-gesa dan sikap atau sifat yang jeleklainnya di buang dalam diri.SOAL 3 15. MATERISOAL 1SOAL 2Dilihat dari bentuknya amal saleh ada dua macam, yaitu amal batiniah danamal lahitiah.1. Amal batiniahAmal batiniah adalah amal yang dilakuakn oleh hati. Beberapa contoh amalbatiniah adalah sebagai berikut.a. Beriman, yakni meyakini dengan sepenuh hati akan keesaan Allah swt.,keberadaan malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah swt., hari akhir, sertaqada dan qadar. Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran surah al-Baqarahayat 25 yang artinya : Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yangditurunkan kepadanya (Al-Quran) dari Tuhannya, demikian pula orang-orangyang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan