25 ibrahim dan isteri nabi

Download 25 Ibrahim Dan Isteri Nabi

Post on 05-Apr-2018

239 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 25 Ibrahim Dan Isteri Nabi

  1/15

  Se arah Hidu Muhammad oleh

  BAGIAN KEDUAPULUH ENAMIBRAHIM DAN ISTERI ISTERI NABI

  Kembali ke MedinahBanat Su'adZainab wafatIbrahim lahirIsteri-isteri Nabi cemburuHafsha dan Aisyah memperlihatkan sikapCerita MaghafirMana di rumah HafshaSelama sebulan Nabi meninggalkan isterinya

  Percakapan Umar dengan NabiSurat At-Tahrim.

  MUHAMMAD kembali ke Medinah selesai ia membebaskan Mekah dansetelah mendapat kemenangan di Hunain dan mengepung Ta'if. Dalam hatiorang Arab semua sudah nyata dan yakin, bahwa tak ada yang akan dapatmenandinginya di seluruh jazirah, juga sudah tak ada lagi lidah yangmau mengganggu atau mencelanya. Pihak Anshar dan Muhajirin semuamerasa gembira sekali karena Tuhan telah membukakan jalan kepadaNabi, membebaskan negeri tempat Mesjid Suci. Mereka gembira karena

  penduduk Mekah telah beroleh hidayah dengan menganut Islam, danorang-orang Arab - dengan kabilahnya yang beraneka ragam itu - telahtunduk dan taat kepada agama ini.Untuk sekadar menikmati adanya ketenangan hidup, mereka semuakembali ke Medinah setelah Muhammad menunjuk 'Attab b. Asid untukMekah di samping Mu'adh b. Jabal guna mengajar orang memperdalamagama dan mengajarkan Qur'an. Kemenangan yang belum ada taranyadalam sejarah Arab ini telah menimbulkan kesan yang dalam sekalidi dalam hati orang-orang Arab itu semua, juga dalam hatipembesar-pembesar dan bangsawan-bangsawan yang samasekali tidak

  membayangkan, bahwa pada suatu hari mereka akan tunduk kepadaMuhammad atau akan menerima agamanya sebagai agama mereka;dalam hati penyair-penyair, yang bicara atas nama bangsawan-bangsawandengan sekedar mendapatkan simpati dan dukungan sebagai imbalan, atausekadar mendapatkan bantuan dan dukungan kabilah-kabilah; dalam hatikabilah-kabilah di pedalaman, yang biasanya tidak mau menukarkankebebasannya dengan apa pun, atau akan terbayang dalam pikirannya,bahwa mereka akan tergabung dalam satu panji di luar panji mereka sendiri

  1

  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#kembali%20ke%20Medinahhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Zainab%20wafathttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Ibrahim%20lahirhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Cemburuhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Hafsha%20dan%20Aisyahhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim2.html#Cerita%20%20Maghafirhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim2.html#Sebulan%20penuhhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#Umar%20bicarahttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#Umar%20bicarahttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#Surathttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#kembali%20ke%20Medinahhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#kembali%20ke%20Medinahhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Zainab%20wafathttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Ibrahim%20lahirhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Cemburuhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim1.html#Hafsha%20dan%20Aisyahhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim2.html#Cerita%20%20Maghafirhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim2.html#Sebulan%20penuhhttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#Umar%20bicarahttp://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#Surat
 • 7/31/2019 25 Ibrahim Dan Isteri Nabi

  2/15

  Se arah Hidu Muhammad oleh

  yang khusus atau akan bersedia mati untuk semua itu dalam suatupeperangan sampai habis samasekali. Para penyair dengan sajak-sajaknya, kaum bangsawan dengan kebangsawanannya dan kabilah-kabilah yang mau mempertahankan kepribadiannya, apa artinya semua

  itu dalam berhadapan dengan kekuatan yang berada di luar kodrat alamitu, tiada dapat dibendung oleh suatu kekuatan, tiada suatu kekuasaandapat mengalanginya.

  Begitu besarnya pengaruh itu dalam hati orang-orang Arab, sehinggaBujair ibn Zuhair menulis surat kepada saudaranya Ka'b, setelah Nabimeninggalkan Ta'if. Ia mengatakan, bahwa Muhammad di Mekah telahmenjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang dulu pernahmengejek dan mengganggunya, dan penyair-penyair yang masih ada,mereka melarikan diri tak tentu arahnya. Dinasehatinya saudaranya itu,supaya segera datang kepada Nabi di Medinah. Ia tidak pernah

  menghukum orang yang datang kepadanya menyatakan penyesalannya;atau orang menyelamatkan diri dengan ke mana saja ia mau pergi.Apa yang diceritakan Bujair itu memang benar. Tak ada orang yangterbunuh di Mekah atas perintah Muhammad kecuali empat orang saja, diantaranya seorang penyair yang sangat mengganggu Nabi denganejekan-ejekannya, dua orang yang telah menyakiti Zainab puterinya,ketika dengan ijin suaminya ia pergi hijrah dari Mekah hendak menyusulayahnya. Ka'b yakin bahwa apa yang dikatakan saudaranya itu benar, dankalau dia tidak mau menemui Muhammad ia akan hidup dalam petualangan.Oleh karena itu cepat-cepat ia datang ke Medinah dan menumpang di

  rumah seorang kawan lama. Keesokan harinya pagi-pagi ia datang kemesjid, ia meminta suaka kepada Nabi kemudian ia membacakan sajakini.1

  Berpisah dengan Su'adHatiku kini merana karena cintaTergila-gila mengikutinya, terpukauTiada lagi ada belenggu.

  Nabi kemudian memaafkannya dan setelah itu dia menjadi orang Islam yangbaik.

  Karena pengaruh itu jugalah, maka kabilah-kabilah mulai berdatangankepada Nabi dan menyatakan kesetiaannya. Dari kabilah Tayy datangpula utusan dipimpin oleh ketuanya sendiri, Zaid al-Khail. Setelah merekaini tiba, Nabi pun menyambut mereka dengan baik sekali. Ketikaterjadi pembicaraan dengan Zaid, Nabi berkata:

  2

  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#1http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#1
 • 7/31/2019 25 Ibrahim Dan Isteri Nabi

  3/15

  Se arah Hidu Muhammad oleh

  "Setiap ada orang dari kalangan Arab yang digambarkan begitu baik,kemudian orang itu datang kepadaku, ternyata ia kurang daripada apa yangdigambarkan orang, kecuali Zaid al-Khail ini. Ia melebihi daripada apa yangdigambarkan orang."

  Lalu ia dinamainya 'Zaid al-Khair,' (Zaid yang baik) bukan lagi, Zaid al-Khail, ('Zaid si kuda').2 Kabilah Tayy kemudian masuk Islam termasuk Zaidsendiri sebagai pemimpinnya.Kemudian 'Adi b. Hatim at-Ta'iy. Ia seorang Nasrani, dan sangat bencikepada Muhammad. Setelah melihat keadaan Muhammad dan Muslimindi jazirah Arab, ia pergi dengan untanya, membawa keluarga dananaknya hendak bergabung dengan orang-orang seagama dari kalanganNasrani di Syam. Larinya 'Adi ini ialah ketika Nabi mengutus Ali b. Abi Talibsupaya menghancurkan berhala Tayy. Setelah berhala itu oleh Ali

  dihancurkan, ia membawa rampasan dan tawanan perang, di antaranyaputeri Hatim -saudara 'Adi - yang telah ditahan dalam sebuah tempatberpagar di pintu masuk mesjid, tempat tawanan-tawanan perangdikurung. Tatkala Nabi lewat di tempat itu, ia menghampirinya danberkata:"Rasulullah, ayah saya sudah meninggal, sedang penopang saya sudahmenghilang. Bermurah hatilah kepadaku, mudah-mudahan Tuhan akanmemberi kurnia kepadamu."Setelah diketahui bahwa penopangnya itu 'Adi b. Hatim, yang telah

  melarikan diri dari Tuhan dan Rasul, Nabi memalingkan muka dari dia.Tetapi perempuan itu memintanya meninjau kembali. Lalu teringat olehNabi, betapa pemurahnya ayah mereka dulu pada zaman jahiliah sehinggadapat mengangkat nama jazirah itu. Kemudian diperintahkannya supayawanita itu dibebaskan. Ia diberi pakaian yang bagus-bagus dan diberinyapula belanja, lalu diberangkatkan dengan rombongan pertama yangberangkat ke Syam. Bila kemudian ia bertemu dengan saudaranya ('Adi)dan diceritakannya betapa Muhammad menghormatinya dan bermurah hatikepadanya, ia pun kembali dan menerjunkan diri ke dalam barisanMuslimin.

  Demikian juga pemuka-pemuka kabilah yang lain berdatangan kepadaMuhammad - setelah pembebasan Mekah dan kemenangan di Hunain sertapengepungan Ta'if - mereka hendak mengakui risalahnya dan menerimaIslam, sementara ketika itu ia tinggal di Medinah, mereka lega denganadanya pertolongan Tuhan dan kehidupan yang agak tenteram ituAkan tetapi ketenteraman hidup masa itu tampaknya tidak begitu cerah.Pada waktu itu Zainab, puterinya sedang menderita sakit yang sangat

  3

  http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#2http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Ibrahim3.html#2
 • 7/31/2019 25 Ibrahim Dan Isteri Nabi

  4/15

  Se arah Hidu Muhammad oleh

  menguatirkan sekali. Sejak ia mendapat gangguan Huwairith dan Habbartatkala ia berangkat dari Mekah yang sangat mencemaskan hatinya danmenyebabkan ia keguguran, sejak itu kesehatannya mundur sekali, yangsampai berakhir membawa kematiannya. Dengan kematiannya itu tak ada

  lagi dari keturunan Muhammad yang masih hidup selain Fatimah, setelahUmm Kulthum dan Ruqayya wafat pula lebih dulu sebelum Zainab.Dengan kehilangan puterinya ini Muhammad merasa gundah sekali.Teringat olehnya, betapa lembutnya perasaan Zainab, betapa indahnyakesetiaannya kepada suaminya - Abu'l-'Ash bin'r-Rabi' ketika sebagaiorang tawanan di Badr, ditebusnya ia dari ayahnya. Ia menebusnya,padahal ia dalam Islam sedang suaminya masih syirik, di samping begitugigih ia memerangi ayahnya, yang kalau kemenangan itu berada ditangan Quraisy, pasti Muhammad tidak akan dibiarkan hidup.Semua itu teringat oleh Muhammad betapa lembutnya perasaannya,

  betapa indahnya kesetiaannya. Teringat pula olehnya betapa iamenderita sakit, sejak ia kembali dari Mekah sampai ia wafat. Muhammad,yang dalam kemalangan, ia pergi ke pelosok-pelosok dan ke ujung kota,menengoki orang yang sedang sakit, ia menghibur orang yang dalammenderita, dalam kesakitan. Maka bilamana sampai pula takdir menimpaputerinya ini, setelah lebih dulu menimpa kedua saudaranya yang laki-lakiti

View more