04-tor ptb

Download 04-Tor PTB

Post on 01-Jul-2015

1.053 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Tujuan Asas Rujukan Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Keperluan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Matlamat Dan Objektif Kajian 1.4.1 Matlamat Kajian 1.4.2 Objektif Kajian Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB MUKASURAT 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18

KAWASAN KAJIAN 2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 2.1.1 Tapak Kajian 2.1.2 Lokasi Tapak 2.1.3 Masalah Dan Potensi Tapak Rumusan Dasar-Dasar Berkaitan Kawasan Kajian 2.2.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) 2.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) 2.2.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) 2.2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor 2020 2.2.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Faktor-Faktor Utama Pemilihan Tapak

2.2

2.3 3.0

BIDANG KAJIAN 3.1 3.2 Aspek-Aspek Kajian Kepakaran Perunding Yang Diperlukan 3.2.1 Ketua Perunding 3.2.2 Perancang Bandar 3.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek 3.2.4 Jurukur Tanah / Perekabentuk Plotan Semula 3.2.5 Jurunilai 3.2.6 Jurukur Bahan 3.2.7 Jurutera (Awam) 3.2.8 Jurutera (Utiliti)

4.0

PENGURUSAN KAJIAN 4.1 4.2 Tempoh dan Jadual Kajian Rangka Kerja Kajian 4.2.1 Semakan Kajian-Kajian Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada 4.2.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan, Pemilik Tanah dan Perihal Tanah

i

4.3 4.4 4.5 5.0

4.2.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci 4.2.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Data Primer 4.3.1 Kajian Lapangan 4.3.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan 4.4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan Skop Perkhidmatan

19 20 20 20 21 22 24 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 5.2 Jawatankuasa-Jawatankuasa 5.1.1 Jawatankuasa Pemandu 5.1.2 Jawatankuasa Teknikal Pasukan Kajian 5.2.1 Pengurus Projek (JPBD SM) / Pasukan Teras 5.2.2 JPBD Negeri Johor 5.2.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 5.2.4 Perunding

6.0

PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN 6.1 6.2 6.3 Anggaran Kos Perunding Jumlah Peruntukan Kajian Jadual Pembayaran Kepada Perunding

7.0

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

ii

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Rajah 2.1 : Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 5.1 :

Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB

3 5 6 7 27 17 23 31

SENARAI JADUAL Jadual 4.1 : Program Kerja Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Jadual 4.2 : Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan Jadual 6.1 : Jadual Bayaran SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Dari JPBD Johor Bertarikh 16 Mac 2006 Lampiran 2 : Surat Dari Johor Corporation Bertarikh 21 Februari 2006 Lampiran 3 : Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu Lampiran 4 : Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Lampiran 5 : Senarai Pasukan Kajian Lampiran 6 : Anggaran Kos Perunding

35 36 37 38 39 40

iii

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT (PTB) KG. SKUDAI KIRI, JOHOR BAHRU, JOHOR

1.0 1.1

PENGENALAN TUJUAN ASAS RUJUKAN Laporan Asas Rujukan ini disediakan untuk tujuan sebagai panduan kepada penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Kg. Skudai Kiri, Johor Bahru, Johor.

1.2

SISTEM PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) adalah satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan susunatur yang terancang dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan masyarakat yang mencukupi. Sebagai balasan kepada sebahagian tanah yang disumbangkan, pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah. Sebahagian lagi tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos pembangunan projek. Pelaksanaan projek PTB hendaklah memenuhi elemen-elemen penting sistem PTB seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Penyertaan Pemilik Tanah; Sumbangan; Tanah Kewangan; Plotan Semula; Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana; dan Perkongsian Kos Pembangunan.

PTB merupakan satu pendekatan bagi membangunkan kawasan kawasan yang mengalami kemerosotan fizikal, kesesakan dan tertinggal dari arus pembangunan tetapi berpotensi untuk dibangunkan. Kebanyakan kawasankawasan ini melibatkan tanah-tanah milik persendirian di pusat atau di pinggir bandar. Pelaksanaan projek melalui sistem PTB dapat mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan terutamanya melibatkan kos pengambilan balik tanah.

1

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB

1.3

KEPERLUAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB bagi sesuatu kawasan yang telah dikenalpasti adalah sangat penting berdasarkan alasan seperti berikut:i. Bagi merancang pembangunan Kawasan Kajian secara menyeluruh. ii. Bagi memastikan cadangan pembangunan mendapat persetujuan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan. iii. Bagi memastikan pulangan yang optima kepada pemilik tanah. iv. Bagi memastikan projek adalah feasible dari aspek kewangan iaitu hasil penjualan tanah kewangan boleh menampung kos pembangunan projek. v. Bagi mengenalpasti aspek-aspek perkongsian kos yang boleh disumbangkan oleh kerajaan dan agensi-agensi utiliti. vi. Untuk meningkatkan penglibatan pemilik tanah, penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sesuatu kawasan tersebut selaras dengan Agenda 21 Tempatan.

1.4

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 1.4.1 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk menyediakan secara terperinci Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) bagi Kg. Skudai Kiri, Johor Bahru, Johor dengan berpandukan elemen-elemen penting Sistem PTB dan mengambilkira dasar/langkah dalam Rancangan Pemajuan serta dasar-dasar terkini Kerajaan Negeri Johor. 1.4.2 Objektif Kajian i. Untuk mengaplikasikan elemen-elemen penting Sistem PTB dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. ii. Untuk mengenalpasti kehendak penduduk dan pemilik tanah ke arah mendapatkan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek PTB. iii. Untuk menyediakan cadangan pelaksanaan yang feasible dari aspek kewangan dan pulangan semula kepada pemilik tanah yang optima dan dipersetujui. iv. Untuk menyediakan pelan-pelan susunatur dan pelan-pelan asas kejuruteraan berdasarkan persetujuan pemilik tanah. v. Untuk menyediakan anggaran kos projek, pelan kewangan, program kerja dan jadual terperinci pelaksanaan projek.

2

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB

1.5

PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Proses penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti di dalam Rajah 1.1 :-

RAJAH 1.1:

PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB

Aktiviti Awal Yang Perlu Dimulakan1. 2. 3. 4.

PELAWAAN PERUNDING (Pelantikan Perunding) PENGUMPULAN MAKLUMAT AWAL LAPORAN AWAL (Jawatankuasa Teknikal) LAPORAN TEKNIKAL (Jawatankuasa Teknikal) PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN (PPP) MESYUARAT-MESYUARAT BERSAMA JPPT MENYEMAK PERSETUJUAN TERKINI PEMILIK TANAH PENENTUAN FASA PEMBANGUNAN (Sekiranya perlu) PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN DAN PERANCANGAN SEMULA (Sekiranya perlu) Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkiraUlasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira

Maklumat Awal Pemilik Tanah dan Penduduk Soal Selidik Profil Komuniti Dan Mengesan Pemilik Tanah Maklumat Asas Tapak Maklumat Asas Pemilikan dan Perihal Tanah

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembentangan Sistem PTB Pembentangan Cadangan Pelan Susunatur Pembentangan Cadangan Kos Pembangunan dan Cadangan Pulangan Faedah Soalselidik Impak Sosial Mendapatkan Persetujuan Awal Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah (JPPT)

LAPORAN DRAF AKHIR (Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu) (Perkhidmatan Perunding tamat) LAPORAN AKHIR (Dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) PERINGKAT PELAKSANAAN

3

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB

2.0 2.1

KAWASAN KAJIAN LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.1.1 Tapak Kajian Kawasan kajian bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ialah di Kg. Skudai Kiri, Johor Bahru, Johor. Keluasan kawasan kajian berjumlah 30.31 hektar (74.83 ekar). (rujuk Rajah 2.1, 2.2 dan 2.3). Seluas 14.18 hektar (35 ekar) meliputi 172 lot mengikut pecahan milikan seperti berikut : Bilangan lot milik persendirian : 101 lot (dimiliki oleh seramai 101 pemilik) : 29 lot Bilangan lot tanah kerajaan Bilangan lot yang tiada rekod : 42 lot pemilikan Sementara itu seluas 16.13 hektar (39.83 ekar) merupakan tanah kerajaan yang pada masa kini dipenuhi oleh lebih kurang 390 rumah setinggan. Kg. Skudai Kiri terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB). 2.1.2 Lokasi Tapak Kg. Skudai Kiri terletak kira-kira 16 km dari pusat bandaraya Johor Bahru dan mempunyai kemudahsampaian yang tinggi di mana boleh dihubungi melalui Jalan Skudai (132). Kawasan ini terletak di antara pembangunan besar-besaran dan utama di sekitarnya seperti berikut (rujuk Rajah 2.2) : Teluk Danga di Tenggara dan Selatan Bandar Baru Uda 2 di Utara Taman Perling di Barat Taman Tampoi Utama dan Taman Tampoi Indah di Barat Laut

4

RAJAH 2.1

PELAN KUNCI

U

Plentong

TAPAK CADANGAN KG. SKUDAI KIRI

Taman Perling

Teluk Danga

Tanpa Skala

RAJAH 2.2

PELAN LOKASI

UKe Skudai

Ke Maju Jaya

Ke Taman Sutera Utama

Taman Tampoi Utama / Indah

Ke Pasir Gudang

Ke Taman Seri Bahagia Ke Kawasan Perindustrian Tampoi

Bandar Baru Uda 2 Tama