ucaptama yang berhormat pehin orang kaya johan

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2017

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UCAPTAMA

  YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA JOHAN

  PAHLAWAN DATO SERI SETIA AWANG HAJI ADANAN

  BIN BEGAWAN PEHIN SIRAJA KHATIB DATO SERI SETIA

  AWANG HAJI MOHD YUSOF

  MENTERI KESIHATAN

  DAN PERASMIAN

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN KEJURURAWATAN

  SEMPENA 30 TAHUN PENGISYTIHARAN NEGARA

  MELAYU ISLAM BERAJA

  MELAYU ISLAM BERAJA MEMPERKUKUH

  PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN

  ANJURAN

  MAJLIS TERTINGGI MELAYU ISLAM BERAJA &

  PERSATUAN JURURAWAT BRUNEI DARUSAALAM

  (PENJURU)

  SELASA, 8.45 PAGI

  27 RABIULAWAL 1435 / 28 JANUARI 2014

  BERTEMPAT

  GOLDSTONE BALLROOM

  THE CENTREPOINT HOTEL

  GADONG

 • 1

  Yang Mulia Datin Paduka Hajah Suraya Noraidah binti Abdullah, Yang

  Di Pertua Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam (Penjuru),

  dan

  Yang Mulia Dr Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong,

  Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Setiausaha Urusetia Majlis Tertinggi

  Melayu Islam Beraja

  selaku Pengerusi Bersama Persidangan Kebangsaan Kejururawatan,

  Yang Mulia Datin Paduka Dr Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji

  Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan

  Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mariam binti Haji Mohd Jaafar,

  Timbalan Setiausaha Tetap (Pentadbiran & Kewangan)

  Yang Mulia Dr Hajah Rahmah binti Haji Md Said,

  Timbalan Setiausaha Tetap (Profesional & Teknikal)

  Yang Mulia Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-pegawai Kanan, Pegawai-

  pegawai Eksekutif, Ahli-Ahli Persatuan Jururawat Negara Brunei

  Darussalam, peserta-peserta Persidangan serta hadirin dan hadirat yang

  dihormati sekalian.

 • 2

  Salam Sejahtera

  1. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wataala

  kerana dengan izin dan limpah kurniaNya jua kita dapat bersama-

  sama hadir di majlis yang sangat bermakna pada pagi ini iaitu

  Persidangan Kebangsaan Kejururawatan yang bertajuk

  Melayu Islam Beraja Memperkukuh Perkhidmatan

  Kejururawatan yang disempenakan dengan 30 Tahun

  Pengisytiharan Negara Melayu Islam Beraja. Selawat serta

  salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu

  Alaihi Wassalam, para sahabat, kaum keluarga dan pengikut-

  pengikut Baginda yang taat setia lagi jujur hingga ke akhir zaman.

  2. Terlebih dahulu saya sangat mengalu-alukan serta mengucapkan

  setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada penganjur bersama iaitu

  pihak Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dan Persatuan Jururawat

  Negara Brunei Darussalam (PENJURU) di atas inisiatif dalam

  menjayakan persidangan ini yang saya anggap sangat penting, apatah

  lagi ianya mempunyai sejarah yang signifikan bagi Negara Brunei

  Darussalam disempenakan 30 tahun pengisytiharan Negara Melayu

  Islam Beraja di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri

  Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

  semasa permasyhuran pada 1 Januari 1984 telah bertitah dengan

  mengisytiharkan secara rasminya:-

  Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta

  limpah kurnia Allah Subahanahu Wataala, akan untuk selama-

 • 3

  lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang

  Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan kepada

  ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

  Para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian,

  3. Sejak zaman-berzaman iaitu lebih 600 tahun hingga sekarang

  negara kita di bawah pemerintahan dan pentadbiran beraja secara

  berterusan menunjukkan kedayatahanan yang telah terbukti

  berupaya mengukuhkan kedaulatan, kesatuan, pembangunan,

  kesejahteraan, kebajikan, keselamatan dan keamanan sekalian

  rakyat dan penduduk yang bernaung lagi diredhai oleh Allah

  Subhanahu Wataala di bawah sistem pemerintahan ini. Konsep

  yang berasaskan Melayu Islam Beraja meliputi aspek semua ciri-ciri

  yang mencerminkan nilai-nilai budaya melayu, kemurniaan adat

  istiadat Brunei, keunggulan dan penyerapan ajaran agama Islam

  serta kedudukan raja sebagai pemimpin tertinggi dan payung

  kepada negara serta rakyat dan penduduk yang bernaung.

  Pemerintahan Melayu Islam Beraja diperkukuhkan

  dengan lantang dan jelas sepertimana yang dititahkan

  oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri

  Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

  Darussalam dalam permasyhuran kemerdekaan Negara

  Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984 yang bermakna

  meletakkan asas yang kukuh dan kuat bagi menuju peta

  jalan masa depan yang lebih mantap dan dinamik demi

 • 4

  survival bangsa dan negara yang merdeka lagi berdaulat

  serta diredhai oleh Allah Subhanahu Wataala.

  4. Sejak kemerdekaan negara 30 tahun yang lalu khususnya di bawah

  era pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri

  Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah ibni

  Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, Sultan dan Yang Di-

  Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah melakar berbagai

  kemajuan dan pembangunan yang begitu pesat yang meletakkan

  Negara Brunei Darussalam di peta dunia sebagai sebuah negara

  maju dan moden, dengan masih lagi mengekalkan ciri-ciri

  kebruneian yang diwarisi dari turun temurun yang berlandaskan

  konsep Melayu Islam Beraja. Rakyat dan penduduk negara ini

  Alhamdulillah dapat menikmati pelbagai perkembangan,

  kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh

  Kerajaan dan seterusnya mengecapi sosio ekonomi

  kehidupan yang berkualiti, kesejahteraan, keharmonian,

  keselamatan, keamanan, kemakmuran yang dirahmati lagi

  diredhai Allah Subhanahu Wataala. Kita semua harus

  bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala kerana

  akan kedudukan Negara kita yang stabil, aman damai dan

  harmoni dimana dapat menjalankan aktiviti harian dengan

  tidak ada gangguan dan selamat jika dibandingkan dengan

  Negara-negara lain yang berkeadaan tidak stabil,

  peperangan dan konflik dalam Negara. Baginda sangat-

  sangat mengambil berat bukan sahaja terhadap hal ehwal

 • 5

  keugamaan, pendidikan, keselamatan, sosio ekonomi,

  kebajikan dan kesejahteraan malahan tidak ketinggalan

  juga dalam bidang kesihatan. Bidang kesihatan adalah

  merupakan salah satu agenda penting dalam

  pembangunan negara. Keprihatinan yang sangat mendalam,

  pemedulian, kesungguhan serta komitmen Kebawah Duli Yang

  Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan

  Negara Brunei Darussalam yang mementingkan hal ehwal kesihatan

  termasuk perkhidmatan dan penjagaan kesihatan di kalangan rakyat

  dan penduduk di negara ini dapat dibuktikan dengan jelasnya dari

  petikan titah Baginda semasa Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2012

  Sempena Hari Keputeraan Baginda Yang Ke-66 Tahun di Pusat

  Persidangan Antarabangsa yang antara lainnya Baginda bertitah:-

  Ugama Islam telah meletakkan kesihatan dan

  kesejahteraan itu di tempatnya yang tinggi selepas

  keimanan. Ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad

  Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat ibnu Majah yang

  bermaksud: Mintalah kepada Allah kesihatan dan

  kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara

  yang lebih baik daripada kesihatan selepas iman. Demikian

  nilai kesihatan itu. Ia adalah asas untuk penghidupan yang

  sempurna. Nikmat sihat membolehkan seseorang dapat

  memenuhi hajatnya dengan baik, seperti mencari ilmu dan

  beramal ibadat dengan selesa. Kesihatan yang optima tidak

  syak lagi akan membolehkan seseorang individu itu

  menunaikan kewajipan dunia dan akhiratnya dengan

 • 6

  sempurna.

  5. Ini bermakna rakyat dan penduduk yang sihat sama ada dari segi

  fizikal atau mental sudah setentunya akan dapat menjalankan

  aktiviti-aktiviti harian dan ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu

  Wataala dengan lebih sempurna, lebih cergas, lebih produktif dan

  efektif di samping dapat melahirkan generasi yang berkemahiran

  dan berpendidikan tinggi untuk menyumbang kepada pembangunan

  sosio ekonomi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Ianya

  akan sekaligus akan meningkatkan kehidupan yang lebih berkualiti,

  kesejahteraan dan kemakmuran negara ke arah yang lebih mantap

  lagi berdayatahan.

  Para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian,

  6. Seperti kita sedia maklum, Profesion Kejururawatan adalah antara

  profesion kesihatan yang terawal dan telah wujud sekian lama.

  Walaupun sektor penjagaan kesihatan telah melalui arus

  perkembangan pesat, namun demikian, profesion kejururawatan

  sehingga kini masih lagi bertahan teguh malahan ia diiktiraf sebagai

  profesion berpiawaian tinggi dan dihormati di seluruh dunia, tidak

  terkecuali oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Ini adalah

  salah satu satu perkara yang sewajarnya menjadi

  kebangaan kepada para Jururawat sendiri termasuk di

  Negara Brunei Darussalam dan pengiktirafan seperti ini

  seharusnya dimartabatkan dan dipertahankan tidak lain

 • 7

  tidak bahkan oleh profesion Jururawat itu sendiri dan

  bertanggungjawab mengenainya.

  7. Perkhidmatan kejururawatan saya anggap adalah menjadi tulang

  belakang dalam sama-sama memberikan perkhidmatan dan

  penjagaan kesihatan yang komprehensif dengan lebih cemerlang dan

  berkualiti. Dalam sektor penjagaan kesihatan, profesion

  kejururawatan adalah peratus yang tinggi dibandingkan dengan

  pr

View more