teori pelbagai kecerdasan multiple intelligences

Click here to load reader

Download Teori Pelbagai Kecerdasan Multiple Intelligences

Post on 24-May-2015

3.682 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN + - iD

2. Pengertian TeoriKecerdasan Pelbagai (TKP)Rasional Mengaplikasi TKPdalam P-PBagaimana Melaksanakandalam P-P : PadananBagaimana Melaksanakandalam P-P : PercubaanBagaimana Melaksanakandalam P-P : PeningkatanContoh AktivitiPanduan MenggunakanModul 3. APAKAH TEORI KECERDASANPELBAGAI (TKP) ? Konsep Definisi AsasAsasHoward GardnerIstilah dan Huraian Definisi Asas Linda Campbell, Dimensi Bruce Campbell & BerlainanDee DickinsonJenis Lapan JenisKecerdasan (TKP) Sintesis Pengertian SetiapJenis KecerdasanPengertian Dalam TKP 4. HOWARD GARDNERMASALAHDEFINISI ASAS An intelligence is the abilityto solve problems, or to createproducts, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehanuntuk menyelesaikan masalah,atau mencipta barangan yangbernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.BARANGAN FRAMES OF MIND 5. RUMUSAN DEFINISI(a) Kebolehan menyelesaikanmasalah yang dihadapi dalamkehidupan sebenar ;(b) Kebolehan menjana masalahbaru untuk diselesaikan ; dan(c) Kebolehan membuat sesuatuatau menawarkan perkhidmatanyang bernilai dalam lingkungan m.s. 5sesuatu budaya. 6. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Verbal-Linguistik 7. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Logik-Matematik + 7 -3 6 8. JENIS KECERDASAN PELBAGAIVisual-Ruang 9. JENIS KECERDASAN PELBAGAIKinestetik7 10. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Muzik 273 4 5 11. JENIS KECERDASAN PELBAGAIInterpersonal18 12. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Intrapersonal 13. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Naturalis 2 7 14. JENIS KECERDASAN PELBAGAIVerbal-LinguistikNaturalis Logik-Matematik+ 1-82 IntrapersonalVisual-RuangKECERDASAN 73PELBAGAIInterpersonal645Kinestetik Muzikm.s. 7 15. TKP boleh dipermudah seperti berikut :K ATALAM ? KIRA A ? ?BAPOTENSI GANDA ??ORN INDIVIDU SEPENUHNYA ? ?DIRI ?RUANGM UZIK tetapi bagaimana denganpengisiannya ? 16. POTENSIORANG LAINIRAMA & LAGUPERASAANDETIKMOTIVASIRITMAKEHENDAK NADA INTERAKSI MELODIBINAAN & POLACERMIN DIRI KONSEP KESEDARANABSTRAKKEPERCAYAAN NOMBORANBERFIKIR SEBAB-AKIBAT KENDIRIANPENGGUNAAN &PENGAMATANPENGUASAAN BAHASA FLORA & FAUNA FONOLOGIMENGALAMIMORFOLOGI MENGECAMSINTAKSISMENGKATEGORI SEMANTIKMENGKLASIFIKASIBAHASA BADANVISUALISASI PERGERAKAN IMAGINASI IMBANGANGAMBARAN KEPANTASANGRAFIKKEANJALAN GARISAN 17. MENGAPATKP? 18. MENGAPATKP?1 Menyokong pembelajaranbersepadu yang menyeluruhselaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid 19. MENGAPATKP?2Menerima persamaandan perbezaan antaraindividu dengan mengakui bahawasetiap murid adalahunik dan belajar dengan cara yangberlainan 20. MENGAPA TKP?3 Meningkatkan kecerdasanpelbagai seseorangdan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas 21. MENGAPATKP? 4Meningkatkanharga diri, kreativiti danmotivasi melaluiP&P yangmenyeronokkan 22. MENGAPATKP?5 Meningkatkanprofesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalamP&P 23. MENGAPA TKP?6Mewujudkan suasanakolaboratif di sekolah7Mempelbagai cara penilaian 24. 12 Menyokong pembelajaranbersepadu yang menyeluruh Menerima persamaanselaras denganFalsafah Pendidikan dan perbezaan antara Kebangsaan dan keperluan murid individu dengan mengakui bahawasetiap murid adalah unik dan belajar7dengan cara yangMempelbagai caraberlainan penilaian MENGAPA TKP?6Mewujudkan suasanakolaboratif di sekolah3 4Meningkatkan5 kecerdasanMeningkatkan Meningkatkanpelbagai seseorangharga diri,profesionalisme gurukreativiti dan dan menyedari bahawa dan menggalakkan motivasi melalui potensinya tidak inovasi danterbatas P&P yang penyelidikan dalam menyeronokkanP&P 25. Bagaimana Melakasanakan TeoriKecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran danPembelajaranPeringkat I : Padanan mengenal pasti kekuatansendiri dan kekuatan muriddalam kecerdasan pelbagai memilih strategi pengajarandan pembelajaran yang sesuaidan memadankan dengankecerdasan murid memperkembangkan potensimurid dalam kecerdasan lainyang belum menyerlah 26. dalam 27. 1 Mengisi borang senarai semak MICA(Multiple Intelligences Checklist for Adults)(Lampiran) 2 Daripada jawapan senarai semak, guru dapatmengetahuikekuatan diri diantarakecerdasan pelbagai 28. 3Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak ideauntuk menjalankanaktiviti pengajaran dan pembelajaran4 Contohnya, bagiseseorang guruyang lebih Guru boleh merujuk cenderung dalamkepada Jadual kecerdasan logik-Kecerdasan Pelbagai matematik dan(A) untuk kurang dalam memperluaskankecerdasan visual- strategi pengajaranruang, dia bolehdan pembelajaranmerujuk kepadadalam kecerdasan lain idea-ideamengenai aktivitikecerdasan visual-ruang. 29. LATIHANSila jawab senarai semak MICA.Bagi setiap kecerdasan, kirajumlah markah yang didapatimengikut panduan yang diberi.Menentukan kekuatan kecerdasansendiri. Rujuk Jadual KecerdasanPelbagai (A) dan cari maklumatuntuk memperluaskan ideapengajaran dan pembelajarandalam kecerdasan lain. 30. dalam 31. Pemerhatian tingkahlaku murid semasabelajarAktiviti yang digemarimurid pada masalapangLaporan prestasimuridProfil kecerdasanmurid 32. MELAKSANAKAN TKP DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT 1: PADANAN(Unit 3) PERINGKAT 2: PERCUBAAN(Unit 4) PERINGKAT 3:PENINGKATAN (Unit 5) 33. Peringkat 1: PADANANKesedaran bahawa perlunyamemadankan pengajaran danpembelajaran dengan kecerdasanpelbagai muridPeringkat 2: PERCUBAANPerancangan dan percubaanpelbagai strategi pengajaran danpembelajaran berasaskan TKPPeringkat 3: PENINGKATANKaitan TKP dengan kemahiranberfikir untuk perkembangan murid 34. UNIT 4Peringkat II:PERCUBAAN Perancangan Persekitaran Proses Penilaian 35. PERANCANGAN fikirkanbagaimanaTKP bolehdiaplikasikan ke dalampengajaran danpembelajaran seharian 36. Soalan yang boleh membantusemasa menyediakan rancanganpelajaran VERBAL- LOGIK-MATEMATIK LINGUISTIKBagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, menggunakan bahasapengiraan, pengelasan lisan , bacaan danatau menggalakkan penulisan?pemikiran kritis? + - VISUAL-RUANG MUZIK Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantumenggunakan muzik, mengajar visualisasi, bunyi-bunyian warna, seni, metafora persekitaran atau unsur atau penyusun grafik? ritma dan melodi? 37. Soalan yang boleh membantusemasa menyediakan rancanganpelajaran KINESTETIKINTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman melibatkan murid dalam pergerakan seluruh badanperkongsian rakan atau aktiviti hands-on? sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? INTRAPERSONAL NATURALIS Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepadamembawa alam semula murid merangsangjadi ke dalam bilik darjah perasaan kendiri? atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi? 38. PERSEKITARANfikirkan caramemaksimumkan potensi persekitaran terutama sekalikeadaan di dalam bilik darjah 39. STESENKECERDASAN CONTOH: Stesen Setiap stesen Tumpuanmempunyai unsur Intrapersonalkecerdasantertentu seperti Sudut yang jauhmengadakan floradari gangguandan fauna untukstesen Naturalis Murid bolehdibekalkan denganplag-telinga supayasunyi dan boleh Sudut diwujudkanmembaca, menulismengikut tema dalam dairi,atau kecerdasanberfikir dansecara bergiliruntuk mengatasi berefleksi sendirikekangan ruang 40. PERHIASAN BILIKDARJAH Hias bilik darjah CONTOH:+dengan maklumat Kecerdasan -yang bolehLogik-Matematikdihargai olehsetiap kecerdasan Gantungkan modelbentuk atauformula di Contohnya, muridsekeliling bilikyang cenderungdarjahkepada Verbal-Linguistikmenyediakan Lekatkan contohposter beberapa wang syiling danorang penulis kertas serta namaterkenalnegeri / negara dannilainya 41. LAWATAN LUAR Membawa muridkeluar dari bilikCONTOH:darjah supayamereka dapat Lawatan Muzikmemerhati dan Membawa muridmemahami mendengar Orkestrabagaimana setiap Filharmonik danindividu mempunyai mengadakan sesidan menggunakanperkongsian bersamakecerdasan pelbagai orkestramasing-masing Ibu bapa memainkan Membawa murid keperanan yang besardalam menggalakkan studio rakaman danlawatan ke tempatmelihat bagaimanakerja mereka rancangan radio atau cakera padat dirakamkan 42. SUMBER BILIKDARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkandengan kecerdasanpelbagai murid bagimeningkatkan minat belajar murid 43. SUMBER BILIKDARJAHKINESTETIK Bola INTERPERSONAL Payung Biografi Kit binaan Kad main peranan Jam randik Permainan papan Gelung rotan (board games) Carta hari jadi Kit robotik 44. PROSESGuru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasikurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkankesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar 45. PROSESSISIPANGuru boleh JARINGANmemilih satuatau dua Setiapkecerdasan dan kecerdasandigunakandigunakandalamdalampengajaran pengajaransecara tidak tematiklangsung 46. PROSES JALINAN PERKONGSIANSatu kecerdasanBeberapadigunakan dalamkecerdasan dipilih beberapa matauntuk digunakanpelajaran dalam dua mata pelajaranKESEPADUANBeberapa kecerdasan digunakan secarabersepadu merentasi mata pelajaranyang berlainan 47. PENILAIANmenggunakan cara yang berbeza mengendalikanpenilaian dengan carayang dicadangkan dalam TKP 48. PENILAIAN BERMAKNA mempunyai nilaikepada murid BERKONTEKS berkaitandengan persekitaran dan kehidupanmereka BERPADAN DENGANKECERDASAN MURID membenarkan masa untuk muridmenghayati proses penghasilansesuatu projek atau penilaian 49. PENILAIAN MEMBENARKAN PERKEMBANGANKESEMUA KECERDASAN melibatkan kreativiti, perbincangan,penyelesaian masalah, demonstrasi,refleksi dan penyampaian DIGABUNGJALINKAN DALAMPROSES PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN murid belajarkerana ingin tahu dan digalakkanbelajar dalam kumpulan MENCERMINKAN KEPAKARANMURID DALAM SESUATUKEMAHIRAN perbandingan dibuatdengan hasil yang lepas murid itusendiri 50. PENILAIAN Murid haruslahdibenarkan memainkanperanan yang aktifdalam proses penilaian dari segi penggubalan da