kecerdasan pelbagai dikalangan kanak-kanak file1.8.3 kecerdasan verbal-linguistik 11 1.8.4...

Click here to load reader

Post on 24-Mar-2019

246 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KECERDASAN PELBAGAI DIKALANGAN KANAK-KANAK

PRASEKOLAH SERTA STRATEGI PENGAJARAN YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGAJAR KANAK-KANAK PRASEKOLAH.

SUATU KAJIAN KES

NUR AIMI BINTI MOHD IDRUS

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan

(Matematik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

NOVEMBER 2008

iii

KHAS Buat Ayahnda dan Bonda,

Mohd Idrus Mohd TaibKhatijah binti L.Ismail

Juga adindaku sekalian

Mohd HilmiNur HisyamNur Azim

Nur MahsuriNur Lukmanhakim

Nur Muhammad Faris

Serta buat insan tersayang

Nur Latif Azyze bin Mohd Shaari Azyze

Jutaan Terima Kasih Buat Kalian Semua Di Atas Segala Pengorbanan Yang

Diberikan Dari Pelbagai Aspek Dalam Melihat Kejayaan Ku Di Menara

Gading Ini.

Iringan Doa Restu Serta Pengorbanan Kalian Semua Adalah Pembakar

Semangat Dalam Mengharungi Ranjau di Sepanjang Pengajian ini

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah

kurniaNya, maka saya telah dapat menyiapkan projek ini bagi memenuhi syarat

untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan

(Matematik).

Dalam ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan

setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Johari bin Hassan selaku

pensyarah pembimbing, di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar, nasihat serta

teguran di sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Dr Azlina kerana turut membantu saya

dalam menyiapkan penyelidikan ini. Juga ribuan terima kasih kepada rakan

seperjuangan serta semua pihak yang telah memberikan kerjasama samada secara

langsung atau tidak langsung. Semoga mendapat keberkatan di dunia dan akhirat

hendaknya.

v

ABSTRAK

Kecerdasan pelbagai dapat dikenalpasti seawal peringkat kanak-kanak lagi.

Dengan itu, objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti kecerdasan pelbagai

dikalangan kanak-kanak prasekolah, mengenalpasti strategi pengajaran yang

digunakan bagi mengajar kanak-kanak prasekolah dan mengenalpasti perkaitan

antara kecerdasan pelbagai dikalangan kanak-kanak serta strategi pengajaran yang

digunakan dalam mengajar kanak-kanak prasekolah. Kajian ini mempunyai dua

kumpulan responden iaitu pelajar tadika dan juga guru yang mengajar mereka.

Seramai 72 orang responden yang terdiri daripada pelajar dan juga 6 orang guru yang

mengajar dipilih dari 3 buah tadika. Dua set soal selidik dengan nilai

kebolehpercayaan = 0.925 bagi pelajar dan 0.971 bagi guru telah digunakan bagi

menjawab persoalan kajian. Analisis data dilakukan menggunakan perisian

Statistical Package for Social Science, SPSS 15.0 for Windows bagi mendapatkan

hasil kajian dalam bentuk frekuensi dan peratusan. Purata taburan peratus digunakan

bagi mendapatkan keputusan yang mempunyai tiga tahap iaitu tinggi, sederhana dan

rendah. Hasil kajian menunjukkan bahawa kecerdasan pelbagai dikalangan kanak-

kanak prasekolah dapat dikenalpasti dengan majoriti kanak-kanak mempunyai

kecerdasan muzikal yang tinggi. Purata peratus bagi kecerdasan muzikal ini ialah

91.7%. Selain itu, strategi pengajaran yang digunakan oleh guru juga dapat

dikenalpasti dimana setiap guru mengambil kira teori kecerdasan pelbagai dalam

strategi pengajaran yang digunakan. Ini menunjukkan terdapat perkaitan positif

antara kecerdasan pelbagai dikalangan kanak-kanak prasekolah dan juga strategi

pengajaran yang digunakan oleh guru yang mengajar kanak-kanak prasekolah.

vi

ABSTRACT

Multiple intelligences can be recognized from an early age. Thus, the

objectives of this study were to recognize multiple intelligence among the

kindergarten children, to determine teachers teaching strategy and to determine the

relation between multiple intelligence among the children and the teaching strategy

used by the teachers. The respondents for this study are the preschool children and

the teachers who teach them. There were 72 respondents among the kindergarten

children and six respondents among their teachers were selected from three different

preschool. Two set of questionnaire with reliability level of = 0.925 for students

and 0.971 for teachers were used as the instrument of the study. The data analysis

was done by using Statistical Package for Social Science, SPSS 15.0 for windows to

obtain the result in terms of frequencies and percentages. Three level of mean were

use to describe the data: high, average, and low. The result showed that children

multiple intelligences can be recognized with the majority posses high level in

musical intelligence. The mean of the percentages of this intelligence was 91.7%.

The result also showed the teaching strategy used by teachers can be recognize where

all teachers take into consideration of multiple intelligence theory in their teaching

strategy. This showed that there were a positive correlations between multiple

intelligences in preschool children and the teaching strategy used by their teachers.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA

SURAT

PENGAKUAN ii

HALAMAN DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENGENALAN 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 5

1.3 Pernyataan Masalah 6

1.4 Objektif Kajian 7

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 8

1.7 Skop dan Batasan Kajian 9

1.8 Definisi Istilah 9

1.8.1 Kecerdasan 10

1.8.2 Kecerdasan Pelbagai 10

1.8.3 Kecerdasan Verbal-Linguistik 11

1.8.4 Kecerdasan Logikal-Matematikal 11

viii

1.8.5 Kecerdasan Visual-Ruang 12

1.8.6 Kecerdasan Muzikal 12

1.8.7 Kecerdasan Kinestetik 13

1.8.8 Kecerdasan Interpersonal 13

1.8.9 Kecerdasan Intrapersonal 14

1.8.10 Kecerdasan Naturalis 14

1.8.11 Prasekolah 15

1.9 Penutup 15

BAB II SOROTAN PENULISAN 16

2.1 Pengenalan 16

2.2 Kecerdasan 17

2.3 Teori Kecerdasan Pelbagai 18

2.4 Teori Pengajaran 21

2.5 Proses Pengajaran dan Pembelajaran 22

2.6 Keberkesanan Teori Kecerdasan Pelbagai

Dalam Preses Pengajaran dan Pembelajaran 23

2.7 Kajian Mengenai Kecerdasan Pelbagai

Dikalangan Guru-Guru 24

2.8 Teori Kecerdasan Intelektual (IQ) dan

Teori Kecerdasan Emosional (EQ) 26

2.9 Prasekolah 27

2.10 Penutup 28

BAB III METODOLOGI KAJIAN 29

3.1 Pengenalan 29

3.2 Rekabentuk Kajian 30

3.3 Tempat Kajian 32

3.4 Populasi Kajian dan Sampel Kajian 33

3.5 Instrumen Kajian 34

ix

3.6 Prosedur Kajian 38

3.7 Analisis data 39

3.8 Jangkamasa Kajian 40

3.9 Penutup 40

BAB IV ANALISIS DATA 41

4.1 Pendahuluan 41

4.2 Latarbelakang Responden 42

4.2.1 Latarbelakang Responden Pelajar 42

4.2.1.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 43

4.2.1.2 Taburan Responden Mengikut Bangsa 43

4.2.1.3 Taburan Responden Mengikut

Bilangan Adik-Beradik 44

4.2.1.4 Taburan Responden Mengikut

Pekerjaan Ibubapa 45

4.2.2 Latarbelakang Responden Guru 45

4.2.2.1 Taburan Responden Mengikut Jantina

dan Bangsa 46

4.2.2.2 Taburan Responden Mengikut

Pengalaman Mengajar 46

4.2.2.3 Taburan Responden Mengikut

Pengalaman Mengajar prasekolah 47

4.2.2.4 Taburan Responden Mengikut

Taraf Perkahwinan 47

4.2.2.5 Taburan Responden Mengikut

Kelulusan 48

4.2.2.6 Taburan Responden Mengikut

Matapelajaran Yang Diajar 49

4.2.2.7 Taburan Responden Mengikut

Keseronokkan Mengajar Prasekolah 49

4.3 Analisis Data Dari Soalan Berskala Likert 50

4.3.1 Dapatan Kajian Bagi Responden Pelajar 51

x

4.3.1.1 Analisis Kecerdasan Verbal-Linguistik 52

4.3.1.2 Analisis Kecerdasan

Logikal-Matematikal 52

4.3.1.3 Analisis Kecerdasan Muzikal 53

4.3.1.4 Analisis Kecerdasan Visual-Ruang 54

4.3.1.5 Analisis Kecerdasan Kinestetik 55

4.3.1.6 Analisis Kecerdasan Naturalis 56

4.3.1.7 Analisis Kecerdasan Interpersonal 57

4.3.1.8 Analisis Kecerdasan Intrapersonal 59

4.3.2 Dapatan Kajian Bagi Responden Guru 60

4.3.2.1 Analisis Aspek Pengetahuan

Kecerdasan Pelbagai 60

4.3.2.2 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Verbal-Linguistik Dalam

Pengajaran 61

4.3.2.3 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Logikal-Matematikal

Dalam Pengajaran 63

4.3.2.4 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Muzikal Dalam

Pengajaran 64

4.3.2.5 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Visual-Ruang Dalam

Pengajaran 65

4.3.2.6 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Kinestetik Dalam

Pengajaran 67

4.3.2.7 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Naturalis Dalam

Pengajaran 68

4.3.2.8 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Interpersonal Dalam

Pengajaran 70

xi

4.3.2.9 Analisis Aspek Penggunaan

Kecerdasan Intraperso

View more