spm physics 2014 paper 2

Download Spm physics 2014 paper 2

Post on 24-Jan-2018

2.778 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. SULITNO. KADPENGENALANll W l ANGKAGILIRAN H F E l lLEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIASIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 4531/2 PHYSICSKertas 2Nov. /Dis. 2% jam Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUUntuk Kegunaan Pemeriksa1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan._ Kod Pemerlksaz2. Kertas soalan ini adalahdalam dwibahasa.Soalan l; l)arl: ;1h DMark%; hhe3. Soalan dalam bahasa Inggeris en lpemmendahului soalan yang sepadan dalam 1 4bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.> Ix) OCl I l12 20 Kertas soalan ini mengandungi 35 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak. [Lihat halaman sebelah 2014 1-Iak Cipta Kerajaan Malaysia lllllllllllljlllllllllllllllll3 lllllllllllllll2
  2. 2. SULIT 2 4531/2The following information may be useful.The symbols have their usual meaning. Mak/ umaz beri/ all mungkin belfaedah.Simbo/ -simbol mempunyai makna yang biasa. 1 :17-1]: S.lI'lI.a I n sln r 2 v3=u2+2as 17 n= ,; sin C 1 .l h 3 s= m+aI l8 nzjerea pt 2 apparent depth 4 Momentum =mv dalam "yam 5 F =ma da/ am keiara6 Kinetic energy/Tenaga kinerik 1 1 1 19 Tr: .. 20 L 'f ' /7 Gravitational potential energy/meal magm lcatlonVTenaga keupayaan graviri =mgll PWIbS0V0l7 1177607,I17 = u 8 Elastic potential energy /21 V =f A l Tenaga keupayaan kenyal =EFX 22 1 : E D 9 P P =energy _ 0WI' timeQ _ If 24 E =VQ Kuasa,P =fenaga masa 25 V =[R 10 p: $ 26 Power/Kuasa,P =[V F 27 g =10 m 5'3 11 Pressure /Tekanan,P =7 28 5 =512 Pressure/Tekanan,pzhpg Np Vp13 Hat/H0190, Q=W169 29 Efficiency/Kecekapan 14 Heat /Haba,Q:ml :is 11:5 X 100%I P 15 LV =constant / pemalar T 30 E :mc231 c=3-O> . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....[2 marks] [2 markah](d) Based on the answer in 8(c),choose the most suitable arrangement for a simple compound microscope. 8(d) Berdasarkan jawapan anda di 8(c),pilih susunan yang paling sesuai sebagai mikroskop majmuk ringkas. Total A8 @ 2014 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
  3. 23. SULIT 23 4531/2Section B Bahagian B[20 marks] [20 markah]Answer any one question from this section.Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 9 Diagram 9.1 and Diagram 9.2 show the reading of the thermometers when an amount of water is heated for 5 minutes.Both immersion heaters have the same specification. Rajah 9.1 dan Rajah 9.2 menunjukkan bacaan termometer apabila sejumlah air dipanaskan selama 5 minit.Kedua-duapemanas rendam mempunyai spesifkasi yang sama. Power supply Bekalan kuasaThermometer T ermometerPolystyrene cup Cawan polistirena Immersion heater Pemanas rendamDiagram 9.1 Rajah 9.1Power supplyBekalan kuasa ThermometerTermometer Lid Penutup Polystyrene cup_ _ Water Cawan polzstzrena . Azr Immersion heater Pemanas rendamDiagram 9.2 Rajah 9.2[Lilzat halaman sebelah 2014 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
  4. 24. SULIT 24 4531/2(a) (i) What is the meaning of heat?[1 mark] Apakah yang dimaksudkan dengan haba?[1 markah](ii) Using Diagram 9.1 and Diagram 9.2, compare the readings of both thermometers,the volume of water in the polystyrene cup and the time of heating the water. Relate the reading of thermometer with volume of water to make a deduction regarding the relationship between the increase in temperature and the mass ofwater in the polystyrene cup.[5 marks]Dengan menggunakan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, bandingkan bacaan kedua-dua termometer,isi padu air dalam Cawan polistirena dan masapemanasan air. Hubungkaitkan bacaan termometer dengan isi padu air untuk membuat satu deduksi yang menghubungkaitkan hubimgan antara kenaikan suhu denganjisim air dalam cawanpolistirena.[5 markah](b) Diagram 9.3 shows the sea breeze phenomenon. Rajah 9.3 menunjukkan fenomena bayu laut.Sea water Air lautDiagram 9.3 Rajah 9.3Explain how the sea breeze phenomenon occurs during the day time.[4 marks]Terangkan bagaimanafenomena bayu laut berlaku pada hari siang. [4 markah] 2014 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT65)
  5. 25. SULIT 2 5 4531/2(c) Diagram 9.4 shows a car radiator system. Rajah 9.4 menunjukkan satu sistem radiator kereta.Cooling liquid C'e