sosiobudaya murid dan guru

Upload: janic-chew

Post on 27-Feb-2018

299 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  1/27

  Pengenalan

  Kepelbagaian latar persekitaran ini menghasilkan latar

  belakang budaya dan pembawaan yang berbeza dalam

  kalangan pelajar.

  Budaya formal terbina hasil pelasaknaan peraturan dan etos

  sekolah.

  Budaya tidak wujud hasil interaksi pelajar dalam pelbagaikelompok dan latar belakang yang berbeza.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  2/27

  Video:

  TypicalMalaysian Stu

  dents

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/TYPICAL%20MALAYSIAN%20STUDENTS.mp4
 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  3/27

  Implikasi

  KepelbagaianSosiobudayakepada Murid

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  4/27

  Budaya pelajar dapat kelompokkan kepada tiga:

  Kelompok pelajar yang mematuhi peraturan sepenuhnya

  Pro budaya sekolah

  Kelompik pelajar yang tidak sanggup mematuhi peraturan.

  Antibudaya sekolah

  Kelompok yang berada di tengah. Menghormati peraturansekolah di samping memenuhi keperluan diri.

  Antara budaya sekolah dan budaya sekolah

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  5/27

  Menurut Marcelle, DuPraw dan Axner (atastalian, terdapat enam corak asas budayayang

  membuat indi!idu unik"Berbeza dalamgaya komunikasi

  Berbeza sikapterhadap konflik

  Berbezapendekatan

  dalammenyelesaikan

  tugasan

  Ber

  beza sikapterhadap

  pendedahan

  pandangan

  Berbeza dalampendekatan untuk

  mengetahui

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  6/27

  Corak AsasBudaya

  Huraian

  Berbeza dalam gayakomunikasi

  Gaya komunikasi merujuk kepada penggunaanbahasa dan komunikasi bukan verbal.

  Dua orang yang berlainan latar budaya, malahdalam budaya yang sama boleh mempunyai

  penggunaan bahasa yang berbeza Cth !ndividu "elayu #tara bersuara lantang

  dan bernada tinggi semasa berbual adalahditerima.

  Berbeza sikapterhadap konflik

  "ereka yang terdidik dalam keluarga yangmengamalkan perbin$angan misalnya, lebihbersikap terbuka dalam menghadapi masalahkonflik.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  7/27

  Corak AsasBudaya

  Huraian

  Berbeza pendekatan

  dalam menyelesaikantugasan

  %ntara faktor yang mempengaruhi

  termasuklah akses kepada bahan sumber,pandangan terhadap kepentingan masa,perkaitannya dengan penyediaan tugasan.

  Berbeza dalam gaya

  menyelesaikan masalah

  Bergantung pada pegangan sesuatu

  budaya. Budaya mengamalkan perkongsian

  tanggungjawab dan penurunan kuasakepada anggota lain dalam masyarakatatau keluarga.

  Berbeza sikap terhadappendedahan pandangan

  "empunyai pandangan yang berbezaterhadap sikap &berterus'terang( baiktentang emosi dan perasaan, sebabmunabab perbalahan atau maklumat

  peribadi.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  8/27

  Corak AsasBudaya

  Huraian

  Berbeza dalampendekatan untukmengetahui

  )etiap budaya mempunyai $ara tersendiridalam proses mengetahui ataupun belajar.

  )etiap pelajar mempunyai gaya belajar dangaya fikir yang berbeza masing'masing.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  9/27

  Implikasi Kepelbagaian SosiobudayaKepada Murid

  Kemahiran danPenguasaan Bahasa Kaum Etnik

  Kelas Sosial Petempatan

  Gaya Berfikir danGaya Belajar Gender

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  10/27

  i. Bahasa daerah, bahasaibunda atau dialek

  sahaja

  . berkemungkinanmenghadapi masalah dalam

  pembelajaran, kurang faham

  bahan yang diba$a dan

  keterangan guru.. Ketinggalan dalam pelajaran.

  ii. Dua atau lebih bahasa

  dengan kosa kata yang

  terbatas atau meluas

  . lebih mudah menguasai

  pembelajaran memandangan

  sinapsis telah terbentuk

  dalam otaknya.. *elajar poliglot $epat dan

  tangkas dalam pemahaman

  konsep.

  Kemahiran danPenguasaan Bahasa

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  11/27

  i. Satu kaum atau etnik

  . "engamalkan budaya, $ara

  berfikir dan pandangan

  dunia yang sama kurangmendapat pendedahan akan

  budaya kaum lain.

  . Kemungkinan proses

  menyesuaikan diri dengankaum atau etnik lain akan

  menjadi sesuatu yang

  sukar.

  ii. Pelbagai etnik

  . +erdedah kepada amalan,

  adat resam, pandangan

  dan $ara fikir kaum etnik

  yang berbeza.

  . Dapat belajar bahasa etnik

  lain se$ara tidak langsung.

  . *erasaan saling menerima

  dan saling menghormati

  dapat dipupuk hasil

  pergaulan.

  Kaum Etnik

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  12/27

  i. Bandar atau pinggir bandar

  . ebih terdedah kepada kepelbagaian

  budaya etnik yang berbeza.

  . +erdapat pelajar'pelajar yang

  tergolong dalam kelompok miskin

  bandar, kelas kesederhana yang rata'

  rata anak'anak pegawai kerajaan dan

  swasta.

  . Budaya pelajar daripada tumpuan

  perhatian kepada pelajaran tingkah

  laku dan sebagainya akan jelas

  berbeza bergantung kepada aspirasi

  ibu bapa, jenis pekerjaan dan

  pandangan terhadap pendidik.

  ii. Luar bandar danpendalaman

  . "engamalkan budaya,

  etnik, pandangan dunia

  yang serupa.

  . +indakan, aspirasi dan

  pandangan terhadappendidikan yang

  ditunjukkan

  berkemungkinan kurang

  men$abar.

  Petempatan

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  13/27

  +erdiri daripada pelbagai kelas sosial rendah, sederhana dantinggi.

  -ujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga.

  Kelas #osial

  Kelas sosial R!D"# "enghadapi masalah berkairan denganpembiayaan, kemudahan pelajar , kurangpelengkapan untuk belajar dan sebagainya.

  Kurang bersemangat dan berisikomenghadapi masalah ke$i$iran dalam

  persekolahanKelas sosialSDR#"!", $%!&&%

  Kurang menghadapi masalah kelengkapandan kemudahan pembelajaran, berpeluangmenghadiri kelas bimbingan dan sebagainya.

  *eluang mendapat pendidikan lebih meluas.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  14/27

  &aya Belajar &aya Berfikir $indakan

  "uditori "udah belajar melalui proses mendengar

  'isual Cepat belajar melalui proses mendengar danmelihat

  Kinestik Belajar melalui proses membuat hands'on/

  Bergantung latar(field dependent)

  *erlu bantuan latar persekitaran untukmemahami dan menanggapi pembelajaran

  Bebas latarpersekitaran untuk

  memahamipembelajaran

  +idak memerlukan bantuan latar persekitaranuntuk memahami pembelajaran

  %mpulsif Bertindak selepas befikir panjang,$epatbertindak

  Reflektif Bertindak selepas berfikir se$ara mendalam.+eliti dan lambat respons.

  Gaya Berfikir dan Gaya pelajar

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  15/27

  Apa Perbezaan

  antara Lelaki denganPerempuan?

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  16/27

  Video:

  Dierent

  bet!een

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/14%20Differences%20Between%20Boys%20And%20Girls.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/14%20Differences%20Between%20Boys%20And%20Girls.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/14%20Differences%20Between%20Boys%20And%20Girls.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/14%20Differences%20Between%20Boys%20And%20Girls.mp4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/14%20Differences%20Between%20Boys%20And%20Girls.mp4
 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  17/27

  Pelajar lelaki dan perempuan sering kali mendapat layanan

  yang berbeza memandangkan perlakuan yang ditunjukkan

  mereka sering kali berbeza.

  Gender

  *elajar perempuan lebih tekun memberikan perhatian dalam

  pembelajaran, mematuhi bilik darjah dan sekolah.

  *elajar perempuan lebih kemas dan teratur berbanding lelaki.

  *elajar perempuan menunjukkan prestasi baik pada peringkat

  rendah manakala pelajar lelaki menunjukkan prestasi lebih

  baik pada peringkat menengah.*elajar lelaki biasanya lebih mendapat perhatian daripada

  guru dalam pembelajaran dan interaksi dengan guru.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  18/27

  ImplikasiKepelbagaianSosiobudaya Kepada

  "uru

  Penerimaandan Layanan

  "dil

  StrategiPembelajaran Koperatif

  PengurusanBilik Darjah

  danPengurusan

  #ubungan

  "spirasi*+angkaan

  &uru

  PemilihanBahan

  Sumber

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  19/27

  1. Penerimaan dan Layanan Adil

  "engenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat

  tinggal, budaya, adat resam, keper$ayaan dan agamamembolehkan guru memberikan layanan yang lebih adil

  kepada individu pelajar.

  Guru seharusnya melayani pelajar sebagai individu yangmempunyai keunikan.

  Guru seharusnya menggunakan maklumat latar belakang

  keluarga belajar untuk memahami tingkah laku dan luahanperasaan pelajar yang dipengaruhi oleh perasaan.

  Diskriminasi dan kesan self fulfilling prophercy dapat

  dielakkan.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  20/27

  2. Strategi Pembelajaran Koperati

  *elajar dalam kumpulan heterogenousdapat berkongsi

  pengetahuan dan pengalaman, belajar bersama'sama, saling

  membantu dan berinteraksi untuk memastikan pen$apaian

  murid.

  Dapat saling mengenali dan belajar budaya se$ara tidak

  langsung.

  Kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapatmembantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan

  kerjasama.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  21/27

  !. Pengurusan "ilik #arja$dan Pengurusan %ubungan

  )ebagai satu komuniti ke$il di dalam bilik darjah, kawalan

  tingkah laku dianjurkan melalui peraturan dan rutin bilik

  darjah.

  "enggunakan sosiometri untuk melihat hubungan antara

  pelajar di dalam bilik darjah.

  *aparan sosiogram menunjukkan hubungan antara pelajar.

  0asil kajian ini dapat digunakan untuk membina hubungan

  dan penerimaan antara pelajar.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  22/27

  "inta pelajar $atatkan tiga nama pelajar yang disukaidan satu nama pelajar yang tidak disukai.

  +aburkan maklumat dalam bentuk diagram sosiogram

  untuk melihat hubungan.

  Bintang *elajar yang menjadi pilihan ramai

  *asangan saling *elajar yang saling memilih

  Klik *elajar yang saling memilih dalam lingkunganbertiga atau berempat.

  1antaian *elajar % memilih pelajar B. *elajar B memilihpelajar C.

  *engasing *elajar yang dipilih sebagai tidak disukai.

  )ingkiran *elajar yang tidak dipilih langsung.

  #roses MelakukanKa$ian Sosiometri

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  23/27

  &. Aspirasi'(angkaan )uru

  %spirasi guru merujuk kepada harapan yang diletakkan olehguru ke atas pelajar untuk men$apai prestasi tertentu.

  2angkaan guru merujuk kepada matlamat yang dijangka akan

  di$apai pelajar dibuat pada awal tahun. Biasanya negatif.

  2angkaan guru terhadap prestasi pelajar berdasarkan elemen'

  elemen generalisasi adalah tidak adil bagi pelajar.

  Guru perlu berubah sikap dan pandangan terhadap pelajar dan

  mengelakkan amalan diskriminasi.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  24/27

  *. Pemili$an "a$an Sumber

  )umber pembelajaran yang memanfaatkan kepelbagaian

  sosiobudaya ialah bahan biasa kepada pelajar yang

  meningkatkan pemahaman aspek yang dipelajari misalnya

  sempoa 3"atematik4 dan gasing 3)ains4.

  5ama'nama watak, tempat, makanan dan jenis pekerjaan yang

  melibatkan kaum etnik yang pelbagai seharusnya dipilih

  sebagai teks.

  "engelakkan unsur'unsur negatif dan sensitif bagi mana'manaetnik.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  25/27

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  26/27

  %& #ela$ar yang bagaimanaka'

  yang berkemungkinantergolong dalam kelompokanti(budaya sekola')

  *a!apan:

  Pelajar yang kerap di+emu$ dan

  diabaikan di sekola$.

 • 7/25/2019 Sosiobudaya Murid Dan Guru

  27/27

  +& Berikan tiga conto' ba'anbantu menga$ar akan muda'berlaku pembela$aran berkesan&

  *a!apan:,openg- "oneka- ideo- Model