ringkasan biografi nabi

Download RINGKASAN BIOGRAFI NABI

Post on 26-Jun-2015

45.495 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Silahkan menyimak slide ringkasan biografi Nabi.. Salam dari kota Nabi Hasan Husen Assagaf www.hasanalsaggaf.wordpress.com

TRANSCRIPT

 • 1. Kartu Keluarga Nabi SAW Disusun Oleh: Hasan Husen Assagaf www.hasanalsaggaf.wordpress.com

2. " " Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Al-Ahzab 33 " " "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruankukecuali kasih sayang dalam kekeluargaan" As-Syura 23 : : " " Dari Ibnu Abbas ra sesungguhnya Rasulallah saw bersabda Cintailah aku karena kecintaan Allah kepadaku dan cintailah keluargaku kerena kecintaanku kepadanyaTirmidhi, Hakim dan Baihaqi 3. Kartu Keluarga Nabi SAW

 • No Kartu Keluarga Nabi
 • 1
 • 5
 • 313
 • 120000
 • 1 - 5 -25 -313 -120000
 • Pertama makhluk diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad saw
 • Nabi kelima yang mendapatkan julukan Ulil Azmi dari 5 nabi ( Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad)
 • Rasul ke 313 yang diutus Allah ke Bumi bagi manusia
 • Jumlah nabi yang di utus ke Bumi dan Rasulallah saw adalah akhir nabi

4. Identitas Nabi SAW

 • Nama
 • Nama Bapak
 • Nama Ibu
 • Nama Nenek dari Bapak
 • Nama Nenek dari Ibu
 • Warga Negara
 • Tempat dan Tanggal Lahir
 • Nama Bidan
 • Nama Pengasuh
 • Muhammad Rasulallah SAW
 • Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah
 • Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah
 • Burrah binti Abdul Uza bin Utsman bin Abduddar bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Muslim Quraisyi Hasyimi
 • Makkah, dekat Al-Shofa di Rumah Abi Thalib (sekarang dijadikan Perpustakaan Makkah), hari Senen 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijrah bertepatan tanggal 20 April 570 M
 • Syaffa binti Auf (Ummu Abdurahman)
 • Ummu Aiman

5.

 • Nama Penyusu
 • Tempat dan TanggalDiutus
 • Tempat dan Tanggal Wafat
 • Jenis Kelamin
 • Agama
 • Alamat
 • Pekerjaan
 • 1-Stuaibah Al-Aslamiyah (Budak Abu Lahab)2 Halimah binti Abi Dhuaib Al-Sadiyyah (Istri Harist bin Abdul Uzza)
 • Goa Hira, Makkah 27 Ramadhan 13 Sebelum Hijrah (17 Agustus 609M)
 • Madinah 12 Rabiul Awal 11 H bertepatan tanggal 6 Juni 632M
 • Pemimpin Laki Laki
 • Pemimpim Muslimin
 • Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi
 • 1-Pengembala domba di masa kecil 2- Pedagang sampai usia 40 tahun3- Rasul dan Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta

6.

 • Tanda Tanda Istimewa
 • Tanda Tanda Jasmani
 • 1 Stempel kenabian atara kedua bahunya2 Dipayungi awan dalam setiap pepergian
 • Berperawakan sedang, Berkulit putih kemerah merahan, berdahi lebar, berambut hitam dan panjang, bermata jeli, bertubuh sempurna, sedap dipandang mata, lesung pipit, senyumnya menarik, tidak ada seorang pun di dunia yang menyamainya dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan jasad .

7. Saudara Susu Nabi DariHalimah Al-Sadiyyah Abdullah binHarist Anisah bintiHarist HudhafahbintiHarist DariStwaibah: AbdullahbinJahsy Hamzah binAbdulMuthalib AbuSalamahbinAbdulAsad MasruhibnuStuaibah 8. Istri-Istri Nabi 12-Mariyad Al-Qibthiyah (Mariya binti Syamun) Satu satunya budak belianyang menjadi istri Nabi 1 KhadijahbintiKhuailid 2 SaudahbintiZamah 3 Aisyah bintiAbu bakar 4 HafshahbintiUmar 5 ZeinabbintiKhuzaimah 6 ZainabbintiJahsy 7 JuwairiyahbintiHarist 8 RamlahbintiAbi Sufyan 9 ShafiyyahbintiHay 10 Umu Salama HindbintiHudhaifah 11 MaimunahbintiAl-Harist 9. 1- Khadijah

 • Nama Bapak : Khuailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Nama Ibu: Fatimah binti Zaidah
 • Tempat dan Tanggal Lahir: Makkah 68 sebelum Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan : Makkah, tahun 28 sebelum Hijjrah
 • Mahar: 20 unta betina
 • Status : Janda
 • Tempat dan Tanggal Wafat: Makkah, tahun 10 setelah kenabian dinamakan Tahun Kesedihan
 • Lama Pernikahan: 25 tahun
 • Nama Anak Dari Nabi: 1-Zainab, 2- Al-Qasim, 3- Ruqayyah, 4- Ummu Kalstum, 5- Fatimah, 6- Abdullah (Al-Thayyib atau Al-Thahir)
 • Nama Suami Pertama: Abu Halah (Nabbasy bin Zararah Al-Tamimi)
 • Nama Anak Dari Suami Pertama: 1- Hind(Masuk Islam) 2- Halah (Masuk Islam)
 • Nama Suami Kedua: Atik bin Abid Al-Makhzumi
 • Nama Anak Dari Suami Kedua: 1- Hind (Masuk Islam)
 • Tanda Tanda Istimewa :1- Istri pertama dan tercinta yang tidak pernah dimadu.2- Wanita pertama yang menyambut seruan iman tanpa membantah dan berdebat.3- Mengorbankan seluruh hidupnya, jiwanya, dan hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi saw4- Rasulallah saw pernah bersabdaLaki laki sempurna banyak sekali ,dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali empat, Mariyam binti Imran, Asiya istri Firaun, Khadijab binti Khuailid dan Fatimah binti Muhammad

10. 2- Saudah (Al-Amiriyah)

 • Nama Bapak: Zimah bin Qais bin Abdu Syamsy
 • Nama Ibu: Syumusy binti Qais bin Zaid
 • Tempat dan Tanggal Lahir: Makkah 68 Sebelum Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan: Makkah, 3 sebelum Hijrah
 • Status: Janda tua, tidak cantik, dan memiliki 5 anak
 • Mahar: Tidak ada
 • Lama Perkawinan: 14 Tahun
 • Sebab Perkawinan : Dilamar setelah wafat Khadijah ra untuk mengurus anak anak Nabi saw. Ia tua dan tidak cantik dan tidak dapat keturunan
 • Nama Suami Pertama: Sakran bin Amr, ikut berhijrah ke Habasyah
 • Tanda Tanda Istimewa :1- Istri kedua setelah wafat Khadijah ra.2- Tidak menolak permintaan Nabi mengawininya. Ia berkata Ya Rasulallah aku tidak berkehendak untuk kawin lagi, tapi aku ingin dibangkit hari kiamat bersama istri istrimu dan mendapat pahala yang sama dengan mereka3- Senang bercanda. Ia berkata Ya Rasulallah aku sholat malam di belakangmu, waktu ruku aku pegang hidungku takut keluar darah karna rukumu terlalu lama . Rasulallah swa pun tertawa.

11. 3- Aisyah

 • Nama Bapak: Abu Bakar Assiddiq
 • Nama Ibu: Zainab binti Abdu Dahman (Ummu Ruman)
 • Tempat dan Tanggal Lahir: Makkah, tahun 9 sebelum Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan: Madinah, tahun pertama Hijrah
 • Mahar: 400 Dirham
 • Status: Perawan
 • Lama Perkawinan: 11 Tahun
 • Sebab Perkawinan: 1- Demi memperkuat hubungan Nabi saw dengan sahabat pertama Abu Bakkar Assiddiq ra .2- Diangkat sebagai wakil Nabi bagi wanita dalam memberi penerangan ilmu. Para sahabat Nabi saw menyakinkan bahwa tidak ada satu masalah apapun yang ditanya Aisyah kecuali mereka mendapatkan jawaban darinya.
 • Tempat dan Tanggal Wafat: Madinah, Ramadhan 58 Hijrah
 • Nama Anak Dari Nabi: Tidak dikaruniai keturunan
 • Tanda Tanda Istimewa: 1- Satu satunya perawan yang dikawini Nabi saw.2- Pintar dan banyak membawakan hadist Nabi saw.3- Dijuluki Ummu Abdullah oleh Nabi saw karena kecintaannya kepada Abdullah bin Zubair, anak saudara perempuan Aisyah ra.4- Turun baginya ayat ifik (tersebarnya berita bohong tentang dirinya) lihat surat An-Nur 11,12

12. 4- Hafshah

 • Nama Bapak: Umar bin Khattab
 • Nama Ibu: Zainab binti Madhun
 • Tempat dan Tanggal Lahir: Makkah, tahun 18 sebelum Hijrah Nabi
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan: Madinah, Tahun 3 Hijrah
 • Mahar: x x x
 • Status: Janda
 • Lama Pernikahan: 8 tahun
 • Sebab Perkawinan: 1- Memperkuat hubungan Nabi saw Dengan sahabat kedua Umar bin Khattab ra2- Menghormati suami pertama Khunais bin Hudhafah yang mati syahid dalam peperangan Uhud
 • Tempat dan Tanggal Wafat: Madinah, Tahun 41 Hijrah
 • Nama Anak Dari Nabi: Tidak dikaruniai keturunan
 • Nama Suami Pertama: Khunais bin Hudhafah mati syahid dalam peperangan Uhud
 • Tanda Tanda Istimewa :1- Sastrawan unggul2- Selalu puasa dan sholat malam3- Pernah diputus Nabi saw kemudian Jibril datang kepada beliau lalu berkata Kembalilah Ya Muhammad kepada Hafshah sesungguhnya ia wanita yang selalu puasa dan bangun malam, sesungguhnya ia istrimu di surga4- Penjaga Mushhaf pertama (Al-Quran) yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddik ra di rumahnya

13. 5- Zainab

 • Nama Bapak: Khuzaimah bin Al-Harist bin Abdullah
 • Nama Ibu: Hind binti Auf
 • Tempat dan Tanggal Lahir: Makkah, tahun 26 sebelum hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan: Madinah, Ramadhan 3 Hijrah
 • Status: Janda
 • Mahar: 400 Dirham
 • Lama Perkawinan: 8 Bulan
 • Sebab Perkawinan: Demi menghormati suaminya pertama Abdullah bin Jahsy, saudara susu Nabi saw yang mati syahid dalam peperangan Uhud
 • Nama Suami Pertama: Abdullah bin Jahsy, saudara susu Nabi saw. dikarunia 4 anak denganya
 • Nama Anak Dari Nabi: Tidak dikaruniai keturunan