personaliti sukan

Download personaliti sukan

Post on 28-Oct-2015

67 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

personaliti sukan pjm 3117

TRANSCRIPT

Slide 1

Personaliti boleh dijelaskan dari aspek trait yang dimiliki oleh individu. Individu yang menonjolkan trait atau keinginan untuk mencapai kejayaan mempunyai kecenderungan untuk bersaing dan bertindak agresif dalam banyak situasi.

Teori Interaksional

Berpendapat, tingkah laku manusia adalah hasil daripada saling interaksi antara manusia dengan persekitaran. Tingkah laku manusia adalah kompleks dan sukar dijelaskan.

Teori Trait

JENIS AJENIS BDEFINISI & PELBAGAI PENDEKATAN PERSONALITI

Skop kajian personaliti serta kaitannya dengan sukan mendapat perhatian ramai ahli psikologi sukan. Menurut Ruffer (1975) terdapat 572 sumber rujukan tentang perkaitan antara personality dan prestasi dalam bidang sukan yang dihasilkan oleh para pengkaji bidang.MENGAPA KITA PERLU BERSUSAH PAYAH MENGKAJI PERSONALITI????Untuk menjawab persoalan tersebut, diutarakan satu soalan. Sebagai seorang guru guru atau jurulatih, mengapa kita perlu mengenali pelajar atau atlet kita.Jawapan umum yang boleh kita gunakan adalah untuk memudahkan proses pembelajaran serta peningkatan prestasi pelajar atau atlet tersebut.Mungkin ini merupakan salah satu persoalan yang bermain dalam fikiran anda sekarang. Mengetahui siapa atlet berdasarkan teras psikologikal serta respons mreka yang biasa mampu memberikan kita maklumat penting tentang motivasi, sikap serta perlakuan mereka yang sebenarnya. Menjelaskan siapa kita yang sebenarnyaMerupakan ciri dalaman yang stabil serta tidak mudah berubahMenjelaskan tentang diri,sikap,perlakuan serta keseluruhan perkara yang berkaitan dengan diri kita.Menghargai nilai kekeluargaan dan kepercayaan agama mencerminkan teras psikologikal kita yang sebenar. Maklumat ini akan dapat membantu kita dalam merencanakan program latihan yang berkesan serta menepati kehendak dan keperluan atlet terlibat.

Personaliti merujuk kepada ciri-ciri yang menjadikan seseorang itu unik atau berlainan dari orang lain.

Ciri-ciri dalaman dan luaran individu yang unik dan kekal, mempengaruhi tingkahlaku individu dalam pelbagai situasi.

Ciri-ciri luaran yang dapat dilihat, memberi kesan kepada orang yang melihat, dan himpunan pelbagai ciri individu yang terselindung di sebalik kualiti fizikal.

Ciri-ciri dalaman dan luaran individu yang unik dan kekal, mempengaruhi tingkahlaku individu dalam pelbagai situasi.

Trait personaliti yang bersifat kompetitif, berkeyakinan, dan kawalan kendiri mempunyai hubungkait dengan kejayaan dalam sesuatu pertandingan.Teori Psikoanalitik-Sigmund Freud

Manusia secara semulajadi dipenuhi dengan naluri keseronokan atau seksual yang menentukan tingkahlaku manusia.

Teori Behaviorisme

Personaliti manusia dipengaruhi oleh tingkahlaku manusia. Dipengaruhi oleh faktor rangsangan persekitaran.

MENGUKUR PERSONALITI

OBJEKTIFSUBJEKTIFKebanyakan soal selidik serta inventori personaliti yang digunakan oleh ahli psikologi sukan dalam penyelidikan mereka biasanya bercorak objektif serta subjektif.Minnesota multiphasic personality inventoryProfile of mood states(McNair,Lorr & Dropplemen 1971)16 PFAthletic Motivation Inventory/AMI(Hammer&Tutko, 1974)Ujian Tompokan Dakwat Rorschach(Wann 1997)Thematic Apperception test/TAT(Murray 1971)POMS10KAJIAN PERSONALITI DI DALAM SUKAN DAN SENAMAN

Personaliti dilihat menerusi beberapa perspektif yang berbeza. Setiap perspektif cuba memberikan huraian tentang hubungan antara personality serta kaitannya dengan sukan secara keseluruhan. CIRI-CIRI PERIBADI (TRAIT)PENGARUH SITUASIINTERAKSI ANTARA CIRI PERIBADI DAN SITUASIBowers (1973) menjelaskan bahawa perspektif ini memberikan penjelasan sekali ganda lebih baik dari kedua-dua persperktif yang terdahulu secara berasingan. Justeru itu kita perlu mengambil kira kedua-dua faktor ini untuk memudahkan kita memahami sesuatu tindakan yang diambil oleh seseorang atlet dalam sukan.(Shaharudin Abd.Aziz, 2009).

Jelasnya, perlakuan seseorang bergantung kepada ciri-ciri peribadinya serta situasi yang dihadapi pada waktu itu.INTERAKSI ANTARA CIRI PERIBADI DAN SITUASIDilihat dari 3 aspek yang berbezaATLETGENDERBUKAN ATLET lebih berkeyakinan, bersifat kompetitif, mempunyai keterbukaan sosial yang lebih lus berbanding individu bukan atlet. ciri-ciri maskulin ( berdikari, tidak bergantung, kuat, tangkas, sanggup menghadapi risiko) di dapati mendominasi personaliti atlet berbanding ciri-ciri feminin (penyayang, ceria, menyerah dan sensitif).Ciri-ciri personaliti yang membezakan antara atlet yang bermotivasi tinggi dengan atlet yang bermotivasi rendahTahap keperluan pencapaianOrientasi matlamatKeyakinan diriKompetensiOptimisTanggapan positif yang dimiliki oleh atletJENIS Apantas melakukan tugasanagak terburu-burubersifat dominanmempunyai matlamat pencapaiansukar untuk relakskebimbangan yang tinggisering terjebat dengan rasa bersalahPERBEZAAN PERSONALITI BERDASARKAN PENYERTAAN DALAM SUKAN YANG BERBEZACox (1998) perbezaan masih kurang jelas.Cratty (1989) konsistensi kajian tidak menyeluruh.Sukan individu tenang dan introvert berbanding dengan individu yang terlibat dalam sukan berpasukan.Sukan agresif lebih agresif berbanding dengan individu yang terlibat dalam sukan yang tidak agresif.Personaliti dan KEMAHIRAN: Perbezaan antara atlet yang berjaya dengan yang kurang berjayaMembantu ahli psikologi sukan mengunjurkan kemampuan serta kejayaan atlet.Kejayaan dalam sukan = ciri-ciri personaliti seperti keyakinan diri, tidak mudah menyerah, kompetitif, berpengetahuan dalam sukan, emosi yang stabil dan lain-lain (Wittig & Schurr, 1994).Morgan, 1980 kejayaan dalam sukan berkait rapat dengan personaliti dan beberapa faktor psikologi.SambunganSoal selidik Profile Mood POMS (Wann, 1977).Morgan dan rakan-rakan terdapat perbezaan yang konsisten dari segi POMS atlet yang berjaya dan kurang berjaya.Kejayaan dikaitkan dengan tahap kemahiran.Atlet berjaya = POMS mood yang positif.PERSONALITI DAN KECEDERAAN DALAM SUKANAhli psikologi sukan mengenal pasti ciri-ciri personaliti atlet yang berisiko tinggi dan mudah cedera. Membantu dalam proses pencegahan.Ahli psikologi sukan pendidikan serta klinikal terlibat secara langsung dalam proses pemulihan atlet yang terlibat.SambunganCiri-ciri personaliti berkait rapat dengan kemungkinan kecederaan sukan.Ciri-ciri bertenaga (menjurus ke arah negatif), terlalu berhati-hati dan kurang matang dari segi pemikiran.Musuh utama = TEKANAN.TEKANAN = pemangkin utama kecederaan dalam sukan yang melibatkan pertembungan fizikal (McCullagh & Tonymon, 1992; Rotella & Heyman, 1993; William & Roepke, 1993).PERSONALITI DAN ATLET WANITAData tentang personaliti atlet wanita terhad kebanyakan kajian dibuat tertumpu kepada atlet lelaki (Cox, 1998; Wann &Hamlet, 1995).Terdapat perbezaan antara wanita yang melibatkan diri dalam sukan dengan mereka yang tidak aktif.SambunganWilliams (1980) atlet wanita mempunyai ciri-ciri seperti bermotivasi pencapaian, tidak bergantung kepada orang lain, agresif, memiliki kestabilan emosi dan bersikap asertif.Kajian membuktikan bahawa atlet yang berjaya di peringkat tinggi sama ada lelaki atau wanita mempunyai personaliti yang hampir sama.