management softcopy

Download Management Softcopy

Post on 02-Jun-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  1/13

  OUM BUSINESS SCHOOL

  BBPP1103

  PRINCIPLES OF MANAGEMENT

  NAME : MOHAMAD SHAHRIL NIZAM BIN SHAFIE

  MATIC NO. : 861018145035001

  LECTURER : SEGAR SUBRAMANIAM

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  2/13

  2

  Isi Kandungan

  Bil. Tajuk Muka Surat

  1.0 Pengenalan 3

  2.0 Analisa artikel

  2.1 Artikel pertama 7

  2.2 Artikel kedua 9

  2.3 Artikel ketiga 11

  3.0 Kesimpulan 13

  4.0 Rujukan 13

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  3/13

  3

  1.0 Pengenalan

  Pengurus adalah individu yang bertanggungjawab secara langsung untuk memastikan bahawa

  setiap tugas dilaksanakan oleh pekerja di dalam sesebuah organisasi. Seorang pengurus

  seharusnya bijak mengarah orang lain untuk melaksanakan kerja dengan cekap dan berkesan.

  Manakala, pengurusan pula bermaksud memastikan sesuatu tugas itu dijalankan dengan baik

  sehingga selesai. Ini bermakna bahawa seorang pengurus berperanan sebagai penyelaras

  dengan memastikan tugas itu dijalankan dengan lancar, tidak semestinya tahu cara untuk

  melaksanakan kerja tertentu. Sebagai contoh, seorang pengurus kilang biskut tidak

  semestinya tahu dengan terperinci cara untuk membuat biskut; namun, pengurus perlu

  memastikan semua sumber yang telah diperuntukkan kepadanya termasuk sumber manusia

  iaitu pekerja-pekerja di bawah kawalannya berfungsi dengan baik dan objektif organisasi

  yang telah ditetapkan dapat dicapai secara cekap dan berkesan.

  Pengurus boleh difahami melalui tiga cara iaitu pertama, melalui cara tradisi untuk

  menganalisa tugas pengurus ialah dengan melihat fungsi-fungsi kerja yang dilakukan oleh

  pengurus. Cara kedua ialah dengan melihat peranan pengurus dan cara ketiga ialah dengan

  menganalisa kemahiran yang diperlukan oleh seseorang pengurus.

  Pengurus juga terlibat dalam beberapa aktiviti asas yang dikategorikan mengikut fungsi-

  fungsi pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan.

  Pengurus perlu merancang untuk menentukan objektif yang perlu dicapai dalam jangka masa

  tertentu dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai objektif tersebut. Semua peringkat

  pengurusan dalam sesebuah organisasi perlu terlibat dalam proses perancangan ini. Para

  pengurus perlu membangunkan objektif-objektif yang selaras dengan strategi keseluruhan

  organisasi.

  Selain itu, pengurus juga terlibat dalam pengorganisasian untuk menentukan tugas-tugas yang

  perlu dibuat; siapa yang melaksanakan dan menyelaraskan tugas; bagaimana tugas

  dikategorikan; siapa yang melaporkan dan kepada siapa; dan di mana keputusan perlu dibuat.

  Pengurus perlu menyusun atur maklumat, sumber dan aliran kerja organisasi secara logik dan

  berkesan agar pengurus mampu bertindak secara positif terhadap sebarang perubahan dalam

  persekitaran perniagaan.

  Disamping itu, pengurus juga terlibat dalam memimpin organisasi. Kepimpinan ini termasuk

  memotivasikan pekerja bawahan; memilih saluran komunikasi yang paling efektif;

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  4/13

  4

  menangani konflik; dan mengarah serta membimbing orang lain dengan niat untuk mencapai

  kesemua objektif organisasi. Pemimpin berkesan pada masa kini perlu berwawasan dalam

  membayangkan masa hadapan, serta berkongsi wawasannya dengan pekerja lain dan

  menggalakkan mereka untuk merealisasikan wawasan tersebut.

  Tambahan pula, pengurus juga terlibat dalam aktiviti pengawalan. Pengurus perlu mengawal

  untuk mengukur prestasi dalam semua objektif yang telah ditetapkan, memastikan sebab-

  sebab penyimpangan berlaku dan mengambil tindakan yang sewajarnya apabila perlu.

  Pengawalan merupakan satu fungsi yang penting dalam proses pengurusan kerana

  pengawalan menyediakan kaedah atau cara bagi memastikan bahawa organisasi bergerak ke

  arah pencapaian objektifnya.

  1.1 Peranan Pengurus

  Menurut Professor Henry Mintzberg, seorang profesor dalam pengurusan yang telah

  menjalankan satu analisis terperinci tentang pengurus dengan cara berjalan di sekitar tempat

  kerja dan memerhati pengurus membuat kerja. Beliau mendapati pengurus bukan sahaja

  merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal tetapi memainkan peranan-peranan

  penting lain seperti sebagai tunggak, pemimpin, pegawai perhubungan, jurucakap, perunding

  dan pencetus idea (Lewis, P. S. et al; 2001).

  1.1.1 Peranan sebagai Tunggak

  Seorang pengurus perlu menjalankan tugas-tugas istiadat atau rasmi. Misalnya, naib canselor

  sebuah universiti mesti terlibat dalam majlis pelancaran program di universiti. Begitu juga

  ketua sebuah jabatan bertanggungjawab untuk melayan para pelanggannya.

  1.1.2 Peranan sebagai Pemimpin

  Secara tidak langsung, seorang pengurus memainkan peranan sebagai seorang pemimpin.

  Setiap pengurus berfungsi sebagai pemimpin dalam memberi motivasi dan semangat kepada

  orang bawahannya. Pengurus juga harus memimpin ahli-ahli unitnya untuk melaksanakan

  tugasan dengan berkesan ke arah mencapai matlamat unit dan juga organisasi, di samping

  menyelesaikan masalah-masalah dan isu yang timbul di dalam organisasi.

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  5/13

  5

  1.1.3 Peranan sebagai Pegawai Perhubungan

  Seorang pengurus turut berperanan untuk menyampaikan maklumat yang relevan kepada

  pihak di luar unit dan juga di luar organisasi,atau dengan kata lain seseorang pengurus

  berperanan sebagai saluran komunikasi di antara jabatannya dengan jabatan-jabatan

  lain di dalam mahupun di luar organisasi. Sebagai contoh, seorang pengurus sumber manusia

  mungkin menghubungi pengurus kewangan untuk menyemak dana yang diperuntukkan untuk

  pengambilan pekerja baharu dalam organisasi sebelum pengambilan pekerja dimulakan.

  1.1.4 Peranan sebagai Jurucakap

  Pengurus sesebuah organisasi lazimnya berperanan sebagai jurucakap. Sebagai contoh,

  seorang penyelia akan memastikan pengurus operasi dibekalkan dengan maklumat terkini

  tentang operasi pengeluaran kilang. Pada masa yang sama, pengurus besar sebuah kilang

  akan melobi pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan tender yang baharu.

  1.1.5 Peranan sebagai Perunding

  Tiada organisasi yang bebas daripada sebarang masalah. Walaupun terdapat pelbagai

  kerumitan, seorang pengurus harus mencari jalan keluar bagi setiap masalah yang timbul.

  Oleh kerana seorang pengurus berperanan sebagai perunding, maka kebanyakan masanya

  akan dihabiskan dalam perbincangan dengan kakitangan organisasi. Contohnya, seorang

  pengurus akan berunding dengan wakil kesatuan pekerja untuk mencapai perjanjian secara

  baik berkaitan gaji pekerja.

  1.1.6 Peranan sebagai Pencetus Idea

  Dua pakar pengurusan, Sumantra Ghoshal dan Christopher Bartlett (Dessler, G; 2001),

  menegaskan peranan tambahan pengurus adalah sebagai pencetus tindakan korporat dan

  transformasi. Selain itu, seorang pengurus yang cemerlang adalah seseorang yang dapat

  menyemai tiga proses yang membawa para pekerjanya ke arah mencapai inisiatif perubahan.

  Proses-prosesnya adalah seperti berikut:

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  6/13

  6

  1.1.6.1 Proses Keusahawanan

  Pengurus akan cuba memperbaiki prestasi unitnya dengan melancarkan program apabila

  beliau mendapat idea yang bagus, agar ideanya itu boleh menjadi kenyataan. Penyelidikan

  yang dijalankan di Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah menunjukkan bahawa seorang

  pengurus yang berjaya adalah seorang yang menumpukan sepenuh masa dan tenaganya untuk

  memupuk pekerja-pekerjanya supaya berfikir sebagai seorang usahawan. Untuk mencapai

  objektif ini, pengurus perlu memberi kuasa, menyokong dan memberi insentif kepada para

  pekerjanya untuk mencapai hala tuju mereka.

  1.1.6.2 Proses Pembangunan Keupayaan

  Dalam dunia yang berpusatkan teknologi, konglomerat perlu mengoptimakan kelebihannya

  sebagai sebuah pertubuhan yang besar. Ia bukan sahaja perlu menggunakan sepenuhya

  kelebihan-kelebihan dari segi skala ekonomi tetapi juga dari segi peningkatan pengetahuan

  dan keupayaan para pekerjanya. Sebagai seorang pengurus yang berjaya akan mewujudkan

  persekitaran kondusif yang mendorong pekerjanya untuk sanggup menanggung

  tanggungjawab tambahan. Dia juga memberi perhatian dalam menyediakan latihan dan

  bimbingan yang diperlukan oleh pekerjanya untuk membina motivasi diri. Selain itu, seorang

  pengurus yang berjaya akan memberi ruang kepada pekerjanya untuk membuat kesilapan

  semasa latihan dijalankan. Pekerja tidak seharusnya gentar tentang hukuman bagi kesilapan

  yang dilakukan, malah mereka digalakkan untuk belajar daripada kesilapan masing-masing.

  1.1.6.3 Proses Reformasi

  Seorang pengurus yang berjaya akan mengenal pasti keadaan yang mungkin menggugat

  strategi organisasi dan andaian lain yang dibuat. Dengan kata lain, seorang pengurus mampu

  menyemai sikap bertanya di kalangan subordinatnya. Antara soalan yang ditanya adalah

  mengapa sesuatu itu dilakukan dalam cara tertentu dan sama ada terdapat alternatif lain untuk

  membuat sesuatu.

 • 8/10/2019 Management Softcopy

  7/13

  7

  2.0 Analisa artikel

  Beberapa artikel yang membincangkan isu berkaitan peranan pengurus dan pengurusan telah

  dipilih. Berdasarkan artikel yang dipilih, peranan pengurus di dalam sesebuah organisasi

  telah dianalisa.

  2.1 Artikel Pertama -The retail store managers role: Evidence from Greece

  Rajah 1: Keratan artikel The retail store managers role: Evidence from Greece.Berdasarkan kera