khutbah jum'ah-lailatul qadar

Download Khutbah Jum'Ah-Lailatul Qadar

Post on 11-Oct-2015

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • .

  . .

  .hollumukamihaR ta'muj gnadis niridaH

 • Sakumaha nu kauninga, yen Allah Sw dina ieu

  sasih ngadamel hiji wengi anu kalintang

  istimewana, anu waktosna kaping dua puluh ka

  akhirnakeun numutkeun hiji riwayat, nyaeta

  wengian Qadar [lailatul qadar]. Dina eta wengi

  Allah Swt ngabukakeun pintu ramhat anu salega

  legana

  Ngeunaan waktos lailatul qodar, Imam Ghazali

  sakumaha nu kaunggel dina kitab Ihya

  Ulumuddin nerangkeun yen dimana awal

  Ramadlan ngawitanana dinten Ahad maka

  kemungkinan Lailatul Qadar dina wengi ping 29

  Ramadlan

  Oge kacantum dina kitab Ianatuththaalibiin juz II

  halaman 257, kaunggel:

  :

  .

 • Maka saupami shaumna dinten ahad atanapi

  dinten rebo maka kemungkinan lailatul Qadar

  dina wengi ping 29 Ramadhan

  Dina kitab Hasyiyah ash Shaawi alal Jalaalain juz

  IV halaman 337:

  Saupami awal Ramadhan dinten ahad, maka

  lailatu qadar dina maleman ping 29 Ramadlan

  Samentawis numutkeun Hasyiyah al Bajuri ala

  Ibni Qaasim al Ghaazi juz I halaman 304:

  "Jeung lamun shaum dina dinten ahad, maka

  malam lailatul qadar dina ping 27 Ramadhan"

 • Hadirin Sidang Jum'at Rahimakumulloh.

  Rumus-rumus iraha Lailatul Qadar bakal lungsur,

  mung saukur hasil Ijtihad para Ulama, margi

  kanjeng nabi nyalira kanggo nyambut Lailatul

  Qadar, mantenna I'tikaf di masjid ti ngawitan

  sapuluh wengi anu akhir.

  :

  ) ( "Ti Sayyidatina Aisyah R.A : "kanjeng Rasululloh

  SAW sok ngersakeun I'tikaf di masjid, tingawitan

  kasapuluh wengi anu akhir dina unggal bulan

  Ramadlan. Kituna the dugi ka pupusna [Hadits

  Shaheh Muttafaqun 'Alaih]

  Hadirin Sidang Jum'at Rahimakumulloh..

 • Teu pati-pati Rasulullah SAW I'tikaf dimesjid dina

  sapuluh wengi anu akhir din sasih shaum, margi

  mantena terang eta teh wengian anu kalintang

  utamina kanggo diangge ibadah, sakumaha

  pidawuh Allah SWT:

  * *

  * "Maleman nu mulya teh lewih hade batan sarebu

  bulan, harita malaikat-malaikat jeung roh

  tarurun kalawan widi pangeranna marawa sagala

  timbalan. Salamet weh peuting harita teh nepi ka

  medal balebat [Q.S al-Qadar : 3-5]

 • Jelas tur jentre yen lailatul qadr leres-leres wengi

  anu utami anu mawa kana kamulyaan jeung

  kabagjaan, diayakeun ukur sawengi dina sataun,

  sehingga Rasulullah SAW sareng para

  shahabatna ngahaja ngirangan kulem kanggo

  kanggo nyeueurkeun I'tikaf di Masjdi,

  ngamanfaatkeun waktos anu sakitu utamina.

  Upami kanjeng nabi sareng para sahabatna wae

  I'tikaf di Mesjid padahal kanjeng nabi tos dijamin

  ka surga, kitu oge aya 10 sahabat nabi anu

  dijamin lebet surga, tapi tetep dina nyambut

  lailatul qodar mah marantena I'tikaf di Mesjid,

  atuh komo urang anu teu acan aya jaminan

  langsung kasurga

  Hadirin Sidang Jum'at Rahimakumulloh..

  Upami leres-leres hoyong dipaparin karunia anu

  utama sareng dilipet-lipet pahala amal kasaean,

 • mangga urang sami-sami nyambut lailatul qadar

  ku I'tikaf, nyeueurkeun shalat sunnah, tadarus al-

  Qur'an, maos sholawat, tasbih, tahmid, takbir,

  istigfar, maca buku-buku keislaman sareng jenis

  ibadah nu sanesna.

  Naon sababna urang kedah nyambut lailatul

  qadar?

  Sabab Lailatul Qadar teh hiji karunia khusus ka

  ummat kanjeng Nabi Muhammad SAW, anu teu

  dipaparin ka ummat-ummat anu sateuacana.

  Sakumaha pidawuh Rasulullah SAW anu kirang

  langkung hartosna "Sayaktosna Allah parantos

  maparin ka ummat kaula wengian lailatul qadar

  anu teu kantos dipaparn ka ummat-ummat anu

  baheula" [H.R Dailami ti Ibnu Abbas]

  Kumargi kitu, hayu urang sami-sami fastabiqul

  khairot dina wengian lailatul qadar tegesna

  berlomba-lomba dina kasaean ku ngajalankeun

  ibadah dina Lailatul qadar

 • Mugi-mugi Allah Swt, maparin kakiatan ka urang

  sadayana, dina wengi anu mulya tiasa

  ngalakonan ibadah anu sautami-utamina;

  kenging panghampura anjeunna, dipaparin

  pahala ibadah anu saagung-agungna, pikeun di

  dunya ayeuna terutami engke di yaumil akhir.

  * "Jeung prak maraneh geura paheula-heula

  ngahontal panhampura Allah jeung surga anu

  legana sarua jeung pirang-pirang langit katut

  bumi, anu dicawiskeun pikeun jalma-jalma

  anu taraqwa [QS.Ali Imron: 133]

 • . .

  . .

  .

 • .

 • .

 • .

  .

  .

  .

 • .

  .

  .

  .