kajian filem romantik korea projek tesis pure love

Download Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

Post on 07-Jul-2018

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  1/24

  KAJIAN

  FILEM ROMANTIK

  KOREA

  PROJEK

  TESIS: PURE

  LOVE

  FLORIDA JANGAN

  Projek

  ini

  merupakan

  salah

  satu

  keperluan

  untuk

  Ijazah

  Sarjana

  Seni

  Gunaan

  dengan Kepujian

  Sinematografi)

  Fakulti

  Seni Gunaan

  dan Kreatif

  UNIVERSITI

  MALAYSIA

  SARAWAK

  2007

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  2/24

  PENGHARGAAN

  Terlebih

  dahulu

  saya

  ingin

  mengucapkan

  syukur

  kepada Tuhan

  yang

  maha esa

  kerana

  sentiasa

  menyertai saya mengharungi pelbagai

  dugaan dalam

  melaksanakan

  projek

  tahun

  akhir

  ini.

  Saya

  selaku pengarah video

  pendek

  Pure Love dan

  pengkaji

  kepada

  tesis

  yang

  bertajuk

  Filem Romantik Korea

  dengan

  ini ingin

  mengucapkan

  jutaan

  terima

  kasih kepada

  semua

  yang

  terlibat

  dalam

  menjayakan

  projek

  tahun

  akhir

  im.

  Pertama

  kali

  terima

  kasih

  yang

  tidak terhingga

  saya ucapkan

  kepada

  keluarga

  tersayang

  terutamanya

  ayah saya

  Reginald Jangan

  ibu

  saya

  iaitu

  Dayang

  Lalo

  dan

  suami

  saya

  Jonaes

  Townsend

  yang

  tidak

  jemu-jemu

  memberi

  dorongan

  kepada

  saya

  selama

  ini.

  Terima

  kasih juga

  kerana

  telah

  membantu

  dan

  menyokong saya

  baik

  dari

  segi

  kewangan

  dan doa

  anda.

  Tanpa bantuan

  daripada

  anda saya

  tidak

  dapat

  melaksanakan projek tahun akhir im.

  Kesempatan

  im juga

  saya

  turut

  berterima

  kasih

  kepada

  pensyarah-pensyarah

  Sinematografi

  terutamanya

  Encik

  Gregory

  Wee

  dan

  Puan

  Candida Jau

  selaku penyelia

  projek

  tahun

  akhir

  saya

  Encik

  Abdul

  Riezal

  Dim

  Encik

  M Fazmi

  Hisham dan Cik

  Teo

  Miaw Lee

  atas segala

  tunjuk

  ajar

  anda.

  Segala

  jasa

  dan

  tunjuk

  ajar anda

  akan

  di kenang

  senantiasa.

  Jutaan

  terima

  kasih

  saya

  ucapkan

  kepada

  semua

  krew

  pelakon

  dan

  pihak

  lokasi

  yang

  terlibat

  dalam

  penggambaran

  video pendek

  ini. Terima

  kasih

  juga

  kepada

  rakan-

  rakan

  Sinematografi

  Tahun

  1 Tahun

  2 dan Tahun

  3

  yang

  banyak

  membantu

  saya

  selama

  ini.

  Akhir

  kata

  terima

  kasih kepada

  Fakulti Seni Gunaan

  dan

  Kreatif

  serta

  Unimas

  kerana

  telah

  memberi

  peluang

  kepada

  saya

  menuntut

  ilmu di

  sini.

  Hanya Tuhan

  sahaja

  yang

  dapat

  membalas segalanya.

  111

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  3/24

  JADUAL KANDUNGAN

  Tajuk Isi

  Kandungan

  Muka

  Surat

  HALAMAN TAJUK

  BORANG

  PENGESAHAN

  STATUS LAPORAN

  PENGESAHAN DAN TANDATANGAN PENYELIA

  i

  PENGAKUAN

  ii

  PENGHARGAAN

  iii

  KANDUNGAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  ii

  BAB

  I PENGENALAN

  1.1

  Pengenalan Kajian 1 2

  1.2

  Penerangan Isu

  Kajian

  2 3

  1.3 Objektif

  Kajian

  3

  1.4 Skop

  Kajian

  3

  BAB

  2 METODOLOGI

  2.1 Kualitatif

  2.2 Sampel

  2.3 Coding

  2.3.1 Plot

  dan

  Naratif

  2.3.2 Tema

  2.3.3

  Perwatakan

  2.3.4

  Teknik Sinematik

  4 5

  5 6

  6 7

  7 8

  8

  8 9

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  4/24

  BAB

  3 KAJIAN

  LITERATUR

  3.1 Sejarah

  10

  -

  11

  3.2 Popularity dan Stvle Filem Romantik Korea

  11-14

  3.3 Kesimpulan

  Kajian

  Literatur

  15

  BAB 4

  ANALISIS

  FILEM

  4.1

  A Millionaire's

  First

  Love

  4.1.1

  Plot dan

  Naratif 16 - 17

  4.1.2

  Tema/

  Isu

  17- 19

  4.1.3

  Perwatakan

  19

  -

  22

  4.1.4

  Teknik

  Sinematik

  22

  -

  23

  4.2MvGirl

  1

  4.2.1 Plot Naratif 24

  -

  25

  4.2.2 Tema/ Isu

  25-27

  4.2.3 Perwatakan

  27

  -

  29

  4.2.4

  Teknik

  Sinematik

  29

  -

  30

  4.3

  Kesimpulan Analisis

  Filem

  31

  BAB

  5 DISKUSI PROJEK

  TAHUN

  AKHIR

  5.1

  Pengenalan Projek

  Akhir

  32

  5.2 Sinopsis

  32

  -

  33

  5.3 Objektif

  33

  5.4 Kenyataan Pengarah 33

  -

  34

  5.5 Konsep

  Plot

  clan

  Naratif

  34

  -

  36

  5.6 Konsep

  Tema

  36

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  5/24

  5.7

  Konsep

  Perwatakan

  37

  5.8 Konsep Teknik

  Sinematik

  5.8.1 Warna

  38

  5.8.2 Lokasi

  38

  5.8.3 Muzik

  39

  5.8.4

  Costume/

  make up

  39

  5.8.5

  Kesan

  visual

  40

  5.8.6

  Teknik

  penyuntingan

  40

  5.9 Diskusi

  selepas

  pos produksi

  41

  42

  5.10 Kesimpulan

  terhadap

  Projek

  Tahun

  Akhir

  43

  BIBLIOGRAFI

  APPENDIKS

  A Skrip

  9

  muka

  Surat

  B

  Storyhourd berdasarkan

  perkembangan plot

  Pure

  Love

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  6/24

  ABSTRAK

  Kajian

  ini

  mengkaji sejauh mana elemen-elemen

  seperti plot struktur naratif

  tema

  perwatakan

  dan

  teknik

  sinematik

  yang

  digunakan dalam filem

  romantik

  Korea

  dapat

  menarik

  minat penonton

  sehingga

  ianya

  menjadi

  begitu

  terkenal.

  Kajian

  ini

  bukanlah

  satu generalization atau

  kesimpulan

  umum

  yang

  dibuat

  oleh pengkaji

  tetapi

  ianya

  mungkin

  dapat

  dijadikan

  panduan

  dan langkah

  pertama untuk

  kajian-kajian lain.

  Pure

  Lore

  merupakan video pendek yang mengisahkan tentang pengorbanan cinta sejati

  Harry kepada insan

  yang

  dicintainya

  Yina.

  Video

  pendek

  ini

  cuba

  dihasilkan

  untuk

  mengaplikasi

  atau

  menyerupai

  elemen-elemen

  yang ada

  dalam

  filem

  romantik

  Korea.

  1

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  7/24

  ABSTRACT

  The

  present

  research

  discovered how

  elements such as plot narative structure

  theme

  characterization

  and cinematic

  technique that

  has been

  used

  in

  Korean

  romantic

  films

  proficient

  in

  magnetizing

  audience.

  This

  research

  is

  not a sweeping statement

  or

  general conclusion

  made

  by

  researcher

  instead it

  might

  be

  a useful

  tool

  as guidance

  and

  fundamental for

  future

  research.

  Pure Love

  is

  a

  short video of

  Harry s love

  toward

  his beloved

  Yina.

  This

  short

  video was produced

  to

  apply

  and

  incorporate

  similar

  elements

  used

  in

  Korean

  romantic

  films.

  11

 • 8/18/2019 Kajian Filem Romantik Korea Projek Tesis Pure Love

  8/24

  BAB 1

  PENGENALAN

  1.1

  Pengenalan

  Kajian

  Menurut

  Aruna Lee

  (2004),

  pada

  tahun

  1999

  adalah

  tahun

  kedua

  penting

  darf

  kejayaan fitem

  Shiri

  yang

  berjaya

  mengaut

  keuntungan

  50

  dalam

  pasaran perfileman

  Korea. Filem

  arahan

  Kang Jae-Gyu