ringkasan jurnal "identifying the factors influencing the feeling of love towards a brand: the...

Download Ringkasan Jurnal "IDENTIFYING THE FACTORS INFLUENCING THE FEELING OF LOVE TOWARDS A BRAND:  THE ADIDAS CASE"

Post on 30-Jul-2015

71 views

Category:

Marketing

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. IDENTIFYING THE FACTORS INFLUENCING THE FEELING OF LOVE TOWARDS A BRAND: THE ADIDAS CASE Mahmud Mohammadian dan Yasaman Karimpour Department of Management and Accounting 2013 RINGKASAN JURNALKlik di sebelah 2. Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan suka terhadap sesuatu jenama yang merupakan prinsip penting terhadap hubungan pengguna-jenama. Perasaan suka terhadap sesuatu jenama ataupun brand love adalah keinginan atau perasaan puas hati oleh pelanggan terhadap sesuatu jenama. Kajian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan melibatkan seramai 384 orang responden di kalangan pengguna jenama Adidas di Tehran, Iran menggunakan kaedah Borang Soal Selidik dan perasmpelan secara berkelompok dilakukan terhadap responden. ABSTRAK 3. Konsep hubungan jenama mengesahkan bahawa jenama yang boleh memainkan peranan yang aktif dan mempunyai hubungan yang baik dengan pengguna mempunyai ciri-ciri elemen emosi dan kualiti yang ditawarkan oleh jenama tersebut. Kajian terdahulu dalam bidang pemasaran tertumpu kepada pemahaman dan menjelaskan jenis hubungan yang wujud dengan pengguna yang menyukai sesuatu jenama. PENGENALAN 4. OBJEKTIF KAJIAN Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan suka terhadap sesuatu jenama: Kajian kes Adidas. 1. Mengkaji faktor-faktor mempengaruhi pembelian produk jenama Adidas. 2. Mengkaji kesan hubungan jenama- pengguna produk jenama Adidas. 3. Mengkaji keputusan hipotesis yang diuji berkaitan pembelian produk jenama Adidas. Objektif Umum Objektif Khusus 5. PENYATAAN MASALAH Penting bagi pengeluar untuk memahami hubungan pengguna dengan jenama melalui fesyen kerana bukan sahaja jenama fesyen adalah subjek yang menarik dalam penyelidikan pemasaran, tetapi juga topik ini relevan untuk pengeluar kerana ia boleh memberi kesan ketara terhadap jumlah jualan syarikat. Biasanya pelanggan dilampirkan dengan emosi tertentu untuk jenama fesyen pilihan mereka. 6. PEMBOLEHUBAH-PEMBOLEHUBAH Tingkahlaku yang Didorong oleh Semangat Kepastian / Keyakinan Keseluruhan Sikap Individu Integrasi Jenama Sendiri Jangkaan Pemisah Kemungkinan Masalah Hubungan Emosi Positif Hubungan Jangka Panjang PERASAAN SUKA TERHADAP SESUATU JENAMA Rasa Kemasyarakatan 7. Borang Soal Selidik dibina menggunakan Skala Likert 7 Tahap (Sangat Tidak Setuju ke Sangat Setuju 50 Soalan dibina untuk Borang Soal Selidik Pilot Test melibatkan 30 responden terdiri daripada pengguna jenama Adidas METODOLOGI Bahagian Pertama mengukur pembolehubah dan mengandungi 44 soalan Bahagian Kedua mengukur demografi responden dan mengandungi 6 soalan Borang Soal Selidik melibatkan 384 responden terdiri daripada pengguna jenama Adidas 8. ANALISIS DATA Analisis Faktor Kesahan Confirmatory Factor Analysis (CFI) Perisian Lisrel 8.72 Sah dan Boleh Diterima Analisis Kebolehpercayaan Analisis Alpha Cronbach Boleh Dipercayai Hasil daripada analisis data didapati bahawa: 9. Perasaan suka terhadap sesuatu jenama Tingkahlaku yang didorong oleh semangat Hubungan emosi positif Hubungan jangka panjang Jangkaan pemisah kemungkinan masalah Keseluruhan sikap individu Kepastian / keyakinan. KESIMPULAN DAN PERBINCANGAN Faktor-faktor utama yang menjadi pendorong hubungan pengguna jenama adalah: 10. Pengeluar perlu menitikberatkan kepada pembangunan perasaan suka yang menjadi pendorong kepada hubungan pengguna-jenama. Penyelidik juga perlu mengambil kira perbezaan budaya. CADANGAN 11. SEKIAN, TERIMA KASIH

View more >