isi kandungan penyata kewangan contents of financial ... isi kandungan penyata kewangan contents

Download Isi Kandungan Penyata Kewangan Contents of Financial ... Isi Kandungan Penyata Kewangan Contents

Post on 02-Mar-2019

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Isi Kandungan Penyata KewanganContents of Financial Statements

Laporan Para Pengarah Bagi 77 - 82Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Penyata Para Pengarah Berdasarkan 83Kepada Seksyen 169(15)Akta Syarikat, 1965

Pengisytiharan Berdasarkan Kepada 84Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Laporan Juruaudit Kepada Para Ahli 85 - 86Syarikat Takaful Malaysia Berhad

Laporan Majlis Pengawasan Shariah 87

Kunci Kira-Kira Disatukan 88 - 89Pada 30 Jun 2004

Penyata Pendapatan Disatukan 90Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Penyata Perubahan Ekuiti Disatukan 91Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Penyata Aliran Tunai Disatukan 92 - 93Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Kunci Kira-Kira Pada 30 Jun 2004 94 - 95

Penyata Pendapatan 96Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Penyata Perubahan Ekuiti 97Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Penyata Aliran Tunai 98 - 99Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan 100 - 142

Penyata Pendapatan Terperinci 143Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Akaun Hasil Takaful Keluarga 144 - 145Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Akaun Hasil Takaful Am 146 - 147Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Akaun Hasil Takaful Semula Am 148Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2004

Akaun Hasil Takaful Keluarga 149 - 150Berkelompok Bagi TahunBerakhir 30 Jun 2004

Directors' Report For The Financial 151 - 156Year Ended 30 June 2004

Statement by Directors Pursuant to 157Section 169(15) of theCompanies Act, 1965

Statutory Declaration Pursuant to 158Section 169(16) of the Companies Act, 1965

Report Of The Auditors To The Members 159 - 160Of Syarikat Takaful Malaysia Berhad

Report Of The Shariah Supervisory Council 161

Consolidated Balance Sheet 162 - 163As At 30 June 2004

Consolidated Income Statement 164For The Year Ended 30 June 2004

Consolidated Statement Of Changes 165In Equity For The Year Ended 30 June 2004

Consolidated Cash Flow Statement 166 - 167For The Year Ended 30 June 2004

Balance Sheet As At 30 June 2004 168 - 169

Income Statement For The Year 170Ended 30 June 2004

Statement Of Changes In Equity 171For The Year Ended 30 June 2004

Cash Flow Statement 172 - 173For The Year Ended 30 June 2004

Notes To The Financial Statements 174 - 216

Detailed Income Statement 217For The Year Ended 30 June 2004

Family Takaful Revenue Account 218 - 219For The Year Ended 30 June 2004

General Takaful Revenue Account 220 - 221For The Year Ended 30 June 2004

General Inward Retakaful Revenue Account 222For The Year Ended 30 June 2004

Group Family Takaful Revenue Account 223 - 224For The Year Ended 30 June 2004

Syarikat Takaful Malaysia Berhad (No. Syarikat: 131646-K) (Diperbadankan di Malaysia) dan anak-anak syarikatnya

Takaful Malaysia 2004 | 77

Laporan Para Pengarah Bagi Tahun Berakhir30 Jun 2004

Para Pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka dan penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yangtelah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2004.

Kegiatan-kegiatan utama

Kegiatan-kegiatan utama Syarikat adalah mengendalikan perniagaan takaful keluarga dan takaful am, manakala kegiatan-kegiatan utama anak-anak syarikat adalah seperti yang dinyatakan di Nota 3 pada penyata kewangan. Tiada sebarangperubahan yang ketara di dalam kegiatan-kegiatan utama di sepanjang tahun kewangan.

Hasil

Kumpulan SyarikatRM RM

Keuntungan bersih bagi tahun semasa 24,064,244 23,011,628

Rizab dan peruntukan

Tiada pindahan penting kepada atau daripada rizab dan peruntukan disepanjang tahun kewangan dalam kajian.

Dividen

Sejak akhir tahun kewangan yang lalu, Syarikat telah membayar dividen akhir sebanyak 4.5% selepas cukai berjumlahRM4,633,200 berdasarkan modal diterbit dan berbayar berjumlah 143,000,000 bagi tahun berakhir 30 Jun 2003 pada 29Disember 2003.

Dividen akhir yang disyorkan oleh Para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2004 adalah 6% selepas cukaiberjumlah RM6,177,600 berdasarkan modal diterbit dan berbayar berjumlah 143,000,000.

Para Pengarah Syarikat

Para Pengarah yang berkhidmat sejak dari tarikh laporan yang terakhir ialah:

Dato Mohd Yusoff Haji NasirDato Ahmad Tajudin Abdul RahmanDato Tengku Hassan Tengku OmarHaji Taib RasakDato Fadzil YusoffDato Mohd Fadzli YusofDato Wan Abdul Wahid Wan HassanDato Ahmad Maher Abdul Manan

Selaras dengan Seksyen 62, Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Dato Ahmad Tajudin Abdul Rahman, Dato Tengku HassanTengku Omar dan Dato Mohd Fadzli Yusof bersara pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan, kerana layak,menawarkan diri mereka untuk dilantik semula.

Takaful Malaysia 2004 | 78

Syarikat Takaful Malaysia Berhad (No. Syarikat: 131646-K) (Diperbadankan di Malaysia) dan anak-anak syarikatnya

Laporan Para Pengarah Bagi Tahun Berakhir30 Jun 2004

Kepentingan Para Pengarah

Berdasarkan Daftar Pemegangan Saham Para Pengarah, Para Pengarah yang berkhidmat pada akhir tahun kewangansemasa yang mempunyai kepentingan dalam bentuk saham Syarikat dan perbadanan berkait adalah seperti berikut:

Bilangan saham biasaPada Pada

1.7.2003 Dibeli Dijual 30.6.2004

Syarikat Takaful Malaysia Berhad

Dato Ahmad Tajudin Abdul Rahman 10,000 16,000 - 26,000Dato Mohd Fadzli Yusof 8,000 12,800 - 20,800

BIMB Holdings Berhad

Dato Ahmad Tajudin Abdul Rahman 391,272 - - 391,272Dato Fadzil Yusoff 193,700 - - 193,700Dato Mohd Fadzli Yusof 21,000 - - 21,000

Bilangan opsyen ke atas saham biasabernilai RM1.00 setiap satu

Harga Pada Padaopsyen 1.7.2003 Dibena rkan Dilaksanakan 30.6.2004

RM

Syarikat Takaful Malaysia BerhadDato Mohd Fadzli Yusof 1.20 - 200,000 - 200,000

BIMB Holdings BerhadDato Ahmad Tajudin Abdul Rahman 2.13 500,000 - - 500,000Dato Fadzil Yusoff 2.13 410,000 - - 410,000

Para Pengarah lain yang memegang jawatan pada 30 Jun 2004 tidak mempunyai sebarang kepentingan di dalam sahambiasa Syarikat dan perbadanan berkait di sepanjang tahun kewangan.

Manfaat kepada Para Pengarah

Sejak akhir tahun kewangan yang lalu, tiada Pengarah Syarikat yang telah menerima atau berhak menerima sebarangmanfaat (selain dari manfaat yang termasuk di dalam ganjaran diterima atau akan diterima oleh Para Pengarah seperti yangdicatatkan dalam penyata kewangan) disebabkan dari perjanjian yang telah dibuat oleh Syarikat atau syarikat berkaitdengan Pengarah atau dengan firma di mana Pengarah adalah seorang ahli, atau dengan syarikat di mana Pengarahmempunyai kepentingan kewangan yang ketara.

Tiada sebarang urusan yang dibuat di sepanjang dan di akhir tahun kewangan yang mempunyai matlamat membolehkanPara Pengarah mendapat manfaat melalui pengambilalihan saham atau debentur dalam Syarikat atau sebarang perbadananyang lain selain dari Skim Opsyen Saham Kakitangan Syarikat dan syarikat induk.

Syarikat Takaful Malaysia Berhad (No. Syarikat: 131646-K) (Diperbadankan di Malaysia) dan anak-anak syarikatnya

Takaful Malaysia 2004 | 79

Laporan Para Pengarah Bagi Tahun Berakhir30 Jun 2004

Terbitan saham

Di sepanjang tahun kewangan, Syarikat telah menerbitkan 11,000,000 saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu sebagaiterbitan bonus dan 77,000,000 saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu pada nilai tara untuk tunai.

Tiada sebarang perubahan lain pada modal diterbit dan berbayar Syarikat semasa tahun kewangan.

Pemberian opsyen saham-saham belum diterbitkan

Tiada sebarang opsyen ditawarkan kepada sesiapa untuk mendapatkan saham-saham Syarikat yang belum diterbitkan disepanjang tahun ini, selain daripada opsyen-opsyen yang diterbitkan oleh Skim Opsyen Saham Kakitangan Syarikat dansyarikat induk.

Pada Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 28 Jun 2003, para pemegang saham Syarikat telah meluluskanpembentukan Skim Opsyen Saham Kakitangan yang tidak melebihi 10% daripada modal diterbit Syarikat kepada ParaPengarah dan kakitangan Kumpulan yang layak, kecuali syarikat-syarikat yang tidak aktif dan tidak diperbadankan diMalaysia.

Opsyen yang ditawarkan untuk pengambilan saham-saham biasa yang belum diterbit bernilai RM1.00 setiap satu dan hargaopsyen adalah seperti berikut:

Bilangan opsyen ke atas saham biasabernilai RM1.00 setiap satu

Tarikh Harga Pada Padatawaran opsyen 1.7.2003 Dibenarkan Dilaksanakan 30.6.2004

31.10.2003 RM1.20 - 13,563,000 - 13,563,000

Juruaudit luar telah mengesahkan peruntukan opsyen-opsyen yang dibenarkan di sepanjang tahun kewangan.

Ciri-ciri penting skim ini adalah seperti berikut:

i) Kakitangan yang layak adalah merreka yang telah disahkan secara bertulis sebagai kakitangan Kumpulan (kecuali anak-anak syarikat yang tidak aktif dan tidak diperbadankan di Malaysia) untuk sekurang-kurangnya satu tahun sebelum tarikhtawaran.

ii) Opsyen adalah peribadi kepada penerima opsyen dan tidak boleh dipindahmilik.

iii) Harga opsyen ditentukan dari purata pertengahan penyiaran pasaran saham biasa Syarikat sebagaimana ditunjukkan didalam senarai rasmi harian yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia dalam masa lima hari urusniaga sebelum tarikhtawaran bertulis kepada penerima opsyen atau pada nilai tara saham biasa Syarikat, mana-mana yang lebih tinggi.

iv) Opsyen-opsyen yang dibenarkan boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sepanjang tempoh lima tahun dari tarikhtawaran opsyen atau untuk jangkamasa yang lebih pendek sebagaimana terkandung di dalam tawaran setelahpemberian notis bertulis.

v) Opsyen-opsyen yang dibenarkan boleh dilaksanakan sepenuhnya atau kurang daripada bilangan saham biasa yangditawarkan, den

Recommended

View more >