edisi - .perpustakaan negara malaysia data pengkatalogan ‐dalam ... isbn 978‐983‐9805 ......

Download Edisi - .Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan ‐dalam ... ISBN 978‐983‐9805 ... Lampiran 2 Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan

Post on 02-Feb-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • iv

  EdisiPertama2010UniversitiTeknologiMalaysia

  Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang manamana bahagian artikel,ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama adadengan cara elektronik, fotokopi,mekanik atau cara lain sebelummendapat izin bertulisdaripadaUniversiti TeknologiMalaysia, 81310UTM Skudai JohorDarul Tazim,Malaysia.Perundingantertaklukkepadaperkiraanatauhonorarium.

  PerpustakaanNegaraMalaysia DataPengkatalogandalamPenerbitan

  PanduanPeperiksaanPerkhidmatanStaf

  ISBN9789839805895

  1. PekelilingPerkhidmatanBil.4/2002 (PelaksanaanSistemSaraanMalaysiaBagiAnggotaPerkhidmatanAwamPersekutuan).

  Rekabentuk:UnitGrafik,BahagianHalEhwalKorporat,PejabatNaibCanselor

  DiterbitkandiMalaysiaoleh:PejabatPendaftarSeksyenDasardanPeraturanBahagianPengurusanModalInsanUniversitiTeknologiMalaysia81310Skudai,JohorDarulTazim,MALAYSIA.http://www.utm.my/registrar

 • vSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  KANDUNGAN

  KataAlualuan viPrakataSejarahPenubuhanUTMSejarahPentadbiranUniversiti

  viiviiix

  FalsafahUniversiti xiCartaOrganisasiVisi,Misi&MatlamatUTMObjektifPenerbitanPetaKampus

  xiixiiixivxv

  Bahagian1 PelaksanaanPeperiksaanPerkhidmatanStaf 1.1JawatankuasaPeperiksaanPerkhidmatanStaf

  3

  Bahagian2 PeperiksaanAnjuranUniversitiTeknologiMalaysiadanAgensiagensi Luar 2.1 PeperiksaanYangDianjurkanOlehUTM 2.2 PeperiksaanAnjuranAgensiAgensiLuar

  77

  Bahagian3 PeringkatperingkatPelaksanaanPeperiksaanAnjuranUniversiti TeknologiMalaysia 3.1 PenetapanTarikhPeperiksaan 3.2 PengumumanPeperiksaan 3.3 MemprosesPermohonanCalon 3.4 PelantikanPenggubalSoalanPeperiksaan 3.5 PengawasanDiDalamDewanPeperiksaan 3.6 PemeriksaanKertasJawapan 3.7 PeraturanPadaHariPeperiksaan 3.8 TatatertibCalonYangMenghadapiPeperiksaan3.9 LafazPeperiksaan 3.10 PeraturanSemasaPeperiksaanDijalankan 3.11 PeraturanSelepasPeperiksaan 3.12 AspekKeselamatanSebelum,SelepasdanSemasa Peperiksaan

  101314151616171819202121

  Lampiran

  Lampiran1 RingkasanSukatanPeperiksaanKertasUniversiti

  24Lampiran2 BorangPermohonanMendudukiPeperiksaanPerkhidmatanStaf UniversitiTeknologiMalaysia

  27

  Lampiran3 TuntutanPenyediaandan PemeriksaanKertasPeperiksaan PerkhidmatanStafUTM

  29

  Lampiran4 SlipPeperiksaan

  30

  Lampiran5 SenaraiSkimPerkhidmatanYangDisyaratkanMenduduki PeperiksaanPerkhidmatan(BagiTujuanPengesahanJawatan)RujukanPenghargaan

  31

  3435

 • viSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  KATAALUALUAN

  AssalamualaikumW.B.T.danSalamSejahtera.

  Saya inginmengucapkansyukurkehadratAllahS.W.T.keranadengan limpahkurnia dan izinNya dapat Bahagian PengurusanModal Insan (HCM), PejabatPendaftardibawahSeksyenDasardanPeraturanmenerbitkanBukuPanduanPeperiksaanPerkhidmatanStafini.

  Tujuan Buku Panduan ini diterbitkan adalah untukmenjelaskan kepada stafUTM tentang syaratsyarat atau keperluankeperluan yang wajar dipatuhiapabila membuat permohonan bagi menduduki peperiksaan perkhidmatanstaf.

  Adalah menjadi matlamat Bahagian Pengurusan Modal Insan, PejabatPendaftar untuk merapatkan lagi hubungan dengan semua pihak sebagaiusahauntukmemantapkanlagiBahagianPengurusanModalInsan(HCM).Olehitu, kerjasama dan maklum balas daripada semua yang terlibat amatlahdihargai lagi dialualukan.Hubungan ini diharapkan dapatmemberimanfaatkepadaUTMkhususnyadanHCMamnya.

  Saya berharap agar dengan terbitnya Panduan ini akan memudahkan lagisemua pihak yang berurusan dengan Bahagian Pengurusan Modal Insanmemperolehperkhidmatanyangmemuaskan.

  HASSANBINHUSINTimbalanPendaftarKananBahagianPengurusanModalInsanPejabatPendaftarUniversitiTeknologiMalaysia2010

 • viiSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  PRAKATA

  Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu staf memahami

  dengan lebih jelastatacarauntukmenghadapipeperiksaanperkhidmatanstaf

  yangdisyaratkanbagitujuanpengesahandalamjawatan.

  Selain itu buku ini juga diharap dapat memberi kefahaman kepada staf

  Universiti mengenai urusan Peperiksaan Perkhidmatan Staf, khususnya

  berkaitandenganmaklumatpeperiksaanyangdianjurkanolehUniversitidan

  pelaksanaannya,selainpeperiksaanluaranjuranJabatanPerkhidmatanAwam

  (JPA)denganUniversitiTeknologiMalaysia(UTM)selakuurussetia.

  Semoga maklumat yang terdapat dalam buku ini dapat dijadikan panduan

  kepadastafyangbakalmendudukipeperiksaanperkhidmatan staf.Universiti

  berhakmemindasebarangmaklumatdidalambukuinidarisemasakesemasa.

  SeksyenDasardanPeraturanBahagianPengurusanModalInsanPejabatPendaftarUniversitiTeknologiMalaysia2010

 • viiiSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  SEJARAHPENUBUHANUTM

  Sejarah penubuhan institusi pengajian tinggi ini bermula pada tahun 1904

  sebagaisebuahkelaspengajianteknikdiBangunanDewanBandaranKualaLumpur.

  Padatahun1906,kelastekniktelahdijadikanSekolahTeknik,bertempatdiSekolah

  BatuLanedankemudianberpindahkeBangunanMuzium,diBukitNanas.Objektif

  utamamewujudkan sebuah sekolah teknik ketika itu adalahuntukmelatih tenaga

  pekerja bagimengendalikan pembangunan prasarana seperti jalan raya dan jalan

  keretapi menghubungkan pusatpusat perlombongan ke bandar persisiran Selat

  MelakasepertiTaipingdiLarut,KualaLumpurdiSelangordanSerembandiSungai

  Ujung.

  Pada tahun1925,SekolahTeknikyangbaru telahdibukadi JalanBrickfields

  (JalanTun Sambathan),Kuala Lumpur. SekolahTeknik inidikelolakanoleh Jabatan

  Kerja Raya untuk melatih kakitangan teknik Jabatan Keretapi, Jabatan Ukur dan

  JabatanKerjaRaya.Kemudian,padatahun1930,SekolahTeknikKualaLumpurtelah

  diperbesarkanditapakbarudiHighStreet,iaitukinidiJalanBandar.

  Pada tahun 1941, sekolah Teknik ini telah disyorkan agar dinaik taraf ke

  peringkatmaktab.Namundemikian, ia tidakdapatdilaksanakanakibatmeletusnya

  Perang Dunia Kedua. Rancangan tersebut hanya dapat dilaksanakan pada tahun

  1946, dengan dikenali sebagai Maktab Teknik. Ketika itu, Maktab Teknik

  menawarkan kursus peringkat diploma yangmengambilmasa tiga tahun. Bidang

  yang ditawarkan ialah Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Jentera, Kejuruteraan

  Elektrik, Senibina, Perancang Bandar dan Kampung,Ukur Tanah danUkur Bahan.

  PembinaanMaktab Teknik yang baru di Jalan Gurney (kini Jalan Semarak), Kuala

  Lumpurbermuladalamtahun1951danmuladigunakanpadabulanMac1955.

  Pada tahun 1960, Maktab Teknik telah mengorak langkah dengan

  mengendalikan kursus kejuruteraan di peringkat ikhtisas. Pelajar yang mengikuti

  kursusinimengambilpeperiksaanikhtisasyangdianjurkan

  oleh Institution of Civil Engineers dan Institution of

  Electrical Engineers, United Kingdom. Kursus ini adalah

  bertaraf ijazah dan kemajuan yang dicapai oleh para

  pelajar sangatlah menggalakkan. Pada tahun 1967,

  Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi telah

  memperakukan supaya Maktab Teknik dinaikkan taraf

  sebagaisebuahinstitusibertarafUniversitimulaitahun1969.Walaubagaimanapun,

  perakuantersebuthanyaterlaksanatigatahunkemudian,iaitudengantertubuhnya

  Institut Teknologi Kebangsaan pada 14 Mac 1972, di bawah Seksyen 6(1) Akta

 • ixSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  UniversitidanKolejUniversiti1971.Pada1April1975,namainstitutinitelahditukar

  kepadaUniversitiTeknologiMalaysia(UTM)

  UTM berhasrat untuk menjadi Universiti Bertaraf Dunia, dan untuk

  menjadikanmatlamat ini satu kenyataan, UTM telahmerintis jalan ke arah

  menjadi organisasi pembelajaran yang menyemai dan memupuk budaya

  cemerlangdanterbilang.

  Dalam usahanya, UTM terus mencetuskan dan mengukuhkan

  kecemerlangannyadenganmemastikankualitimenerusi:

  Sistem tadbirurusyangberkesanyangdisokongolehstafpentadbiran,pengurusandansokonganyangberkompetensidandinamik.

  Staf yang berwibawa dengan kelulusan terbaik, dedikasi dan tumpuanyang tidak berbelah bahagi untuk penambahbaikan berterusan dalam

  disiplinataubidangpengkhususanmasingmasing.

  Stafyangberwibawadenganreputasitersohordankredibilititerkemukayangdiiktirafdandikenaliramaiataskecemerlangandalampenyelidikan

  danbudayainovasi.

  Suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesanuntuk pembelajaran optimum dibantu dengan kemudahan terkini dan

  stafsokonganyangkompeten.

  Pengambilan pelajar yang berkualiti tinggi dan melahirkan graduandenganpencapaianyangseimbangantaraakademikdenganpenglibatan

  kokurikulum untuk memastikan modal insan yang cemerlang dan

  berkualiti.

  Perkongsian bestari dan jalinan strategik dengan pihak industri danberkepentinganmenghasilkankerjasamadansinergiyangbermakna.

 • xSegalamaklumatdalambukuiniadalahbenarpadatarikhditerbitkan KlikkeHalamanKandungan

  SEJARAHPENTADBIRANUNIVERSITI

  SistemPengurusanUniversitidaripada SistemBerpusatKepada Sistem

  Modular.

  Selaras dengan perkembangan pesat Universiti, pihak pengurusan

  Universiti dari semasa ke semasa telah membuat penyelarasan semula

  pentadbiran berikutan bilangan pelajar, kursus, staf dan fakulti yang

  bertambah. Atas keperluan ini Universiti telah memperkenalkan sistem

  pengurusanberpusatkepadasistempengurusanmodularbermulapadatahun

  1993.

  Asas ini telah diteruskan sehingga ke hari ini dan adanya

  penambahbaikan dari semasa ke semasa. Ini dapatmengurangkan karenah

  birokrasidanmenjadikan sistempenyampaianperkhidmatandan tadbirurus

  lebihmantapdanberkesan.Sistemmodular inidilaksanakanbagimengambil

  kira usaha untuk menyed

Recommended

View more >