buku petunjuk lc-32le240m & lc-32le420m

Upload: ramos-tambunan

Post on 15-Jul-2015

176 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  1/8

  LC-32LE240MLC-32LE340MTELEVISllCO BERWARNA

  . '- . .AQUOS

  PETUNJUK PENGOPERASIAN

  Un~ remo te c o nt ro l

  Pe tunjuk pengope r asianDBatera ukuran "A/>A" (x2)

  0 0Dudukan~"T ' m ~ ~ ~Oasa r Dudukan S ek ru p (x 4 )

  HalamanAksesoris yaQg diSE!d.iakan ._ 1Peianggan SHAB? Yang Terhorrnat 2Perunjuk. Penting Pemakaian YangAman ...................~.~ 2'Merek Dageng 2Memasang dudukan _ 3Sambungan antena 3Meng hubungkan peralatan-perelataneksternal _ 4Unit remote control 5Nama-nama bagian 6Menghidupkanlmemafikan TV 6lnstalasl otomatisawal 7Merriiiih Mode AV 7

  HalamanQperasi menu ~ 7Pengaturan program 7Menunya Gamber 8Menunya Suara 9Mepunya ECO 9Menunya Pengaturan 10Menunya Opsi 11P enyesua ian warna dan gambardiarn ' 12Mode ECO 12Bagan kcmpattbllttas PC 12Pemutar Media USB 13Lampir:an 15Spesifikasl 16 D l ce ta k d i Ma la y si al lNSF . d16W JZZ11 P12 IVIA-NPNO . REG ! .32.SE I6.02 902 .0910

  00 1

  Ter ima kaslh Anda telah m.ernbeEi produk LCD TV berwarna SHARP. Untuk menjaminf .memastikankeamanan ser ta pemakai a'n produk t anpa.masa lah, s ll ahkan membaca Peru:njuk PentingP emaka ian Yang A mari , d -engan hati -hat i sebe ium rnemaka l P l"OdI .l K i ni .

  o Member s ii :l k an P r od u k, C a bu t k a be ll is t ri k 'dari s o ke tl is t ri k s e be l um r n er nb e rs l ok e n p ro d uk . Gu n aka n ka in l emba b l er n bu tu n tt lk me iT ib e rs fn k an T V . J a n ga n g u na kan ca ir an p embe rs i h, p e rn b er sl h a e ro s ol ' a t a u k a in y a ng men pa n du n gb a ha n k im i auntuk memberSihkanqya , sepe rt i oahan yaDg dapat .merusak produk in!.

  ~ Air d an l am b ap ~ J an ga nm e ng gu fl ak an p ro du k di d e ka t a i r. s e pe r ti b a k man di . wastatel, t empa t cue i p i ring /pa '; a ian ,k o iam r en a ng , d a n t empa t y a ng men ga n du n gi a i r l a in n ya . J an ga n m e le ta kk an v as atau w a da h y an g d il si a ir l ainnya pada prccuk ini .A i r t e rs eb ut a ka r t um p ah k e d aam p ro du k i ni d an d ap at m e ny eb ab ka n k eb ak ar an a ta u s en ga ta 'l Hs tr ik . L eta k ~ J ang an meletakkan produk diatas me ja b e ro d a, d u du kan ; t ri pOd , a t au me ja y a ng t id a k stab,l, Oengan me lakukanh a l l t u d a pa t me n ya b ab kan p r od u k u r rt uk j a tu h , s e hi ng s ,, :. m en g ak ib a tk a n c id e ra . se ri us ' ba g i p emmk, da n j u ga .mer us a kp ro d uk . Gu n aka nr .a n ya me ja ,d u du kan , t ri p oo , sl ku - si ku y a ng d ia n ju rk a n o l eh . pl ha k produsen a tau yang ;dUualbe rsamap ro d uk i n i. S ew a kt u men empe lk a n produk p a da d i nd in g .i k ut i o e tu n ju k y a ng d ib e ri k an oleh p ihak p r odusen :Gunakanh a nya p e ra n gka i p emasa ng a n ya 1g d i an ju rk a n o i eh p jh a k produsen., . K e ti ka h en d ak mem in d ah kan p ro .d u k d a rt t empa t b a ro d a, h a ru s d i pi nd a hka n d e ng a n sa n_ g at h a ti h a tl . B a rh e nt ! me n da cak ,t anaga be r teb ihan can p e rr ou kaa n l a nt ai y a ng t id a l< s ama d a pa t r n en yeb a bka n p r oo l lk t e rj a tu h . V e nt il as i - L ub an g a ng in d an i ub an g I al nn ya o al ar nk ab ln et d ir an ca ng u nt uk a li ra ru da ra . J an ga n m e nu tu p d anmen yumbat l ub a ng lu b an g i n i, k a re n a l u ba n g ve nt il a si y a ng t ld a k CWKUpda pa tme nye ba b ka n p a na s yang be r loo ihan dan !a ta u mempe r pe n de k umu r p ro d uk . J a ng a n me le ta k ka '1 p ro d uk d i at as t s rn p at t ld u r, s bf a, k a rp e t s t au p e rr nu kaa n l ai ny a ng se ru p a, k a re n a akan d a oa t t er h amba tn y a i :J b an g ve nt il as l . P r od u k i n i t id a k d ir anC a il g u n tu k p emasa ng a n p e rman en .J a ng a n me le t ak k an p ro d uk p a da t empa t y a ng t er tl 1 tu p s e pe r ti r ak b u ku , a t au r a k, k e cu aU d i s ed ja k an ve nt il as i y a ngmemada i a ta u men gi k ut i p e tu n ju k o le n p embu a tn y a. P an el L C D y an gd ig un ak an d al am p ro du k i ni d i b ua t d ar ik ac a. O le h k ar en a i tu . d ap el pscah j ik a p ra d uk t e rs e bu t t e rb e nt urk e re s a ta u t e rk e na b e nd a t a jem . J ik a p a ne l LCD pe ca h , h at l- h at i a g a r tidakte-tuka o le h p e ca h an ka ca . S u mb er -s um b er p an as ~ J au hk an p ro du k d ar i s u m be r- su m be r p an as s ep er ti r ad ia to r, p er ra na s. k om p or , d an p rc du kpembangk i t panas la innya ( t er rnasuk amp l if i er ) .o Un tU k man ce g ah ke ba kar an , j an g an me le ta k ka n se g al a t ip e m i n a ta u a p l t e rb u ka ya ng men ya la d ia t as LCD . U n tu k men ca g ah ke ba kar an a t au se ng a ta n l is t ri k , j an g an me le ta k ka n ka be l li s tr ik d i baw a n T V a ra u b e nd a b e ra t lamnya, J an ga n m e ie ta kk an b en da b er at d ia ta s p ro du k i ni a t au m e nd uc uk ln ya . D e ng an m e la ku ka n h al ln i d ap at m e ny eb ab ka nc id e ra , j ik a p r od u k i n ! ta rj a tu h d a n t e rb a ii k. J a uh kan p ro d uk i ni c a n a n ak - an a k d a n b in a ta 'l g p e li h ar aa n . P a n el LCD me ru p aka n p ro d uk b e rt e kn o lo g "l .t in g gi y a ng mem il ik i 1.049.D88 t ra n si st o r f ilm t ip ls , y a ng ca pa t memoer ik a nAn d a g amba r d e ta i! y a ng j e la s .T e rk a da l lg . mun cel s a dr K it . p lk s el j id a k a k ti i' se p er ti j it ik t at ap c e rw a rn a b i ru , h ij a u. a ta u me ra h ka re n a b a nya kn ya j um l ahpiksel.H a l i n i t er da p at p a da sp es if ik a si p r od u k d a il b u ka n me ru p aka n ca ca t k e ru s aka n. Tindakan kewaspadaan ketika mengangkut TVKe ti k a men ga n gku tT V , j an g an saka Ji ck a li m e rn b ew anya d e ng a n memega ng a t av men eka n t ay a r. P a s ti k an membawat el ev ls l d en ga n d ua o ra ng y an g m e ng gu na ka n k ed ua t an g a n s at u t a ng an p ad a s et ia p s is ln ya .. . J a n ga n m e na rn pl lk an g am b ar d ia rn d al am w ak tu y an g l am a k ar en a g am b ar a ka n m emb ek as p ad a l ay ar . P as an g p ro du k d i't em p at d lm a na k ab el l is tr ik c ap at c ic ao ut d en ga n m u da h d an s ok et l is tr ik .

  I - " HOMI , l og o HDM I d a n H i gh -De fi n it io n Mu lt im e d ia I nt er fa c e a d al ah me re kda g an g a ta u me re k d a ga n g t er da f ia r d a rtI HDM ! U cen s in g L 1 .C d i Ame ri k a Se ri k at d a n n e ga - a l a in n ya ."

  00 2

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  2/8

  . .. . r i el '\ l! $ I ) ! p r o l O l y p Xmf- l w I ~ c i e M ~ S : l a l' l ef T lH o W ) " j o r k . . S a m o ! o l j e s lp ijm u l oW l ln y [ Q IK O w i d e n o k . o l o r j G m O S I Q I ) ' 1 6 l u m m ~ 1 l . . . J ed en z p ie r w s zy ch s e r y j l l y d i T B F - l w l !) C i a, !I 'u : m ( 1 '9 4 2 1 0 k " , . S a m o l o l p o m o I Q w \ l n y e d g o r y i b o .k l i w n a h I D r~ ie m n ~ z a ry m a r s H s p o d i a s n O $ z o r y I G r u m m C 8A" f i rs l p r o to t yp e X T 8 : f. . l il l f l i g h f ( l t < S 1 ! I h e s l a t e ' ( I f N e w Y D ,k . f h e ( M l o p l a l le i sf if li sh e d l i g h t g r sy , G v 8 . ~ Q i I / G r u m m a n . . . O l l e D f I n ( ! , 6 m p l o d l l d i r l f 1 T B F - I s i f l f l i g h ~ M l l l( b J ' 9 4 ' 2 . t h e a e r l l; p f (! II ~ ' i s P Q j rl '~ d d f 1 f k s e o g re y O I 1 / o pa n d s id ~ .s , w h i le In a . b a lt o m I s l i g h t g r e y / G r u m m o l l

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  3/8

  MONO 'G R A FIE LO TN IC ,ZE

  / /_ . . . . . . . ../ ,,/,/

  ,,_" ~./' . ,

  ~ I ,-1" .,

  ,./ ,

  //,/. .. . . . '".i~,..~,

  ./

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  4/8

  A.l1!PRESSA .J - PRESS~ ' ~ _ ~ ~ s O ~ ~ R 2 ; ~

  teUfax: (:'1'48-58)344_99 73te l. 'k om . O~ll01S i1 18 11www : hUp:naJ,press.home.p;1e-raalt: aj-press@l'lomre.pl

  R o o . n a c z , s e r i i : . . l . d o m J.luskiR e& ke ja: fi~ ll" tk R ;d

  Proj. 8 . J i I f : o k b d k iir u o n y t ytU towe :j : . ,\ d ~m Ja rsR iR)-s."nl o l c . l a d k ~ : . joM!> law " ' r r 6 b e lP I ' : l 1 1 S Z eb 3 l! \ 'm e : S l l ;m o m i r Z l 1 l J ,C ' l i k O M k i

  R y & l l n k i : L u k a s > ! [ K a l i l: '!M o n l a z plan6w : 1'3 d e u s z s k w lo l

  P r o j . g F . I f . ik i l l . d : AJ. .P r e s sKore'kll1: AJ-Prl'M

  DI'lllC~l'iniB POZI -Iik~ji n rc m o - m b j - Q I w j u ~ W l \~ iii *"ill~ f 9 1 1 T l i C t l n i~ ~ d n y r n i m e ~ ~ d ~ m l m e e h ; l Il ii rl J l~ r n i r ~ ) t k t r : n l l t ' e Z ' I J ~ l l l i ." '~ lJ 1i e z " " l ) ' k I m l ) t S I ~ n i r m fj\$lt'm~w prl... V,;yW~"iD.i i d I W I l r i .l i n 1 i l inf6J '(lIB~i I M I . . : I j ls t m n c j t{((iL~ w i l l S -tcv iH~, Prl lW!\\l t~ ' i ,h . I~ ~rii 'I.)'Ili[l\ll)Iil\~~ora;',W!~ ga~N.Il~ j&M~rqmlll i~ i I . k O m 1 ; o Slll.ll-$ I J r I ' . ri . m I t w l! l ;F R R .A ll r i g h l 5 . ~ & ' I ' . f . ! o P b r I ( l f t 1 ! ! s p t I ' b l l C l l 1 . i . M 1M ) ! N~1Jd. s;t(IM!m,l ~'II ~III Of U"!InmYll'!!in ~!\y I " M n b~'m ! , V ' m e a l ' lS . t leet rim !' , . .. h 3 n i t : . ' . 1 1 l 1 f( R J o . t r l \ ' ~ W wi~.I1 ' > I r i t : a ~ i s : $ i 0 Z l crltit' p ! l l I l l s 1 ! t r .~~mes o re al ! stries; ~OOI .md 1 0 I l Q art ~~ iIll!if' Itrw ~ o! ' .wd b ! ! ' ~i'RiSS.J~ ~ildDII!clfbll~ldJfdl ~molouS~,. b ll i l! ! 1l ub c lo tl6 1' r6 t" ') 'i 'h P : lM tw , W 'i C 1 \ 6 I n l '~ 11 ol;~uw o l t .n r 19b kon lUk l6 'W ZI IpmDlI IY dOII'~lpn.~PI ' l ) 'Prt . )t~~O 'l \li ' i1 '1!!ntunlIlwn,) 'f ,bplI~lII.uji~)..d.'1J\lrlwl iU-1 '1fESS;Oll)l t !Uly ulJ~ JMl:l!!I~,~M-!'~ll!~' 0' 'IW !IU lln ~ mu (I~.\I'lelliJJsuug6lPII)'& mIHInlili!Ir~llu:,~3 ! ! . ' !$llof~o~:llnnfl.IlI'I11I)I'Qr$hlp5, of 1 ' I" I )n~ r im J . p u d e l i l l l r ! l y \ I 1 1 1 1 " 1 l i l l r ; ' l i i l i P . ~ h ( l h ,~I'n~di~rt' Ih.em "ilft Ji lt 11l~:U~t ,:In I n l pttpl~1I11l1l~MU~.PRESSll' i i lb . Il ! I II1ItQIi )}wlU ~ti l 'l l lcdDJldR(lIft100 10 j h r. Oilu~r.I'INI~ In[~(I Ul'!Q !;~tr U r i h . c r InrQm~~UQnl I 1 c U I rh\31Id~1lff1lll.

  M O N , O G R A F INa okladc:e'G r u m m a f l B , F - ~ AI'cl~ger ( B u t o 0 ( 3 8 0 ) 1 , s .. ; T - l W l 1 i c u d a n ) ! i l i l 1 arsku n a j a : p o iL s k i e l o l n i s k o w , c c w b i ~ , ' i e p ! ! l d~ i dwa )' " t 'z c rwc .l l1942 roku . Samolol prmmdz il a z a . l o g a : E ' I l S I g : J 1 A l b e ~ 1 K . . Earnest:, . " ~ r i a t i D n R a d i o ' F 1 U 1 ! n Ilarf)'I. F errier iA N i l 1 J i o n i 'm a .c b i o , i s f M a tc 31J1d a l S : J. D. 1\~ ll ll ri ing .Onthe'c,ov,erGl"Unll l l{ l I l ' fBF - 1 / 1~ ' l' I' lg e r (R l li VoOOJ80 ) 8 - 1 ; . , . / ; 1 1 all Imsu f :C fsJ i l l attack 011 'Jop fmrsea ; rcr .a j l carr icl '$ , B(w le o fMidn\J} ; 4 J lm e 1 942" T Ile a i r c ra f t Iras:j10Jl!11 by ellsig/l , j1 (beI ' JR.l iarl l i !s i , wi, I , e re " " : AI' ia l iou R i l l / l oman HarT ) ,M . F ,e r ri e r { 1m } " l ll ia t /o l l . ;t l' aC / ,i ll is l ,' fl a tB ' l~dc l ass J : D . MalUlilig. (Illor. I Q r r u l Jr I !JlJrostl).ll" Wrobe l j

  R Q d z ic ; o m ~ Krrys z lo f K r z y s z l ' o [ o V . I , i c zNowos:ci

  .. l1li:1.1'1.11

  ~PDt$Rle f l II f l I l ' r n . l r nm m r u ll 's 'W B O J J . ; \ \ 'R Z Ji \ \ l O l l 1 I . ,

  W T w o J e j m ie js co w os ci n ie mo t e s t kup i c nas .zych k s i q z e k 7 Zam6w je v v y s y l k o w o :t e'I ,. Jfax 11058 ) 344-991 .] 3Z a p r Q S z a m y ee t d o n a Q e j k5 i~g i1 rn i i r i cemetoweJ p e a a d r e s e r n : IiiIttp~llaJip'l'ess:.home.p~UW :A .GA : F irmaA JaKSn ie jest juz d y s ; n y b u t o r e m wydawnict\N A J - P r . ' s s l J - odbJorcowpragnqcych nadal mrzym}M!ac n a s z e kSi'l~i -3 8 L ig hi ni ngC7~ 2 (. z u 7 J c c h )

  f o i I a l o v v a n i e IO z n a k O W ' a n i e :nr 6 i" } l ulh v adTe 19 35 -4 5 ex . 6 i7IEnqkfopedlaO l < n : t 6 1 l v Wojennych:f i r I S P a 1 n : : ~ 1 1 ' l i k iY P I l B i s m a ro k c z . 4 ( z p i~ h l )T a n k p o w e r :n r ( , . P,~Kp'l\v P a n t h e r ' 0 ' 0 1 . 6

  B i l V o l y iK a m p 1 l !1 l e :nr 3 : P : o l s k l 'l lM a r y n a r k a \,ojenna w 1 9 39 r o bcz.l ( 0513 InI3 )m S K ( j r ~ a , 1950-53 . D z i a l a n i a l o t n i C ' l c1 ' ! l ' i i 1 F a lk l ; :m d y 1 9 8 2n r 1 0 J ic a r l H a r b o r 1 9 4 1P O l a s e r k 1 m l :len), B . Cynk: P o l s k i c Sily V o w i a 1 . r z . n o W M ) jn i e I. 2

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  5/8

  Historia rozwoju konstrukcji

  prowadzil do p6tuiejszej cUugiej ilntensywne] jegO. 'eksploatacji W okresie z im n e] w o jn y , jako poostawo-wego samolotu do zwalclania oh~t6w podwodnychw SA ikrajach ich stlidy wplyw6w ..-zywot jegoprzedfuzyly z nac zn i e z a st osowan ia cywilae, w ktorychwykcrzys tywanc go [eszcze I N kOlku lat 1 9 80 .

  1"...." ...1 , , , . 'T 'BM lfBF Aven .g t l ' by l 0 tatnim specjali-1"''''~l'rI\I.n samolotem torpe4owo-bomllowyrD . . kt6ry

  na lotniskowc.acbUSavy. Wydawalozc jcgo zywet - pog3lly w ud?.Jal w dzialaniach

  - II111kon '8 zysi ~ wraz z nastauiem pokoju.I l k d L lZ Y p0tencjal I T 1 0 d S m . i; Z ; O I c y j :r n y samolotn do-

  3

  . .. . ZW~ ' rt ! l f o r m c t j o T B F - I A v e n -g e r z V G S - 2 9 , s fo fo g ra F o w o l i ~Vi p ~ z d z ie rn l kU ' 1 9 4 2 r a k u , S o m o -I Q I y fe : p ln h D c l z q z l a tn ] s ~D w ( o u s -k o r fo \ 'l 'I J go U S S S a n l e e I A ,O I - 2 9 I ,v l Y k o r l ) " s l y w l l n e g l l W D w y m C l a s i ed D s z k l l l e n i l l p i : I ' o l o W n o I y c h s o -m o lo to ch . j e d n o sl k c l l a I m a rc o1 9 4 3 r o ku z o s l o i a p r z e n n t i a n o w a -n a n c V C - 2 9 , ,0 a d 1 5 9 r u d a i , as l o l a s i ~ n a r m a l n y m d y w ' i t i o n e mI l I r l P e d o w y m IfIf-I9. C h a r o k t e r y s -I y l T l l y , n i e f O p ~ k n l y k s z t a h l e i l o5 ! ! m o ~ g 1 u l Y s k a l l 1 l u n i e D f k i o ' 1 n yp r z y d l lm e k , ;J u ~ k : e y ~ l in d y k lI M ! f . P. . . 1 i g h l ' f o r m a t i o n o f 1 B F - lA . ve n g e r s o f I h e V G ' } ' - 2 P , p h o t o ~g r a p h e J i n ( J d o b e r 1 9 4 2 . T h el 1 i , . m r f ! are f r o m t h e l J S S S a n t e eM C V . . . .2 9 J ~ 5 ( o r t ( a m e l w h ic h w a su s e d I J I I n a ! t i m e ( ( I T ' m f n i n g o f1 I ' 1 1 0 1 rl l J h e r e a /r e m it . O t t I M a r t h1 9 1 3 t h e u n il w a s f I l I J 'a m e c iV C - 2 9 / o n d C i n '1 '5 D e c e m b e , i tb ~ c a m e V T - 2 9 ; 0 ' n o r m a l t o rp e t / as q u ( 1 { / m I l J T h e s t u b b y a p p e a r a n c eo f t h e l 1 e r o p f r 1 l l 8 e a r n e d i t t h en i c k n a m e o f t h e " lu r k e y " l I M P

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  6/8

  " '" K i er ow n i d W o f j n n v G r u m m a n- o d Ip rm w j : L e r o y R G l J I d l e l ~Ro(G ru m m an - z o f o iy l i e l i r e ' z e sf l r m y . W I l l ia m T . . 8 1 1 1 - ' 5 : r : h w e " d l e r- g f& Nn y k On sl r u k lo ~ w s p 6 1 p r ' ! ! 'r u , j q c r Z . ,R o ) , e m - G l u m m a n e mi ~m e pm d p o M l o n i e m f i r m y0 1 1 1 1 t e A m A . . J ab '" S v .id w U- w e p r e z e s i$pH o d I I f g t l l l i I o -qi l o , p ! : e a o i i n o J i ' S 6 w : W S l )'1 ( Ye n i p rm d p ow s ! a n i e m I f i l 1 l 1 YG ru m m a n A iru ll h f n ~ i l l ~ e l i n g( o f J PO r a l i o i l w 1 1 9 2 , ' r o k u p ro e l) -W Q l i w ' l J O k l a d a c h L l l i ! n i n g , a p o t n i e j I K e y fl o n e A i r c f o f l ( : O I J l O r O l i o l l/ w u m m I I R" '" G 'l )m m (1 n m ll n D g eN , , i g h l tol e h : l e fo y R g n d le " R o y " G ' r o m m a n- I h e . c r iM i /O f l i n d p r e s i J e r l J . W i t l i a m L Y 9 i l l " S r h w e n d fe t - r ll i e fd e s i g n e r ' I I ~D h o d ( o . o p ( j r f 1 l e ~I W l h " R l ) y ~ G ru m f llO i / e v en b e f o T et h e ( e m p a n y W I IS o f / o b l i d l e d ,t O O I l A . )Dktl~Switb lJ f l - ' l i c e -p r e s i d e ' " a m i ' Q II e X / e l f in f m n 1 i l ya n d ' f i n r J f 1 c o m a n a g e m e n t . A llI h l e B ' h a d W D . l k e d ' a /I m m in g a n d, h e n 0 1 K s p l o n e A i r : ( f i Q ~ ( o r p m t iD f I h e l a t e C w m m l1 f1 . A i( cr a ftl ng i 'l Ie e T i1 1 g ' C O f P O I O f iM II'QIje s f o b r t S f r e / i n '9 2 9 / G r L O ' l l l l ' l O O" J e d e n 2 f i' lG I O w ' f Il m y 6 f l1 m m on - in iy n ie , .o h ll J f y I w u R o b er ! . B o b - H ' d l l (: z i e w e j l l W f i l tm ; Q i ' I ' ie :1 i.n~o Id o ly 'l t ' l lU l!m I I rm y , S eld e n em ( on v el l e n o I l e l f f e l k o l l J : r o b H a l l W p O W e p t '{ n t o k r e s i e 1 0 0 0 0 J p , e l f i r e m 6 m l i YG r u m m o n !r u m m a ny O 'n e o f G ' l u mm ( J I I ~ S 1 lo /w a f ts - R o b e - I I B o b " H a l l G I I l S J p i l o t 0 1 1 1 1 n g i n e ! ! ! (let,) , o l k i l 1 f 1 l t J a R o l h e r I l l S !p J f o l o f I h e c om p a n y , S e l d e n ( O il v e rs e , ' w i l l i a H e l f l a t ii i t h e b o ,k g IO I IR J . , w I e r a ll 8 0 b H a l l . b e a m . e , 'h e p r @ J e ,, 'o f G ru m m lln /6 rU I 1 lf 1 U m

  N.ai rodziny konstrukciiW roku W 9 9 us Navy zpocz l( la ambimy programmooe:mizncjj, i1'O?;budow), not), IOl .n i~kowc6\V. w zwi

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  7/8

  . . . . . . . . . M a k ie lo X T l I F - l 2 i h u d D -w a n a w z (] ~l a da c h ~ r u m 'm ~ n a ,G d e b H m ~ ~rlez k D m l ~ ~ ' U S N 'm v y6 l i p c a 1 9 4 0 r , o K u . N o z d j ~ d u p ~l e w e l w l d o c z n y J M I s ~ o s d bs k l !l d l !l 1 i o s k r z y d l o, d z i ~ k i k t O l e -m i l! p r o je kl l e n w y g r c l k o n k u rs- s a m D lo t m I n i o a i m n i e j s z qs z e r o k o s c s p o s r o d o r e l o l ' l C I n y hI g o m e : G r u m m a n , s r o d k o w &id o ln e : N ~ " o n o l A r c h i v e s

  5

  . . . . . . . . . X lB F -l m a ck . u p b a H ,b y 6 r u m m l J l l ~ f 1 c c e p l e r i b y Ih e1 1 5 N o v y r o m m i l 1 e s ' o n ,6 J u l y1 9 4 0 . T h s p h o t o 0 ' 1 1 , t , e l e f t . sh o w s

  1 1 1 1 1 w i n g f o l d i l i B m e lh o d ' w h i c hd e r i d e d it W I r t I b i s p r o i e c l l i J o fw o n I h e b i d , g i v i n , g t b e a e / a p l l m et h e s m a l l e r t ' W i d t h o f ( I l l / h e( Qm p e J i t o r s Ia p : G r u m m a n m i d -d le a n d b o l / a m : N a / i o f l u l A r d l ! V e s

 • 5/13/2018 Buku Petunjuk Lc-32le240m & Lc-32le420m

  8/8

  A P o r6 w n on fe w u e l k o s t i j e d n o m l e i s ~ o w e g o m y s l i w C O l W i / c l c a / l n ap i e rw s z y m p l g n i ej z f r z y m i & j s m ~ I O l i J l 8 d o w y m A v : e u g e r e m , k l f l .r e g o m o ~ ie lo w i d m n a j e 5 1 z t , ' 1 u .: Z w r a ( o u w a g , t p a d o b i e M J w ok s z l o U , Q w ' l y c h n l e ( Q . 'b [ l I y l l lo W O ' -I i j . o ( h " ~ a m o l o I D w . ' F o I D g r l J i f i , w y .k U l I l o n o p r z y o ~ c l i l p l e , z e n t c c j im a k ie ly X i B F -1 k o m i s j i U S N a v y, l i p c o 1 9 4 0 r o k u w c e lu z o d e -

  m o n s l T O ' i I l l t n i G r el oty w n i e m o l y ( hg l l h o r y l 6 w n o w e j k o l 1 'S t r u k ( ,j iI G w m m o nA S i z e c o m p u , i s D I l b e t w e e n t h eW i ld c a t s in g l e ,s 6 P t f lg h iI Jf (ill t h ef ~ 'f e g r o '/ J" d ) ( li l d J h e A V e ' l l g e rt h r e e - s 8 Q l l o r p o t i o b o m b e r I h em o c k u p o f I V h i c i , i s in lhe b o c k g r o u n d . N o t e Ih e s i m j l l l ( i ~ y o fS h q p e o l l n l M - o o m l s h o p e d 'f l i r o r , . T h e p ho to w a s J a k e l !w h e 1 1 t ! i : s p l iJ y i l 1 g I i l e X T 8 f - Im o c k ~ p 1 0 , ' f ie U S N a v y r om m i tfe e 0 1 1 6 J u r y J 9 4 0 in o rd e r 1 0~ b ! l W Ih e r e l a f i v e l y , s m a ) l , s i z e I) fI h e / l e w J e ~ j g "Ir u m l T l l 1 n

  p al iwa Uzbro jenie obronne sam olo tu p ow i nn o bye zlo-.ZOI1Cz dw 6ch kaem ow str~edajllcycb do p rzodu, rucho-me] uzbrojonej wiezyczld oral. karabinu w dolne] gon-doli. Wkr6tce potem US a v y rczeslate do arnerykaii-skich flnn lotniezych zapyla.nie oferrowe ( r eq ll ( !S i f o rfHoposals). Jut IN dniu 24 sierpnia 1939 roku do BiuraAeronautyki M plyn'iJly propozycje wyl:';yorc6w.

  Do konknrsu _flltzysl::l,pilo, kilka.firm, lecz jedyniep rcp oz yc]e d w dch Z nich zostaly w z iete p od l Iwag~ ja -ke l"okujl%cenadzieje, Pierwsza byl Vought, kt6.ry zgto-sil proje'Jd oznaczony XT13 '-I ( eXpe r i r r um t a J TO!7 ) e -do-Bomber. b 10 kodern US avy oznaczajqcymzaklad Vought) nazwany p6ifliej Sea Woif. Drug im7, . kenkurentov b} fi 'G rum man. Jego projekt oznaczomXTB F-l (F- 0 1 . . 1 ' 1 aczenie zakladow Grumman, resztau nalcg iczn ie jak wcze.lliej) by l b ard z o o b: ie cu j1 Ic y.Na jwa z .n i ejs zym i je go z al etam i b ylo uzbrojcnte icpan -eerzenie, M6g1 o n z ab ra d jednorazowo cz te ry zamia stwymaganych trzech bomb oraz rnial nap~dt.alll\ elek-r ry cz n ie o bro to w a wiezyezke strzelca, skons t ruowanaZlieSzt~przez firm~ Grumman specjalnie do tego pro-jekiu. Pierwszy ra z z n p ro p on ow an o takie I rOzwi l tuude .I nne Linny tesowaly naped r~cZl1yalba hydraul iczn) ' .Tylko u rtiss-v rig ht d la sw eg o bombowcaSB2C pro-poncwale lekrryczny naped wfe z) ,c z ki ., a le u i e byl W shl-nie poradzic sobie Z zapewnleniem niezawodnescl je-go dzialania, WsamlQlQcie G ru mm an a siln ik n ap ed o-w y w ieay cz ki iannuncja cslen lete byly p an cerz em ,Zasl os 'Ow ano Jak i e amousz:czellljajqclj: sj ~ c a l ' q insta-lacj~ paliwowa zamiast wymaganych jedynie zbiorni-k6w. W celu obnizenia eiezaru z.l. iikwidow3no przyrl; t -dy s te rownicze w k ab in i c d ro g ic g o pilota, a 16di raiun-kow!! zastapiono tratw~. .

  Tymczasem w Europle iU1Sr~pdo z ao strz en ie sy tu -acji Z W 1 i p - :. :a n e s. niemieck im atakiem n a Polske, Przy -spieszylo 10 znacznie decyzj~ US Navy. W z w i ~ I Z } . . ' 1 . Iz tym 3 l istopada 1939 reku B iu ro Aereuautyki zlozy-1 '0 \ '/I z ald ad ach G ru mm an A ircraft E ng in eerin g C orp o-mtion zamowicl l ie na zbudow::mie dwocll pro'lotyp6wr:n..ynneJ cowego amololU bomb0\1~otorpedo\"egoXTBF-l do tosOW