buku pengakap 2012

Download Buku Pengakap 2012

Post on 04-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  1/20

  \

  PERATURAN-PERATURAN DAN

  UNDANG-UNDANG (PERLEMBAGAAN)

  1.1 NAMA :

  Persatuan ini dikenali dengan nama Pasukan Pengakap

  Kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Lubok Kelubi atau

  ringkasnya ( PPKKSKLK ) yang selepas ini disebut sebagaipersatuan sahaja.

  1.2 ALAMAT:

  Pasukan Pengakap Kanak-kanak

  Sekolah Kebangsaan Lubok Kelubi

  431 !ulu Langat"

  Selangor #arul $hsan.

  PERLEMBAGAAN DAN PERATURAN-PERATURANPERSATUAN

  ARTIKEL 1

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  2/20

  2.1 Pendaftar :

  Penda%tar &adan &eruni%orm ini ialah 'uru &esar Sekolah

  Kebangsaan Lubok Kelubi " 431 !ulu Langat" Selangor #arul

  $hsan mengikut Peraturan 4 dan dalam Peraturan-Peraturan

  Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1* seperti +arta Kerajaan

  ,alaysia il.4" /o.11" 0ambahan /o.1"Perundangan ()2P..

  () 1 bertarikh 1 ,ei 1*.

  /o. Penda%taran Sekolah 2 55SKLK

  /o. Penda%taran #aerah 2 , 314

  3.1 Penasihat :

  Penasihat persatuan ini dilantik oleh 'uru &esar Sekolah

  Kebangsaan Lubok Kelubi mengikut Peraturan * dalam

  Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1*

  seperti dalam +arta Kerajaan il. 4" /o. 11" 0ambahan /o. 1"

  Perundangan ()2P..() 1 bertarikh 1 ,ei 1*.

  ARTIKEL 2

  ARTIKEL 3

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  3/20

  4.1 OBJEKTIF :-

  Kelab ini ditubuhkan dengan objekti% seperti berikut 2-

  4.1.1 ,engumpulkan pelajar-pelajar yang berminat dalam Pengakap

  dan ber6ita-6ita menjadi pelajar-pelajar yang mempunyai bakat

  dan berkebolehan dalam bidang kepengakapan se6ara amnya.

  4.1. ,emupuk semangat sepasukan dan bersatu padu di kalangan

  ahli- ahli perastuan.

  4.1.3 ,enyemarakan akti7iti-akti7iti pengakap dan mempelajari

  kemahiran berpengakap.

  4.1.4 ,e8ujudkan peluang kepada ahli-ahli persatuan untuk

  menunjukkan bakat masing-masing dalam pengakap.

  4.1. ,eningkatkan pengetahuan" pengalaman" dan kemahiran ahli-ahli

  dalam penyertaan dan akti7iti yang dianjurkan oleh persatuan.

  ARTIKEL 4

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  4/20

  . Pentadbiran

  .1 Penaung 2 'uru &esar

  . Penasihat 2 #ilantik oleh pihak sekolah

  .3 hli a8atan kuasa 2 Kelab ini ditadbir sepenuhnya oleh ja8atankuasa

  yang dilantik dalam ,esyuarat gung yang akan diadakan pada setiap

  a8al tahun.,ereka terdiri daripada 2

  .3.1 Pengerusi

  ,empengerusikan setiap mesyuarat yang yang diadakan.

  ,engadakan mesyuarat dan memastikan segala tindakan

  yang diputuskan dalam mesyuarat telah diambil.

  ,eneliti 6atatan mesyuarat dan memastikan dan memastikan

  segala segala tindakan telah diambil.

  ,embin6angkan segala program dan akti7iti tahunan dengan

  'uru Penasihat Persatuan.

  ,emastikan akti7iti persatuan berjalan lan6ar dan dan

  mendapat sambutan.

  .3. /aib Pengerusi

  ,embantu mempengerusi dalam menjalankan tugas dan

  tanggungja8ab.

  ,enggantikan pengerusi dalam mana-mana mesyuarat jika

  pengerusi tidak dapat hadir.

  ARTIKEL 5

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  5/20

  .3.3 Setiausaha

  ,en6atat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada

  semua ahli.

  ,enyediakan laporan penggal tahunan untuk 'uru

  Penasihat.

  ,enguruskan surat-menyurat.

  ,enjemput ahli-ahli menghadiri mesyuarat.

  .3.4 /aib Setiausaha

  ,embantu setiausaha dalam menjalankan tugas dan

  tanggungja8ab.

  .3. &endahari

  ,engutip yuran.

  ,enyediakan satu rekod kutipan yuran .

  ,en6atat segala perbelanjaan persatuan.

  ,enyerahkan segala kutipan kepada guru penasihat.

  ,engemukakan penyata ke8angan dalam mesyuarat.

  .3. hli a8atankuasa 0ahun 3"4" dan

  ,embantu dalam menjalankan dan menyelaraskan segala

  akti7iti persatuan.

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  6/20

  .1 9uran

  Setiap ahli dikenakan yuran mengikut persetujuan di dalam ,esyuarat gung.

  . Kumpulan +ang

  ..1 Kutipan 8ang dan kumpulan 8ang hanya boleh digunakan

  untuk akti7iti persatuan sahaja.

  .. Persatuan berhak menerima sumbangan dalam bentuk 8ang

  atau lain-lain daripada mana-mana pihak.

  :. ,esyuarat

  :.1 ,esyuarat tahunan diadakan pada satu tarikh yang telah ditetapkan

  oleh pihak sekolah.

  :. ,esyuarat ja8atankuasa persatuan diadakan sekurang-kurangnya

  sebulan sekali atau pada bila-bila masa yang diperlukan.

  :.3 ,esyuarat tahunan hanya sah apabila dua pertiga daripada ahli hadir.

  :.4 ,esyuarat tahunan dan juga mesyuarat-mesyuarat yang lain hendaklah

  dihadiri sekurang-kurangnya seorang guru penasihat.

  :. ,enghadiri mesyuarat pada masa-masa yang ditentukan adalah 8ajib

  kepada ahli ke6uali sebab-sebab tertentu.

  ARTIKEL 6

  ARTIKEL 7

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  7/20

  :. Pengumuman setiap masa mesyuarat hendaklah dibuat sekurang-

  kurangnya sehari sebelum mesyuarat diadakan.

  :.: Setiap ahli mestilah mematuhi segala peraturan mesyuarat supaya

  mesyuarat berjalan dengan lan6er dan sempurna.

  *.1 Pindaan Perlembagaan

  Pindaan kepada perlembagaan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa yang

  diperlukan atas nasihat 'uru &esar atau 'uru Penasihat.

  .1 Pengesahan 'uru &esar

  Semua akti7iti hendaklah mendapat pengesahan daripada 'uru &esar.

  0andatangan Ketua Penasihat" 0andatangan 'PK Kokurikulum"

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  ARTIKEL 8

  ARTIKEL 9

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  8/20

  SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK KELUBI

  43100 HULU LANGAT

  SELANGOR DARUL EHSAN

  NAMA PA!KAN : PA!KAN PEN"AKAP KANAK-KANAK

  NO. PA!KAN : #3$ %!L! LAN"AT

  NO. PEN&AFTA'AN : M 314# ( &AE'A% )

  : #*+2##,+KLK ( EKOLA% )

  PENAI%AT : PN. %J%. NO'MA&IA% BT A'IP

  ( "!'! BEA' )

  P. PENAI%AT : EN MO%& IMA&I BIN &AM!KI

  ( "PK KO-K!'IK!L!M )

  PEMIMPIN BE'TA!LIA% : EN. MO%& %AIF!L NIAM B. I%AK

  PENOLON" PEMIMPIN : EN. KAMA'!L BIN OT%MAN

  EN. TA%'AN NAIM BIN TA%I' $/0

  EN. %AFI

  PN. NIK 'OLAINI BT NIK MO%AMA&

  PN. ANIMOON BT I&'I

  PN %AIMA%

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  9/20

  AHLI JAWATANKUASA PASUKAN PENGAKAP

  KANAK-KANAK SK LUBOK KELUBI

  PEN"E'!I : M!%AMMA& A%MI B.MO%& AI&I

  NAIB PEN"E'!I : MO%AMMA& BAI' B.AB& 'A%MAN

  ETIA!A%A : N!' K%AI'!N NAJA BT KAMA'!&IN

  PEN.ETIA!A%A : N!'IN AINA BT MO%&.ABI&

  BEN&A%A'I : MO%AMMA& AMMA' AIMAN B. MO%&.%ELMI

  PEN.BEN&A%A'I : AKIF AF'AN B.MO%&.FAL

  AJK TA%!N : MO%&.AMA'!LLA% 'OA'IO B.M. %AFI 'OA'IO

  MO%AMMA& 'IAN B. AIN!&&IN

  AJK TA%!N , : MO%AMMA& %A%'!L IK'I B. 'AMLI

  FATIN AMIN FAE%A% BT M!TAFFA

  AJK TA%!N 4 : MO%AMMA& MI'A B.MO%&. KAMA'!L

  E'NA AMEEN BT MO%&.NAI'AJK TA%!N 3 : AINA FA!A BT %AMA%

  MO%&.IK'AM %AFIE B. IMAIL

  PERANCANGAN TAKTIKAL

  PASUKAN PENGAKAP KANAK-KANAK SEKOLAH

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  10/20

  'AIONAL

  ,atlamat kokurikulum Persatuan Pengakap Sekolah adalah untuk

  melengkapkan ahli-ahli persatuan agar berilmu pengetahuan"

  bertanggungja8ab dan berkeupayaan men6apai kesejahteraan diri

  serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan

  negara. Ketrampilan pelajar dalam kelab dapat melahirkan seorang

  insane yang berintergrasi" mengetengahkan bakat kepimpinan dan

  sedar apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu.

  MATLAMAT

  hli-ahli Pengakap Sekolah Kebangsaan Lubok Kelubi mestilah 2

  ,enguasai kemahiran kegiatan luar bilik darjah untuk

  mengukuhkan" mengayakan dan memantapkan

  kurikulum.

  ,embantu meningkatkan suasana sekolah supaya lebih

  menarik dalam usaha melahirkan budaya sekolah tanpa

  kegagalan.

  Sentiasa bersedia melibatkan diri dalam kegiatanmasyarakat

  OBJEKTIF

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  11/20

  Pada akhir " ahli-ahli Pengakap sepatutnya telah men6apai

  0ahap dalam penilaian kokurikulum.

  Keperluan untuk mendapat .

  ,empunyai kehadiran sekurang-kurangnya < dalam

  setiap akti7iti yang dianjurkan.

  #apat menepati masa semasa akti7iti dijalankan.

  Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru.

  &erupaya untuk menguasai kemahiran yang telah

  dipelajari melalui akti7iti atau kelas teori dan praktikal.

  ,esti akti% dalam setiap akti7iti yang dianjurkan di

  peringkat sekolah" daerah dan kebangsaan dengan

  menunjukkan pen6apaian yang 6emerlang.

  Sentiasa bersedia memberi kerjasama dan sumabangan

  kepada sekolah" masyarakat dan negara.

  BIL AKTI5ITI B!LAN 6ATATAN

  RANCANGAN TAHUNAN 214

 • 7/21/2019 Buku Pengakap 2012

  12/20

  1 ,esyuarat gung

  Perlantikan K

  anuari

  2 Penda%taran Kumpulan

  Perkhemahan dalam sekolah

  =eb > ,a6

  3 Perjumpaan Kumpulan &iasa =eb > September

  4 Perkhemahan 1 hari 5Perlantikan

  pril jian Len6anaKeahlian

  , Khidmat !ari Sukan pril

  Perkhemahan di luar sekolahsatu hari

  ,ei jian Len6ana &asikal

  Len6ana +ajib

  7 jian Len6ana Keris 'angsa un Len6ana Kegemaran8 jian Len6ana Keris Perak un Len6ana Kegemaran

  * Latihan Ka8ad Kaki ,a6 > September

  1# Perkhemahan 5 PenyelarasanLen6ana Keris Perak #aerah

  September

  11 'otong > ?oyong Ke6eriaansekolah

  ulai

  TAHUN 4