hal pengakap

Download Hal Pengakap

Post on 03-Mar-2018

263 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  1/16

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  2/16

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  3/16

  ERANTUT

  Thursday, November 26, 2009

  PERJUMPAAN MINGGUAN PENGAKAP-! e" Khu#a$m$ %&e"'a(a& mara")

  Seperti mana pertubuhan-pertubuhan lain, Pergerakan Pengakap juga mempunyai perjumpaan

  mingguannya. Melalui perjumpaan-perjumpaan ini, dapat kita menyampaikan ilmu berpengakapkepada ahli-ahli kita.

  Perjumpaan mengguan Pengakap tidak memerlukan sebuah dewan atau bilik kuliah yang

  istimewa kerana kebanyakan aktiviti dijalankan di luar dewan.Langkah-langkah tertentu adalah ditentukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Langkah-

  langkah ini perlu dijalankan dengan kemas dan teratur. Cara ini dapat menentukan kemajuan atau

  kemunduran sesuatu kumpulan Pengakap itu.

  Langkah-langkah Perjumpaan:

  1. Perjumpaan dimulakan dengan upaara mengibar atau menaikkan bendera.1.1 !hli-ahli kumpulan berdiri di dalam bentuk Ladam "uda atau berhadapan #menghadap$

  tiangbendera.

  1.% Pemimpin, Pen&l&ng pemimpin dan Peneramah 'emputan berdiri di hadapan seiring dengantiang bendera.

  1.( Pemimpin memeriksa kekemasan ahli. "etika ini mereka berada dalam keadaan S)*+!.

  1. "etua Patr&l bertugas akan mengibarkan bendera dengan penuh istiadat.1. Lagu "ebangsaan atau Lagu egeri akan dinyanyikan &leh semua ahli.

  1./ 0aaan d&a seara +slam &leh se&rang ahli yang bertugas.

  !2!3

  *&a seara senyap dan berta4akur jika ahli-ahli kumpulan terdiri daripada ahli-ahli yang bukan

  beragama +slam.1.5 2aklimat Pemimpin:-

  1.5.1 Perkembangan berpengakap semasa.

  1.5.% !rahan-arahan yang perlu.

  %. Pr&gram perjumpaan hendaklah diranang dengan teliti sebelum sesuatu perjumpaan

  dijalankan. Pemimpin hendaklah memastikan perkara-perkara berikut dimuatkan dalam

  pr&gram:-%.1 Permainan ringan:

  Permainan ini dijalankan untuk memanaskan badan ahli-ahli supaya mereka bersedia menerima

  atau mengikuti aktiviti seterusnya.%.% Mengulangkaji pelajaran minggu lepas:

  3langkaji ini b&leh dijalankan seara langsung atau tidak langsung. Melalui s&aljawab, kui6,

  silangkata atau permainan.%.( yanyian:

  http://pengakapjerantut.blogspot.my/http://pengakapjerantut.blogspot.my/
 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  4/16

  Pastikan lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu Pengakap. Melalui nyanyian ini dapat kita

  menarik minat ahli-ahli. *engan ini juga dapat kita menghidupkan semula semangat ahli yang

  telah letih menjalankan aktiviti di awal perjumpaan tadi.%. Menyampaikan pelajaran baru:

  Sebelum pelajaran baru dijalankan, pastikan setiap ahli telah bersedia. 0anyakkan aktiviti luar

  supaya tidak terasa jemu.%. Permainan dan pertandingan:

  Mengikut naluri kanak-kanak, mereka suka bermain. "ita majukan naluri ini dengan memberi

  bimbingan supaya aktiviti ini dapat dijalankan selaras dengan kehendak berpengakap. 'ika perlu,permainan-permainan yang dijalankan ada hubungkait dengan aktiviti sebelumnya.

  C&nt&h: "im7s 8ames, mengesan bunyi, lumba lari sambil menyempurnakan simpulan

  Pengakap.

  %./ "awad kaki:Sebagai memenuhi syarat ahli-ahli dalam pasukan beruni4&rm, latihan berkawad perlu diadakan

  pada setiap kali perjumpaan. Latihan diabuat mengikut susunan atau berperingkat-peringkat

  #ansurmaju$. Malalui kawad kaki kita dapat melatih ahli Pengakap untuk memupuk semangat

  bekerjasama, menurut perintah dan berdisiplin.%.5 Perjumpaan "etua Patr&l:

  Perjumpaan "etua Patr&l ini dijalankan &leh ahli-ahli Pengakap sendiri. !hli majlis ini terdiri

  daripada "etua dan Pen&l&ng "etua Patr&l. Pemimpin berperanan sebagai penasihat.

  2ugas majlis ini adalah:%.5.1 Pemimpin menerima maklumat balas berhubung dengan masalah sesuatu Patr&l.

  %.5.% Menyampaikan maklumat umum melalui "etua-ketua Patr&l.

  %.5.( 0erbinang berkenaan dengan persediaan untuk perjumpaan akan datang #minggu

  hadapan$.%.5. Membinangkan tindakan yang perlu diambil keatas sese&rang ahli yang melakukan

  kesalahan jika ada.

  %.5. Membinangkan hal ehwal kewangan untuk meluluskan sesuatu peruntukan bagi pelbagaiperbelanjaan kumpulan.

  %.5./ Merangka sesuatu aktiviti yang lebih besar.

  %.9 3paara menurunkan bendera:3paara ini dijalankan sebagai tanda tamatnya perjumpaan pada hari tersebut. *alam upaara

  ini, hendaklah disertakan dengan:

  %.9.1 2aklimat ringkas daripada Pemimpin.

  %.9.% 0erd&a menandakan kesyukuran kita kepada 2uhan yang telah memberi rahmat disepanjang perjumpaan.

  %.9.( Menurunkan bendera &leh "etua Patr&l bertugas.

  (. Cara Menjalankan Perjumpaan Pengakap emaja

  "aedah penyampaian: 2e&ri, *em&ntrasi dan Praktikal.

  (.1 2e&ri #; jam$

  (.1.1

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  5/16

  b. Mengarah ahli kepada kesuburan r&hani dan mental

  . "esetiaan kepada egara

  d. Memupuk semangat kerjasana dan muhibahe. 0erdikari

  (.1.% 2ujuan:

  a. Latihan kemahiran berpr&gresi4b. Permainan

  . Mengajar mengikut skim latihan

  d. Mengadakan ujian kemahirane. Mengembara

  4. Latihan kewarganegaraan

  g. Latihan kepimpinan

  h. *isiplin melali berkawadi. "ebudayaan

  j. "eemasan dan Pert&l&ngan emas

  k. Meranang perkhemahan

  l. Masakanm. Latihan berdikari

  n. +katan dan simpulan&. Merintis

  p. "hidmat masyarakat

  =. "ra4tangan(.1.( Pengendalian Perjumpaan Mingguan #1 ; jam$

  a. Perhimpunan #1> minit$

  i. Mengibarkan 0endera,

  ii. *&a,iii. 2aklimat Pemimpin,

  iv. "edatangan

  v. Mengutip ?uranb. "awad "aki #1 minit$

  . Latihan "emahiran #(> minit$

  i. Pelajaran Skim Latihand. Permainan #1> minit$

  e. Perjumpaan Patr&l #1 minit$

  4. yanyian #1> minit$

  g. Penutup:i. Menurunkan 0endera

  ii. *&a

  iii. 0ersurai

  (.% *em&ntrasi #; jam$

  *ua Patr&l akan dipilih untuk menunjukkan satu &nt&h Perjumpaan Mingguan.

  (.( Latihan #; jam$

  (.(.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan keil mengikut bilangan

  [email protected]&r.

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  6/16

  (.(.% Peserta dikehendaki menjalankan satu perjumpaan mingguan sepenuhnya.

  C!2!2!Peneramah dikehendaki mengawas latihan ini dan membetulkan #tunjukajar$ kesalahan yang

  mungkin didapati.

  . Majlis Mesyuarat Pasukan

  *iangg&tai &leh wakil-wakil setiap Patr&l #"etua Patr&l sahaja$Merupakan ahli jawatankuasa perkhemahan #semua$

  "&mandan "em #Pengerusi$

  Pemimpin Pengakap #[email protected]$

  Membinangkankemajuan

  lap&ran [email protected]

  meranang sesuatu

  Membuat lap&ran daripada ahli-ahli #mengemukakan pandangan ahli terhadap semua aturaraperkhemahan$

  Membawa kembali adanganmembawa kembali adangan dan ranangan yang telah dibinangkataklimat Pemimpin

  Pengakap.

  A *iadakan setiap malam sepanjang perkhemahan atau sebelum mengadakan perjumpaanmingguan.

 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  7/16

  *e+arah Pe"'a(a&

  P)8!S!S P)8)!"! P)8!"!P *3+!

  Singapura F.C. Sands11( Sarawak #tidak akti4 sehingga tahun 1(>$ . 11 Sabah #tidak akti4 sehingga tahun 1(>$ .

  11 Pulau Pinang E..Cheesman 11 Singapura #pengakap Melayu$ "epten M

  [email protected])n.!G !lsag&44 1%% "edah )C Eiks @ )!8 Stuart @ PS Balker 1%/ Perak +..

  http://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/sejarah-pengakap.htmlhttp://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/sejarah-pengakap.html
 • 7/26/2019 Hal Pengakap

  8/16

  Bheeler 1%/ Melaka H egeri Sembilan 0runst&ne 1%/ Selang&r !meen !kbar 1%9 '&h&r

  1%5 2erengganu !.'. 8rale 1%5 "elantan ?M 2engku !hmad 2emengg&ng 1(1 Perlis.

  *iatat &leh S"*3! di :> P81 ulasan:Label: Sejarah

  amba"' Pe"'a(a& u"$a

  Peahan tiga kel&pak-melambangkan Persetiaan Pengakap yang tiga, iaitu taat kepada 2uhan,

  taat kepada aja dan taat kepada egara.

  *ua buah bintang peah lima warna ungu pada kel&pak kiri dan kel&pak kanan-melambangkan

  3ndang-undang Pengakap yang sepuluh itu.

  +katan putih-menunjukkan ikatan persaudaraan pengakap.

  Lingkaran tali berwarna putih-melambangkan persaudaraan Pengakap Sedunia.

  Barna ungu-warna 0ir& Pengakap Sedunia.

  Barna putih-kesuian dan kebersihan.*iatat &leh S"*3! di :>% P82iada ulasan:

  Label: Maklumat asas

  amba"' Pe"'a(a& Ma.ays$a

  Peahan tiga kel&pak melambangkan Persetiaan Pengakap yang tiga, iaitu: taat kepada 2uhan,taat kepada aja dan taat kepada egara.

  https://www.blogger.com/profile/12022270060911094118http://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/sejarah-pengakap.htmlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID=3629776185611605903&postID=2850850332521815801http://pengakapskdua.blogspot.my/search/label/Sejarahhttp://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/lambang-pengakap-dunia.htmlhttps://www.blogger.com/profile/12022270060911094118http://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/lambang-pengakap-dunia.htmlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID=3629776185611605903&postID=6697901303113735202http://pengakapskdua.blogspot.my/search/label/Maklumat%20asashttp://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/lambang-pengakap-malaysia.htmlhttps://www.blogger.com/profile/12022270060911094118http://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/sejarah-pengakap.htmlhttps://www.blogger.com/comment.g?blogID=3629776185611605903&postID=2850850332521815801http://pengakapskdua.blogspot.my/search/label/Sejarahhttp://pengakapskdua.blogspot.my/2008/11/lambang-pengakap-dunia.htmlhttps://www.blogger.com/profil