borang pengesahan status ?· e borang soal selidik 115 xi senarai jadual no. jadual tajuk muka...

Download BORANG PENGESAHAN STATUS ?· E Borang Soal selidik 115 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT…

Post on 23-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan.

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa /organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan

  tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan

  penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL:

  SESI PENGAJIAN : 2005/2006

  Saya NORHANA FAZILLA BT. ROZIAN

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/ Doktor falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi malaysia. 2. Perpustakaan Universiti teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tanda () SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

  kepentingan Malaysia seperti yang termaktub dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

  oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan)

  TIDAK TERHAD Disahkan oleh

  (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap: PROF.MADYA SYED MOHAMAD 19, JALAN SAGA 7, SHAFEQ BIN SYED MANSOR TAMAN SAGA AL-HABSHI 68000 AMPANG Nama Penyelia

  Tarikh : 8 MEI 2006 Tarikh : 8 MEI 2006

  HUBUNGAN KESERASIAN DARJAH KONGRUEN PERSONALITI-PERSEKITARAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DI KALANGAN LIMA JAWATAN PERUBATAN DI SALAH SEBUAH HOSPITAL DI MELAKA.

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya

  karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Elektrik).

  Tandatangan : ........................................................

  Nama Penyelia : PROF. MADYA SYED MOHAMAD SHAFEQ BIN SYED

  MANSOR AL-HABSHI

  Tarikh : APRIL 2006

 • HUBUNGAN KESERASIAN DARJAH KONGRUEN PERSONALITI-

  PERSEKITARAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DI KALANGAN LIMA

  JAWATAN PERUBATAN DI SALAH SEBUAH HOSPITAL DI MELAKA.

  NORHANA FAZILLA BT. ROZIAN

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Elektrik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  2006

 • ii

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : ......................................

  Nama Penulis : NORHANA FAZILLA BT. ROZIAN

  Tarikh : 24 MAC 2006

 • iii

  DEDIKASI......

  Buat insan yang dikenang...

  Ayah dan Ibu.....

  Terima kasih di atas doa dan dorongan mu

  Jasa dan pengorbananmu amatl ku sanjung.

  Suami...

  Terima kasih di atas doamu dan sokongan mu

  Jasa dan pengertian mu ku kenang selamanya

  Adik-adik tersayang...

  Sokongan kalian amat dihargai

  Rakan seperjuangan...

  Terima kasih di atas segala panduan dan kerjasama kalian

 • iv

  PENGHARGAAN

  Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan

  kurnia-Nya kajian ini dapat disiapkan. Selawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah

  S.A.W. yang membawa rahmat ke seluruh alam.

  Tiada kata seindah bahasa yang dapat diucapkan melainkan ucapan terima kasih

  dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pensyarah Pembimbing iaitu Prof. Madya Syed

  Mohamad Shafeq Bin Syed Mansor Al Habshi yang telah banyak memberi tunjuk ajar,

  cadangan serta bimbingan tanpa rasa jemu dalam menyiapkan kajian ini. Ucapan terima

  kasih juga kepada Pengarah dan kakitangan hospital di Melaka serta kakitangan Pusat

  Sumber Bahagian Psikologi, Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah banyak

  memberi kerjasama semasa kajian ini dijalankan.

  Tidak dilupakan juga sekalung penghargaan kepada individu-individu yang

  terlibat secara tidak langsung dalam menyiapkan kajian ini.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan keserasian darjah kongruen-

  personaliti, persekitaran dengan kepuasan kerja di kalangan kakitangan hospital di

  Melaka berdasarkan Teori Holland. Seramai 54 kakitangan hospital daripada pelbagai

  jawatan telah mengambil bahagian iaitu Jururawat, Pegawai Farmasi, Juru X-Ray,

  Fisioterapi dan Pembantu Perubatan. Tahap kepuasan kerja diukur dengan

  menggunakan instrumen Job Descriptive Index (JDI), manakala darjah kongruen diukur

  menggunakan Indeks Directed Search (SDS Form-easy) terjemahan Amla (1984, 1987)

  telah digunakan. Analisa data dibuat menggunakan statistical packages for social

  sciences (SPSS-PC+) dan kaedah deskritif serta inferensi telah digunakan untuk

  menjawab persoalan kajian. Teknik yang digunakan ialah ujian ANOVA satu hala dan

  korelasi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan

  darjah kongruen bagi kakitangan hospital tersebut. Hubungan antara kepuasan kerja

  dengan darjah kongruen bagi jawatan Jururawat adalah sederhana, Fisioterapi adalah

  tinggi, Pembantu Perubatan adalah lemah manakala Juru X-ray dan Pegawai Farmasi

  adalah sangat lemah. Kajian telah mengenalpasti kod-kod bagi kakitangan hospital

  berpandukan kod yang telah diwujudkan oleh Holland dalam The Occupational Finder.

  Kod bagi personaliti Jururawat (SCI), Pegawai Farmasi (ISC), Juru X-ray (SAI),

  Fisioterapi (SCI) dan Pembantu Perubatan (SIA). Oleh yang demikian, kesimpulan

  kajian ini mendapati bahawa hubungan antara darjah kongruen dan kepuasan kerja pada

  keseluruhannya adalah pada tahap yang berbeza-beza . Ini menunjukkan kekongruenan

  personaliti persekitaran dapat melahirkan kepuasan kerja di kalangan kakitangan

  hospital.

 • vi

  ABSTRACT

  The purpose of this research is to identify the degree congruence- personality

  environment with job satisfaction among hospital employees at Malacca base on

  Hollands Theory. 54 hospital employees were selected by different position as nurse,

  pharmacist, radiographer, physiotherapist and medical assistant. The level of job

  satisfaction measured using Job Descriptive Index (JDI) instrument, while the degree of

  congruence measured using the Index Congruence Iachan. The data was analyzed using

  Statistical Packages Sciences (SPSS-PC+). The descriptive and inferensi were used

  to answer the research question. The technic used are one way ANOVA and correlation.

  Result from this research shows that the relation between job satisfaction with degree of

  congruence for hospital employees were different as nurse are medium, physiotherapist

  are high and medical assistant are low. For radiographer and pharmacist are very low.

  The research identified codes for hospital employees based on Holland in The

  Occupational Finder. Code personality for nurse (SCI), pharmacist (ISC), radiographer

  (SAI), physiotherapist (SCI) and medical assistant (SIA). From the research, it also

  shows that there are significant relation between personality congruence with job

  satisfaction.. This shows that the congruence personality-environment are related with

  the job satisfaction belongs hospital employees.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  HALAMAN JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI LAMPIRAN xiv

  BAB I PENGENALAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 4

  1.3 Pernyataan Masalah 5

  1.4 Objektif Kajian 7

  1.5 Persoalan Kajian 8

  1.6 Hipotesis Kajian 8

  1.7 Kepentingan Kajian 10

  1.8 Batasan Kajian 11

  1.9 Definasi Istilah 11

  1.9.1 Kepuasan Kerja 11

  1.9.2 Personaliti 12

  1.9.3 Persekitaran

Recommended

View more >