bab 2 tamadun islam update

Download Bab 2 Tamadun Islam Update

Post on 04-Jun-2018

297 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  1/32

  BAB 2 TAMADUN ISLAM

  1

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  2/32

  2.1 Konsep Tamadun Islam

  Tamadun (tamaddun)(bahasa) kemajuan

  atau peradaban. Kemajuan dikaitkan dengan pencapaian

  manusia dalam aspek kebendaan dan ilmu

  pengetahuan. Peradabanmakna pencapaian dan

  ketinggian dalam aspek moral atau kerohanian

  2

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  3/32

  Konsep Tamadun Islam Profesor Syed Naquib Al-Attas

  Satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai

  tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruhmasyarakat.

  Syed Qutub

  Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulanmasyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan mereka seperti dalam

  sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yangberteraskan syariat Allah serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam.

  Said Hawa

  Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di ataskebudayaan Islam serta hasilnya relevan dengan kebudayaan itu.

  Abu Bakar Hamzah

  Sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengankehidupan manusia dan perkembangan yang lahir daripadanyasama ada sesuatu yang bersifat bukan kebendaan ataupunsebaliknya.

  3

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  4/32

  2.1.1. Istilah yang Sinonim dengan Tamadun

  Ibnu Khaldun (ilmuwan Islam terkemuka pd abad ke-14M)sarjana

  pertama membicarakan dan menulis persoalan tamadun secara

  ilmiah.

  Menerusi bukunya bertajuk Kitab al-Ibar wa diwan al-mubtada wa

  al-khabar fi ayyam al-Arab wa al-Ajamwa al-Barbar;

  i) umran = menggambarkan tahap kemajuan material dan spiritual

  yang dicapai oleh sesuatu bangsa.

  = menepati makna tamadun pada masa kini kerana

  merangkumi semua aspek kemajuan pencapaian manusia

  (hidup berperundangan, pegangan akidah, kemajuan

  sistem komunikasi, pencapaian kesenian yang tinggi dan

  lain-lain).

  ii) hadharah = menerangkan konsep dan makna tamadun tetapi lebih

  menjurus kepada kebudayaan bandar.

  4

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  5/32

  2.1.1. Istilah yang Sinonim dengan Tamadun

  Madaniyyah = digunakan secara meluas oleh

  penulis Arab terkenal, Muhammad Farid Wajdi(abad ke-19 dalam tulisan berjudul al-

  Madaniyah wa al-Islam) dan Syeikh

  Muhammad Abduh (abad ke-20M, dalamtulisan berjudul al-Islam wa al-Nasraniyyah

  wa al-Ilm wa al-Madaniyyah dan tafsir al-

  Manar) sebagai ganti istilah umran.

  5

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  6/32

  2.1.2 Kelahiran Istilah Tamaddun dengan Makna Tamadun

  Selepas zaman Muhammad Abduh dan Wajdi, istilah madaniyyah kurang

  diguna pakai bagi menerangkan konsep tamadun. Jurji Zaydan (Penulis Arab Kristian kelahiran Lebanon), berpengetahuan

  luas tentang tamadun Islam dan tamadun Barat dan seorang penulis

  prolifik (produktif). Karya tersohor beliau ialah Tarikh al Tamaddun al-

  Islamiyy (Sejarah Tamadun Islam)

  - menggunakan istilah tamadun. Madaniyyah dan tamaddun berkait rapatdan dari akar kata yang sama dan konsep serupa iaitu pencapaian manusia

  dalam semua bidang kehidupan, material dan spiritual yg berpusat di

  bandar.

  Menurut Abu Hassan Ali al-Nadawi (Western Civilization, islam and

  Muslim), istilah hadharah lebih menepati konsep konsep tamadun Islam

  kerana mengandungi prinsip-prinsip dan nilai-nilai menjadi asas kepada

  kehidupan masyarakat. Mengandungi aspek-aspek akidah, syariah, akhlak,

  falsafah, kebudayaan dan juga peradaban.

  6

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  7/32

  2.1.3 Inti Pati Tamadun Islam

  Islam tidak seharusnya difahami dengan pengertian yang sempit. Islam

  merupakan satu sistem hidup yang amat lengkap dan sempurna, bersifatrabbani (bermaksud menghubungkan diri dengan Allah SWT dengan ilmu

  dan amal sempurna) serta meliputi semua sistem dimensi kehidupan

  insan.

  Tamadun Islam = tamadun bersifat keagamaan dan mempunyai matlamatuntuk mendapat keredhaan Allah.

  = dibimbing oleh akidah dan diatur oleh syariah serta

  diawasi oleh nilai-nilai akhlak mulia.

  = peraturan hidup yang merangkumi aspek rohaniah dan

  jasmaniah insan bersumberkan al-quran dan al-sunnah.

  = kemajuan tertinggi (meliputi rohani dan jasmani) yg

  dicapai oleh umat dan negara Islam berteraskan syariat

  Islam.

  7

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  8/32

  2.1.4. Ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut

  Islam

  1) Mereka yang menjalani kehidupan dunia ini

  atas dasar melaksanakan tugasnya sebagai

  hamba Allah SWT dan khalifah di bumi.

  1) Mereka berusaha melaksanakan syariat

  dalam segenap aspek kehidupan dan

  membebaskan diri daripada segala bentuk

  penghambaan kepada selain Allah SWT .

  8

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  9/32

  2.2 Prinsip Tamadun Islam Benar dan Amanah

  Benar bermakna sesuatu yang berpandukan ajaran Allah SWT (sama

  ada dalam fikiran, perkataan dan tindakan) sepertimana firman AllahSWT bermaksud:

  Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadiseorang daripada mereka yang ragu-ragu.

  (Surah al-Baqarah: ayat 147)

  - kehidupan manusia adalah satu amanah dan tugas utama adalah untukberibadat kepada Allah.

  Adil dan SaksamaAdil bermakna meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya.Setiap orang perlu sedar bahawa mereka dipertanggungjawabkan olehAllah SWT di akhirat kelak terhadap apa-apa sahaja yang dilakukanmereka di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

  Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin. Masing-masingkamu akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin.

  (Hadis Riwayat Ibn Umar)

  9

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  10/32

  2.2.2. Matlamat Tamadun Islam

  Matlamat utama tamadun Islam:

  i) Memperoleh kebaikan dan kesejahteraan dalamkehidupan di dunia

  ii) Mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup hakiki diakhirat.

  Melalui:i) bersungguh-sungguh melaksanakan kewajipan

  (mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran)

  ii) Melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi mengikutpanduan Allah swt dan bertakwa kepadaNya.

  Kesan:

  Menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan spt kasih sayang, jujur,amanah dan sebagainya.

  10

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  11/32

  2.2.3. Jalan Mencapai Matlamat Tamadun Islam

  BAGAIMANA?

  Hubungan baik dgnAllah

  Ibadah khususdalam syariat

  e.g solat, puasa,zakat, haji

  Hubungan baiksesama Manusia

  Sikap Menghormati,berbuat baik, salingmengenali antara

  puak dan bangsa,saling membantu

  Ukuran perbezaan:takwa &Taabudiyah(pengabdian diri)

  Hubungan baikdengan seisi alam

  Tidak merosakkan(memelihara) alamsekitar.

  Memanfaatkanalam dengan baiksebagaikemudahan hidup

  11

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  12/32

  2.2.5. Tujuan Syariah (Maqasid al-Syariah) Tamadun Islam

  Memelihara agama:

  Pegangan agama menggambarkan keimanan dan nilai diriseseorang

  Menjaga nyawa:

  Nyawa ialah pinjaman Allah SWT kepada manusia.

  Memelihara kewarasan akal:Akal yang waras amat penting untuk kesejahteraan dan

  keharmonian hidup seluruh manusia

  Menjaga maruah dan keturunan manusia:

  Agama Islam amat menjaga kesucian keturunan manusiasupaya taraf manusia tidak jatuh ke taraf haiwan

  Melindungi harta benda manusia:

  Agama Islam amat menitikberatkan soal menjaga hak-hakindividu termasuklah dalam soal pemilikan harta benda.

  12

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  13/32

  2.3 Manifestasi dan sifat-sifat Tamadun Islam

  13

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  14/32

  2.4 Sumber Tamadun Islam

  Al Quran

  Kalam (perkataan) Allah yg diturunkan kpd Nabi Muhammad melalui perantaraanmalaikat jibrail dgn menggunakan bahasa Arab.

  Diturunkan secara beransur-ansur, bersifat mukjizat, dipindahkan seorang kepada orang

  lain secara mutawatir (berturutan) dan membacanya merupakan suatu ibadat.

  Mengandungi syariat Islam merangkumi konsep ketuhanan, perundangan, ilmupengetahuan, persoalan-persoalan ghaib dan lain-lain.

  Sumber utama mencetuskan kelahiran tamadun Islam.

  Al Sunnah

  Perkara-perkara meliputi perkataan, perbuatan dan sifat keperibadian NabiMuhammad SAW termasuk pengakuan dan pengiktirafan Nabi Muhammadterhadap sesuatu perkara yang dilakukan oleh para sahabat baginda.

  Sebagai pentafsir al-quran serta menjelaskan perkara-perkara yang tidakdisentuh secara langsung oleh al-quran.

  Perjalanan hidup Rasulullah menjadi model terbaik kepada tamadun Islam.

  Al Ijtihad

  Mengerahkan usaha sehingga sampai kepada satu hukum syaraoleh ulama mujtahidin sbg cara atau sumber menyelesaikanperkara-perkara yang tidak di sentuh oleh al-Quran dan al-Sunnah.

  14

 • 8/13/2019 Bab 2 Tamadun Islam Update

  15/32

  2.5.1 Faktor-faktor Kelahiran Tamadun Islam

  Dorongan Ajaran Islam Menitik beratkan soal kemantapan akidah sebagai

  pembangunan tamadun manusiawi dan akidah yg dibina

  atas keyakinan berasaskan ilmu.

  Tuntutan Wahyu Kepentingan mencari ilmu pengetahuan dan menekankan

  pentingnya penggunaan akal untuk berfikir dalam mencari

  kebenaran. Mendalami ilmu pengetahuan yang berguna dan berdoa

  kepada-Nya agar ditambahkan ilmu pengetahuan yang berguna.

  Kepentingan membaca sbg kunci utama dan titik mula ilmu

  pengetahuan (Surah al Al