universiti putra malaysia puisi-puisi zaihasra: satu kajian pesimisme

Download universiti putra malaysia puisi-puisi zaihasra: satu kajian pesimisme

Post on 12-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  PUISI-PUISI ZAIHASRA: SATU KAJIAN PESIMISME

  HASNI ABAS

  FBMK 2001 11

 • PUISI-PUISI ZAIHASRA: SATU KAlIAN PESIMISME

  HASNIABAS

  MASTER SASTERA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  2001

 • PUISI-PUISI ZAIHASRA: SATU KAlIAN PESIMISME

  HASNI ABAS

  Tesis ini dikemukakan Sebagai Memenuhi Keperluan untuk Ijazah Master Sastera di Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi

  Universiti Putra Malaysia Mei 2001

 • DEDIKASI

  KEPADA IBU DAN BAPAKUi KEPADA ISTERIKUi

  HAFIZAH ISNIN KEPADA ANAK-ANAK KAMIi

  HANISAH HASNI HAFIZ HASNI

  HANNANI HASNI HASANAH HASNI

  ii

 • Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk Ijazah Master Sastera

  PUISI-PUISI ZAIHASRA: SATU KAJIAN PESIMISME

  Oleh

  HASNI BIN ABAS

  Mei 2001

  Pengerusi: Encik Kamaruzzaman bin Abdul Kadir

  Fakulti : Bahasa Moden dan Komunikasi

  Tesis ini merupakan kajian terhadap puisi-puisi Zaihasra yang ditulis sepanjang

  tempoh pengkaryaannya dari awal tahun 1970-an hingga akhir tahun 1980-an, yang

  telah dikumpulkan di dalam kumpulan puisinya Dalam Pelarian Satu, Dalam Pelarian

  Tiga, Balada Tun Fatimah, Laut Pohon dan Kota, dan Akuarium Kota kumpulan puisi

  bersama Siti Zainon Ismai l . Kajian ini menggunakan pendekatan psikologi

  Fenomenologi Humanistik yang diasaskan oleh Carl Rogers, yang berpendapat

  tingkah laku manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengalaman dalaman mereka

  tetapi juga dipengaruhi oleh persekitaran luaran.

  Zaihasra merupakan salah seorang penyair wanita Malaysia yang penting

  dalam sejarah perkembangan sastera Melayu. Sepanjang tempoh pengkaryaan

  beliau di antara tahun 1970-an hingga 1980-an, beliau telah 7 kali memenangi

  Hadiah Sastera Malaysia. Namun begitu ketokohannya tidak mendapat banyak

  perhatian daripada para pengkaji . Satu hal yang menarik tentang puisi-puisi

  Zaihasra ialah aspek pesimisme yang terdapat dalam puisi-puisi beliau .

  III

 • Melalui pendekatan Psikologi Fenomenologi Humanistik yang digunakan,

  pesismisme begitu jelas terlihat di dalam puisi-puisi Zaihasra yang ditulis sepanjang

  pengkaryaan beliau. Hal ini jelas kelihatan pada puisi-puisi beliau terutamanya yang

  ditulis pada akhir tahun 1970-an dan juga sebelum beliau meninggal dunia pada

  akhir tahun 1989. Pesimisme yang terdapat dalam puisi-puisi Zaihasra banyak

  mempunyai perkaitan dengan latar belakang kehidupan dan peristiwa yang terjadi

  dalam kehidupannya.

  Hasil kajian in i juga menunjukkan walaupun puisi-puisi Zaihasra mempunyai

  sikap, perasaan, nada dan mesej yang pesimisme tetapi puisi-puisi beliau masih

  mempunyai estetika yang diperlukan dalam sesebuah puisi . Puisi-puisi Zaihasra

  masih mempunyai kepelbagaian diksi yang membawa kepada keseimbangan bentuk

  dalaman dan luaran serta memberikan kesatuan idea atau mesej yang ingin

  disampaikan, yang memberikan tahap keestetikaan di dalam sesebuah puisi.

  IV

 • Abstract of thesis.presented to the Senate Universiti Putra Malaysia in fulfilment of the requirement for the degree of master of Arts

  ZAIHASRA'S POEMS: A PESSIMISM STUDY

  By HASNI BIN ABAS

  Mei 2001

  Chairman : Encik Kamaruzzaman bin Abdul Kadir

  Faculty Moden Languages and Communication

  This thesis is a study of Zaihasra's poems, particulary those written from

  early 1970s to late 1980s. These poems are published in an anthology entitled,

  Da/am Pe/arian Satu, Da/am Pe/arian Tiga, Ba/ada Tun Fatimah, Laut, Pohon dan

  Kota, and Akuarium Kota, a joint effort with Siti Zainon Ismail . The approach

  applied in this study is that of Carl Rogers' Psychology of Humanistic

  Phenomenology, which advocates that human behaviour is not only influenced by

  their own internal experience but also that of the external environment.

  Zaihasra is one of Malaysia's must distinguished women poet in the history of

  the development of Malay Literature. Throughout her writing career, Zaihasra

  achieved was awarded the Malaysian Literary Prize numerous times. However, her

  achievement was not given much attention by most researchers. A notable aspect

  of Zaihasra's poems was her emphasis on pessimism which was evident in al l her

  works.

  v

 • Through the Psychology of Humanistic Phenomenology approach, Zaihasra

  was able to display the pessimism aspect throughout her career as a poet. This is

  evident in her works during the late 1970s and before she died in late 1989. This

  emphasis, in a way, is a reflection of her real experience in life.

  The result of this study proved that Zaihasra's works stil l portray the

  aesthetic value in a poem although her approach was very pessimistic. Her works

  stil l command a variety of dictions which balance the internal and external values. It

  also presents as unison of ideas or messages that provide the aesthetic value which

  matters most in a poem.

  vi

 • PENGHARGAAN

  Penulisan tesis bukanlah satu usaha yang boleh di lakukan secara

  perseorangan. Ia memerlukan bimbingan, bantuan, pertolongan dan kerjasama

  dari orang lain . Dalam usaha menjayakan penulisan tesis ini ucapan terima kasih

  dan penghargaan perlu diberikan kepada pengerusi penyeliaan tesis ini, Encik

  Kamaruzzaman Abdul Kadir dan juga ahli jawatankuasa penyeliaan Dr. Ramli Isin

  dan Encik Abdul Rahim Marasidi.

  Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada pensyarah-pensyarah di

  Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi yang terlibat memberikan kerjasama baik

  secara langsung mahupun tidak langsung.

  Tidak lupa juga rakaman terima kasih diberikan kepada keluarga

  Allahyarhamah Zaihasra di Melaka terutama kepada Hajah Saanah bte Ketot, Haji

  Said bin Md. Jani dan Hajah Rahmah bte Haji Abd . Wahab, yang telah sudi untuk

  diwawancara .

  Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada Sdr. Siti Hawa Hj . Jaafa yang

  menaip tesis ini dengan tekun. Dan akhir sekal i kepada rakan-rakan yang

  memberikan galakan dan dorongan dalam usaha menyempurnakan penulisan tesis

  ini.

  Hasni Abas 15 Mei 2001

  Vll

 • Saya mengesahkan bahawa Jawatankuasa Pemeriksa bagi Hasni bin Abas telah mengadakan pemeriksaan akhir pada 15 Mei 2001 untuk menilai tesis Master Sastera beliau yang bertajuk Puisi-puisi Zaihasra: Satu Kajian Pesimisme mengikut Akta Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1980 dan Peraturan-peraturan Universiti Pertanian Malaysia (Ijazah Lanjutan) 1981 . Jawatankuasa Pemeriksa memperakukan bahawa calon ini layak dianugerahkan ijazah tersebut. Anggota Jawatankuasa Pemeriksa adalah seperti berikut:

  SAMSINA Hl. ABD. RAHMAN Ph.D Fakulti, Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia (Pengerusi)

  KAMARUZZAMAN ABDUL KADIR Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia (Ahli)

  RAMLI BIN ISIN Ph.D Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia (Ahli)

  ABDUL RAHIM MARASIDI Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia (Ahli)

  MOHAYIDIN' PhD Profesor Timbalan Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia

  Tarikh : '9 JUL 2001

  viii

 • Tesis ini telah diserahkan kepada Senat Universiti Putra Malaysia dan telah diterima sebagai memenuhi keperluan Ijazah Master Sastera.

  AINI IDERIS I PhD Profesor Dekan Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia

  Tarikh: '0 AUG 2001

  IX

 • Saya mengaku bahawa tesis ini adalah hasil kerja saya yang asli melainkan petikan dan sedutan yang telah diberikan penghargaan di dalam tesis. Saya juga mengaku bahawa tesis ini tidak dimajukan untuk ijazah-ijazah lain di Universiti Putra Malaysia atau institusi-institusi lain

  Tarikh: 9 JUL 2001

  x

 • DEDIKASI ABSTRAK ABSTRACK PENGHARGAAN PENGESAHAN PENGAKUAN

  KANDUNGAN

  BAB PENDAHULUAN I

  Pengenalan Latar belakang Penyair Wanita Pernyataan Masalah Objektif Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Kaedah Kajian Latar belakang Zaihasra Latar belakang Kepenyairan Zaihasra Pengalaman Hidup dan Kepenyairan Zaihasra Sumbangan Kesusasteraan Zaihasra Sikap, Pemikiran dan Pandangan Zaihasra

  Terhadap Kesusasteraan

  II SO ROTAN LITERATUR

  Pengenalan Pandangan atau Tanggapan Terhadap

  Kepenyairan Zaihasra Pesimisme Dalam Kesusasteraan Melayu

  Halaman

  ii i i i v vii viii x

  1 4 1 1 13 14 15 15 16 17 18 24

  28

  32

  37 44

  xi

 • III METODOLOGI KAJIAN

  Pengenalan Reka bentuk Kajian Pemilihan Bahan Kajian Analisis Data Perkembangan Psikologi Hubungan Psikologi dengan Kesusasteraan Perkembangan Pendekatan Psikologi di Malaysia Pendekatan Psikologi Fenomenologi Humanistik Pesimisme dalam Psikologi

  IV PESIMISME DALAM PUISI ZAIHASRA

  V

  Pengenalan Pesimisme dalam Puisi Zaihasra dekad 1970-an Pesimisme dalam Puisi Zaihasra dekad 1980-an Rumusan

  KESIMPULAN

  BIBUOGRAFI

  BIODATA DIRI

  46 46 47 47 49 51 54 57 60

  63 64 92

  129

  133

  139

  146

  xii

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  Pengenalan

  Puisi adalah genre sastera yang tertinggi estetikanya jika dibandingkan

  dengan genre sastera yang lain seperti cerpen, novel dan drama. Keadaan ini

  demikian kerana penciptaan sesebuah puisi begitu terikat dengan ukuran ni lai

  estetikanya. Ukuran nilai estetika tersebut ialah unsur kepelbaga