trial spm mped 2010

of 25 /25
Kod Pemeriksa: Bahagi an Soalan Skor A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B 1 2 3 C 1 2 Jumlah 7109/1 Menservis Peralatan Nama : Elektrik Domestik Kertas 1 Angka Giliran : Sept 2010 2 ½ jam SMK TUN TIJAH, MELAKA ---------------------------------------------------- PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 TINGKATAN 5 MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. [Lihat halaman sebelah

Upload: jurina07

Post on 05-Jul-2015

512 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: Trial spm mped 2010

Kod Pemeriksa:

Bahagian Soalan Skor

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

1

2

3

C1

2

Jumlah

7109/1Menservis Peralatan Nama :Elektrik DomestikKertas 1 Angka Giliran :Sept20102 ½ jam

SMK TUN TIJAH, MELAKA----------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010TINGKATAN 5

MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

4. Kerja mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

Page 2: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan

1. Anda telah menggunakan meter pelbagai untuk mengukur nilai perintang. Pilih mana-mana empat dan tandakan (√) julat mengukur perintang yang betul serta (X) julat yang salah dalam ruang jawapan.

Nilai Perintang Bacaan Meter Julat Ukuran

Ruang Jawapan

X 10

X 1000

X 100

X 10

X 1

[ Skor : 5 ]

2

Skor

54321

Page 3: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

2. Anda telah membuat projek kord penyambung tambahan dengan membuat

penyambungan palam tiga pin 13A dengan dua soket alir keluar seperti Rajah 1 di bawah.

Berdasarkan pengalaman anda, lengkapkan sambungan kord penyambungan tambahan

dan palam 3 pin 13A di bawah dengan melakar sambungan setiap kabel dengan betul.

Rajah 1

3

Skor

54321

Page 4: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

3. Rajah 2 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1 suis sehala.

Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian tersebut dengan menggunakan

penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji tebatan dan kabel yang perlu diuji pada

rajah pendawaian di bawah untuk tiga ujian tersebut.

UJIAN 1

UJIAN 2

UJIAN 3

Rajah 2 [ Skor : 5 ]

4

Skor

54321

Page 5: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

Rajah 3

4. Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 3. Pilih mana-mana empat pengujian dan padankan pasangan tamatan penyambungan pengujian dengan melakar pada ruang yang disediakan.

[ Skor : 5 ]

Sambungan

E F

D F

D E

A B

A C

Aktiviti Pengujian

(a) Menguji voltan keluaran 12V

(b) Menguji voltan masukan 240V

(c) Menguji voltan keluaran 24V

(d) Menguji litar pintas

(e) Menguji voltan keluaran

5

Intel Pentium4

Sudut pin-1

Skor

54321

Page 6: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

Rajah 4

5. Rajah 4 menunjukkan pandangan bawah sebuah Unit Pemprosesan Pusat /CPU (Central Processing Unit). Hazim telah memasang CPU ini pada papan induk komputernya.

Tuliskan turutan yang betul bagi prosedur pemasangan CPU itu supaya komputer Arif dapat berfungsi dengan baik.

Prosedur memasang CPURuang

Jawapan

Kenalpasti sudut pin-1 pada soket CPU. Sudut pin-1 ialah sudut yang bersebelahan dengan hujung tuas pengunci bila tuas diturunkan.

Kenalpasti lokasi soket CPU pada papan induk.

Naikkan tuas pengunci (locking lever) ke kedudukan tegak supaya lubang-lubang pada soket dibuka.

Kenalpasti lokasi soket RAM pada papan induk.

Tekan skru ke bawah untuk menetapkan klip penahanan pada slot.

Kenalpasti tuas pengunci yang terletak di tepi soket CPU.

Tempatkan CPU pada soket. Laraskan kedudukan CPU. Turunkan tuas pengunci untuk mengunci CPU pada soket.

[ Skor : 5 ]

6

Skor

54321

Page 7: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

6. Anda ingin menggunakan pembakar roti seperti dalam Rajah 5. Nomborkan langkah-langkah kendalian alat tersebut dalam ruangan jawapan yang disediakan di bawah mengikut urutan yang betul.

Rajah 5

LANGKAH KENDALIAN

RUANGAN

JAWAPAN

Masukkan roti

‘On’kan suis soket alir keluar

Tekan suis jumpelang

Laraskan tombol pemilih suhu

Masukkan palam 3 pin ke soket alir keluar

Cabut palam 3 pin dari soket alir keluar

‘Off’kan suis soket alir keluar

[ Skor : 5 ]

7

7

5

3

2

46

1

Skor

54321

Page 8: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

Rajah 6

7. Anda telah membuat projek litar kawalan cahaya seperti Rajah 6.

Tandakan ( √ ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah bagi

setiap komponen bergambar di bawah ini.

Komponen Simbol Ruang Jawapan

Komponen Simbol RuangJawapan

a)

X

d)

b)

e)

c)

f)

[ Skor : 5 ]

8

Skor

54321

Page 9: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

Rajah 7

8. Anda telah membuat pengujian penebatan seperti dalam Rajah 7 di atas. Berdasarkan

pengujian yang anda lakukan, tandakan () bagi lima langkah-langkah pengujian yang

betul dalam ruang jawapan di bawah.

[ Skor : 5 ]

Langkah-langkah pengujianRuangan Jawapan

Pastikan jarum penunjuk pada ∞ pada skala MΩ

Sambungkan kuar berklip pada terminal bumi (E) dan kuar lid

penguji pada terminal hidup (L)

Sambungkan kuar merah pada terminal positif dan kuar hitam pada

terminal negatif

Setkan suis kuasa pada 500V /1000V

Setkan suis pemilih pada julat Volt DC

Sambungkan kuar lid penguji pada tamatan E dan kuar berklip pada

tamatan N

Uji antara tamatan L dengan badan(body) motor

Uji antara tamatan E dengan tamatan L

9

Skor

54321

Page 10: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

9. Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis.

Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung komponen

di bawah.

Rajah 8

[ Skor : 5 ]

10

Skor

54321

Page 11: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

10. Rajah 9 menunjukkan port keluaran sebuah komputer yang telah anda pasang.

Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan peralatan atau aksesori yang sesuai

untuk dihubungkan pada port berkaitan.

Rajah 9

Port Peralatan / Aksesori

A

B

C USB

D

E Pencetak

11

Page 12: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

F

G

[ Skor : 5 ]

BAHAGIAN BJawab semua soalan

1. Sebuah mesin pengadun terhenti secara tiba-tiba ketika sedang digunakan.Anda dikehendaki:a) Mengesan kemungkinan kerosakan yang berlakub) Menyenaraikan langkah membaik pulih kerosakan tersebut daripada aspek berikut:

(i) Bekalan kuasa(ii) Fius(iii) Sambungan kabel(iv) Motor(v) Litar pintas

[Skor: 10]

Ruang Jawapan

a) Kemungkinan kerosakan

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

12

Skor

54321

Page 13: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

b) Langkah-langkah membaik pulih kerosakan

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

13

Skor

10987654321

Page 14: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...................................

.....

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

….......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........

14

Skor

10987654321

Page 15: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

[ Skor :10 ]

2. Sebuah kipas siling di sebuah kelas Tingkatan Tiga di sekolah anda didapati tidak berfungsi apabila suis dihidupkan. Pengetua sekolah telah mengarahkan anda untuk membaiki kipas tersebut.

Berdasarkan pengalaman anda, terangkan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih kipas siling tersebut.

Ruang Jawapan

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

15

Page 16: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

[ Skor :10 ]

3. Hafiy ingin memasang dan menjual sebuah komputer. Dia telah mendapat sebut harga

perkakasan komputer daripada tiga pembekal yang berlainan. Sebut harga perkakasan

adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah:

Bil. Perkakasan Pembekal A(RM)

Pembekal B(RM)

Pembekal C(RM)

1 Intel CPU Centrino 550.00 600.00 650.002 RAM DDR 256MB 200.00 150.00 180.003 Papan Induk 150.00 220.00 175.004 Pemacu Cakera Keras 40GB 175.00 180.00 175.005 Pemacu CD-ROM DVD 220.00 190.00 200.006 Pemacu Cakera Liut 80.00 50.00 60.007 Tower Casing 90.00 100.00 75.008 Monitor LCD 15” 450.00 400.00 400.009 Tetikus Optik 15.00 20.00 12.0010 Papan Kekunci 25.00 22.00 30.0011 Pembesar Suara 20.00 20.00 20.0012 Pengatur Voltan –AVR 40.00 50.00 60.0013 Kabel IDE 30.00 28.00 25.0014 Kabel Kuasa (CPU dan Monitor) 17.00 18.00 15.00

Ruang JawapanHitung:

16

Skor

10987654321

Page 17: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

(a) Jumlah kos perkakasan yang paling minimum antara ketiga-tiga pembekal.

Bil. Perkakasan (RM)

1 Intel CPU Centrino2 RAM DDR 256MB3 Papan Induk4 Pemacu Cakera Keras 40GB5 Pemacu CD-ROM DVD6 Pemacu Cakera Liut7 Tower Casing8 Monitor LCD 15”9 Tetikus Optik10 Papan Kekunci11 Pembesar Suara12 Pengatur Voltan –AVR13 Kabel IDE14 Kabel Kuasa (CPU dan Monitor)

JUMLAH

(b) Kos keseluruhan sebuah komputer daripada pembekal termurah sekiranya kos upah ialah RM1000.00 dan kos overhead ialah RM50.00.

(c) Kos jualan sebuah komputer jika sekiranya keuntungan adalah sebanyak 20% daripada kos keseluruhan.

17

Skor

10987654321

Page 18: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

[ Skor :10 ]

BAHAGIAN C

Jawab semua soalan

1. Anda baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang elektrik dan bercadang hendak membuka bengkel menservis peralatan elektrik.

Cadangkan bagaimana anda merancang bagi memulakan perniagaan tersebut.

Ruang Jawapan

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

18

Skor

10987654321

Page 19: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

[ Skor :10 ]

2. Anda telah membuka sebuah kedai yang menyediakan kemudahan Internet. Dalam masa

tiga bulan pertama didapati jumlah pelanggan semakin meningkat sehingga ada pelanggan yang terpaksa menunggu lama untuk mengakses Internet.

19

Skor

10987654321

Page 20: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

Dengan bantuan lakaran ruang susun atur, cadangkan bagaimana anda hendak mengatasi jumlah pelanggan yang semakin bertambah sedangkan ruang niaga dan peralatan yang anda miliki terhad.

[ Skor :10 ]

Ruang Jawapan

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

20

Skor

10987654321

Page 21: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

……………………………………………………………………………………………

………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

21

Page 22: Trial spm mped 2010

SULIT 7109/1

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……

[ Skor :10 ]

22

Skor

10987654321