soalan trial spm ict 2010

24
SULIT NAMA : ___________________ 3765/1 INFORMATION AND COMMUNICATIONT KERTAS 1 OGOS 2010 2 ½ JAM JABATAN PEPERIK INFORMATION AN JANGAN BUKA KER Kertas ini me 3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri J 1. Tulis nombor kad pengenalan dan a disediakan. 2. Kertas soalan ini disediakan dalam d 3. Anda boleh menjawab kertas soala Bahasa Inggeris sepenuhnya atau dan sebahagian dalam Bahasa Ingge 4. Kertas soalan ini mengandungi tiga B dan Bahagian C. 5. Jawapan untuk Bahagian A hendakl pada Helaian Jawapan. 6. Jawapan untuk Bahagian B dan B jawapan yang dibekalkan. 7. Helaian Jawapan hendaklah dicera dengan buku jawapan. _____________ NO. KAD PENGENALAN: ______ TECHNOLOGY PELAJARAN NEGERI JOHOR KSAAN PERCUBAAN SPM 2010 ND COMMUNICATION TECHNOLO KERTAS 1 2 JAM 30 MINIT RTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU engandungi 24 halaman bercetak Johor Untuk Keg For Ex Bahagian A B C Jumlah Markah angka giliran anda pada ruang yang dwibahasa. an ini dalam Bahasa Melayu atau sebahagian dalam Bahasa Melayu eris. bahagian : Bahagian A, Bahagian lah ditulis di ruang yang disediakan Bahagian C mesti ditulis pada buku aikan dan diserahkan bersama-sama 3765/1 ___________ OGY U [ Lihat sebelah SULIT gunaan Pemeriksa xaminer’s Use Markah

Upload: jerungjahat

Post on 23-Jun-2015

787 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Soalan peperiksaan percubaan untuk matapelajaran ICT yang dikeluarkan JPN Johor.

TRANSCRIPT

Page 1: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

SULIT

NAMA : _______________________________

3765/1INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGYKERTAS 1OGOS20102 ½ JAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas ini mengandungi 2

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran

disediakan.

2. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa.

3. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau

Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu

dan sebahagian dalam Bahasa Inggeris.

4. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian :

B dan Bahagian C.

5. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruang yang disediakan

pada Helaian Jawapan.

6. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C

jawapan yang dibekalkan.

7. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama

dengan buku jawapan.

____________________________ NO. KAD PENGENALAN: ________________

INFORMATION AND COMMUNICATIONTECHNOLOGY

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

KERTAS 1

2 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas ini mengandungi 24 halaman bercetak

Johor

Untuk Kegunaan PemeriksaFor Examiner’s Use

Bahagian

A

B

C

Jumlah Markah

angka giliran anda pada ruang yang

Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa.

Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam Bahasa Melayu atau

Bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam Bahasa Melayu

Inggeris.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian

hendaklah ditulis di ruang yang disediakan

Bahagian C mesti ditulis pada buku

hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama-sama

3765/1

________________

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

[ Lihat sebelah

SULIT

Untuk Kegunaan PemeriksaFor Examiner’s Use

Markah

Page 2: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

23765/1

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor SULIT

Nama : …………………………………………… No. Kad Pengenalan : …………………

Answer SheetHelaian Jawapan

Section A / Bahagian A

Question No.No. Soalan

Candidate's AnswerJawapan Calon

MarksMarkah

1(i) 1(ii) 2

2(i) 3(ii) 4

3(i) 5(ii) 6

4 7 5 8

6 (i) 9 (ii) 10

7 11

8 (i) 12 (ii) 13

9 14 10 15 11 16 12 17

13 (i) 18 (ii) 19

14 20

15 (i) 21 (ii) 22

16 (i) 23 (ii) 24

17 (i) 25 (ii) 26

18 27

19(i) 28(ii) 29

20 30 21 31 22 32 23 33

24 (i) 34 (ii) 35

25 36

Page 3: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

3765/1

Answer all questions. Write your answers in the spaces provided in Each answer carries one mark.Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada jawapan diperuntukkan satu markah.

1 Figure 1shows the computer security threatRajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer.

Based on Figure 1,Berdasarkan Rajah 1,

(i) State the type of computer threat.Nyatakan jenis ancaman komputer.

(ii) Identify the type of security measure that can Kenalpasti langkah keselamatan

.

3

[Lihat halaman sebelah

Section ABahagian A[ 36 marks ]

[ 36 markah ]

questions. Write your answers in the spaces provided in the Answer Sheet.

soalan. Tulis jawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapanmarkah.

the computer security threat.Rajah 1 menunjukkan ancaman keselamatan komputer.

Figure 1Rajah 1

e of computer threat.s ancaman komputer.

Identify the type of security measure that can be done to prevent the threat in (i).langkah keselamatan yang boleh dilakukan untuk mengelak ancaman di (i).

[Lihat halaman sebelahSULIT

Helaian Jawapan. Setiap

be done to prevent the threat in (i).ancaman di (i).

Page 4: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

4

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

2 Figure 2 shows a type of security measure.Rajah 2 menunjukkan satu langkah keselamatan.

Figure 2Rajah 2

Based on Figure 2,Berdasarkan Rajah 2,

(i) State the type of security measure used.Nyatakan langkah keselamatan yang digunakan.

(ii) Suggest an activity on human aspect security measure that can be carried out by an organization.Cadangkan satu aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi untuk meningkatkan keselamatan dari aspek manusia.

Page 5: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

5

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

3 Figure 3 shows the usage of ICT in three different fields.Rajah 3 menunjukkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam tiga bidang yang berbeza .

Figure 3Rajah 3

Based on statement in Figure 3,state the name of field X and Z:Berdasarkan Rajah 3, nyatakan nama bidang komputer X dan Z:

(i) X(ii) Z

X

Banking

Z

Activity of exchanging, buying and selling of commodities in a large scale involving transportation from one place to another.Transaction is done without meeting in person.

Segala aktiviti pertukaran, pembelian dan penjualan komoditi pada skala yang besar termasuklah pengangkutan dari satu tempat kesatu tempat. Urusan dilaksanakan tanpa bersemuka

Provide online services such as fund transfer and bill payment. Transaction can be done at any time and any place.

Menyediakan perkhidmatan atas talian seperti penghantaran wang dan pembayaran bil. Transaksi dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan mana-mana lokasi.

Production can be increased through an all day operation because everything is done by computerized machine.

Hasil pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan mesin-mesin berkomputer. Pengeluaran juga dapat dilaksanakan 24 jam.

Page 6: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

6

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

4 Which of the following diagrams refer to Information Processing Cycle ?Di antara rajah-rajah berikut, yang manakah merujuk kepada kitaran pemprosesan maklumat ?

A B

C D

5 Which of the following statement is true about networks? Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai rangkaian?

A. People in various places can be connected through a local area network.Pengguna di merata tempat boleh dihubungkan melalui rangkaian kawasan setempat.

B. Networking technology allows banking to be done anywhere and at any time.Teknologi rangkaian membolehkan urusan perbankan boleh dilakukan di mana sahaja pada bila-bila masa.

C. A long distance communication can only be done in a virtual private network. Komunikasi Jarak Jauh hanya boleh dilakuakan dalan rangkaian persendirian maya..

D. A network that links computers from one building to another is known as Metropolitan Area Network.Rangkaian yang menghubungkan komputer dari satu bangunan ke bangunan yang lain dikenali sebagai Rangkaian Kawasan Metropolitan.

Output Process Input

Storage

Input Storage Output

Process

Input

Storage

OutputProcess

Input Process Output

Storage

Page 7: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

3765/1

6 Figure 4 shows six computer devices.Rajah 4 menunjukkan enam peranti

Based on Figure 4, write U, V, W, X, YBerdasarkan Rajah 4, tuliskan samada

(i) produces hardcopy textmenghasilkan salinan berbe

(ii) displays graphicmemaparkan grafik

.7 Write the words that would complete the following statement.

Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

A/An ……………. is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share

………….. adalah rangkaian persendirian yang komunikasi awam yang membolehkan sahaja dilaksanakan secara selam

7

[Lihat halaman sebelah

Figure 4 shows six computer devices.Rajah 4 menunjukkan enam peranti komputer.

Figure 4Rajah 4

U, V, W, X, Y or Z for the device that:, tuliskan samada U, V,W,X, Y atau Z,bagi peranti yang:

menghasilkan salinan berbentuk teks

Write the words that would complete the following statement.Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

is a private network that uses Internet technology and public telecommunications system to securely share relevant information with authorized parties.

adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi internet dan teknologi membolehkan perkongsian maklumat di antara pengguna yang berdaftar

sahaja dilaksanakan secara selamat.

[Lihat halaman sebelahSULIT

ed parties.

teknologi internet dan teknologi pengguna yang berdaftar

Page 8: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

8

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

8

Based on the text,Berdasarkan teks,

(i) Name the authoring tool concept used by Z.Namakan konsep alat pengarangan yang digunakan oleh Z.

(ii) State another authoring concept other than the answer in (i)Nyatakan satu lagi konsep pengarangan selain daripada jawapan dalam (i)

9 Table 1 shows statements about computer network.Jadual 1 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer.

Table1Jadual 1

Based on the given statements in Table 1 , state the network topology.Berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan di jadual 1, nyatakan topologi rangkaian.

AdvantagesKelebihan

Easy implementation. New devices can be added to the backbone or to the existing nodes.Mudah diselenggara. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulangbelakang atau kepada nod sedia ada.

Failure of a node doesn’t affect the entire LAN.Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu perhubungan rangkaian setempat.

No disruptions to the network when connecting or removing devices.Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti

Z refers to an authoring tool that organizes the multimedia elements along a time line. Z ialah alat pengarangan yang menyusun elemen-elemen multimedia mengikut garis masa.

Page 9: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

9

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

10 Read the following situation :Baca situasi berikut:

,Based on the situation, name the constant used.Berdasarkan kepada situasi, nyatakan pemalar yang digunakan.

11 Choose the correct components of Information System.Pilih komponen Sistem Maklumat yang betul.

I DataData

II PeopleManusia

III ComputerKomputer

IV ProcedureProsedur

A I, II and IIII, II dan III

B I, II and IVI, II dan IV

C I, III and IVI, III dan IV

D II, III and IVII, III dan IV

This program will calculate the price of an item after 5% discount. The user keys in the price ofthe item and the program will calculate and display the price after discount.

Aturcara ini akan mengira harga barang selepas diberi diskaun sebanyak 5%. Pengguna akan memasukkan harga barang dan aturcara akan mengira dan memaparkan harga selepas diberi diskaun.

Page 10: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

10

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

12 State whether the following statement is True or FalseNyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu

In education, computers are used as effective teaching aids.Dalam pendidikan, komputer digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan.

13 Table 2 shows types of application software. Jadual 2 menunjukkan jensi-jenis perisian aplikasi.

Table 2Jadual 2

Based on the statements given below, match the software W, P, R or S with the situation. Write W, P, R or S in the answer sheet.Berdasarkan pernyataan di bawah, padankan perisian W, P, R atau S dengan situasi di bawah. Tuliskan W, P, R or S dalam kertas jawapan.

(i) Ali has been appointed as treasurer of “Hari Keusahawanan” committee. He needs to create a worksheet to calculate the profit and loss for the event.Ali telah dilantik sebagai bendahari jawatankuasa Hari Keusahawanan. Beliau perlu mencipta satu helaian kerja untuk mengira keuntungan dan kerugian untuk peristiwa tersebut.

(ii) Mariam wants to design a poster for the school “Anti Dadah” campaign. She needs to create, manipulate and print pictures and text. Mariam ingin menghasilkan satu poster untuk Kempen Anti Dadah sekolah. Beliau perlu mencipta, memanipulasi dan mencetak gambar-gambar dan teks.

R

Spreadsheet SoftwarePerisian Hamparan Elektronik

S

Graphic SoftwarePerisian Grafik

W

Word Processing SoftwarePerisian Pemprosesan perkataan

P

Presentation SoftwarePerisian Persembahan

Page 11: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

11

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

14 Table 3 shows data representation.Jadual 3 menunjukkan perwakilan data.

Table 3Jadual 3

How many bytes represent the letter “ DJ “?Berapa bait yang mewakili huruf “DJ”?

15 Figure 5 shows computer network architecture.Rajah 5 menunjukkan rekabentuk rangkaian komputer.

Figure 5Rajah 5

Based on Figure 5, name the network architecture for :Berdasarkan Rajah 5, kenal pasti rekabentuk rangkaian bagi :

(i) Network A Rangkaian A

(ii) Network BRangkaian B

Network A Network B

LetterHuruf

ASCII CodeKod ASCII

D 01000100J 01001010

Page 12: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

12

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

16 State whether the following statements are True or False.Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu.

(i) The expansion slot is the socket where the computer memory is placed onto.Slot tambahan adalah lokasi di mana memori komputer ditempatkan.

(ii) Proprietary software is guaranteed to be safe from dubious threats like programming bugs and viruses .Perisian hakmilik dijamin selamat daripada ancaman yang meragukan seperti pepijat aturcara dan virus.

17 Figure 6 shows an algorithm to calculate the total of x and y.Rajah 6 menunjukkan algoritma untuk mengira jumlah x dan y.

Figure 6Rajah 6

Based on Figure 6,Berdasarkan Rajah 6,

(i) Name one variable.Namakan satu pembolehubah.

(ii) State the control structure used.Nyatakan struktur kawalan yang digunakan.

18 Write the words that would complete the following statement.Tuliskan perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

…………………. is the best utility for a TCP/IP connection test. Message such as “ request timed out” means that the data is failed to be sent within the specified time.

………………… ialah utiliti yang terbaik untuk menguji sambungan TCP/IP. Mesej seperti “request timed out” bermaksud bahawa data gagal untuk dihantar dalam tempoh waktu tertentu.

BeginRead x and read yTotal = x + yDisplay TotalEnd

Page 13: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

3765/1

19 Figure 7 shows the wireless transmission medium.Rajah 7 menunjukkan media tranmisi tanpa wayar

Based on Figure 7,Berdasarkan Rajah 7 ,

(i) State the type of wireless transmission mediaNyatakan jenis media tranmisi tanpa wayar

(ii) Choose X, Y or Z for long range wireless data transmissionPilih X, Y atau Z bagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh.

20 Write the words that would complete the following statement.Tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan berikut.

A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . One cycle per second is called …………………………Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan

Satu kitaran sesaat dipanggil ……………………..

X

13

[Lihat halaman sebelah

the wireless transmission medium.media tranmisi tanpa wayar

Figure 7Rajah 7

type of wireless transmission media in Y.media tranmisi tanpa wayar di Y.

long range wireless data transmissionbagi transmisi data tanpa wayar jarak jauh.

omplete the following statement.melengkapkan pernyataan berikut.

A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . One cycle per ……………………………….

Kelajuan jam sistem suatu komputer diukur dengan mengira bilangan kitaran sesaat.……………………...

Y

[Lihat halaman sebelahSULIT

A clock speed of a computer is the number of cycles the clock makes per second . One cycle per

mengira bilangan kitaran sesaat.

Z

Page 14: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

14

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

21 Which of the following is the use of Transaction Processing System (TPS)?Yang manakah antara berikut ini merupakan penggunan Transaction Processing System (TPS)?

A It is used to forecast future trendsIa digunakan untuk menjangkakan tren masa akan datang.

B It is used to keep track of daily transactions in a database. Ia digunakan untuk merekod transaksi harian dalam pangkalan data..

C It is used to store knowledge and make logical suggestions for the user.Ia digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan membuat cadangan logical kepada pengguna.

D It is used to provide regular information about daily activities of a business to manager.Ia digunakan untuk menyedaikan maklumat tentang aktiviti harian perniagaan kepada pengurus.

Question 22 and 23, write the words that would complete the following statements.Soalan 22 dan 23, tulis perkataan yang dapat melengkapkan pernyataan-pernyataan berikut.

22. ………………………………………………. is a network that uses a public telecommunication infrastructure, such as the Internet to remote offices or individuals with secure access to their organisation's private network.

……………………… ……………………………adalah rangkaian yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi awam seperti internet untuk mencapai rangkaian peribadi secara selamat.

23. …………………….. is one of the Internet Protocol technology that allows a user to make telephone calls using the Internet.

………………………… adalah salah satu teknologi Internet Protokol yang membenarkan pengguna untuk membuat panggilan telefon dengan menggunakan Internet.

Page 15: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

15

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

24 Figure 8 shows the processes to prepare video clips for a multimedia presentation.Rajah 8 menunjukkan proses menghasilkan klip video untuk digunakan dalam persembahan multimedia.

Figure 8Rajah 8

Based on Figure 8, identify :Berdasarkan Rajah 8, kenalpasti :

(i) Device X :Peranti X :

(ii) Software Y :Perisian Y :

25 State whether the following statement is True or False.Nyatakan sama ada pernyataan berikut Benar atau Palsu.

Virtual reality is a computer-created environment that enable users to experience for real through the sense of sight, hearing and touch.

Realiti maya adalah persekitaran yang dicipta oleh komputer untuk membolehkan pengguna mendapat pengalaman sebenar melalui deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan.

Software type Y is use to edit the source of recordingSoftware jenis Y digunakan untuk mengedit bahan rakaman

Device X is used to record an event digitallyPeranti X digunakan untuk merakam peristiwa secara digital

ComputerKomputer

+ Multimedia presentationPersembahan multimedia

Page 16: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

16

[Lihat halaman sebelah3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor SULIT

Section BBahagian B[ 20 marks ][ 20 markah ]

This section consists of five questions. Answer all questions.Bahagian ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan.

26 Aris is a form 4 student. His mother, Puan Asiah just bought him a personal computer. She has set a method to filter the content in the Internet, Whenever Aris types a URL with the words such as “sex” or “porno”, he could not access the website.

Aris seorang pelajar tingkatan 4. Ibunya, Puan Asiah telah membelikan sebuah komputer peribadi. Dia telah menetapkan kaedah untuk menapis bahan-bahan dalam Internet. Apabila Aris menaip alamat laman sesawang yang mengandungi perkataan seperti “seks” atau “porno”, dia tidak boleh mengakses laman sesawang tersebut.

Based on the situation above, Berdasarkan situasi di atas,

(a) (i) Name the method that Puan Asiah uses to control the website access.Namakan kaedah yang digunakan oleh Puan Asiah untuk menapis capaianlaman sesawang.

(ii) State the impact to Aris, if Puan Asiah did not control the website accessNyatakan kesan kepada Aris jika capaian laman sesawang tidak dikawal oleh Puan Aishah.

[ 2 marks ][ 2 markah ]

(b) Name two methods that can be used to limit the Internet access other than the one stated in (a) (i).Namakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menapis capaian Internet, selain dari yang dinyatakan pada (a)(i).

[ 2 marks ][ 2 markah ]

Page 17: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

27 Figure 9 shows two different types of computer networkRajah 9 menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza.

Figure 9Rajah 9

Based on Figure 9,Berdasarkan Rajah 9,

a) Name the type of network in :Namakan jenis rangkaian dalam :

i. Figure 9 (i) Rajah 9 (i)

ii. Figure 9 (ii)Rajah 9 (ii)

b) State two differences between the network in (a)(i)Nyatakan dua perbezaan di antara

News Agency In Kuala LumpurAgensi Berita Di Kuala Lumpur

17

[Lihat halaman sebelah2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

erent types of computer network.menunjukkan dua jenis rangkaian komputer yang berbeza.

9 (i)9 (i)

Figure Rajah

Figure 9Rajah 9

network in :rangkaian dalam :

differences between the network in (a)(i) and (a)(ii).perbezaan di antara rangkaian dalam (a)(i) dan (a)(ii).

News Agency In Kuala LumpurAgensi Berita Di Kuala Lumpur

Share Market in New York CityBursa Saham di Bandaraya New

[Lihat halaman sebelahSULIT

Figure 9 (ii)Rajah 9 (ii)

[ 2 marks ][ 2 markah ]

[ 2 marks ] [2 markah ]

Bank In Hong KongBank di Hong Kong

Share Market in New York CityBursa Saham di Bandaraya New York

Page 18: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

18

[Lihat halaman sebelah3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor SULIT

28 Figure 10 below shows two types of computer storage. Rajah 10 menunjukkan dua jenis storan komputer.

Figure 10Rajah 10

Based on the Figure 10,Berdasarkan Rajah 10,

(a) State the type of storage in :Nyatakan jenis storan dalam :

(i) Figure 10 (i)Rajah 10 (i)

(ii) Figure 10 (ii)Rajah 10 (ii)

[ 2 mark ][ 2 markah ]

(b). (i) Give another example of the storage in Figure 10 (ii). Berikan contoh yang lain bagi storan dalam Rajah 10 (ii).

(ii) State one characteristic of the answer in b (i)Nyatakan satu ciri storan dalam jawapan b (i)

[ 2 mark ][ 2 markah ]

Figure 10 (i)Rajah 10 (i)

Figure 10 (ii)Rajah 10 (ii)

Page 19: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

19

[Lihat halaman sebelah3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor SULIT

29 Below are statements regarding interactivity in multimedia presentation.Berikut adalah pernyataan yang merujuk kepada interaktiviti dalam persembahan multimedia

Statement 1 Statement 2Pernyataan 1 Pernyataan 2

Based on the statements above, Berdasarkan kepada pernyataan di atas,

(a) Differentiate the interactivity in both statements.Berikan perbezaan interaktiviti dalam kedua-dua pernyataan di atas.

[ 1 mark ][ 1 markah ]

(b) (i) State the medium of delivery in statement 1. Nyatakan media penghantaran bagi pernyataan 1.

[ 1 mark ][ 1 markah ]

(ii) Give two differences between the medium of delivery in statement 1 and statement 2.Berikan dua perbezaan antara media penghantaran di pernyataan 1 dan pernyataan 2.

[ 2 marks ][ 2 markah ]

Roni likes to play virtual football online with his friend in Canada. Roni gemar bermain bola sepak secara maya atas talian bersama rakannya dari Kanada.

Don love to watch live football matches on television.

.Don gemar menonton perlawanan bola sepak secara langsung di televisyen.

Page 20: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

20

[Lihat halaman sebelah3765/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor SULIT

30 Figure 11 , shows types of programming approach.Rajah 11, menunjukkan jenis-jenis pendekatan pengaturcaraan.

Based on Figure 11,Berdasarkan Rajah 11,(a) Name the programming approach for :

Namakan pendekatan pengaturcaraan bagi :(i) Figure 11 (i) :

Rajah 11 (i)(ii) Figure 11 (ii) :

Rajah 11 (ii) :[ 2 marks ][ 2 markah ]

(b) State the differences of approach between the answer in (a)(i) and a(ii).Nyatakan perbezaan diantara jawapan dalam (a)(i) dan (a)(ii).

[ 2 marks ][ 2 markah ]

Object : Student

Data: Name, Age

Function : Studying

Prefect

Hassan, 17

Studying

Monitoring the school discipline

Librarian

Chong Seng, 16

Studying

Duty in the library

Class Monitor

Muthu, 18

Studying

Monitoring the school discipline

Main Program

Process Print ReportInput

Read Student Record Read Book Record Print Student Loan record

Read Book Loan

Figure 11Rajah 11

Figure 11 (i)Rajah 11 (i)

Figure 11 (ii)Rajah 11 (ii)

Page 21: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

21

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

Section CBahagian C[ 14 marks ]

[ 14 markah ]

This section consists of three questions. Answer two questions only .Bahagian ini mengandungi tiga soalan .Jawab dua soalan sahaja.

(i) Question 31 is compulsory, andSoalan 31 adalah wajib, dan

(ii) Choose either Question 32 or Question 33.Pilih sama ada Soalan 32 atau Soalan 33.

Page 22: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

22

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

31. Tables 4 shows the data for each patient stored in a patient’s file in Mahawangi Specialist Centre System (MSCS).Jadual 4 menunjukkan data bagi setiap pesakit yang disimpan dalam fail pesakit di Sistem Pusat Pakar Mahawangi ( SPPM).

PatientIC No Name Address Contact No

800101015222 Fathir Rahmat Supat 213, Jln Beladin, Tmn Kota 07-8765432830501045223 Bahar Bin Gaffin 24, Jln Utama 2, Tmn Utama 07-5643211841101055234 Bahar Bin Gaffin Lot 675, Kg Terumbu, Kulai 07-5643212780401065465 Kok Ah Leong 98, Jln Kemajuan 12, Tmn Maju 06-9654545680301016543 Puspa a/p Rajagopal 7-D, Jln UBD 1/1, Tmn UBD 04-4325678

BillingBill_ID IC No Description Quantity Charges StatusCF0001 800101015222 Blood Test 1 RM150 PaidCF0002 830501045223 X-Ray 1 RM200 PaidCF0003 841101055234 Consultation 1 RM80 Not paidCF0004 780401065465 X-Ray 1 RM200 PaidCF0005 680301016543 MRI-Scan 1 RM350 Not Paid

Table 4Jadual 4

Based on Table 4, answer the following questions.Berdasarkan Jadual 4, jawab soalan-soalan berikut.

(a) (i) Identify the most suitable field for Primary Key.Give a reason for your answer.Kenalpasti medan yang paling sesuai sebagai Kunci Utama.Berikan alasan bagi jawapan anda.

[ 2 marks ][ 2 markah ]

(ii) Differentiate between primary key and foreign key. Bezakan antara kunci utama dan kunci sekunder.

[ 2 marks ][ 2 markah ]

b) Draw two tables and use a line to show the relationship between the tables. Lukis dua jadual dan gunakan satu garisan untuk menunjukkan hubungan di antara kedua-dua jadual itu.

[ 3 marks ][ 3 markah ]

Page 23: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

23

[Lihat halaman sebelahSULIT

3765/1

32 Evolution Sdn.Bhd is a new multimedia company. The company wants to produce a high quality interactive educational multimedia application. As a project manager, you need to coordinate the production team. Your team consists of a programmer and a person who is responsible for recording the voice and editing the video.

Evolution Sdn.Bhd merupakan syarikat multimedia yang baru. Syarikat ini ingin menghasilkan aplikasi pendidikan yang berkualiti tinggi. Sebagai Pengurus Projek, andaperlu menyelaras pasukan produksi tersebut. Pasukan kamu telah mempunyai seorang pengaturcara dan individu yang bertanggungjawab untuk merekod suara serta menyunting video.

Based on the situation above, Berdasarkan situasi di atas,

(a) (i) Name two team members that were not included in the team.Namakan dua ahli pasukan yang tiada dalam pasukan.

(ii) State the role of the first team member that you stated in (a)(i).Nyatakan tanggungjawab ahli pasukan pertama yang dinyatakan dalam (a)(i).

[ 3 marks ][ 3 markah ]

(b) In multimedia testing phase, the developer needs to ensure the program runs correctly without errors. As one of the production team members, you need to create a checklist to test the program. Create a checklist form for the interface of the multimedia presentation.

Dalam fasa pengujian, pembangun multimedia haruslah memastikan program berfungsi dengan baik tanpa sebarang kesilapan. Sebagai salah seorang ahli pasukan, kamu dikehendaki membina borang senarai semak untuk menguji antaramuka persembahan multimedia tersebut.

[ 4 marks ][ 4 markah ]

Page 24: SOALAN TRIAL SPM ICT 2010

24

SULIT3765/1

33 As an ICT student, Abu is asked to develop a program to calculate the price of bus ticket for several destinations in a special promotion during the school holidays. Here is the algorithm:

Sebagai pelajar ICT, Abu diminta membangunkan aturcara yang dapat mengira harga tiket bas sempena promosi istimewa untuk pelbagai destinasi sepanjang cuti sekolah. Algorithma aturcata tersebut adalah seperti berikut:

Figure 12Rajah 12

(a) Determine two data types used in the program.Tentukan dua jenis data yang digunakan di dalam aturcara..

[ 2 marks ][ 2 markah ]

(b) (i) State two types of operators used in the program above.Nyatakan dua jenis operator yang digunakan dalam aturcara di atas

. [ 2 marks ][ 2 markah ]

(ii) Explain the differences between operators in answer (b)(i).Terangkan perbezaan di antara operator dalam . jawapan (b)(i).

[ 3 marks ][ 3 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

Begin

Read DestinationRead Ticket priceRead number of adultRead number of children

If passenger buy more than three tickets or a membership card holderGive 10% discountCalculate a ticket price for adultCalculate a ticket price for childrenCalculate the amount of the tickets Calculate and display the total price after discount

Else No discount givenCalculate the ticket price for adultCalculate the ticket price for childrenCalculate the amount of the tickets Calculate and display the total price without discount

End