soal 5-9 -5-15

Download SOAL 5-9 -5-15

Post on 15-Feb-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEKANIKA TANAH LANJUT

TRANSCRIPT

 • a' Il ",-

  rgj UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIABUKU KERTAS JAWAPANNAMA(Dengan HurufBesar) 5 . gLoPg gIffB\L tTJNO. KP

  ARAHAN KEPADA CALON1. lsikan butir-butir diatas dengan terang dan mudah dibaca.2. Tuliskanjawapan di kedua-dua mukasurat buku kertasjawapan.3. Mulakan sesuatu jawapan bagi setiap soalan di muka yang baru.4. Tuliskan nombor kad pengenalan dan nombor soalan di sebelah atas

  setiap muka kertas jawapan.5. Semua jawapan termasuk kerja-kerja percubaan mesti dibuat di kertas

  iawapan.6. Bulatkan nombor-nombor soalan yang dijawab di dalam ruangan yangdisediakan di petak sebelah kanan.

  7. Mustahak: lkatkan semua buku kertas jawapan dan kertas tambahanmengikut susunan nombor soalan yang anda jawap.8. Dilarang membawa keluar buku kertas jawapan dan kertas tambahan yangtelah digunakan atau yang belum digunakan, dari Bilik peperiksaan.

  NO. TEMPAT DUDUK

  Soalan

  UNTUK KEGUNAANPEMEBIKSA SAHAJA

  Markah

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  '1

  8

  9

  10

  l1

  12

  JUMLAH

  NO.TEMPAT OUDUK

  P-.--_'----i Koya4 di gnidan serahkan bonng kehadiran ini kepacla pengawas peperiksaan.i"o*^xu{',.f it "t uNrvERsrr rEKNoLocr MALAvsTAL l!/

  ""'

  (Borang Kehadiran Peperiksaan)?.***.c* Semester I / ll / lll

  .-t'blrlsi

  NO. KP

  NAMA

  KOD & NAMAM/PELAJARANNAMA PENSYARAH

  KUMPULAN KULIAH/SEKSYEN

  TARIKH PEPERIKSAAN

  TEMPAT PEPERIKSAAN

  KOD & NAMAMATA PELAJARAN Peoe'LMs Sq- 5ii.KUMPULANKULIAH/SEKSYENNAMAPENSYARAH

  TARIKH PEPERIKSAAN

  TEMPAT PEPERIKSAAN

  TAI\IDATANGAN

 • u"t'1"'n'.,",9i

  Muka sural .

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  prrdobon tc,it: 6r = 9 Er.r /m A; 0 =o o ', 'tsqt = 14 EN/m3.Tfe grad ural,.aeleL iF at. the grour.l su.faca op exie !n9 5aunlaSoo soil- .Car.oUkahCpcl'r ef e afe{,g + \e ttrF p.{he oien F4i ('lr'c eaFFace.

  aFlqlFs = Zf ctt+f wc64 -Ht-) {an et'tl

  Zw snd

  FacLul4tt'e drarLar ffa;urrc eL4r ls 11 ro.,then a6 1t"n*5 .Lo

  -- C qz'/s6o ") x rr-- 11 = t?.Bs .

  Tt 9oi L N.o9g i, &vided iotD S sUaeg cF 1,s0$ \rrde -f\e

  "p.ZhL cF adl su@ i9 gi ven ht :w-! = .' bhi

  lr, = d,r. h-

  rphere : ltrD 15 b+e \er$ cal A5Lance eF $e q- gaint beLot'r 4{\p snlert-abte.

  A 4aHtib analgsis ,r: ae tna.dg f{)s a 2 ro tubh ernLcoFmenb b{,iLtroo sof+soi u Cfi'gure e9.9)u9in9 ftt\nius rrethad op s$ces' ttre ind.'nattcn S {,\e stDpe isr

  1 rle.b'c"r- ; 1 y2- l.od r.taL. r\e Labcaarg {zg{r s(6ro +hdg +{.e 9.jL @rarnetig:6r,biL$n{' gAL dl cr : o kr., ,rm" i 4t . 95" , fg. zoa"./ma , ujur {or tfie-

  1te gote r^'aler ?reu re ot + @ftuer oF t\e bs e op e"ch 9u@ is i

  t- _

 • No. Kad Pengenalan ......

  "SII%a,gi

  No Soalan

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  c.!

  ta511

  10

  1D

  il.t

  fwosJ-}r.t){ao6'

  F = L83.qrlo _- 0.016

 • ,004'd:q

  Iii

 • "tr- II "'"

  't9-"u"Muka sural ..-...............-...

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  A arbtirg F dePfF, tsro is -tD h- famed in a eine sctiL oith a ttoPe 1 v:the }oi u has q uo;V $ei9h+ aF 2o E.,/$t onJ ..ndra.^'r'el shear strtng&h Frar.oC,r = goHa ar dmioed st,ear ttrngbh Pdra metf rs cl -- loE?q ond Qt;2gof\e ar,e."ge Pa Precaure rat-o mag be {aEzn a9 o,4o.fobrnine- S.e eactorE o eale&g: fa) itimssL-a{e o4{f,r exca,.,atian , ar.d

  Cl') t oq Sc$e 4flr eF ca vd !r-Dn

  -

  ia )'rrm edo'oie qfkr- e( ca valizh :

  +s-- Izw qnt ftton /-+ao 4

  $

 • sflfz"Ei Muka sural........-....-..-..... Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan&) l.rg\w ogter exavafi-un

  r 1F. .1 lcr b + bcr-r.)bn 6l 9.cJ

  -.-----.--------

  z wein/ L , \+ry IL

  r>)rs)

  5'tr? vo' cl .to t+) c6) + t9)lcaJ19)..=-_--. (a). (s)

  1+ -qo dvurr P '

  1 lw 2e4.6 48.6?8 o-6q 4tt.qtolzo e5e- 98 q46-9\5 e-918 7'rz.?88

  3 \zo 926-9t9 04 6 -t\s a. BB4 B7l -q3rl

  . \20 7s e.469 9a-eq o'q4s 7ta.s1qIE

  aseE f af {er trizt- a M errur )

  19= 4"?-qts = IIz2\1 - oq 4

 • "dlr%1.9";

  Muka surai .......-.....-.......,

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah ga.isan

  -

  'lI

  It A ruYe artlirg 3 m deeg witb siJe drF cF ?o"iftd.indtimt'a +hehon+aora! ia made rofrd\g tlcarrgh q hon?oo{auuo;f.(rr'- d.dg . t\e drg , wh;ch oetlies rocL ., tras

  Ae4osiL ) ecf+ 9qhr6{da unit uf-iqhF cf tB tsN /cn 3

  dnd r+u-ctr96 oel+fn . On ar({qtetl-oo cF+he e.co-vqtr-Dn ,tle azttrng stpP .Fail]ei\ UnaaOpprng, tl ciog TaglDrl5 c|act , geticna{' {*re arerqge qAra;ned sheo cg+rcnt\ cF +he ct4$ . u}tr+ B t'e 4?tl cF qrcwa+.l-ao fr d.faclo r oF salFeb o{ a . o

  .d .tg w/fit

  rfDtrr 'Tagtor char? I Ng s 1'6o

  Ns= 'f.u cq: ?.H - ct3). atr) = n.4" ktt/nrA Ns +-6a 4=-

  F9= a ,H:-'-.?

  ?9 = Ns- C,.'

  C 1.6o). C t$.42)

  H 5 9.99 rn

 • ""tj""'"-,-rEj

  Muka sural . ........,.,,.,.,,.,.

  Jangan lulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  aod St = 4< . lne lueflge. Poce Peggura c4'effic\'erit- rq =

 • -t"li"*t'-.Ei

  Muka surat....-.-......-........

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  (tr t 1)rr) fq) (9)51i6e rto :

  (8) Lq')cl .b 1\r.r f I -s")tao Qr clo. i 11)

  fg : toXT .Vqg /t

  W= lo76'c4z - I.doo9 ?q

  :

 • s'"1i"',""-.-,9i

  Muka surai ......................

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duab6lah garisan

  A +6 .laenA, \rith verti(aL tde +cit eJ oheo ercava{:ed {z a- dqth op$r e kns;on ar"cV \s eee^b be z rn deqr - \,aborabg tesg e o ghe cLg

  gdv e cD(vl?' '. G = 4o Elo , .{nd u$dr .or?.a\+ 'd z \g FN/.$ ] -fomse#

  "n t\us 9.fua l>n

  ') Ao agpaancg of .lf,n 6r-0r, cm cF car sBnFcan+tg lour r +l\e f4ctrrr q 9 a+'q 06Slig surqoc , The lq'son cracF T9 deF.'e"\ as \.9.r}9 rco "/" .rra{er 6rLe/ G}he-

  c staFiutj r -

 • ND Kaci Pengenalan ... ...

  No Soa an Muka surat .......... ...........

  lFtt{ A elabiu+g aMqEil-g wag rn-a-de tor stcpe oF auN4ing ot ffqoe uraste

  i9 ?o rt\ ond +\p alPfage surfq@ sbee i6 ?a o . tabomtacq test esuts chotugt--- l{**qt +\e uras te mateda L haS a oftit \.reqhL of t}.6 tsp/$? artd shear sfeng.Lh1,__ _ _____1I.PorD( {erq cr :o, aM 6r= ?2. o. fhe si6u,U+ied 6rEis Rctl'an dod Fdrtuie- PLanaAt

 • No. Kad Pengenalan .....-

  No Soalan

  "st:"",'""*9j

  Muka surat. ................-..-

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duablah garisan

  1= 9= r" 9arr 0 = W cos + {or. S {l?B.g+1 = 1,6a,LW Eio + w a,-rr + .qs,3

  \N CtS /- {ron O(Frr/m)

  vgt sD+

  ,s6 t69l96.+?o

  4e4.qlg

  6te.\6L

  4138.ts+t

  No un\et- tab\o -) ue gfteroL fe$ooLq c=o

  $g,F.lo. cF qaf{D C9) iF tlne averae srrface t{r+e it relu ed {o ao"\t la(@r tlron llne facbrcA 9aft9 Cs) iF +he 6 ve rage sucfa@ 9ll1e aE 360

 • No. Kad Pengenalan ......

  ".ti'-t;"9rNo. Soalan Muka surat....................,.

  Jangan tulis apa-apa di kedua-duabelah garisan

  a - I Me4 g'r t'9 +he sh mr reeie+a ncz3, Druioar sy6]elfl.

  .) I . Atl"emabre methcd 9 irddde + 50 @\l.a bioengine;0g qM go\-L do\r{. s)q{ern .

  gr t4ats 11p sloF gtabili+aq.q\ met\ads tho+ sd)are auJare cFte,f $e facloG {e tr congidered fq-+\p setzction oF rt,r?e stobiu tabi.-o o ctstt -od

  For a o*ar o gi+.r3h-Dn ,[f y ,ot aana +hdL .t] slc?e icr &ueE*rori 9 (9 i r L,n'ufe , {,heo gou eeed .b gton

  a Etope t+abiu+a+im. u,hag i9 -the mcpU .rigabte gl.oF c+dku l'rg-Dn enabhod9a +Li e alua4ionI

  -rle

Recommended

View more >