sejarah guide

of 29/29
21/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 21/2 SEJARAH KERJA KURSUS Kertas 2 Februari – Julai PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH KERTAS 2 FEBRUARI HINGGA JULAI Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus ini mengandungi 29 halaman bercetak.

Post on 01-Jul-2015

6.264 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 1 21/2LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 201121/2SEJARAHKERJA KURSUSKertas 2Februari JulaiPANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUSSEJARAHKERTAS 2FEBRUARI HINGGA JULAI Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus inimengandungi 29 halaman bercetak.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2. 2 21/2KANDUNGANHalaman 1.0 Pengenalan03 2.0 Matlamat Kerja Kursus Sejarah 03 3.0 Objektif Mata Pelajaran Sejarah 04 4.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus Sejarah 05 5.0 Rasional Penilaian Kerja Kursus Sejarah Berasaskan Elemen, Aspek Dan Kriteria Penskoran05 6.0 Maklumat Am 06 7.0 Arahan Kepada Calon 07 8.0 Elemen Dan Aspek Yang Dinilai 08 9.0 Sistem Penilaian09 10.0Penentuan Skor Elemen 12 11.0Lampiran1721/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 3. 321/21.0 PENGENALAN Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang terperinci bagi guru mengendalikan pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah. Setiap calon PMR diwajibkan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah sebagai satu daripada keperluan peperiksaan. Penilaian Kerja Kursus Sejarah dikendalikan oleh pihak sekolah dengan pemantauan pegawai dari Lembaga Peperiksaan (LP). Proses penilaian akan dilaksanakan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Penilaian adalah berdasarkan elemen mengumpul fakta sejarah, merekod fakta sejarah serta penerapan unsur patriotisme. Pengukuran setiap elemen dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria penskoran yang telah ditetapkan bagi menentukan keselarasan penilaian. Pelaksanaan dan penilaian kerja kursus ini dijalankan oleh calon PMR dari bulan Februari hingga bulan Julai.2.0 MATLAMAT KERJA KURSUS SEJARAH Pelaksanaan Kerja Kursus Sejarah bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sejarah yang menyepadukan unsur pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah dan penerapan unsur patriotisme. Pelaksanaan kerja kursus memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji sejarah Malaysia. Melalui pengkajian ini, kemahiran sejarah seperti mencari, mengumpul, mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, merumus dan merekod fakta sejarah dapat dinilai. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap sejarah serta mengamalkan unsur patriotisme.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 4. 4 21/23.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN SEJARAH Objektif kurikulum Sejarah membolehkan calon: 3.1menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga; 3.2menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah; 3.3menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara; 3.4menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka; 3.5menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan,pentadbiran, ekonomi dan sosial; 3.6memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara; 3.7menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkankedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara; 3.8mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkandiri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuannegara; 3.9mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripadaperistiwa sejarah; 3.10 menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luarsecara rasional.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 5. 521/24.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH Objektif penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk menilai kebolehan calon: 4.1mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih; 4.2mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis dan merumus fakta sejarahsecara rasional; 4.3merekod fakta sejarah yang telah dianalisis mengikut format kajian yang betul; 4.4mengenali sejarah diri, keluarga, sekolah, persekitaran tempat tinggaldan negara; 4.5mengamal nilai murni dan unsur patriotisme.5.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS SEJARAH BERASASKANELEMEN, ASPEK DAN KRITERIA PENSKORAN Rasional penilaian Kerja Kursus Sejarah ialah untuk: 5.1mengukur konstruk (Pengetahuan, Kemahiran dan Nilai) yang ditanam dalamdiri calon; 5.2membolehkan guru membuat penilaian sepanjang kerja kursus dilaksanakan; 5.3membolehkan guru menilai hasil kerja calon pada akhir pelaksanaankerja kursus.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 6. 6 21/26.0 MAKLUMAT AM 6.1Guru mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus. 6.2Kerja kursus ini wajib dilaksanakan oleh semua calon PMR. 6.3Kerja kursus hendaklah dilaksanakan oleh calon PMR dari bulan Februarihingga bulan Julai. 6.4Guru hendaklah merancang dan melaksanakan penilaian kerja kursus ini bagisemua calon mengikut panduan jadual pelaksanaan.(Lampiran 1) 6.5Guru hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan danperinciannya. 6.6Guru hendaklah membimbing calon dalam pemilihan tajuk kajian berdasarkantugasan. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. 6.7Guru hendaklah memaklumkan kepada calon mengenai elemen, aspek dankriteria penskoran yang terdapat dalam Panduan Pelaksanaan dan PenilaianKerja Kursus. 6.8Guru mesti memastikan calon melaksanakan ketiga-tiga elemen kerja kursus. 6.9Guru hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaiksupaya mereka memperoleh tahap pencapaian cemerlang. 6.10 Penilaian kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada proses pengajarandan pembelajaran yang berterusan. 6.11 Guru hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka bolehmemperbaiki hasil kerja. 6.12 Guru hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon. 6.13 Borang Markah Calon (BMC/1) hendaklah diisi untuk merekod pencapaiancalon dan disimpan di sekolah.(Lampiran 2) 6.14 Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borang markah yangdiberikan oleh Lembaga Peperiksaan. 6.15 Borang Markah Calon (BMC/2) hendaklah diisi sekiranya calon berpindahsekolah untuk tindakan sekolah baru.(Lampiran 3)21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 7. 721/27.0 ARAHAN KEPADA CALON 7.1Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah. 7.2Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarahdari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.(Lampiran 4) 7.3Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia. 7.4Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat Kod 1, Kod 2atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja,calon hanya layak mendapat Kod 4. 7.5Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah. 7.6Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu. 7.7Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikanbersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3. 7.8Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidakditiru daripada mana-mana pihak. 7.9Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada15 halaman mengikut format yang ditetapkan. 7.10 Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman,saiz 12 dengan langkau 2.0. 7.11 Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja. 7.12 Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.(Lampiran 5) 7.13 Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursusdilaksanakan. 7.14 Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaansetiap elemen. 7.15 Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 8. 821/28.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu: Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah1.1 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih. Elemen 2 Merekod fakta sejarah2.1 Mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, merumus danmerekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan. Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme3.1 Berbangga sebagai rakyat Malaysia3.2 Bersemangat setia negara3.3 Bersemangat kekitaan3.4 Berdisiplin3.5 Berusaha dan produktif21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 9. 921/29.0 SISTEM PENILAIAN Penilaian kerja kursus berdasarkan sistem Skor Berdasarkan Elemen (SBE). 9.1DefinisiSkor Berdasarkan Elemen (SBE) ialah satu kaedah menyatakan prestasi calonberdasarkan penguasaannya dalam sesuatu elemen yang dinilai. Skor inimenunjukkan keupayaan calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan dengancalon lain. Guru hendaklah membimbing calon untuk memperoleh tahappencapaian cemerlang bagi setiap elemen. 9.2Pelaporan9.2.1Skor bagi SBE meliputi markah, kod dan tahap pencapaian calon.9.2.2 Jumlah markah bagi tiga elemen dikira bagi menentukan kod dan tahappencapaian calon. Jumlah Markah KodTahap Pencapaian 09 121Cemerlang 06 082Kepujian 03 053Memuaskan 01 024Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum 05Tidak melaksanakan kerja kursus 6Dikecualikan (Dengan kebenaran LP)9.2.3Penentuan kod dan tahap pencapaian calon.Calon mendapat Kod 1, Kod 2 dan Kod 3 setelah melaksanakanketiga-tiga elemen. Calon mendapat Kod 4 sekiranya melaksanakansatu atau dua elemen sahaja.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 10. 10 21/2 9.2.4 Contoh penentuan kod dan tahap pencapaian calon. Bil NamaAngkaNombor Markah Elemen Jumlah Kod Catatan Calon GiliranKadE1 E2 E3 MarkahPengenalan 144 4 12 1 3 elemen 242 2 82 3 elemen 311 3 53 3 elemen 400 4 44 1 elemen sahaja 544 0 84 2 elemen sahajaTidak melaksanakan 600 0 05Kerja Kursus 7 6 Dikecualikan21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 11. 11 21/2 9.3Merekod9.3.1 Guru dikehendaki merekodkan keputusan penilaian Kerja KursusSejarah berdasarkan elemen berikut: ElemenMarkahElemen 1 Mengumpul fakta sejarahElemen 2 Merekod fakta sejarahElemen 3 Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian9.3.2 Borang Markah Calon (BMC/1) yang telah diisi dengan lengkaphendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat bagi rujukanLembaga Peperiksaan.9.3.3 Sekiranya calon tidak melaksanakan mana-mana elemen, guruhendaklah mencatatkan 0 di ruangan markah bagi elemen yang tidakdilaksanakan.9.3.4 Calon mendapat Kod 4 bagi tahap pencapaian sekiranya melaksanakansatu atau dua daripada mana-mana elemen kerja kursus sahaja.9.3.5 Sekiranya calon tidak melaksanakan ketiga-tiga elemen, guru hendaklahmencatatkan 0 di ruangan jumlah markah.9.3.6 Calon mendapat Kod 5 bagi tahap pencapaian sekiranya tidakmelaksanakan kerja kursus.9.3.7 Guru hendaklah memindahkan maklumat dari BMC/1 ke borangmarkah yang diberikan oleh Lembaga Peperiksaan.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 12. 1221/210.0 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarahBil ElemenAspek MarkahKriteria Penskoran 1 Mengumpul Mengumpul fakta sejarah4Mengumpul fakta sejarah fakta sejarah daripada pelbagai jenis daripada empat jenis sumber. sumber; i. BukuATAU- Nama pengarang- Tahun terbit- Tajuk buku Mengumpul fakta sejarah- Tempat terbitdaripada empat orang- Penerbit sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum ii. Jurnalditerbitkan. - Nama pengarang - Tajuk3Mengumpul fakta sejarah - Bilangandaripada tiga jenis sumber. - Tahun iii. AkhbarATAU- Nama akhbar- Tarikh- HalamanMengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber iv. Majalah sekiranya calon mengkaji - Nama majalahtajuk yang belum - Tarikhditerbitkan. - Halaman - Penerbit 2Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. v. Ensiklopedia- Tajuk- Jilid ATAU- Tahun vi. Orang sumberMengumpul fakta sejarah - Namadaripada dua orang sumber - Umursekiranya calon mengkaji - Alamattajuk yang belum(Sertakan transkripsiditerbitkan.perbualan)21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 13. 1321/2Bil ElemenAspek MarkahKriteria Penskoran vii. Melawat tempat1Mengumpul fakta sejarahkajian daripada satu jenis sumber.- Nama tempat/bangunan- Alamat ATAU viii. Internet - Alamat laman webMengumpul fakta sejarah daripada satu orang ix.Televisyen sumber sekiranya calon - Tajuk program mengkaji tajuk yang belum - Tarikhditerbitkan. - Masa - Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. Radio- Tajuk program- Tarikh- Masa- Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. VCD/DVD - Tajuk program - Terbitan xii. Sumber-sumber lain- Jenis sumber- Alamat/puncasumber21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 14. 1421/2GLOSARI Buku ilmiah :Buku akademik atau buku keilmuan yang ditulisberdasarkan kajian ilmiah. Fakta sejarah :Peristiwa, tempat, tokoh dan tarikh yang dapatdibuktikan kebenarannya. Orang sumber:Orang yang menjadi rujukan untuk mendapatketerangan dan orang yang pernah terlibat secaralangsung dalam peristiwa sejarah. Contoh sumber lain:Batu bersurat, wang kertas atau syiling, diari dan suratperibadi.CATATAN Sumber rujukan hendaklah dicatat di ruangan rujukan dan salinan dokumen sumber disertakan sebagai lampiran untuk permarkahan Elemen 1.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 15. 1521/2 Elemen 2Merekod fakta sejarahBilElemenAspekMarkah Kriteria Penskoran 2Merekod Mengelas, menganalisis, 4i. Laporan kajianfakta sejarah mentafsir, mensintesis, mengandungi sembilanmerumus dan merekod daripada aspek formatfakta sejarah mengikuttermasuk hasil kajian.format berikut: ii. Hasil kajian lengkapi. Tajuk kajian- mengikut tajuk - mengikut urutanii. Senarai kandungan yang sesuaiiii. Penghargaan3i. Laporan kajianiv. Objektif kajian mengandungi tujuhhingga lapan daripadav. Kaedah kajianaspek format termasuk - Temu ramah hasil kajian. - Lawatan dan pemerhatian ii. Hasil kajian lengkap - Analisis dokumen- mengikut tajuk - Penyelidikan- mengikut urutan perpustakaan yang sesuai - Melayari internet - Audio visual2i. Laporan kajianvi. Hasil kajianmengandungi lima- Tajuk hingga enam daripada- Subtajukaspek format termasukhasil kajian.vii. Rumusan - Unsur patriotisme ii. Hasil kajian lengkap tentang tajuk yang- mengikut tajuk dikaji- mengikut urutan - Iktibar kepada diri, yang sesuai bangsa dan negaraviii. Lampiran1i. Laporan kajian- Gambarmengandungi tiga- Petahingga empat daripada- Dokumen aspek format termasuk- Sumber rujukanhasil kajian.Tulis kapsyen atau ii. Hasil kajian lengkappenerangan di bawah- mengikut tajukgambar/peta/dokumen. - mengikut urutanyang sesuaiix. Rujukan(Lampiran 6)21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 16. 1621/2 Elemen 3Penerapan unsur patriotismeBilElemenAspek MarkahKriteria Penskoran 3Penerapan Menulis esei yang4Menulis esei yangunsur menunjukkan mengandungi empatpatriotisme pengamalan unsurunsur patriotisme.patriotisme.(Lampiran 7)Menulis esei yang 3mengandungi tigaunsur patriotisme.Menulis esei yang 2mengandungi duaunsur patriotisme.Menulis esei yang 1mengandungi satuunsur patriotisme.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 17. 1721/2 Lampiran 1PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN SEJARAH 21/2KERJA KURSUSTindakan sebelum pelaksanaan kerja kursusBIL.PERKARA TARIKHTINDAKAN Lembaga Peperiksaan1Edaran tugasan kerja kursus dari LP. (LP)Taklimat kerja kursus kepada guru-guru2 Februari Ketua Panitia Sejarahsejarah di sekolah.3 Taklimat kepada calon PMR. Guru SejarahMembimbing calon PMR memilih tajuk4kajian.Tindakan semasa pelaksanaan kerja kursusBIL. PERKARATARIKHTINDAKAN Guru menyemak dan membimbing calon1mengumpul fakta sejarah mengikut formatFebruari yang ditetapkan bagi Elemen 1. Guru menyemak dan memberi markah2mengikut format yang ditetapkan bagi Mac Elemen 1. Guru menyemak dan membimbing calon3merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Calon PMR April JunGuru Sejarah Guru menyemak hasil kerja calon dan4memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 2. Guru menyemak dan membimbing penulisan5esei penerapan unsur patriotisme mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Julai Guru menyemak hasil kerja calon dan6memberi markah mengikut format yang ditetapkan bagi Elemen 3. Pemantauan pelaksanaan kerja kursus olehApril Julai Pegawai LP 7 pegawai LP.8Guru mengisi markah calon PMR dalam JulaiGuru Sejarah Borang Markah Calon (BMC/1). Memindahkan maklumat dari BMC/1 Guru Sejarah9ke borang markah yang diberikan olehJulai Ogos dan Setiausaha Peperiksaan Lembaga Peperiksaan.Sekolah21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 18. 18 21/2Lampiran 2BMC / 1 LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG MARKAH CALON 1SEJARAH 21/2 KERJA KURSUSNama Sekolah : ................................................................................................ ................................................................................................Alamat Sekolah : ................................................................................................Nombor Pusat Peperiksaan : ................................................................................................Nombor Telefon: ................................................................................................Nombor Faks: ................................................................................................Bilangan Calon: ................................................................................................Bil NamaAngkaNombor Markah Elemen Jumlah Kod TahapCalon GiliranKadMarkah PencapaianE1E2 E3 Pengenalan 1 2 3 4 5 6 7 21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 19. 19 21/2Lampiran 3BMC / 2LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABORANG MARKAH CALON 2 SEJARAH 21/2KERJA KURSUSNama Calon: ....................................................................................Nombor Kad Pengenalan : ....................................................................................Angka Giliran : ....................................................................................Nama dan Alamat Sekolah : ....................................................................................Tajuk Kerja Kursus: ....................................................................................ElemenMarkah Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsur patriotismeJumlah MarkahKodTahap Pencapaian ..... ...................................................( Tandatangan Guru ) ( Tandatangan dan Cap Pengetua )21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 20. 2021/2 Lampiran 4SENARAI SEMAKElemen 1 Mengumpul fakta sejarahBil.PerkaraTarikh Catatan 1 Menerima taklimat kerja kursus daripada guruFebruari sejarah. 2 Mendapatkan bimbingan guru dan memilihFebruari tajuk kajian. 3 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripadaFebruari sumber yang sahih. 4 Menyediakan halaman hadapan Elemen 1.Mac (Lampiran 8) 5 Mendokumentasikan fakta sejarah yang Mac dikumpul daripada pelbagai sumber. 6 Menghantar fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber untuk semakan Mac guru penilai. 7 Memperbaiki fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber bagi memperoleh Mac markah terbaik.8Menghantar semula fakta sejarah yang dikumpul daripada pelbagai sumber kepada Mac guru penilai untuk disemak dan diberi markah.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 21. 21 21/2Elemen 2 Merekod fakta sejarahBil PerkaraTarikh Catatan 1Mendapatkan bimbingan guru untuk menulislaporan dapatan kajian mengikut format yang Aprilditetapkan. 2Mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, Aprilmerumus dan merekod fakta sejarah. 3Menyediakan halaman hadapan Elemen 2. April(Lampiran 9) 4Menulis laporan kajian mengikut format yangditetapkan:- Tajuk kajian- Senarai kandungan- Penghargaan- Objektif kajian April Jun- Kaedah kajian- Hasil kajian- Rumusan- Lampiran- Rujukan 5 Menghantar laporan kajian untuk semakan guruMei Jun penilai. 6 Memperbaiki hasil laporan kajian bagi memperolehMei Jun markah terbaik. 7 Menghantar semula hasil laporan kajian kepada guru penilai untuk disemak dan diberi markah serta Mei Jun tahap pencapaian.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 22. 22 21/2Elemen 3Penerapan unsur patriotismeBilPerkaraTarikhCatatan 1 Mendapatkan bimbingan guru untuk menulisFeb. Julai esei mengikut format yang ditetapkan. 2 Menulis esei mengikut format yang ditetapkan. Feb. Julai 3 Menyediakan halaman hadapan Elemen 3. Feb. Julai (Lampiran 10) 4 Menghantar esei untuk semakan guru penilai. Feb. Julai 5 Memperbaiki esei bagi memperoleh markah Feb. Julai terbaik. 6 Menghantar semula esei kepada guru penilai Feb. Julai untuk disemak dan diberi markah.Pendokumentasian Hasil Kerja KursusBilPerkara Tarikh Catatan 1 Menyediakan halaman hadapan kerja kursus. Jun Julai (Lampiran 5) 2 Menggabungkan hasil kerja Elemen 1, Elemen 2 dan Elemen 3 untuk dihantar kepada Jun Julai guru penilai. 3 Menghantar hasil kerja kursus kepada guru penilai untuk mendapat jumlah markah, kod Jun Julai dan tahap pencapaian.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 23. 23 21/2Lampiran 5HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2KERJA KURSUSNama Calon : .....................................................................................Tingkatan: .....................................................................................Nombor Kad Pengenalan: .....................................................................................Angka Giliran: .....................................................................................Nama dan Alamat Sekolah : .....................................................................................Tajuk Kerja Kursus : .....................................................................................Nama Guru: .....................................................................................Skor:- Elemen MarkahElemen 1 Mengumpul fakta sejarahElemen 2Merekod fakta sejarahElemen 3 Penerapan unsur patriotismeJumlah Markah KodTahap Pencapaian ................( Tandatangan Guru )21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 24. 24 21/2 Lampiran 6 RUJUKANBukuMasariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003. Sejarah Tingkatan 2.Kuala Lumpur:DBP.Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400-1963. Kuala Lumpur:Utusan Publications andDistributors Sdn.Bhd.Mohamad Noordin Sopiee,1967. From Malayan Union to Singapore Separation: PoliticalUnifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press.JurnalAhmad Masjidin. Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara dalam JurnalMalaysia dari Segi Sejarah. Bil 8, April 1979.Ishak bin Tadin,1960. Dato Onn and Malay Nationalism 1946-1951, dalam JSEAH.Vol 1.Mac 1960.EnsiklopediaTajuk, jilid dan tahun.AkhbarUtusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5.Orang SumberEncik Ismail bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman Beringin 52000Kuala Lumpur.Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman Sri Gombak,68100 Selangor.Melawat Tempat KajianPejabat Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato Onn, Pusat Dagangan DuniaPutra, 45 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 Kuala Lumpur.Tapak Ekskavasi Tingkayu, Kunak, Sabah.Tapak Ekskavasi Gua Niah, Niah, Miri, Sarawak.21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 25. 2521/2VCDTajuk program, terbitan.RadioTajuk program, tarikh, masa, rangkaian.TelevisyenTajuk program, tarikh, masa, rangkaian.MajalahNama majalah, tarikh, tahun.Sumber lain:Jenis sumber, alamat/punca sumber.Internethttp://geocities.com/kamashara/unionsm.htmhttp://cikgu.net/edisimerdeka/sejarah.php3.htmhttp://www.geocities.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htm21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 26. 26 21/2Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISMEFokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuknilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang:1Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia - menghormati raja dan pemimpin negara - menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara - menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan jata negara) - menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara - menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa - berbangga dengan sejarah negara2Bersemangat Setia Negara - cinta akan bangsa dan negara - taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara - sedia berkorban untuk bangsa dan negara - bertanggungjawab kepada bangsa dan negara - berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara - peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara - bersyukur sebagai warganegara Malaysia3Bersemangat Kekitaan - bersatu padu dan berharmoni - bertolak ansur dan bertoleransi - bekerjasama dan tolong-menolong - hormat-menghormati - bersefahaman dan bermuafakat - muhibah atau semangat bermasyarakat4Berdisiplin - berakhlak dan berbudi pekerti mulia - mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara - mematuhi peraturan dan undang-undang - berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi - bertindak wajar - bersifat amanah dan jujur - berlaku adil dan bertimbang rasa5Berusaha dan Produktif - rajin dan gigih - berdikari - tabah menghadapi cabaran - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan - berganding bahu membangunkan negara - berilmu dan berketrampilan21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 27. 2721/2Lampiran 8HALAMAN HADAPAN ELEMEN 1 ELEMEN 1Tajuk: ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................Senarai SemakBil. Sumber Tandakan ( / ) i Buku ilmiahii JurnaliiiAkhbariv MajalahvOrang sumbervi Melawat tempat kajian vii Internet viiiTelevisyenix Radiox VCD/DVDxiSumber lainMarkah..... ( Tandatangan Guru )21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 28. 28 21/2 Lampiran 9 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 2 ELEMEN 2Tajuk: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Senarai Semak Bil. Perkara Tandakan ( / )i Tajuk kajian ii Senarai kandungan iiiPenghargaan iv Objektif kajian vKaedah kajian vi Hasil kajianviiRumusanviiiLampiran ixRujukan Markah ...............................( Tandatangan Guru )21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 29. 29 21/2Lampiran 10 HALAMAN HADAPAN ELEMEN 3 ELEMEN 3Tajuk: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Senarai SemakUnsur PatriotismeTandakan ( / )12345Markah .( Tandatangan Guru )21/2 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia