pengenalpastian masalah pelajar tingkatan ??total of 70 science stream students were chosen at...

Download PENGENALPASTIAN MASALAH PELAJAR TINGKATAN ??total of 70 science stream students were chosen at random and ... 3.5.1 Soalan Diagnostik ... teks dalam bidang matematik dan sains dari

Post on 15-Mar-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGENALPASTIAN MASALAH PELAJAR TINGKATAN 4 ALIRAN SAINS

  DALAM MEMPELAJARI TAJUK BENTUK PIAWAI DENGAN

  MENGGUNAKAN KAEDAH DIAGNOSIS

  CHIN KUI KYUN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • ii

  PENGENALPASTIAN MASALAH PELAJAR TINGKATAN 4 ALIRAN SAINS

  DALAM MEMPELAJARI TAJUK BENTUK PIAWAI DENGAN

  MENGGUNAKAN KAEDAH DIAGNOSIS

  CHIN KUI KYUN

  Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan

  (Matematik/Kimia)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL 2010

 • iii

 • iv

  DEDIKASI

  Ku tujukan sekalung budi khasnya untuk keluarga ku

  Ibu yang dikasihi, SIEW WAN YING

  Ayah yang disayangi, CHIN HON KONG

  serta

  Adik yang dimanjai, CHIN KUI YU

  Segala jasa, pengorbanan, doa serta dorongan kalian akan ku kenang pada setiap saat

  dalam liputan kenangan ku

  serta

  Buat yang teristimewa, CHAI CHUNG ENN, segala dugaan dan cabaran yang ku

  tempuhi bersama mu, segala saat-saat yang kita kecapi bersama

  Tidak lupa

  Sahabat tercinta, WONG JING KAE, WONG KOK TONG dan LIAW MING

  FONG, segala nasihat serta pandangan anda akan ku kenangi buat selamanya.

  Kejayaan yang dicapai adalah milik kita semua.

  Terima kasih

  s

 • v

  PENGHARGAAN

  Di ruangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan

  terima kasih kepada penyelia saya iaitu Prof. Madya Aziz bin Nordin yang banyak

  memberi tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang kajian ini dijalankan. Segala teguran,

  nasihat dan kata-kata semangat akan tetap saya ingati dan hargai sepanjang hidup.

  Setinggi-tinggi penghargaan turut ditujukan kepada pengetua-pengetua dan

  guru-guru yang bertugas di sekolah menengah yang terlibat dalam kajian ini. Selain

  itu, ucapan ribuan terima kasih juga ditujukan kepada dua orang guru pelatih UTM,

  junior serta pelajar-pelajar Tingkatan 4 aliran Sains yang mengambil bahagian dalam

  kajian ini kerana telah bekerjasama dalam pemprosesan pengutipan data.

  Saya juga ingin berterima kasih kepada ibu, ayah, dan adik yang amat saya

  sayangi atas sokongan moral dalam menyiapkan projek sarjana muda ini. Akhir

  sekali, saya berhutang budi kepada rakan-rakan saya serta semua pihak yang sudi

  membantu dan memberi nasihat kepada saya bagi melengkapkan projek sarjana

  muda ini.

 • vi

  ABSTRAK

  Pendekatan diagnosis merupakan salah satu kaedah untuk mengetahui

  masalah yang dihadapi oleh pelajar selepas mempelajari sesuatu tajuk. Kajian ini

  bertujuan mengenalpasti tahap penguasaan dalam tajuk Bentuk Piawai, tahap

  penguasaan penggunaan Bentuk Piawai dalam subjek Fizik dan Kimia di kalangan

  pelajar aliran Sains serta masalah pembelajaran pelajar dalam tajuk Bentuk Piawai.

  Kajian ini dijalankan kepada pelajar Tingkatan 4 aliran Sains yang mempelajari tajuk

  Bentuk Piawai dengan menggunakan kaedah diagnosis di dua buah sekolah

  menengah yang dipilih di daerah Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Instrumen yang

  digunakan semasa menjalankan kajian ini ialah set ujian diagnostik, temubual dan

  pemerhatian. Set ujian diagnostik mengandungi 20 soalan yang terdiri daripada dua

  subtopik iaitu Angka Bererti dan Bentuk Piawai. Seramai 70 orang pelajar aliran

  Sains dipilih secara rawak untuk menjawab ujian diagnostik dan 4 orang guru

  matematik dipilih untuk ditemubual. Data yang dikumpul dianalisis dan kesilapan

  pelajar dikategorikan kepada tiga jenis iaitu Kesilapan Cuai (KC), Kesilapan

  Sistematik (KS) dan Kesilapan Rawak (KR). Dapatan ujian diagnostik menunjukkan

  pelajar menguasai tajuk Bentuk Piawai dengan baik. Selain itu, hasil kajian

  menunjukkan tahap penguasaan penggunaan Bentuk Piawai dalam subjek Fizik dan

  Kimia adalah sederhana. Dapatan temubual bersama dengan guru matematik yang

  berpengalaman dapat membantu untuk mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar

  serta mencadangkan langkah-langkah pemulihan yang sesuai. Secara keseluruhan,

  pendekatan ini diharap dapat dilanjutkan dan digunakan untuk mengesan masalah

  pelajar dalam mempelajari matematik pada masa kelak.

 • vii

  ABSTRACT

  Diagnostic approach is one of the method to determine students difficulties

  after had learned a new topic. This study is aimed to identify Science stream

  students mastery in Standard Form topic, studentss mastery in application of

  Standard Form in Physics and Chemistry, and also students learning problem in this

  topic. The approach was used to identify Form 4 Science stream students problems

  in learning Standard Form topic in two selected schools in Batu Pahat district, Johor

  Darul Takzim. The instruments that were used in carrying out this research were in

  form of diagnostic test, interviews, and observations. The diagnostic test was

  contained of 20 questions on subtopic of Significant Figures and Standard Form. A

  total of 70 science stream students were chosen at random and 4 mathematics teacher

  were being interviewed. Data that had collected were analyzed and categorized into

  three type which is Careless Error (CE), Systematics Error (SE), and Random Error

  (RE). The result of the diagnostic test shows that the respondents able to master

  Standard Form in good condition. Findings of the study also showed that

  respondents understanding in application of Standard Form in Physics and

  Chemistry were considered average. Results from interviews and observations with

  experienced mathematics teacher could help to identify students learning problem

  and suggest appropriate remedies. Overall, it was hoped that this approach could be

  extended and used to discover students difficulties in learning mathematics in the

  future.

 • viii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  PENGAKUAN PENYELIA i

  HALAMAN JUDUL ii

  PENGAKUAN PELAJAR iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xii

  SENARAI SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  1 PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 5

  1.3 Pernyataan Masalah 8

  1.4 Objektif Kajian 9

  1.5 Persoalan Kajian 10

  1.6 Kepentingan Kajian 11

  1.7 Batasan Kajian 12

 • ix

  1.8 Definisi Istilah 13

  1.9 Penutup 17

  2 SOROTAN KAJIAN 18

  2.1 Pengenalan 18

  2.2 Nombor 19

  2.2.1 Angka Bererti 19

  2.2.2 Bentuk Piawai 21

  2.3 Masalah Pembelajaran 22

  2.3.1 Faktor-faktor Pembelajaran Matematik 23

  2.3.2 Perkaitan Masalah Pembelajaran dengan

  Cara Pengajaran 25

  2.3.3 Perkaitan Masalah Pembelajaran dengan

  Pemahaman 26

  2.3.4 Kepelbagaian Kesilapan 27

  2.4 Pendekatan Diagnosis 31

  2.5 Pemulihan 33

  2.6 Penutup 39

  3 METODOLOGI KAJIAN 40

  3.1 Pengenalan 40

  3.2 Reka Bentuk Kajian 40

  3.2.1 Corak Kajian 41

  3.2.2 Kajian Rintis 42

  3.2.2.1 Kesahan Instrumen Kajian 42

  3.2.2.2 Kebolehpercayaan Kajian 43

  3.2.3 Pengumpulan Data 43

  3.3 Lokasi Kajian 44

  3.4 Sampel kajian 45

  3.5 Instrumen Kajian 46

  3.5.1 Soalan Diagnostik 46

  3.5.2 Temubual 46

 • x

  3.5.3 Pemerhatian 47

  3.6 Analisis Data 47

  3.6.1 Analisis Tahap Penguasaan 48

  3.6.2 Analisis Tahap Penguasaan dalam Tajuk

  Bentuk Piawai dan Penggunaan dalam

  Subjek Aliran 48

  3.6.3 Analisis Kesilapan Lazim 50

  3.6.4 Temubual 51

  3.7 Batasan Kajian 51

  3.8 Penutup 51

  4 ANALISIS DATA 53

  4.1 Pengenalan 53

  4.2 Analisis Data 54

  4.2.1 Latar Belakang Responden 55

  4.2.2 Tahap Penguasaan Tajuk Bentuk Piawai 57

  4.2.3 Tahap Penguasaan Pengaplikasian

  Bentuk Piawai dalam Subjek Aliran Sains 60

  4.2.4 Analisis Kesilapan 62

  4.2.4.1 Kesilapan dalam Pembundaran

  Angka Bererti 62

  4.2.4.2 Kesilapan dalam Penukaran

  Bentuk Piawai 73

  4.3 Analisis Temubual 83

  4.3.1 Dapatan Pemerhatian 83

  4.3.2 Dapatan Temubual dengan Guru Matematik 84

  4.4 Penutup 86

  5 PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 87

  5.1 Pengenalan 87

  5.2 Perbincangan dan Rumusan 88

 • xi

  5.2.1 Tahap Penguasaan Pelajar Aliran Sains

  dalam Tajuk Bentuk Piawai 88

  5.2.2 Tahap Penguasaan Pengaplikasian dalam

  Subjek Aliran Sains 89

  5.2.3 Kesilapan Lazim 90

  5.2.3.1 Kesilapan Cuai 91

  5.2.3.2 Kesilapan Sistematik 92

  5.2.3.3 Kesilapan Rawak 92

  5.3 Implikasi 94

  5.4 Cadangan Pemulihan 95

  5.4.1 Langkah-langkah Pemulihan dalam

  Menguasai Tajuk Bentuk Piawai 95

  5.4.2 Langkah Pemulihan Kesilapan Lazim 97

  5.4.3 Cadangan Kajian Lanjutan 98

  5.5 Penutup 99

  RUJUKAN 100

  LAMPIRAN 104

 • xii

  SENARAI JADUAL

  NO

Recommended

View more >