pencemaran udara dan jerebu

Click here to load reader

Download Pencemaran udara dan jerebu

Post on 19-Jun-2015

12.201 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMOGA MEMBANTU

TRANSCRIPT

  • 1. PENCEMARAN UDARA DANJEREBU(NAMA PENUH)(NO K/P)

2. KONSEPPENCEMARAN UDARAKuantiti bahan-bahanpencemar di udara (gas danbahan radioaktif) melebihikadar normal di atmosferabumi pada suatu jangkamasa tertentu danmenyebabkan kemudaratankepada manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan hartabenda manusia 3. JEREBUKehadiran partikel-partikel zarahatau gas yang terampai diatmosfera bumi melebihi kadarnormal yang boleh memberi kesannegatif kepada alam sekitar fizikaldan manusia 4. Bahan yangmencemarkanudaraPEPEJALCECAIRGAS 5. PENGELASAN BAHANPENCEMAR UDARAKELAS CONTOH BAHANPENCEMARPartikel zarah(pepejal) Debu , Asap, dan HabukCecair Semburan racunGas Organik dan GasBukan OrganikHidrokarbon(heksana,metana, dan butana),karbon monoksida, karbondioksida, nitrogendioksida, nitrit oksida danammonia 6. Faktor berlakunyapencemaranudaraFAKTORSEMULAJADIFAKTORAKTIVITIMANUSIAI. Kebakaran hutanII. Letupan gunungberapiIII. Fenomena kemarauyang panjangI. Aktiviti pertanianII. Penggunaan bahan apifosilIII. Pembakaran terbukaIV. Perlombongan(kuari)V. PembinaanVI. Perindustrian 7. FAKTORSEMULAJADI 8. KEBAKARAN HUTANBoleh berlaku akibat kemarau yang terukseperti semasa fenomena El-NinoPemanasan cahaya matahari yangmelampau menyebabkan hutan-hutanterbakar secara semula jadiAsap, debu, gas dan habuk yang terhasilakibat kebakaran hutan akan terampai diatmosfera lalu menyebabkan berlakunyapencemaran udara dan jerebu 9. LETUPAN GUNUNG BERAPIBoleh menghasilkan debu, habuk dan gaspencemar seperti sulfur dioksida yang banyakHabuk,debu dan gas akan terampai di atmosferadalam jangka masa yang tertentu lalumenghasilkan fenomena pencemaran udara danjerebuContoh: Letupan gunung berapi Pinatubo diFilipina pada tahun 1991 telah menyebabkan debuberterbangan di atmosfera setinggi 1 800 meter 10. FENOMENA KEMARAU YANGPANJANGKemarau dalam tempoh yang lama akanmenyebabkan tanah menjadi keringkontang dan berdebuDebu-debu yang terhasil disebabkan olehcuaca yang kering dan akan berterbangandi udara apabila ditiup angin 11. FAKTORAKTIVITIMANUSIA 12. AKTIVITI PERTANIANPembersihan dan pembakaran sisapertanian seperti jerami padi yangdilakukan untuk penanaman semulaPembakaran tersebut akan menghasilkanasap, habuk, dan debu yang berterbangandi atmosfera lalu menyebabkanpencemaran udara dan jerebu 13. PENGGUNAAN BAHAN API FOSILBahan api fosil merujuk kepada bahan apiyang didapati melalui bahan daripada sumberpetroleum, arang batu, dan gas asliBahan api tersebut digunakan secara meluasdalam kenderaan dan industri.Pembakarantidak lengkap bahan api fosil ini akanmenghasilkan gas karbon dioksida,hidrokarbon, dan sulfur dioksida 14. PEMBAKARAN TERBUKAPembakaran sampah dan bahan buanganoleh sektor domestik.Berlaku dengan meluas seiring denganpertambahan penduduk dan kurangnyakesedaran dalam kalangan penduduktentang kesan negatif terhadap alamsekitar 15. PERLOMBONGAN(KUARI)Aktiviti pemecahan batu kepada siz-saizyang lebih kecil.Biasanya dijalankan dikawasan bukit yang terdapat batu granitPenggunaan bahan letupan dalam industrikuari akan menghasilkan debu dan habukyang banyak 16. PEMBINAANPenghasilan debu yang banyakdisebabkan oleh aktiviti pembinaan dalamskala yang besarContoh:Pembinaan jalan raya, lebuh raya,pembangunan sektor baharu, dankawasan perumahanDebu dan habuk akan terampai diatmosfera lalu menyebabkan berlakunyapencemaran udara dan jerebu 17. PERINDUSTRIANIndustri primer seperti industri papan lapisdan memproses padi boleh menghasilkanbahan yang boleh mencemarkan udaraseperti habuk dan sekam padiAktiviti industri berasaskan kayu juga turutmenyumbang kepada masalah pencemranudara dan jerebu.Habuk kayu akan terbebasdan berterbangan di udara semasa kayudigergaji 18. KESANPENCEMARANUDARA DAN JEREBUKesan kepada tumbuh-tumbuhan, alamsekitar fizikal,kesihatan manusia,dan harta bendaGangguan kepada sistempengangkutan,pertaniandan perikanan 19. KESAN KEPADA TUMBUH-TUMBUHANJerebu menyebabkan kadar kemasukancahaya matahari ke permukaan bumiberkurangan.Akibatnya proses fotosintesis dantumbesaran tumbuhan tergangguTumbuhan mengalami kerosakan sepertipengguguran daun, pertukaran warna yangboleh menyebabkan tumbuhan mati danterbantut 20. KESAN KEPADA ALAM SEKITARFIZIKALPembentukan higroskopik yang banyak diruang atmosferaNukleus higroskopik merupakan sektor yangmenggalakkan berlakunya pemeluwapanseterusnya menghasilkan hujanBahan pencemar sektor gas sulfur dioksida +nitrogen dioksida + air hujan = hujan asid 21. KESAN KEPADA KESIHATANMANUSIAPencemaran udara daripada sektor gasseperti gas karbon dioksida akan meracunisistem pengangkutan oksigen dalam darahdan melambatkan tindak balas manusiaMengganggu sistem pernafasan manusiakhususnya mereka yang menghidap asma(manusia sukar bernafas) 22. KESAN KEPADA HARTA BENDAKehadiran sulfur dioksida didalam udara menyebabkankekotoran pada pakaian dandinding bangunanBahan pencemar seperti sulfurdioksida akibat daripada letusangunung berapi menyebabkanberlakunya hujan asid .Hujan asidakan merosakkan cat bangunandan kenderaan(Merosakkanmonumen) 23. Gangguan kepadasistempengangkutani. Jarak penglihatanterhadii. Risiko kemalanganjalan raya ,air danudaraGangguankepada aktivitipertaniani. Jerebu menghalangbahangan matahari kepermukaan bumiii. Proses fotosintesis dantumbesaran tumbuhantergangguiii. Pengeluaran hasil pertanianmenjadi rendahmenyebabkan sumbermakanan terjejas 24. GANGGUANTERHADAPAKTIVITIPERIKANANJumlah cahayamatahari yang dapatmasuk ke dasar lautberkuranganmenyebabkanpembiakanplanktonberkuranganHidupan laut sepertiikan, udang dansebagainyaberkurangandisebabkankekurangan sumbermakanan 25. KAEDAH MENGATASI MASALAHPENCEMARAN UDARA DAN JEREBU1. Menguatkuasakan undang-undang2. Menanam dan mengekalkan tumbuhan3. Penggunaan bahan api mesra alam4. Kempen kesedaran5. Hujan buatan 26. PENGUATKUASAANUNDANG-UNDANGMenguatkuasakan Akta KualitiAlam Sekeliling 1947 denganmengenakan hukumanterhadap individu atau syarikatyang menyebabkan berlakunyafenomena pencemaran udaradan jerebuMenanam danmengekalkantumbuh-tumbuhanSemasa proses fotosintesistumbuhan akan menggunakan gaskarbon dioksida.Daun tumbuhanakan memerangkap partikel habukdan debu di atmosfera.Kesannyagas karbon dioksida di atmosferaakan berkurangan 27. PENGGUNAAN BAHANAPI MESRA ALAMMenggantikan bahan apiseperti petroleum danarang batu kepada bahanapi mesra alam sepertitenaga suriahibrid(elektrik)KEMPENKESEDARANDijalankan oleh pihak pihak yang berkaitanseperti Jabatan AlamSekitar (JAS) denganmenggunakan mediamassa 28. HUJAN BUATANAir hujan dapat memendapkanbahan pencemar yang terdapatdi atmosfera 29. TERIMAKASIH