pencemaran udara bunyi.ppt compatibility mode

Click here to load reader

Post on 10-Apr-2016

30 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pke

TRANSCRIPT

 • PENCEMARAN UDARA &PENCEMARAN BUNYIRozita IbrahimPusat Pengajian Umum, [email protected]

 • PENGENALAN Definisi:? Akta Kualiti Alam Sekeliling (1974)? Pencemaran adalah apa-apa perubahan langsung atau tidak

  langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, kimia, biologi atauradioaktif mana-mana bahagian alam sekeliling denganmelepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan-buanganhingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah,menyebabkan suatu keadaan yang berbahaya atau mungkinberbahaya kepada kesihatan, keselamatan, atau kebajikanawam, atau kepada binatang, burung, hidupan liar, ikan atauhidupan dalam air, atau kepada tumbuh-tumbuhan ataumenyebabkan suatu pelanggaran terhadap apa-apa syarat, hadatau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yangdikeluarkan di bawah Akta ini.

 • Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (UdaraBersih), 1978:? Bendasing udara termasuklah asap, jelaga, habuk,

  abu (termasuklah abu berterbangan), arang,hancuran, kumin pejal dari apa-apa jenis termasuklahkumin-kumin, gas-gas, wap-wap, kabus, bau danbahan radioaktif yang terpancar dari pembakaranbahan api dan bahan-bahan yang seumpamanya ataudari penggunaan bahan elektrik sebagai puncapemanasan atau dari sintesis, resolusi atau apa-apapemulihan dan apa-apa bahan lain yang mungkinditetapkan oleh Menteri sebagai bahan-bahan yangboleh menjejaskan kesihatan manusia atau kehidupanalam sekeliling.

 • Pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai:? kehadiran satu atau lebih bahan cemar atau

  gabungannya di dalam atmosfera? dalam kuantiti tertentu? pada sesuatu jangka waktu? yang boleh atau berkecenderungan menyebabkan

  mudarat kepada kehidupan manusia, tumbuhan,atau haiwan, atau harta benda atau mengganggusuasana kehidupan yang tenteram atau hartabenda atau kelangsungan sesuatu kegiatan.

 • PENGKELASAN BAHAN PENCEMAR UDARA

  Pencemar yang dihasilkan secara langsungdaripada puncanya.

  Misalnya sulfur dioksida dan karbon monoksidayang dihasilkan daripada proses pembakaranyang tidak lengkap.

  Pencemarudara primer

  Pencemar yang terhasil oleh tindakbalaspencemar primer dengan bahan-bahan lain diatmosfera.

  Misalnya pembentukan asid sulfurik yangterhasil oleh tindakbalas sulfur dioksida denganwap air, ozon dan wap asid.

  Pencemarudara sekunder

 • PUNCA-PUNCA PENCEMARAN UDARA

  Sumbersemulajadi

  Misalnya zarah dan debuyang terhasil dari letupangunung berapi, pelepasangas metana ke atmosfera

  hasil pereputan bahanorganik dari hutan dan

  paya, pelepasan CO2 akibatpembakaran hutan

  semulajadi.

  Sumberbuatan

  manusia

  Punca bergerak kenderaan bermotor,keretapi, dll mod pengangkutan

  berasaskan pembakaran bahan api fosil.

  Punca tidak bergerak kilang, stesenjanakuasa elektrik, tempat

  pembakaran sampah.

 • BAHAN CEMAR UDARA YANG UTAMABahancemar

  Sumber Ciri-ciri Kesan kepada kesihatan

  Karbonmonoksida

  Terhasilakibatpembakar-an tidaklengkap(kurangoksigen,suhu)

  Gas tidak berbaudan tidakberwarna

  - Melemahkan pengecutanjantung dan seterusnyamengurangkan jumlah darahyang dipam ke bahagian badan.-Mengurangkan keupayaanmelakukan aktiviti fizikal bagiorang sihat.- Antara gejala awal keracunangas CO adalah sakit kepala,pening, mual, lemah badan,kurang ingatan dan hilang dayakawalan otot.

 • Bahan cemar Sumber Ciri-ciri Kesan kepadakesihatan

  Zarah terampai Pelepasan dariasap kenderaan &industri

  -Bahan yangberserakan diatmosfera samadadalam bentukcecair ataupepejal.- Saiz dankomposisinyapelbagai.

  -Bolehmerosakkan tisuparu-paru.- Mengubahsistempertahanan badanterhadapbendasing yangtersedut olehpernafasan.- Memburukkankeadaan pesakitrespiratori dankardiovaskular.

 • Bahancemar

  Sumber Ciri-ciri Kesan kepadakesihatan

  Nitrogendioksida(NO2)

  Pembakaranbahan api fosiloleh kenderaandan industri

  -Gas berwarnaperang muda- Komponenjerebu- Terlibat dalampenghasilan ozon

  -Masalah kesihatansekiranya terdedahpada kadar tinggi dalammasa singkat- Pesakit asma sensitifterhadapnya

  Nitrogenmonoksida(NO)

  Pembakaranbahan api fosiloleh kenderaandan industri

  Gas yang tak larutdalam air

  Kurang kesan secaralangsung tetapi mudahbertukar menjadi NO2

 • Bahancemar

  Sumber Ciri-ciri Kesan kepadakesihatan

  Sulfurdioksida(SO2)

  Pembakaranarang batu,minyak dan lain-lain bahanapiyangmengandungisulfur

  Gas tidakberwarna dantidak berbaupada kepekatanrendah, tetapisangat busukpada kepekatantinggi

  -Mengganggu fungsipernafasan- Mengurangkankeupayaan paru-paruuntuk menapis partikelasing- Boleh menyebabkankematian sekiranya hadirbersama zarah terampai

  Plumbum(Pb)

  Pembakaranpetrolberplumbum

  Logam beratberwarna kelabukebiruan

  -Kerencatan akal,merendahkan IQ dantingkahlaku tidak normal- Ganggu keupayaan darahmengangkut oksigen

 • Bahancemar

  Sumber Ciri-ciri Kesan kepada kesihatan

  Ozon (O3) Tindakbalasfotokimia diatmosfera

  Gas tidakberwarna

  - Mendatangkan kesanterhadap sistem respiratori mengakibatkankerengsaan pada membranmukus laluan hidung-tekak-Memudahkan jangkitansaluran respiratori- Keradangan paru-paruboleh terjadi sekiranyaterdedah selama 6-8 jam

 • MALAYSIA: AMBIENT AIR QUALITY GUIDELINES

  Air pollutant Guideline Averaging time API

  SO2 0.04 ppm0.13 ppm0.19 ppm

  24 hr1 hr

  10 min

  100

  O3 0.10 ppm0.06 ppm

  1 hr8 hr

  100

  NO2 0.17 ppm 1 hr 100

  CO 30 ppm9 ppm

  1 hr8 hr

  100

  PM10 150 ?g/m3 24 hr 100

 • API STATUS INDICATORAPI Status Level of pollution Health measure

  0-50 Good Low, no ill effects onhealth.

  No restriction ofactivities for all agegroups.

  51-100 Moderate Moderate pollution,no ill effects onhealth.

  No restriction ofactivities for all agegroups.

  101-200 Unhealthy Mild aggravation ofsymptoms amonghigh risk groups e.g.those with heart &lung disease.

  -Restrictions of outdooractivities for high riskpersons.- General populationshould reduce vigorousoutdoor activity.

 • API Status Level ofpollution

  Health measure

  201-300 Veryunhealthy

  Significantaggravation ofsymptoms anddecreased exercisetolerance inpersons with heartor lung disease.

  -Elderly and persons with knownheart or lung disease should stayindoors and reduce physicalactivity.- General populations shouldavoid vigorous outdoor activity.- Those with any health problemsto consult doctor.

  301-500 Hazardous Severeaggravation ofsymptoms and adanger to health.

  -Elderly and persons with existingheart or lung disease should stayindoors and reduce physicalactivity.- General populations shouldavoid vigorous outdoor activity.

  Above500

  Emergency Severeaggravation ofsymptoms and adanger to health.

  General population advised tofollow the orders of the NationalSecurity Council and always followannouncements through the massmedia.

 • Pencemaran udara & asma (juga menunjukkan mekanisme pertahananbadan terhadap pencemaran udara)

 • PENCEMARAN UDARA DALAMAN(INDOOR AIR POLLUTION) Sources of indoor air pollution:? Acid, coal, gas, oil, and kerosene.? Household cleaning products.? Furnishings such as furniture made of pressed wood,

  newly installed carpeting that emits VOC fromadhesives.? Building materials and paints that off-gas volatile

  compounds.? Products for personal care & hobbies.? Cooling and humidification systems.? External sources such as radon, tobacco smoke.? Moisture, which supports the growth of molds and

  other biological contaminants.

 • Sources of indoor air pollution

 • SIGNS OF INDOOR AIR POLLUTION Physical signs? Heating or cooling equipment that is dirty or moldy.? Moisture condensation on walls and windows.? Air that is stuffy or has an unpleasant odour.? Signs of water leakage anywhere in the building with

  growth of molds. Health signs? Eye irritation, dry throat, headache, fatigue, sinus

  congestion, sun irritation, shortness of breath, coughdizziness, nausea, sneezing, and nose irritation.

 • COMMON SOURCE OF INDOOR AIRPOLLUTION Environmental tobacco smoke (ETS) and other

  combusted materials. Radon. Carbon monoxide, nitrogen oxides, respirable

  particles. Organic gases and pesticides. Formaldehyde (HCHO). Biological contaminants.

 • Please read:? WHO IARC Monographs on the Evaluation of

  Carcinogenic Risks to Humans, Volume 83 Tobaccosmoke & involuntary smoking. 24 July 2004.http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/volume83.pdf? Kenyataan akhbar YB Menteri Kesihatan - Pewartaan

  kawasan larangan merokok di Pusat Latihan KhidmatNegara (PLKN), diwww.moh.gov.my/MohPortal/DownloadServlet?id=2293&type.

 • PENCEMARAN BUNYI Definisi kebisingan atau bunyi bising:? Bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak disenangi

  oleh seseorang yang mendengarnya.? Bunyi yang tidak dikehendaki atau apa-apa bunyi

  yang berterusan untuk suatu jangkawaktu,intensiti, atau lain-lain kualiti yang bolehmengakibatkan kerosakan atau gangguan fisiologiatau psikologi kepada manusia atau lain-lainhidupan.? Secara saintifiknya kebisingan adalah bunyi

  yang melebihi 80 decibel (dB).

 • CIRI-CIRI BUNYI

  Bunyi mempunyai tenaga dan ditransmisikandalam bentuk gelombang dan boleh melalui gas,cecair atau pepejal.

  Bunyi mempunyai frekuensi dan intensiti.? Frekuensi ialah bilangan kitar gelombang lengkap

  dalam masa 1 saat (Hertz).? Intensiti ialah tenaga yang dihasilkan oleh bunyi

  (decibel).

 • JENIS & PUNCA KEBISINGAN

  Intensiti yang malar. Perubahan intensiti di antarapuncak gelombang bunyi adalah kurang daripada3dB(A). Contoh: bunyi pen