partition fail panitia

42
SURAT PANGGILAN MESYUARAT

Upload: amiejoan

Post on 15-Dec-2015

128 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

Partition Fail Panitia

TRANSCRIPT

SURATPANGGILAN MESYUARAT

MINIT MESYUARATPANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

MINIT MESYUARATKURIKULUMSEKOLAH

SURAT / BORANG TEMPAHANMAKANAN

SURAT / BORANG TEMPAHANTEMPAT

BIODATA GURU

MAKLUMAT MURID

JADUAL WAKTU GURU

JADUAL PENCERAPANGURU

JADUAL PEMERIKSAAN BUKU MURID

SALINAN SURAT PEKELILING IKHTISAS

SALINAN MINIT MESYUARAT

SURAT SIARAN / MEMO

SUKATANPELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SENARAI ABM / BBM / BUKU TEKS / BUKU KERJA / BUKU RUJUKAN

ANALISIS PEPERIKSAAN (UJIAN MAC)

ANALISIS PEPERIKSAAN (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN)

ANALISIS PEPERIKSAAN (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

POST-MORTEM PEPERIKSAAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

JADUAL PEPERIKSAAN

ANALISISPEPERIKSAAN

POST-MORTEM PEPERIKSAAN

JADUAL PEPERIKSAAN

KOLEKSI SOALAN

LAPORANPROSES PENTAKSIRAN

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU

PEKELILING KEWANGAN PANITIA

PERUNTUKAN PCG MATA PELAJARAN

NOTA MINTA DAN PEMBELIAN PANITIA(KOTASI,DO & INVOIS)

PERANCANGAN STRATEGIK / AKTIVITI / KERTAS CADANGAN & LAPORAN /SALINAN AKTIVITI

ANGGARAN BAJET TAHUNAN / AMGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)

PERKEMBANGAN STAF / LDP RANCANGAN / LAPORAN

NAMA PANITIAVISI DAN MISIOBJEKTIF DAN MATLAMAT

STRUKTUR / CARTA ORGANISASI

BANK SOALAN

DATA HEAD COUNT

POST-MORTEM