konsep kebersihan 2003

Upload: puncshiot-direes

Post on 19-Jul-2015

172 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

VISI SEKOLAH SMKKT akan menjadi Sekolah Cemerlang di PPD Bachok menjelang 2013 MISI SEKOLAH Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

DASAR KUALITI SMK. KUBANG TELAGASMK. Kubang Telaga sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengurusan, akademik, kokurikulum, pembangunan insan, pembangunan fizikal, keceriaan kebersihan, keselamatan dan kecantikan secara beterusan untuk memenuhi kehendak pelanggan.

MOTO SEKOLAH Budi, Bestari, Bitara

MATLAMAT SMK KUBANG TELAGA 1. Memantapkan prestasi kecemerlangan pelajar dalam semua peperiksaan. 2. Memantapkan kepatuhan pelajar kepada peraturan dan disiplin sekolah supaya sentiasa berada pada tahap zero defect. 3. Memantapkan taraf profesionalisme guru khasnya dalam bidang pedagogi Dan pengurusan pelajar

4. Melahirkan pelajar yang beriman, berilmu, bertaqwa, cergas,

berkepimpinan, dan menguasai teknologi maklumat.

berwibawa, berketrampilan

5. Mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang bersih, indah , selamat, harmoni dan menyeronokkan. 6. Menjalinkan kerjasama dan pemuafakatan yang utuh dalam kalangan staf,komuniti sekitar dan pihak-pihak yang berkaitan sebagai satu pasukan. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

KEBERSIHANKONSEP KEBERSIHAN Program kebersihan sekolah didefinisikan sebagai lanjutan pendedahan awal tentang kebersihan yang bermula dari rumah,pengukuhan dan pengembangan di sekolah dengan harapan akan menjadi amalan hidup sepanjang hayat setiap insan.

INSAN YANG BERSIH

DI AMALKAN SEPANJANG HAYAT PENGUKUHAN DAN PENGEMBANGAN DI DI SEMAI DAN DI PUPUK DARI AWAL DI SEKOLAH

OBJEKTIF 1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih,indah dan ceria 2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai kebersihan maksimum. 3. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan,keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang disediakan. 4. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian 5. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah 6. Meningkatkan kerjasama dan penglihatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah SKOP DAN BIDANG TUGAS 1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan. 1.1 1.2 1.3 Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah Menyelaraskan aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang berkaitan. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah.

1.4 1.5 1.6

Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan. Mengenalpasti keperluan latihan kepada warga sekolah. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan,pengusaha kantin sekolah,pengusaha dewan makan asrama.

2. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid. 3. Melaksanakan pemeriksaan,pemantauan manual penjagaan kebersihan murid dan sekolah. 3.1 3.2 Mewujudkan serta melaksankan manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah. Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan.

4. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir,jerebu,keracunan makanan dan lain-lain. 5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan. 6. Menyedia dan membuat laporan berkala. 7. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah Menyelaraskan aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang berkaitan. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan. Mengenalpasti keperluan latihan kepada warga sekolah. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan

perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan,pengusaha kantin sekolah,pengusaha dewan makan asrama. 8. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid. 9. Melaksanakan pemeriksaan,pemantauan manual penjagaan kebersihan murid dan sekolah. 9.1 9.2 Mewujudkan serta melaksankan manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah. Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan.

10. Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir,jerebu,keracunan makanan dan lain-lain. 11. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.12.Menyedia dan membuat laporan berkala.

KESIHATANMATLAMAT

Melahirkan warga sekolah yang sihat dan berkualiti. Situasi memberangsangkan dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dan seterusnya dapat membentuk warga negara yang shat dan berketrampilan. OBJEKTIF 1. Melahirkan murid yang berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan. 2. Mewujudkan gaya hidup yang sihat,cergas dan cerdas dari aspek jasmani,emosi,rohani dan intelek.3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

SKOP DAN BIDANG TUGAS 1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Menentukan hala tuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal,psikososial dan kerohanian murid. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain Menyelaraskan dan melaksanakan aktivit-aktiviti Program Kesihatan sekolah Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam program Kesihatan Sekolah Menyebar maklumat program secara menyeluruh,sistematik dan efisien. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat.

2. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah 3. Membuat pemantauan pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan program Kesihatan Sekolah

4. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala 5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan6. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.

CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI 1. Melaksanakn Program Kesihatan: 1.1 Kesihatan diri

1.1.1 Pengetahuan kesihatan /kit kesihatan 1.1.2 Pengurusan diri 1.1.3 Pemakanan sihat dan selamat 1.1.4 Kesihatan mental/emosi 1.1.5 Kesihatan kerohanian 1.1.6 Kesihatan reproduktif dan seksual 1.1.7 Gaya hidup sihat(senaman,tidak merokok,bebas dadah,bebas HIV/AIDS dan lain-lain) 1.1.8 Kawalan penyakit berjangkit/tidak berjangkit 1.1.9 Pertolongan cemas1.2

Kesihatan Persekitaran 1.2.1 Kantin sekolah sihat 1.2.2 Bilik darjah sihat 1.2.3 Tandas sekolah sihat 1.2.4 Asrama sekolah sihat 1.2.5 Bilik kesihatan sekolah 1.2.6 Peti pertolongan cemas 1.2.7 Sekolah bebas denggi 1.2.8 Sekolah bebas dadah 1.2.9 Sekolah bebas asap rokok 1.2.10 Bekalan air yang bersih dan selamat

2. Program bersama Kementerian Kesihatan Malaysia(Program bersepadu Sekolah Sihat) 2.1 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

2.1.1 Ceramah kesihatan secara individu dan berkumpulan 2.1.2 Penyaringan pertumbuhan kesihatan murid sekolah. 2.1.3 Penyaringan kesihatan seperti pemeriksaan ketajaman penglihatan,masalah pendengaran dan lain-lain. 2.1.4 Imunisasi 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 BCG(sekiranya tiada parut) bagi tahun 1 hingga tahun 6 Imunisasi mencegah penyakit Diptheria dan Tetanus (DT) bagi tahun 1 Imunisasi mencegah Polio Imunisasi mencegah Measles,Mumps dan Rubella(MMR) Imunisasi Tetanus untuk Tingkatan 3 Menerima rujukan kes daripada guru dan dari sekolah Memberi rawatan ringan di sekolah Merujuk murid ke Klinik Kesihatan dan agensi lain yang berkaitan

Perkhidamatan kesihatan Pergigian Ceramah Kesihatan Pameran kesihatan Promosi Kesihatan Mental untuk Kanak-kanak dan Remaja Kempen Gaya Hidup Sihat Menyebarkan maklumat kesihatan melalui buku,risalah,pamplet dan poster Doktor Muda PROSTAR sekolah

2.10 Pemeriksaan tempat pembiakan aedes di sekolah 2.11 Pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan di kantin sekolah 2.12 Mengeluarkan Sijil Pengendalian Makanan 2.13 Pemeriksaan kesihatan dan imunisasi pengendali makanan kantin sekolah 2.14 Bekalan air beriodin di kawasan-kawasan yang mengalami Gangguan Akibat Kekurangan Iodin (GAKI) 2.15 Latihan Program Bersepadu Sekolah Sihat untuk anggota kesihatan dan guru-guru sumber PBSS di sekolah 2.16 Quality Assurance Program untuk pengesanan masalah ketajaman penglihatan kalangan murid-murid tahun 1 di seluruh negara 2.17 Pengredan Kantin Sekolah

KESELAMATAN

KONSEP Program Keselamatan Sekolah didefinisikan sebagai suasana yang selamat di dalam dan diluar sekolah bagi meningkatkan keyakinan dan kekuatan diri ( jati diri) murid untuk membantu pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah.

SEKOLAH SELAMATMURID SELAMAT

KKOMUNITI KELUARG A SELAMAT

MODEL KESELAMATAN SEKOLAH UNTUK MENJADIKAN MURID SELAMAT

MATLAMAT Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat.

OBJEKTIF1. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan,sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan. 2. Mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat 3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah.

SKOP DAN BIDANG TUGAS JAWATANKUASA BERTINDAK KESELAMATAN1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah. 1.1 Menyediakan polisi,manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah. 1.2 Menyediakan pelaan tindakan kontingensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam. 1.3 Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk muridmurid dan sekolah. 1.4 Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan. 1.5 Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan. 1.6 Bekerjasama dengan komuniti,agensi kerajaann dan bukan kerajaan yang berkaitan.

2. Melaksanakan pemantauan ,penilaian dan pemeriksaan keselamtan murid dan sekolah. 3. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis 4. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah. 5. Menentukan semua polisi,manual dan tatacara mengikut piawaian yang ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

PELAKSANAAN MANUAL KESELAMATAN SEKOLAH1. Menyediakan manual dan prosedur keselamatan dalam perkaraperkara berikut 1.1 Bidang aktiviti murid 1.1.1 Keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah mahupun asrama 1.1.2 Keselamatan menjalankan aktiviti kokurikulum dan sukan. 1.1.3 Kegiatan luar sekolah dan asrama. 1.2 Bidang bencana alam -Kebakaran -Banjir -Perubahan cuaca -Wabak penyakit -Tsunami -Ribut dan Petir -Kemarau -Gempa Bumi -Jerebu 1.3 Bidang Keselamatan fizikal sekolah dan asrama -Pejabat sekolah dan asrama -Keselamatan pendawaian dan peralatan elektrik -Kawalan keselamatan sekolah dan asrama

-Tandas sekolah dan asrama -Kolam renang -Peralatan loose handrails dan tingkap sekolah dan asrama -Perabot sekolah dan asrama -Semua jenis makmal -Bengkel -Pusat Sumber/Perpustakaan -Padang dan gelanggang permaianan -Stor,landskap -Dormiteri -Kawasan sunyi dan gelap -Keselamatan semua bangunan dalam kawasan sekolah dan asrama -Dewan makan asrama -Dapur asrama -Pondok pengawal keselamatan -Kantin -Tempat menunggu kenderaan -Bilik-bilik khas

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN) PERINGKAT SEKOLAHPENGERUSI EN. ABDULLAH BIN MAT EIL (PENGETUA)

TIMBALAN PENGERUSI EN. NIK LEN BIN JAAFAR (PK HEM)

NAIB PENGERUSI (1) PN HJH PINAH BINTI BAKAR (PKP)

NAIB PENGERUSI (2) EN CHE SAHARUDDIN BIN CHE KOB (PK KO) AJK SETIAUSAHA KEBERSIHAN EN WEE JIN HAI PN YUSMALIZA BINTI MOHD YUSOF SETIAUSAHA SETIAUSAHA KESIHATAN KESELAMATAN PN NORASIKIN BT ZAKARIA PN HABSAH BINTI MOHD PN ZASILAWATI CHE PN ZOOZILAWATI BT ABDUL RAHMAN PN WAN NORANIZA BT WAN AHMAD EN MOHD IDRIS BIN MOHD GHAZALI EN MOHD RADZI BIN MOHD NOR EN AMRAN BIN MOHD NOR EN SHUKRI BIN CHEK MAN

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN 3K (KEBERSIHAN) Tandakan ( / ) bagi item yang telah disempurnakan. Sila catatkan jika ada item yang perlu diambil tindakan segera.

BIL 1

ASPEK Pengurusan

2.

KANTIN

ITEM 1.1 Pengurusan 1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah 1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah 1.1.3 kebersihan warga sekolah 1.2 Pentadbiran dan Pengurusan 1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah 1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek 1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.2.4 Fail dan dokumen sokongan 1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan,PBT, Swasta,NGO dan Individu 2.1 Kebersihan Fizikal 2.1.1 Lantai dan dinding 2.1.2 longkang 2.1.3 tandas 2.1.4 tempat memasak 2.1.5 tempat mencuci peralatan memasak

CATATAN

2.1.6 tempat mencuci tangan 2.1.7 Stor 2.1.8 pencegahan Lilati (lipas,lalat,tikus) 2.2 Peralatan dan Perabot 2.2.1 Kerusi dan meja 2.2.2 Peti sejuk 2.2.3 Pinggan mangkuk 2.2.4 Tong sampah 2.3 Pekerja 2.3.1 Kebersihan diri 2.3.2 Pakaian (penutup kepala,apron dan kasut 2.4 Makanan dan minuman 2.4.1 Bertutup 3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.1.1 Berfungsi 3.1.2 Jadual pembersihan 3.1.3 Tatacara penggunaan 3.1.4 Tong sampah 3.1.5 Sanitari 3.1.6 Utiliti 4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas 4.1.1 Jadual tugas berkala 4.1.2 Pencahayaan dan Pengudaraan 4.1.3 Lantai 4.1.4 Tingkap 4.1.5 Perabot 4.1.6 Utiliti 5.1 Pengurusan Kebersihan 5.1.1 Kesempurnaan Longkang 5.1.2 Pengaliran air 6.1 Proses Pelupusan 6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah 6.1.2 Penggunaan karung plastik

3

TANDAS

4

Bilik Darjah dan Bilik Khas

5.

Sistem Saliran dan Peparitan Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

6

7.

Stor bahan dan alat pembersihan

6.1.3 Jadual Kutipan sampah 6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering,sampah basah dan sisa makanan. 6.1.6 Kitar semula 7.1 Pengurusan Stor

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN 3K (KESIHATAN) Tandakan ( / ) bagi item yang telah disempurnakan. Sila catatkan jika ada item yang perlu diambil tindakan segera.

BIL 1

ASPEK Pengurusan

ITEM 1.1 Jawatankuasa 3K Sekolah 1.2 Pengurusan PBSS 1.3 Pelan Tindakan Jangka Pendek 1.4 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.5 Fail dan dokumen sokongan 1.6 Penglibatan (Agensi Kerajaan,PBT, Swasta,NGO dan Individu 2.1 Carta Organisasi 2.2 Jadual bertugas (guru dan murid 2.3 Peti Pertolongan cemas 2.4 Poster Panduan Pertolongan cemas 2.5 Rekod rawatan 2.6 Rekod Kesihatan murid (RKM) 2.7 Prosedur / Peraturan

CATATA N

2.

Perkhidmata n

Penggunaan 2.8 Mutiara Vision Kit 2.9 Alat ukur tinggi 2.10 Alat ukur berat 2.11 Jawatankuasa Program Bebas Denggi 2.12 Jadual Bertugas Program Bebas Denggi 2.13 Laporan bulanan Program Bebas Denggi 2.14 Poster Bebas Denggi 2.15 Pemakanan Seimbangceramah dan aktiviti 2.16 Rekod imunisasi 2.17 Rekod pemeriksaan gigi 3.1 Jawatankuasa kantin 3 Pekerja 3.1 Kebersihan diri 2.3.2 Pakaian (penutup kepala,apron dan kasut 2.4 Makanan dan minuman 2.4.1 Bertutup 3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.1.1 Berfungsi 3.1.2 Jadual pembersihan 3.1.3 Tatacara penggunaan 3.1.4 Tong sampah 3.1.5 Sanitari 3.1.6 Utiliti 4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas 4.1.1 Jadual tugas berkala 4.1.2 Pencahayaan dan Pengudaraan 4.1.3 Lantai 4.1.4 Tingkap 4.1.5 Perabot 4.1.6 Utiliti 5.1 Pengurusan Kebersihan 5.1.1 Kesempurnaan Longkang

3.

Kantin

3

TANDAS

4

Bilik Darjah dan Bilik Khas

5.

Sistem Saliran dan Peparitan

6

Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

9.

Stor bahan dan alat pembersihan

5.1.2 Pengaliran air 6.1 Proses Pelupusan 6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah 6.1.2 Penggunaan karung plastik 6.1.3 Jadual Kutipan sampah 6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering,sampah basah dan sisa makanan. 6.1.6 Kitar semula 7.1 Pengurusan Stor

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN 3K (KESELAMATAN) Tandakan ( / ) bagi item yang telah disempurnakan. Sila catatkan jika ada item yang perlu diambil tindakan segera.

BIL 1

ASPEK Pengurusan

ITEM 1.1 Pengurusan 1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah 1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah 1.1.3 kebersihan warga sekolah 1.2 Pentadbiran dan Pengurusan 1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah 1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek

CATATAN

2.

KANTIN

1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.2.4 Fail dan dokumen sokongan 1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan,PBT, Swasta,NGO dan Individu 2.1 Kebersihan Fizikal 2.1.1 Lantai dan dinding 2.1.2 longkang 2.1.3 tandas 2.1.4 tempat memasak 2.1.5 tempat mencuci peralatan memasak 2.1.6 tempat mencuci tangan 2.1.7 Stor 2.1.8 pencegahan Lilati (lipas,lalat,tikus) 2.2 Peralatan dan Perabot 2.2.1 Kerusi dan meja 2.2.2 Peti sejuk 2.2.3 Pinggan mangkuk 2.2.4 Tong sampah 2.3 Pekerja 2.3.1 Kebersihan diri 2.3.2 Pakaian (penutup kepala,apron dan kasut 2.4 Makanan dan minuman 2.4.1 Bertutup 3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.1.1 Berfungsi 3.1.2 Jadual pembersihan 3.1.3 Tatacara penggunaan 3.1.4 Tong sampah 3.1.5 Sanitari 3.1.6 Utiliti 4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas 4.1.1 Jadual tugas berkala 4.1.2 Pencahayaan dan

3

TANDAS

4

Bilik Darjah dan Bilik Khas

5.

Sistem Saliran dan Peparitan Sistem Pelupusan Sisa Pepejal

6

11.

Stor bahan dan alat pembersihan

Pengudaraan 4.1.3 Lantai 4.1.4 Tingkap 4.1.5 Perabot 4.1.6 Utiliti 5.1 Pengurusan Kebersihan 5.1.1 Kesempurnaan Longkang 5.1.2 Pengaliran air 6.1 Proses Pelupusan 6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah 6.1.2 Penggunaan karung plastik 6.1.3 Jadual Kutipan sampah 6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering,sampah basah dan sisa makanan. 6.1.6 Kitar semula 7.1 Pengurusan Stor