kesan pelancongan terhadap budaya harlan di … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 meneliti...

24
KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI CHERATING PAHANG Norain Binti Ibrahim Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2012

Upload: vuongkhuong

Post on 07-Apr-2019

256 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI CHERATING PAHANG

Norain Binti Ibrahim

Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni)

2012

Page 2: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

UNJ I'I I:l!i:

11111 111111111 11111 111111 1000275251

KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN

DI CHERATING PAHANG

NORAIN BINTI IBRAHIM

24439

Proj ek ini merupakan salah satu keperluan untuk

Ij azah Sarjana Seni Gunaan dan Kreatif dengan Kepujian

Program Pengurusan Seni

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

UNIVERSITI MALAYSIA SARAW AK

2012

Page 3: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

UNIVERSITI MALAYSIA SARA W AK

BORANG PENGESAHAN PENULISAN

JUDUL: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI CHERATING, PAHANG

SESI PENGAJIAN: 201 1/2012 Saya NORAIN BINTI IBRAHIM '

• Mengaku membenarkan tesis/Laporan* ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seper1i berikut:

1. Tesis/Laporan adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak 2. Pusat Khidmat MakJumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

membuat sa1inan untuk tujuan pengajian sahaj a 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universi ti Malaysia Sarawak dibenarkan

membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan

4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan tesisl laporan ini sebagai per1ukaran bahan antara institusi pengaj ian tinggi

5. **sila tandakan ( -J)

CJ SULIT (mengandungi maklumat yang berdarjab keselamatan atau kepentingan seper1i termaktub di dalam AKTA RASMI1972)

TERHAD (mengandungi maklumat Terhad y g telah ditentukan oleh organisasil badan di mana pen el ikan dijal ankan)

TIDAK TERHAD

ngan Penyelia Tarikh: Alamat Tetap: Lorong Chenga! Lempong 26100 Damai 8, Kuantan Pahang.

Catatan: *Tesis/Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi ljazah Doktor Falsafah, Saljana dan Sarjana Muda Jika TesisILaporan inl SULIT atau TERHAD, sila lampirkan sural daripada pihak berkuasa! organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis/ Japoran ini perlu dikelaskan sebagai SULlT atau TERHAD

Page 4: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

PENGAKUAN

Projek bertajuk 'Kesan Pelancongan Terhadap Budaya Harian di Cherating,

Pahang' telah disediakan oleh Norain binti Ibrahim dan telah diserahkan kepada

Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat unruk Ijazah Saljana Muda

Seni Gunaan dan Kreatif dengan Kepujian (Pengurusan Seni).

riksa oleh:

Tuan Haj i

Tarikh:

ii

Page 5: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

PENGHARGAAN

Alhamclulillah, setinggi kesyukuran clipanj atkan ke haclrat Allah SWT

kerana clengan limpah rahmat dengan keizinan'lya, clapat saya mcnyeJesaikan

projek mi' sempuma, Sekalung peJ:lglrargarln clitujukan kepada penyelia dan

pembimbing Tuan HaJi Mohd Ghazali Abclullah yang telah banyak

memberikan tunjuk ajar dan idea-idea bernas kepada saya sehingga slapnya kajian

ini. Segala Hmu dan dorongan yang diberikan oleh beliau tidak akan saya lupakan

clan ucapan julaan (erima kasih untuk belian.

Saya ucapkan tnrima kasih kepada Encik Basiron Ali

banyak memberi maklumat clan membantu ,aya bagi menyempumakan kajian ini.

Tanpa kerjasama claripada beliau kajian ini pastinya tidak dapat disempumakan.

Saya turut berterima kasih kepada inforrnan lain yang terlibat serta banyak memberi

kerjasama.

Akhrr sekali jutaan tcrima kasih untuk yang amat teristimewa iaitu ibu saya

Faredah Hj yang ticlak pemah jcmu meniupkan seman gat dan nasihat,

motivasi dan doa sebingga saya menyelesaikan kajian ini. Semoga

Allah memberkati beliau. Tidak lupa juga kepada kakak saya Norhaslinda Ibrahim

serta adik-adik dan rakan-rakan yang ban yak membantu saya, terima kasih atas

Jasamu. Pel:1g11argarm ini (uru! diberikan KCIJau:a insan yang disayangi iaitu Mohd

Fariezy Fairdaus bin Mohd SaHeh, susah payah beliau bdak akan lupakan.

Segala doa, dorongan, kerjasama dan limpahan kasih sayang kalian telah

membawaku ke tahap ini. Terima kasih at as segalanya.

jii

Page 6: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

t'usat Kltiarual .olaLIlu. ... , ... ~ .. , 'u. VNlVUSm MALAYSIA SMtA\;Ai\

lSI KANDUNGAN

PENGESAHAN

PENGAKUAN

PENGHARGAA

lSI KANDUNGAN

SENARAI GAMBAR

SENARAI RAJAH

SENARAI JADUAL

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB l:PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan

1.1 Pennasalahan Kajian

1.2 Objektif Kajian

1.3 Persoalan Kajian

1.4 Kaedah Kajian

1.5 Kerangka Kajian

1.6 Kepentingan Kaj ian

MUKASURAT

jj

iii

iv

viii

x

x

xi

xii

4

7

7

8

9

12

iv

Page 7: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

1.7 Skop Kajian

1.8 Oraganisasi Tesis

BAB 2: SOROTAN KESUSASTERAAN

2.0 Pengenalan

2. 1 Defini si Pelancongan

2.2 Definis i Pelancong

2.3 Konsep Pelancongan Budaya

2.4 Ciri -ci ri Pelancongan Budaya

2.S Kesan Pelancongan

2.6 PelUbahan Budaya

2.7 Rumusan

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan

3. 1 Rangka Kelja Kajian

3.1.1 Peringkat I - Kajian Awal

3. 1.2 Peringkat 11- Pengumpulan Maklumat

3. 1.3 Peringkat III - Analisis

3. 1.4 Peringkat IV - Penemuan Kajian dan Cadangan

v

13

13

16

17

18

20

23

29

34

36

37

38

39

39

39

40

Page 8: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

3.2 Lokasi Kajian 40

3.2.1 Kawasan Kajian 41

3.3 Sumber Data 45

3.3.1 Data Peri mer 46

3.3.2 Temuramah 46

3.3.3 Soa lan Temuramah 47

3.3.4 Pemerhatian 49

3.3.5 Data Skunder 49

3.4 Populasi 49

3.5 Persampelan 50

3.6 Instrumen Kajian 51

3.7 Limitasi Kajian 52

3.8 Rumusan 53

BAB 4: ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN

4.0 Pengenalan 55

4.1 Penganalisaan Data 56

4.2 Analisis Temuramah 56

vi

Page 9: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

4.3 Mendefinisikan Makna Budaya Harian dalam Konteks Pelancongan Budaya di Cherating. 58

4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59

4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian 61

4.4 .2 Perubahan dari Aspek Aktiviti 62

4.4.3 Perubahan Budaya Pentas 65

4.5 Aktiviti Pelancong di Cherating 66

4.6 Tarikan Budaya 67

4.7 Menganalisis Kesan Akti viti Hari an Penduduk Cherating Akibat Kehadiran Pelancong. 70

4.8 Mengklasifikasikan Ciri-Ciri Budaya Harian Penduduk di Cherating. 75

4.4 Rumusan 80

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 Pengenalan 8 l

5. 1 Rumusan Bab 82

5.2 Cadangan 84

5.3 Cadangan untuk kajian akan datang 85

5.4 Kesimpulan 86

RUJUKAN 87

vii

Page 10: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

LAMPIRAN 90

Lampiran A: Soalan Temuramah 91

Lampiran B: Statistik Kes Jenayah di Cherating 93

Lampiran C: Keadaan di Sepanjang Jalan Kawasan Pantai Cherating 94

Lampiran D: Budaya Berpakaian bagi Seorang Pelancong Asing 95

Lampiran E: Infomlan, Zalina binti Ibrahim 96

Lampiran F: InfOtman, Craig 97

Lampiran G: Poster 98

SENARAI GAMBAR

Gambar 1. 1: Mereu Cherating 3

Gambar 3.1 : Aktiviti Papan Luneur Air yang Menjadi Tumpuan Pelancong Asi ng. 43

Gambar 3.2: Pantai Cherating yang Membiru 44

Gambar 4.1: !nfonnan Pertama Encik Basiron Ali 57

Gambar4.2: !nforman Kedua, Encik Ismail Abdul Razak 57

Gambar 4.3: Seorang gadis memakai seluar pendek paras lulur sedang berbasikal di Kampung Cherating 61

Gambar 4.4: Trend Berpakaian Seluar Pendek ada lah biasa bagi Penduduk di Cherating 6 1

viii

Page 11: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

62 Gambar 4.5: Aktiviti Budaya iaitu Seni Anyaman oleh Penduduk di

Cherating

Gambar 4.6: Aktiviti Kraftangan Batik oleh Pelancong As ing 63

Gambar 4.7: Aktiviti Luncur Air yang dijalankan oleh Penduduk Tempatan 63

Gambar 4.8: Persembahan Kebudayaan Tarian Tradisional 65

Gambar 4 ,9: Aktiviti Berkuda 65

Gambar 4.1 0: Aktiviti Harian Pelancong Asing Sepanjang berada di Cherating 67

Gambar 4, II : Fizikal Pantai Cherating 68

Gambar 4.12: Keramahan Penduduk Cherating 69

Gambar 4.13: Pembinaan Restoren Barat 7 1

Gambar 4, 14: Pembinaan Chalet dan Hotel 71

Gambar 4.15: Kehadiran Pelancong Asing Memberi Kesan Positif dari Aspek Kegiatan Harian Penduduk di Cherating 72

Gambar 4.16: Pelancong Asing yang Sedang Beljemur di tepi Pantai 74

Gambar 4, 17: Budaya Pelancong Asing yang Bersikap Terbuka 74

ix

Page 12: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

Gambar 4.18: Seorang Peniaga yang merupakan Penduduk Cherating sedang Bemiaga Makanan Dan Minuman di tepi Pantai Cherating 77

Gambar 4.19: Antara Barangan yang dijual o leh Penduduk di sini adalah terdiri daripada Pakaian 77

Gambar 4.20: Restoren Melayu Cherating 78

Gambar 4.2 1: Sampan Nelayan 79

SENARAI RAJAH

Rajah 1.1 : Intercultural Adaption Th eory 9

Rajah 1.2: Kerangka Konsep Adapatasi Antara Budaya 10

Rajah 2.1: Respon / Kelakuan Tuan Rumah terhadap Kegiatan PeJancong 33

Rajah 3.1: Carta Aliran Kajian 38

Rajah 3.2: Peta Pahang 41

SENARAI JADUAL

JaduaI2.1: Pengkelasan Budaya dalam Pelancongan di Malaysia 26

JaduaI3.1: Senarai Infonnan Penduduk Tempatan 47

JaduaI3.2: Senarai Infonnan PeJancong Asing 48

JaduaI4.1: PengkeJasan Cili-ciri Budaya Harian Penduduk Cherating 76

x

Page 13: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji Kesan Pelancongan Terhadap Budaya Harian

di Cherating, Pahang. Keindahan pantai Cherating telah menjadi tarikan pelancong

untuk mengunjungi kawasan Cherating sebagai salah satu destinasi pelancongan

mereka. Aspek kajian fokus kepada aspek ama lan budaya harian penduduk

setempat yang merangkumi cara hidup, pemakaian, pemakanan dan kegiatan harian.

Objektif kajian ini adalah (1) mengklasifikasikan ciri-ciri budaya harian yang

di amalkan di Cherating, (2) meneliti perubahan-perubahan budaya penduduk

setemp at dan (3) menganalisis aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan oleh

penduduk di sekitar Cherating. Kaji an ini menggunakan kaedah kualitatif yang

menjadikan temu bual dan anal isis dokumen sebagai instrumen utama dalam

penyelidikan. Hasil daripada dapatan kaj ian telah menunjukkan bahawa budaya

harian di Cherating mengalami perubahan dari aspek so sial dan kegiatan harian.

Walaupun penduduk telah lerbiasa dengan kehadiran pelancong dari luar namun

berdasarkan maklumat yang telah di kumpul pelancongan ini telah meninggalkan

kesan tertentu ke alas penduduk di Cherating

XI

Page 14: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

Abstract

The purpose of this stud y is to review on The Impact of Tourism towards the Local

Culture in Cherating, Pahang. The view of Cherating's beach becomes one of the

attraction for tourist to choose Cherating as their destination. This study is focusing

on daily acti vities of villagers which is includes the way of their life, food, clothing

and others. The objectives of this study are (I) to classify the characteristic of their

culture, (2) to describe changes in local culture and, (3) to analyze dail y ac ti vities by

the villagers in Cherating. The qualitative method had been used by using the

interview and analyzes the related document as main instrument in this review. The

result from this study shows that the culture in Cherating was experienced a change

in aspect of social and daily activities. Even though the villagers used to the visiting

of tourist to the Cherating but based on the infonnation gathered, the tourism gives

some effect to them.

xii

Page 15: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

industri ini berupaya menyumbang kep ada pertumbuhan ekonomi dan juga

meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk tempatan. Hal ini memberi peluang

kepada penduduk tempatan untuk membuka pemiagaan sendiri sam a ada seCal'a

tunggal ataupun perkongsian . Melalui pandangan tersebut pelancongan dapat

memberi kesan yang baik dari segi ekonomi kerana penduduk dapat membuka

pemiagaan apabila kawasan mereka dijadikan kawasan pelancongan.

Pelancongan turut memberi kes an terhadap budaya harian kerana aspek

budaya harian ini fokus kepada cara hid up , ama lan, upacara dan kegiatan hari an

penduduk da lam erti kata lain budaya hari an meruj uk kepada perlakuan hari an

para anggota masya rakat. Kehidupan harian yang mempun yai c iri-ciri tcrsend iri

lazimnya tUlut menjadi daya tarikan pelancong yang datang dari luar. Mesk ipun

budaya harian itu pada umumnya boleh diamati o leh peiancong, tetapi kegiatan

harian itu tUlut menghas ilkan objek-obj ek budaya sepeni pakaian dan kraf yang

bo leh dibeli oleh pelancong (Mohd. Ghazali Abd ull ah, 2(11). Berdasarkan kajian

tersebut j elas di nya taka n bahawa budaya harian penduduk setempal di Cherating

bo leh dij ad ikan sebagai sa lah sa tu tarikan pelancongan di sesebuah dentinas i.

Pelancong akan leb ih mengamati budaya harian penduduk berbanding dengan

persembahan pentas yang ditonjolkan.

Kawasan Cherating merupakan sebuah penempatan lama yangterkena l

sebagai pusat peranginan yang menggabungkan unsur-unsur moden dengan

kampun g tradisional masyarakat tempatan . Pad a hari ini Cherating mempakan

salah sebuah destinasi pelancongan di Malaysia yang terd apat dalan peta

2

Page 16: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

pelaneongan dunia (Mohamed Anwar Omar Din dan Norazlinda Mohamed Rosdi ,

2009).

Gambar 1. 1 : Mereu Cherating Sumber: Kajian lapangan

Penduduk di Cherating rata-rata terdiri daripada Melayu tradisionaL

SebeJum aktiviti pelaneongan dibangunkan iaitu sekitar awal I 970-an, aktiviti

harian penduduk di pulau ini bergantung sepenuhnya kepada aktiviti menangkap

dan menjual ikan serta hasil laut yang lain Namun kini setelah industri

p elaneongan di Cherating semakin berkembang kegiatan harian yang dijalankan

oleh penduduk kurang memberi perhatian kepada ker:i a nel ayan. lumlah

keseluruhan penduduk di Cherating adalah se ramai 15,080 orang. Jika diambil

kira dengan pekerja hotel serta peniaga gerai (termasuk orang luar) jumlah

penduduk di sini ialah sekitar 17,000 orang Berdasarkan kapasiti penduduk di

Cherating ini hanya segelintir penduduk sahaja ya ng terlibat dengan akti viti di

3

Page 17: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

laut. Oleh itu , budaya harian penduduk di Cherating turut melibatkan akt iviti yang

te lah dijalankan oleh penduduk di sekitar tersebut.

Persoalannya kedatangan pelancong ke Cherating terutama pelancong

antarabangsa memberi impak yang jelas terhadap budaya harian. Oleh itu budaya

harian yang diamalkan oleh komuniti asal Cherating diramalkan akan mengalami

impak yang ketara. Ini berdasarkan pembawakan pelancong asing ke Cherating

akan meninggalkan impak yang baik dan buruk terhadap masyarakat tempatan.

Kajian ini sebagaimana yang diutarakan oleh Mathieson dan Wall (1991)

bahawa impak pelancongan terhadap budaya tempatan akan mengalami

perubahan. Pad a pandangan Victor T. King, sebagaimana yang dipungut dalam

nota kuliah Mohd Ghaza li Abdu llah (201 1), penelitian terhadap perkaitan antara

pelancongan dengan budaya tempatan lazimnya dibuat seeara mudah iaitu melihat

untnng-ruginya ataupun perbezaan antara manfaat dengan keburukan yang

diperolehi oleh penduduk tempatan dan budaya mereka akibat pelancongan.

1.1 Permasala han Kajian

Berdasarkan hasil kajian Mathi eson dan Wall (1991: 150), pada peringkat

awal pembangunan pelancongan biasanya di sambut ghairah o leh penduduk tnan

rumah kerana mereka dapat melihat man!'aat yang akan dibawa masuk oleh

pelabur dan pelawat ke kawasan mereka. Sememangya perkara ini tidak dinafikan

kerana melalui industri pelancongan penduduk memperoleh impak yang positif.

Menurut pendapat Hofmann (1979) sektor pelancongan telah menyediakan

4

Page 18: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

fUllt kAWmat Maklu..t Aulltmi lJNlVUm1 MALAYSIA SAKAWAK

wahana peningkatan taraf sosioekonomi masyarakat tempatan seperti

menyediakan peluang pekerjaan dan memberi ruang pasaran bagi keluaran

tempatan seperti kraftangan yang pelbagai.

Namun disebalik impak yang diberi, kesan lain yang diperoleh daripada

sektor pelanconga n ini adalah kesan perubahan budaya yang berlaku di kawasan

pelancongan, perubahan yang terhasil itu telah dinamakan hanyutan budaya.

Menurut Collins dalam sebuah penulisan Mathieson dan Wall (1991):

Dalam erti kata ini hanyutan budaya adalah peranan tamu berbeza daripada peranan tuan rumah dan bahawa keadaan perhubungan yang sementara menyebabkan perubahan pada kelakuan fenotip tuan rumah dan juga tamu. Perubahan fenotip itu mungkin kekal pad a masyarakat/kebudayaan tuan rumah tetapi bersifat sementara pad a masyarakat kebudayaan tamu.

Melalui penyataan di atas beliau telah menyatakan mengenai perbezaaan

peranan tuan rumah dan tamu yang merujuk kepada penduduk tempatan dengan

pelancong. Walaupun pelancong hanya singgah sementara di sesebuah temp at

namun hal ini meninggalkan kesan yang terdapat perubahan kelakuan fenotip

kepada penduduk tempatan iaitu perubahan dari segi kehidupan harian. Perubahan

ini akan meningga lkan kesan yang cukup lama kepada penduduk tempatan tetapi

bersifat sementara kepada pelancong yang datang.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yahaya Ibrahim (2006) didapati

bahawa pelancong seolah-olah mengambil peIuang untuk memperkenalkan

budaya moden mereka kepada penduduk tempatan. Sebagai contoh dari segi

pemakaian dimana pakaian yang dianggap biasa seperti memakai se luar mandi

dan dipandang tidak sopan bagi masyarakat MeIayu teIah digunakan dengan

5

Page 19: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

meluas oleh lelaki tempatan yang berumur lingkun gan 50an bersiar-siar di tepi

pantai atau berjalan di jalan raya. Ini boleh dijadikan satu isu masyarakat

tempatan mudah dipengaruhi oleh pelancong luar.

Melalui hasil kajian Mohamed Anwar Omar Din (2009), beli au

menyatakan bahawa pada mula penerimaan pelancong asing ke perkampungan

Cherating, penduduk di sekitar kawasan terse but tidak begitu berminat untuk

membenarkan pelancong dari luar menginap di rumah mereka kerana itu bukanlah

dari budaya penduduk di situ. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk Cherating

yang dahulunya begitu teliti dalam menjaga adab supaya tidak terjerumus kepada

sesuatu perkara yang tidak elok. Walaupun pembangunan pelancongan kini

mendapat sambutan yang baik dari kalangan penduduk tuan rumah kerana

manfaat yang akan di bawa masuk oleh pelabur dan pelawat ke kawasa n mereka.

Di sini penduduk tempatan akan memperoleh manfaat daripada pelancong yang

membelanjakan wang mereka untuk akti viti pel ancongan . Masyarakat tempatan

yang terlibat dengan akti viti pelancongan secara tidak langsung telah mengubah

persepsi dan minda mereka ke arah budaya materiali stik . Hal ini berl aku kerana

pelancongan memberi pulangan yang lumayan kepada penduduk tempatan .

. Oleh itu berdasarkan dari situasi-situasi yang telah ditemui, kaji an 1111

bertujuan unruk melihat impak pelancongan terhadap budaya hari an penduduk

tempatan . Kajian ini men yedari bahawa sektor pelancongan di Cherating

memba wa kesan positif dan negatif kepada masyarakat ruan rumah.

6

Page 20: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

1.2 Objektif Kajian

Objektifkajian ini adalah:

i) Mendefinisikan konsep budaya harian dalam konteks peJancongan budaya

di kawasan Cherating, Pahang.

ii) Mengkelasifikasikan ciri-ciri budaya haria.!1 yang diamalkan di

Cherating, Pahang.

iii) Meneliti pembahan budaya harian kesan daripada kehadiran pelancong

ke Cherating.

iv) Menganalisis kesan aktiviti harian penduduk Cherating akibat kehadiran

pelancong.

1.3 Persoalan Kajian

Berdasarkan kepada hasiJ objektif kajian yang teJah diperoJehi terdapat

beberapa persoaJan kajian yang teJah dikenaJ pasti iaitu:

i) Apakah makna budaya harian yang dilakukan oJeh penduduk setempat di

kawasan Cherating?

ii) Apakah ciri-ciri budaya harian yang diamaJkan di Cherating, Pahang.

iii) Apakah pembahan-pembahan budaya harian penduduk setempat kesan

daripada kehadiran peJancong ke Cherating?

iv) Apakah kesan aktiviti harian penduduk akibat kehadiran peJancong?

7

Page 21: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

1.4 Kaedah Kajian

Kaedah kajian boleh dibahagikan kepada dua iai tu kaedah kuantitatif dan

kaedah kualitatif. Bagi kajian yang dijalankan oleh pengkaji kaedah yang paling

sesuai digunakan adalah kaedah kualitatif. Berdasarkan kaedah kajian ini pengkaji

dapat mencapai objektif berkaitan tajuk kaji an melalui pungutan data pemerhatian

dan temuramah. Hal ini turut memudahkan pengkaji untuk mencari jawapan

dalam penyelesaian masalah kajian. Kaedah temuramah kajian ku alitati f adalah

satu cara untuk mendapatkan apakah ya ng dirasakan dan difikirkan oleh orang

lain dalam fantasi mereka senditi. Menerusi temuramah penyelidik dapat

memahami pengalaman yang di lalui oleh informan. Pengalaman yang di lalui

oleh infonnan dapat digunakan sebagai data kajian ini. Melalui kajian kualitatif,

penyelidik seolah-olah bertindak sebagai waliawan semasa melakukan

temuramah l. Penyelidik dapat mengemukakan pelbagai soalan untuk mencapai

objektif kajian dengan menggunakan pendekatan ini serta dapat mengemukakan

soalan-soalan secara mendalam kepada infonnan. penyelidk juga dapat

memahami pengalaman yang dilalui oleh infonnan.

8

Page 22: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

1.5 Kerangka Kajian

purpose motivation agreement

cooperation

INTERCULTURAL

ADAPTATION

Change in

altitudes and

perceptions

Knowledge

learning

Perception

modification

Future

intercliitural

behavior

Rajah 1.1: Intercultural Adaption TheOlY, Sumber: Yvett. (2009) .

territorial advanlage

social slatus

9

Page 23: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

Maliamat

Tujltan pelancong

datang ke

kawasan pelancongan

ADAPTASI ANTARA

BUDA YA

Sikap dan perubahan budaya penduduk

Persepsi peiancong asing terh adap

penduduk tempa/an

PenguCtsaan budaya burae ke da/um budaya

lempalGn

PengeLahuan penduduk

yang berkaitan dengan

industri p eiancongan

Raj ah 1. 2: Keragka Konsep Adaptasi Antara Budaya Sumber: Yvetl. (2009)

Rajah di atas menunjukkan kerangka teori bagi adaptasi antara bud aya

yang terlibat dalam pelancongan. Kerangka inlereu/lura/ Adoption Theory (iAT)

yang diperkenaJkan oleh Chai dan Rodriguez (199 7) berdasarkan daripada sumber

Yvett (2009) , menunjukkan budaya kuat mengatasi budaya lemah. Dalam

konteks ini budaya barat berdasarkan teori modensasi menjelaskan bahawa

kemodenan melambangkan kemajuan manakala tradisional melambangka n

kemunduran . Teori ini sesuai dengan kerangka kajian yang dikemukakan o leh

Chai dan Rodtiquez iaitu penerapan budaya berl aku apabila yang kuat mengatasi

10

Page 24: KESAN PELANCONGAN TERHADAP BUDAYA HARlAN DI … pelancongan terhadap budaya (24... · 4.4 Meneliti Kesan Perubahan Budaya Penduduk di Cherating 59 4.4.1 Perubahan dari Aspek Pakaian

yang lemah. Lazimnya, budaya barat dianggap budaya kuat dan budaya timur

dianggap budaya lemah. Budaya barat menunjuk budaya modensasi manakala

budaya timur mengekalkan ketradisiannya. Oleh itu, unsur-unsur yang diamalkan

oleh orang Melayu di Cherating dianggap lemah kerana tidak menuju ke arah

kemodenan sedangkan orang barat dianggap membawa perubahan kepada budaya

moden. Oleh itu masyarakat di Cherating. terpaksa menerima perubahan budaya

untuk disesuaikan dengan permintaan orang yang mengunjungi di Cherating.

Sebagai bukti surfing telah dimasukkan sebagai satu aktiyiti dalam pelancongan

di Cherating sedangkan perkara ini tidak terdapat dalam budaya tradisional.

Masyarakat tempatan mengorbankan budaya tradisional dan terpaksa menerima

budaya barat atas sebab faktor pendapatan yang lumayan akan mereka perolehi.

Namun begitu, menu rut Nettekoyen (1979) bagi peliemuan antara-budaya

tidak begitu banyak terjadi semasa pelancong pergi melawat seperti yang biasa

diandaikan dan peliemuan yang akrab seperti itu sebenamya tidak begitu diingini

oleh pelancong. Perhubungan langsung tidak perlu bagi berlakunya impak dan

dengan hanya memerhatikan pelancong selia kelakuan mereka sahaja mungkin

akan mengubah kelakuan penduduk tempatan.

Menurut Boniface dan Cooper (1994) bagi indiyidu yang mempunyal

inisiatif dalam permintaan melancong adalah kerana adanya desakan daripada

motiyasi. Motiyasi wujud apabila indiyidu ingin memenuhi kepuasan (Mill dan

Morrison, 1992).

11