kertas kerja latihan luar jpam daerah ipoh kuala

Upload: zaihassirazainuddin

Post on 11-Feb-2018

287 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  1/23

  KERTAS KERJA LATIHAN LUAR JPAM DAERAH IPOH 2009

  1. Pendahuluan.

  Latihan luar yang akan dijalankan adalah merupakan satu aktiviti tahunan untukpara sukarelawan JPAM Daerah Ipoh dan merupakan aktiviti luar yang ke-2

  diadakan bagi tahun 2!"

  Melalui aktiviti seumpama ini# selain dapat mengumpul para sukarelawan JPAMDaerah Ipoh ia juga dapat mengeratkan perhubungan diantara warga sukarelawan

  dan $kim %P disamping dapat mengguji ketahanan dan ke&ergasan mereka

  didalam menghadapi kesukaran dan rintangan yang bakal ditempuhi semasamelaksanakan tugas"

  2. Matlamat

  Memberi pendedahan kepada anggota baru dan sebagai ulangkaji 're(reshment)

  kepada anggota lama berhubung tugasan yang dijalankan sekiranya berlaku

  ben&ana mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh jabatan ' $*P )"

  . O!"e#t$%

  Melatih anggota supaya sentiasa bersedia apabila berlaku sebarang

  ke&emasan"

  Melatih anggota tentang pengetahuan sebagai seorang penyelamat"

  Melatih semangat setiakawan dan kerjasama disamping mendisiplinkan

  diri"

  &. A#t$'$t$

  Aktiviti yang akan dijalankan adalah dalam bentuk simulasi As&ending and

  Dis&ending serta menyelamat mangsa dengan menggunakan teknik menyelamatyang telah dipelajari sepanjang latihan mingguan yang telah dijalankan sebelum

  ini"

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  2/23

  +ingkasan simulasi"

  Latihan As&ending and Dis&ending dengan menggunakan teknik ,ormal

  +epelling# Australian# $pider and +epell $liding"

  Latihan As&ending and Dis&ending with asuality"

  (. Pen)e*taan

  Penyertaan akan dihadkan kepada +0 ,*an- da*$ JPAM Dae*ah I,h sahaja

  termasuk urusetia# jurulatih dan pemandu seramai 10 ,*an-" %eseluruhanberjumlah +0 ,*an-"

  +. Ka/aan Lat$han

  Lokasi yang telah dipilih bertempat di kawasan Kem $*, Tatane-a*a KualaKan-a* Pe*a#" Lokasi tersebut dipilih kerana ia berhampiran dengan Mena*a

  A3end$n- and D$3end$n-.

  4. Ta*$#h

  .arikh yang di&adang dan telah dipersetujui oleh para anggota# jurulatih dan

  pegawai pasukan adalah pada 0& Deem!e* 2009 h$n--a 0+ Deem!e* 2009.

  5. Sena*a$ Ju*ulat$h

  - P$/ 00 Mailwaganam

  - P$/ 02 %amaru1aman

  - P$/ 0 3adrol 4isham- %pl" $ha(arin

  Mereka ini akan dibantu oleh L5%pl 6irdaus" $kim %P akan bertugas sebagai

  pemantau dan memberi khidmat nasihat sekiranya diperlukan bagi meli&inkan

  program tersebut"

  9. elan"a/an dan #ee*luan

  $ila rujuk lampiran A

  0" Jadual Tentat$% P*,-*am

  $ila rujuk lampiran 3

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  3/23

  LAMPIRAN A

  1. IMPLIKASI KEWANGAN

  Bil Perkara Harga

  (RM)

  Tempoh

  Pegiapa

  !"mlah

  #rag

  !"mlah (RM)

  Sewa tapak,

  Makan dan

  peralatan latihan

  seperti dalam

  lampiran

  12480.00 3 hari 60 12480.00

  Alaun Pegawai

  Sukarela/am

  !.80 12 am"3 8 16#0.40

  AlaunSukarela/am

  4.00 12 am"3 48 6$12.00

  Alaun %urulatih 4.!0 12 am"3 4 648.00

  !"mlah Ke$el"r"ha (RM) %1&1'.'

  & '(laun Angg)ta *M4 " %am '(laun Pegawai *M!.80 " %am

  'Sewa tapak *m # untuk hari Pertama dan *m ! untuk hari'hari seterusn+a

  PI,JAMA, P7+ALA.A,

  Monkey tent 8 0

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  4/23

  %hemah

  arabineer 8 9

  6igure 7ight 8 9

  Jummer 8 9 set

  4al( 4arness 8 2

  /love A:D 8 ; set

  3odyline 8 Sea = agi mem)lehkan pelaarMelakukan tugas men+elamat dengan lanar

  dan selamat.

  = M)ti9asi =?engan maklumat +ang diper)lehiakan memudahkan pelaar memantusekiran+a kemalangan atau enanaerlaku.

  PERTENGAHAN

  Ma$a *a,a,aKe-a,aa

  a Ba,"aMega/ar

  1 am40minit

  @S@

  1. Asending adalah pengertian agi teknikmemanat meggunakan tali.

  2. @an+a mudah dan ringkas tetapi memerlukantenaga +ang an+ak dan erisik) tinggiterhadap keederaan.

  3. eknik +ang digunakan-

  radisi)nal

  Memanat menggunakan tangan

  dan kaki sepenuhn+a tanpaantuan peralatan.

  pertunukan,Praktikal

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  10/23

  ))t 5)k @, @@, @@@

  *uuk Slide Sh)w.

  ;)n Mekanikal

  Memanat dengan antuan Sling

  +ang diikat menggunakan ikatanprussik/lemest pada tali utama. *uuk Slide Sh)w

  Semi Mekanikal

  Memanat dengan menggunakan

  tali prussik +ang disimpul pada%uma dan seterusn+a ke taliutama.

  *uuk Slide Sh)w

  ull Mekanikal

  Memanat dengan antuan %uma

  sepenuhn+a.

  AKHIR

  Masa

  10 minit

  P(;

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  11/23

  *ingkasan

  ?aripada pemelaaran semua angg)ta haruslah sentiasa siap

  sedia dan memuat latihan +ang erkala agar leih ekap danmahir.

  5atihan Asending erisik) tinggi mendatangkan keederaan.

  Para angg)ta hendaklah sentiasa erhati'hati dan peka semasa

  menalani latihan.

  RAN*ANGAN MENGA!AR

  auk Pelaaran - 5atihan ?esending.%umlah peserta - 40 '60 )rangahan *uukan -

  Alat antuan Mengaar - Peralatan ?esending.empat 5atihan - ?ewan :uliah / Menara

  Masa 5atihan - 2 am

  PERM+LAAN

  Ma$a I$i*a,a,a

  10 minit P(;(;A5A;

  Menguapkan salam h)rmat dan sesi

  memperkenalkan diri

  Penerangandan

  Perinangan

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  12/23

  Memuka sesi dengan perinangan

  ringkas dan mengetahui tahap pemahamanpeserta mengenai t)pik.

  3. Pendahuluan

  =uuan = memeri maklumat leih terperinimengenai 5atihan ?esending seara te)ridan praktikal.

  >Sea = agi mem)lehkan pelaarMelakukan tugas men+elamat dengan lanar

  dan selamat.

  = M)ti9asi =?engan maklumat +ang diper)lehiakan memudahkan angg)ta memantusekiran+a kemalangan atau enanaerlaku.

  PERTENGAHAN

  Ma$a *a,a,aKe-a,aa

  a Ba,"aMega/ar

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  13/23

  1 am 40minit

  @S@

  4. ?esending adalah pengertian agi teknikmenurun menggunakan tali.

  !. Merupakan teknik +ang amat erisik) padapen+elamat dan )leh mendatangkankeederaan +ang serius kepada mangsa /pen+elamat sekiran+a menggunakan teknik+ang tidak etul.

  6. eknik ini disesuaikan mengikut keadaan dantugas men+elamat +ang dialankan.

  #. eknik +ang digunakan-

  ;)rmal *epelling

  urun dari tempat tinggi tanpa

  memawa mangsa.

  )leh digunakan hampir padasemua permukaan. Sangat sesuai pada permukaan /

  dinding ersudut $0 darah. Seelum memuat terunan,

  pastikan anda telah siap memakaiperalatan keselamatan iaituhelmet dan gl)9e.

  Pastikan uga pen+elamat

  diawah telah ersedia. 5ap)r kepada pen+elamat

  diawah seelum memuatterunan.

  Pastikan tangan +ang memegang

  rek sentiasa dalam genggamandan erada dalam kedudukaersedia dielakangerhampiran punggung

  :araena akan dipasang pada

  pen+elamat diahagianhadapanseat / harness.

  eknik Australian *epelling. :araena akan dipasang pada

  ahagian elakang harness. Pegang rek dengan kemas dan

  awa ke hadapan. 5)nggarkan rek dan eralanlah

  dengan ara tegak, perlahan daerhati'hati.

  Amat sesuai agi kawasan +ang

  uram seperti dari atas ukit. eknik ini diguakan untuk menari

  dan men+elamat mangsa di tempat

  Penerangandanpertunukan,Praktikal,Peralatan?esendingdankeselamatan.

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  14/23

  uram.

  eknik Spider *epelling.

  ?ari tingkat atas, terlentangkan

  elakang adan kedinding. Pastikan rek sentiasa dalamkawalan.

  :aki kiri diletakkan keawah tali

  utama, kemudian kaki kanan akandiletakkan keatas kaki kiri.Pusingkan adan menghadapdinding

  angan +ang memegang rek

  diluruskan kehuung kepala. 5)nggarkan rek perlahan'lahan

  untuk ergerak keawah. angan +ang satu lagi hendaklah

  meraa pada dinding sehinggasampai keawah.

  Pasangkan adan kemali sepertiteknik n)rmal repelling.

  endang dinding dan l)nggarkan

  rek sehingga sampai ke awah tempat pendaratan

  Amil langkah keselamatan

  sekiran+a melakukan teknik ini,sekiran+a merasa pening,)usingkan adan dan uatkanteknik ;)rmal *epelling semula

  Amat sesuai pada permukaan

  ersudut tegak / hampir tegak. eknik digunakan untuk memuat

  tinauan.

  D)rking Middlewa+.

  Sama seperti teknik n)rmal

  repelling. ?igunakan untuk memuat kera di

  pertengahan tali / angunan.

  Pen+elamat perlu memuathigwa+man hith di pertengahantali dan seterusn+a d)ule halChith seagai langkah keselamatanuntuk mengelakkan tali dariteruka. st)pper

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  15/23

  MENELAMAT

  8. ?esending adalah pengertian agi teknikmenurun menggunakan tali.

  $. Merupakan teknik +ang amat erisik) padapen+elamat dan )leh mendatangkankeederaan +ang serius kepada mangsa /pen+elamat sekiran+a menggunakan teknik+ang tidak etul.

  10.eknik ini disesuaikan mengikut keadaan dantugas men+elamat +ang dialankan.

  11. eknik +ang digunakan-

  ;)rmal *epelling Dith asualt+

  urun dari tempat tinggi dengan

  memawa mangsa. )leh digunakan hampir pada

  semua permukaan. Sangat sesuai pada permukaan /

  dinding ersudut $0 darah. Seelum memuat terunan,

  pastikan anda dan mangsa telahsiap memakai peralatankeselamatan iaitu helmet dangl)9e.

  Pastikan uga pen+elamat

  diawah telah ersedia. 5ap)r kepada pen+elamat

  diawah seelum memuatterunan ersama mangsa.

  Pastikan tangan +ang memegang

  rek sentiasa dalam genggaman

  dan erada dalam kedudukaersedia dielakangerhampiran punggung

  :araena akan dipasang pada

  pen+elamat dan mangsadiahagian hadapan seat /harness.

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  16/23

  AKHIR

  Masa

  10 minit

  P(;

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  17/23

  RAN*ANGAN MENGA!AR

  auk Pelaaran - Streher *epelling%umlah peserta - 40 ' 60 rangahan *uukan -

  Alat antuan Mengaar - 5?, :)mputerempat 5atihan - Sek)lahMasa 5atihan - 1 am

  PERM+LAAN

  Ma$a I$i*a,a,a

  0! minit P(;(;A5A;

  Menguapkan salam h)rmat dan sesi

  memperkenalkan diri Memuka sesi dengan perinangan

  ringkas dan mengetahui tahap pemahamanpeserta mengenai t)pik.

  2. Sea = supa+a semua peserta tahuagaimana untuk menurunkan mangsa daritempat tinggi dengan leih selamat.

  =Perangsang = ?engan menguasai kemahiranini, peserta dapat melaksanakan tugas'tugas men+elamat dengan leih erkesan.

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  18/23

  PERTENGAHAN

  Ma$a *a,a,aKe-a,aa a

  Ba,"aMega/ar

  20 minit

  30 minit

  Pengenalan -

  Seagai :adet Pertahanan Awam, peserta perlutahu teknik +ang sesuai digunakan semasamen+elamat dan uga perlu mengetahui kawadusungan.

  Peserta hendaklah selalu mempraktikan ikatandan simpulan supa+a ekap dan mahir.

  Peralatan +ang selalu digunakan dalamPertahanan Awam -

  a) ali :ernmantel 100 kakib) ali :ernmantel !0 kaki ugure C 8d Selimute Sked Streher C )d+ 5ineg 7artnessh Pull+i araena

  7elmetk l)9e

  1. Mangsa -

  ' Setelah mangsa diselimutkan, mangsaperlu diikat pada usungan dan pemaluttamahan mesti diikat melintang di dahimangsa untuk mengelakan kepala mangsadari ergerak ika mangsa pengsan. @katanperlu kemas kerana ian+a amat erisik)tinggi.

  2.

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  19/23

  3.ergantung Pada ali

  i. Mangsa hendaklah diselimut dan diikatdi usungan. :epala mangsa perlu diikat melintangdi dahi mangsa untuk mengelakan kepalamangsa dari ergerak ika mangsa pengsan.

  ii. Setiap ? diusungan hendaklah dipasangdengan tali pandu menggunakan ikatan TindihKasih.

  iii. eknik ini han+a memerlukan sekurang'kurangn+a 4 )rang pen+elamat sahaa.

  i9 2 )rang pen+elamat di atas akan melepaskantali usungan perlahan'lahan melalui pull+ +angdipasang seagai urd 5ine dan 2 pen+elamat diawah mengawal kedudukan usungan dengantali agi mengelakkan dari terkena searanghalangan pada dinding.

  9 Apaila usungan hampir ke tanah, 2 )rangpen+elamat di awah akan memegang di pehausungan untuk mengawal usungan dariterhempas ke tanah.

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  20/23

  AKHIR

  Masa

  0! minit

  P(;

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  21/23

  LAMPIRAN

  ATUR7ARA PRO8RAM LATIHAN LUAR JPAM DAERAH IPOH 2009

  200

  MIMPI INDAH

  AJK KESELAMATAN

  ERSUR

  AI

  2100

  TAKLIMAT DARI KOMANDAN

  LATIHAN

  PENTADIRAN PERIADI

  1900

  MAKAN MAKAN MALAM:SOLAT

  1500

  SELAMAT SAMPAI KE LOKASI AKTI;ITI SUKA NEKA

  ATAU PENTADIRAN PERIADI

  1+

  00

  MINUM:SOLAT

  1&00

  PER8ERAKAN AJK DAN PESERTA A < D Re3ue ERKEMAS UNTUKPER8ERAKAN PULAN8

  100

  MAKAN TEN8AH HARI:SOLAT

  1100

  =l)$n- =,> P,t M,*tem

  100

  MINUM PA8I

  050

  PENTADIRAN PERIADI

  St*e3he* Reell$n-

  0(0

  SENAMAN PA8I:SARAPAN

  AJK KEROHANIAN

  PERSIAPAN DIRI:SOLAT

  AJK KEROHANIAN

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  22/23

  TARIKH

  JUMAAT

  24n,'em

  !e*

  2009

  TARIKH

  SATU

  25n,'em

  !e*

  2009

  TARIKH

  AHAD

  29n

  ,'em

  !e*

  2009

  SENARAI NAMA PESERTA LATIHAN LUAR

  JAATAN PERTAHANAN A?AM DAERAH IPOH

  SENARAI NAMA PE8A?AI DAN KAKITAN8AN TETAP

  0" L.M" 'PA) 6AI>?L4ALIMI 3I, M*4D @?,?$

  2" PPA.3" 'PA) $A+?L ,I>AM 3I, M*4D %4I+?DDI,

  " PPA.3" 'PA) ,**+ A>I>A, 3I, >A%A+IA

  " PPA.3" 'PA) I+6A, $A6BA. 3I, $?4AIMI

  9" PPA.3" 'PA) M*4D +A$4ID 3I, M*4D $A,I

  AM 3I, *M

  ;" %PL"'PA) M?4AMMAD A%3A+ 3I, *MA+ Pemandu

  !" P3."'PA) ,?+?L A>MA, 3I, ,*+ ALI Pemandu

  0" P3."'PA) A,?A+ 3I, M?, Pemandu

  00" P3."'PA) .A+MI>I 3I, I3+A4IM Pemandu

  SENARAI JURULATIH DAN PEMANTU JURULATIH A

 • 7/23/2019 Kertas Kerja Latihan Luar Jpam Daerah Ipoh Kuala

  23/23