ipi jadi penyelamat sungai - · pdf filepelajar sekolahj ipi jadi penyelamat sungai »...

Click here to load reader

Post on 10-Sep-2019

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pelajar sekolahJ IPI jadi penyelamat sungai » Pelbagai aktiviti sempena Hari Sungai Sedunia pupuk nilai cintai- alam sekitar

  Oleh Noor Azlina Zainudin [email protected]

  !It Hulu Langat

  Seramai 150 ·peserta.daripada kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT)

  menyertai program Briged Penye- lamat Sungai (BPS) Nature Hunt sempena sambutan Hari Sungai

  ..Sedunia 2012, di sini. Mereka membabitkan pelajar

  Universiti Putra Malaysia (UPM), Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS), Sabak Bernam dan Sekolah Me- nengah Kebangsaan (SMK)Cheras, berkampung sehari menyertai pel- bagai aktiviti berkaitan alam se- kitar dan pemuliharaannya.

  Program berbentuk ala ranca- ngan realiti televisyen Amazing Ra- ce itu antara lain merangkumi per- lumbaan dan aktiviti lasak yang dilaksanakan secara berkumpulan di 13 check point yang ditentukan.

  Elemen alam semulajadi Setiap aktiviti berpandukan ele- men alam semula jadi seperti hu- tan dan air bagi menguji ketaha- nan peserta dalam kecerdasan mental, fizikal, emosi dan spiri- tual.

  Pelajar PSIS, Muhammad Ta- qiuddin Azumi, 18,berkata dia ber- tuah diberi peluang menganggotai BPSyang baru dibuka keahliannya kepada pelajar IPT kerana sedar tanggung jawab memulihara alam sekitar adalah tugas semua pihak,

  terutama generasi muda seperti- nya.

  Katanya, program seperti Natu- re Hunt mampu membuka mata remaja untuk terus memupuk se- mangat cintakan alam sekitar, te- rutama sungai yang menjadi pun- ca utama bekalan air untuk ke- gunaan manusia.

  Rawat sungai tercemar .. Bagi pelajar kursus Sarjana Muda Pengurusan Alam Sekitar UPM,Nu- reidayah Hasim, 22, program itu banyak mengajarnya aspek disip- lin, kerjasama dalam kumpulan, komunikasi dan interaksi baik se- sarna- peserta serta menimba pengE'tahuan mengenai pencema- ran sungai dan cara merawatnya.

  "Aktiviti paling sukar bagi saya ialah terpaksa merentasi tasik da- lam kumpulan untuk menyudah- kan tugasan.

  "Ini disebabkan saya pernah hampir lemas ketika mengikuti ak- tiviti 'water confident' semasa ber- ada di Tingkatan Dua, lapan tahun lalu.

  "Syukurlah kerjasama yang baik dan kata-kata semangat yang di- berikan rakan sepasukan membo- lehkan aktiviti itu dilaksanakan de- ngan jayanya, sekali gus mening- katkan kembali keyakinan saya semasa berada dalam air," kata- nya.

  Program bermanfaat Sementara itu, pelajar SMKCheras, Nur Izzati Emalia Azhar, 15, me- nyifatkan program itu amat ber- manfaat kerana dia dan rakan ber- peluang mengisi masa terluang se- lepas menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR) dengan aktiviti berfaedah.

  Katanya, pengalaman dan pengetahuan diperoleh sepanjang program sehari itu akan dipapar- kan dalam laman blog peribadinya supaya boleh dikongsi bersama ra- kan lain yang tidak berpeluang menyertainya.

  CC

  Program seperti Nature Hunt

  mampu membuka mata remaja untuk terus

  memupuk semangat cintakanalam sekitar, terutama sungatyang menjadi punca \ utama bekalan air

  untuk kegunaan. }/ manuslO

  Muhammad Taqiuddin Azumi, Pelajar PSIS

 • II Pengala man dan pengetahuan diperoleh sepanjang program sehari itu akan

  dipaparkan dalam laman blog peribadi saya supaya boleh dikongsi bersama rakan lain yang tidak berpeluang menyertainyd'

  Nur Izzati Emalia Azhar,

  Sebahagian peserta Program BPS Nature Hunt bergambar bersama sempena sambutan Hari Sungai Sedunia 2012 di Nur Pelajar SMK Cheras ;- Lembah Pangsun Eco Resort, Hulu Langat. [FOTO AFENDI MOHAMEDIBH]

 • Noriah (dua dari kiri) bersama

  Faridah (tiga dari kiri)

  bersama

  peserta .f Program BPS I· Nature Hunt.

  Pe/bagai aktiviti

  dijalankan bagi meningkatkon -

  kesedaran mengenai

  kepentingan sungai.

  ~~

  SyukurJah kerjasama yang baik don kata- , kata semangat yang diberikan rakan sepasukan memboJehkan aktiviti itu diJaksanakan

  dengan jayanyaJl

  Nureidoyah Hasim, Pe/ajar UPM