copy of tuntutan-v2-23.xls

Upload: putrasm

Post on 20-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  1/52

  SISTEM TUNTUTANKerana Menjalankan Tugas Rasmi Jabatan Pelajaran / Lembaga Peperiksaan Malaysia

  e-mail : ver2.2

  MENU UTAMA DAN MAKLUMAT AM PENGGUNA

  Tuntutan Am Tuntutan LPM Info FAQs Derma

  (Lengkapkan Maklumat Pegawai sebelum memilih "Tuntutan Am" atau "Tuntutan LPM")

  Maklumat Pegawai

  Nama MUSODDIK BIN JEMANGIN @ ABU BAKAR Alamat e-mail mus6!@"mail.#$m

  N$ Ka% &e'"e'ala' Baru (3!)*+*!++63 N$ K,& ama

  DG)* GURU &ENOONG

  &e'%aata' Ga/i &$0$0 RM 23*.21 a'""a Ga/i *2&2

  Elau'-elau' RM (1*.+6 N$ Ga/i *)2(++(2

  JUMA RM 3622.+ N$ 4ail 5u0ai &e'%aata' SG-!+)1)1+6!)!

  Ke'%eraa' Je'is,M$%el OOA A7AN8A Ba'0 N$ A0au' *2!3!2!!!1()

  Kuasa 9##: *+!! ## BANK ISAM MAASIA BERAD

  N$ &e'%a;tara' BKU )(! Alamat Ba'0 ANJONG KARANG

  Kelas u'tuta' A Alamat e-mail &e/a?i' A"ama Islam Ba'"sa Mela=u ar"a'e"ara Mala=sia

  AD AKI! PENGI"IAN MAKLUMAT PE!I#ADI

  Programmed by Wan Mohd aki ! Wan smail9el !*2-16+1(+: Last modi#ied : *2,!1,2!**

  Sistem Tuntutan ini aala! !ak milik mutlakprogrammer" Sebarang urusan jual beli Sistem ini atau mengambil mana#mana ba!agian ari

  Sistem ini untuk tujuan k$mersial tanpa kebenaranprogrammeraala! %ILARAN&" Programmertiak bertanggungja'ab an bebas arisebarang ak'aan sekiranya 'uju apa jua masala! atau kerumitan ek$ran penggunaan Sistem ini $le! mana#mana pi!ak" Perlu iingat ya

  Sistem Tuntutan ini bukanla! Sistem Tuntutan Rasmi bagi mana#mana institusi" Tarik! (date) k$mputer yang igunakan mestila! tepat aalam *$rmat /MM/yyyyyang b$le! iuba! alam control panel" Untuk paparan terbaik+ !arap gunakan res$lusi ,-. 0 123piksel"

  Penggunaan cut4pastemesti ielakkan kerana b$le! menguba! l$kasi ba5aan cellyang akan menimbulkan ralat+ manakala akti6iti copypasteb$le! ibuat tetapi kurang igalakkan"

  Kea%a e'""u'a =a'" merasa0a' Sistem =a'"%ie%ar0a' se#ara &ER5UMA i'i

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  2/52

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  3/52

  li

  it

  *

  ng

  4

  '"

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  4/52

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  5/52

  Lampiran "A"

  KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

  BAGI SEPTEMBER 2015

  (Bulan) (Tahun)

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama ( Huruf Besar) : MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR

  Sekolah !2"1#0#1

  No. Kad Pengenalan : "!0$151055%! No. Telefon

  umah :

  No. !aksimili Sekolah !2"1"22%red#Ka$egori#

  : DG$1%Kumpulan(&)' Alama$ email :

  &u'%0&a*l+,-& (ika Ada)

  a*a$an : GURU PENOLONG

  No. a+i : 1$2"55"2

  a+i 2!1+2# No. Akaun : 120!02000#"$

  Pendapa$an (,) -laun-laun "#1+5% Nama Bank :

  umlah !%22+5 Alama$ Bank : Tan.-n Ka/an

  Kenderaan

  enis#,odel : TOYOTA AANA

  Kuasa (.) : 1500 ,,

  No. Pendaf$aran : BKU $"0

  Kelas Tun$u$an : A

  Alama$ Pe+a/a$ SMK RAJA MUDA MUSA $5%00 BESTARI JAYA

  Alama$ umah NO 22 JLN BENDA3ARA 104% TAMAN BENDA3ARA $5000 KUALA Slan-/

  : RM

  : RMBANK ISLAMMALAYSIA BER3AD

  : RM

  PERINGATANHalaman ini

  BUKAN untumembuat

  tuntutan yan

  berkaitan dengurusan Lemba

  Peperiksaan

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  6/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  1P-AS2 B3KA K1TAK P, 42 B2L2K

  K-BAL S,K P3NAK ALA,

  $%&'%&('' 5.67 am 8.77 am 4ari sekolah ke Bilik Ke/al S,K Pun9ak Alam 67 km

  )!a*u+ ;.67 pm .< pm 4ari Bilik Ke/al /alik ke rumah Shah Alam ?7 km

  )"elasa+

  $%&$%&('' ;.67 pm ;.77 pm 4ari Ho$el arl$on Holida=> Shah Alam /alik ?7 km

  )K-amis+ ke rumah

  TAKL2,AT K-S-LA,ATAN 4AN

  P-N@-LAASAN P,

  $%.(%&('' 5.< am 5.

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  7/52

  JUMLA3 !006&

  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN7

  enis kenderaan : T1@1TA AANCA No. Pendf$ran : BK3 5?7 Kuasa :

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  8/52

  77 hingga ?77 km km D Sen#km ,

  ?7 km dan se$erusn=a km D Sen#km ,

  Ju&lah RM 210+00

  TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM7

  Teksi % esi$ ' EEEEEE (No esi$ : ) ,

  Bas % esi$ ' EEEEEE (No esi$ : ) ,

  Kere$a api % esi$ ' EEEEEE (No esi$ : ) ,

  !eri % esi$ ' EEEEEE (No esi$ : ) ,

  EEEEEE (No esi$ : ) ,

  Ju&lah RM 0+00

  TUNTUTAN ELAUN MAKAN4ELAUN 3ARIAN

  F -laun ,akan (3rusan asmi) se/an=ak , #hari ,

  F -laun ,akan (Kursus#Bengkel#La*a$an) se/an=ak , #hari ,

  F -laun Harian (3rusan asmi) se/an=ak , #hari ,

  F -laun Harian (Kursus#Bengkel#La*a$an) se/an=ak , #hari ,

  Ju&lah RM 0+00

  TUNTUTAN BAYARAN SEWA 3OTEL (BS3) 4 ELAUN LOGING

  F BSH (3rusan asmi) se/an=ak , #hari (No. esi$ : ) ,

  F BSH (Kur#Bgkl#L*$n) se/an=ak #hari (No. esi$ : ) ,

  Ba=aran Perkhidma$an dan ukai Kera+aan ,

  F -laun Loging (3rusan asmi) se/an=ak , #hari ,

  F -laun Loging (Kursus#Bengkel#La*a$an) se/an=ak , #hari ,

  Ju&lah RM 0+00

  TUNTUTAN PELBAGAI

  Tol % esi$ ' ...EEEEEEEEEEEEEE (No esi$ : ) ,

  Tempa$ Le$ak Kere$a % esi$ ' EEEEEEEEEE..EE (No esi$ : ) ,

  4o/i % esi$ ' EEEEEEEEEEEEEEEEEEE (No esi$ : ) ,

  Pos % esi$ ' EEEE EEEEEEEEEEEEEEE (No esi$ : ) ,

  Telefon> Teleks> !aks % esi$ ' EEEEEEEEEEEE.. (No esi$ : ) ,

  Kerugian per$ukaran ma$a*ang asing ( G 6 )EEEEE.. ,

  (Bagi Singapura> Sela$an Thailand> Kaliman$an dan Brunei 4arulsalam saha+a )

  Ju&lah RM 0+00

  Ju&lah Tun8u8an RM 210+00

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  9/52

  PENGAKUAN

  Sa=a mengaku /aha*a

  (a) per+alanan pada $arikh$arikh $erse/u$ adalah /enar dan $elah di/ua$ a$as urusan rasmi.

  (/) $un$u$an ini di/ua$ mengiku$ kadar dan s=ara$ seper$i =ang din=a$akan di /a*ah pera$uran pera$uran /agi pega*ai /er$ugas dan a$au pega*ai /erkursus =ang /erkua$kuasa semasa.

  (9) per/elan+aan =ang /er$anda (&) /er+umlah se/an=ak , ;7.77 $elah se/enarn=a dilakukan

  dan di/a=ar oleh sa=a.

  (d) panggilan $elefon se/an=ak , IIIIIIIIII di/ua$ a$as urusan rasmi> dan

  (e) /u$ir/u$ir seper$i =ang din=a$akan di a$as adalah /enar dan sa=a /er$anggung+a*a/

  $erhadapn=a.

  Tarikh : #;

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  10/52

  A!AP MAAF0 ALAMAN INI MA"I DALAM PEM#IKIN

  Kem*ali

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  11/52

  N

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  12/52

  MENU LPM

  &,Am*( &,Am*(A &M,AM*(

  SISTEM TUNTUTAN

  URUSAN LEM7A&A PEPERIKSAAN MALA8SIA &M,AM22 eS&KB am F I';$ 4As

  #ulan Tuntutan

  ' OKOBER 2!*+ & 2!*+ . 2!*+ 1 2!*+

  am A9OK: am A92: 9H2 >lm': am A93: 9H+ >lm': am A9):

  *!,**,2!**

  9ari0> tu'tuta' %i tu'tuta' %i tu'tuta' %i tu'tuta' %i

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  13/52

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  14/52

  Lampiran "A"

  KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

  BAGI OKTOBER 2015

  (Bulan) (Tahun)

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama ( Huruf Besar) : MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR

  No. Kad Pengenalan : "!0$151055%! No. Akaun : 120!02000#"$

  red#Ka$egori#

  : DG$1

  Nama Ba'0 BANK ISLAM MALAYSIA BER3AD

  %Kumpulan(&)' a*angan : Tan.-n Ka/an

  a*a$an : GURU PENOLONG

  a+i 2!1+2#

  Pendapa$an(,) -laun-laun "#1+5%

  umlah !%22+5

  Kenderaan

  enis#,odel : TOYOTA AANA

  Kuasa (.) : 1500 ,,

  No. Pendaf$aran : BKU $"0

  Kelas Tun$u$an : A

  Alama$ Pe+a/a$

  arak dari pe+a/a$ ke $empa$ mes=uara$#kursus

  "0 6*l-&8/+

  No. Telefon : !2"1#0#1 No. !aks # : !2"1"22% 4

  email :

  Alama$ umah

  arak dari rumah ke $empa$ mes=uara$#kursus

  %0 6*l-&8/+

  No. Telefon : No. Tel Bim/i$ # : 01%2152"1 4

  email &u'%0&a*l+,-&

  : RM

  : RM

  : RM

  SMK RAJA MUDA MUSA $5%00BESTARI JAYA

  NO 22 JLN BENDA3ARA 104%TAMAN BENDA3ARA $5000 KUALASlan-/

  " " " " " " " " " "

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  15/52

  KENYATAAN TUNTUTAN

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  JUMLA3

  # # #pengangkutan a&am yang digunakan dalam la%ur ber&arna kuninmembuat tuntutan tambang kenderaan a&am pada tarik' berke

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  16/52

  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN7

  enis kenderaan : T1@1TA AANCA No. Pendf$ran : BK3 5?7 Kuasa : Teleks> !aks % esi$ ' EEEEEEEEEEEE.. (No esi$ : ) ,

  Kerugian per$ukaran ma$a*ang asing ( G 6 )EEEEE.. ,

  (Bagi Singapura> Sela$an Thailand> Kaliman$an dan Brunei 4arulsalam saha+a )

  Ju&lah RM 0+00

  Ju&lah Tun8u8an RM 0+00

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  17/52

  PENGAKUAN

  Sa=a mengaku /aha*a

  (a) per+alanan pada $arikh$arikh $erse/u$ adalah /enar dan $elah di/ua$ a$as urusan rasmi.

  (/) $un$u$an ini di/ua$ mengiku$ kadar dan s=ara$ seper$i =ang din=a$akan di /a*ah pera$uran

  pera$uran /agi pega*ai /er$ugas dan a$au pega*ai /erkursus =ang /erkua$kuasa semasa.(9) per/elan+aan =ang /er$anda (&) /er+umlah se/an=ak , IIIIIIIII.77 $elah se/enarn=a dilakukan

  dan di/a=ar oleh sa=a.

  (d) panggilan $elefon se/an=ak , IIIIIIIIII di/ua$ a$as urusan rasmi> dan

  (e) /u$ir/u$ir seper$i =ang din=a$akan di a$as adalah /enar dan sa=a /er$anggung+a*a/

  $erhadapn=a.

  Tarikh : 7##;7

  (Tanda$angan)

  PENGESA3AN

  Adalah disahkan /aha*a per+alanan $erse/u$ a$as urusan rasmi.

  Tarikh : ;#67#588

  ( Tanda$angan )

  ,3KHA2TA B2N SHAHA1,

  (Nama)

  P-N@-L2A KA0ASAN

  (a*a$an)

  /.p. Ke$ua Se$iausaha #

  Pega*ai Penga*al

  PENDA3ULUAN DIRI ( J*6a a9a )

  Pendahuluan diri ,

  Tolak $un$u$an sekarang ,

  Baki di$un$u$ # Baki di/a=ar /alik ,

  [email protected]

  a$a$an:

  ( & ) J +ika pega*ai memilih un$uk $idak menerima SSB

  (&&) J po$ong mana =ang $idak /erkenaan

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  18/52

  Lampiran "A"

  KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

  BAGI

  (Bulan) (Tahun)

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama ( Huruf Besar) : MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR

  No. Kad Pengenalan : "!0$151055%! No. Akaun : 120!02000#"$

  red#Ka$egori#

  : DG$1

  Nama Ba'0 BANK ISLAM MALAYSIA BER3AD

  %Kumpulan(&)' a*angan : Tan.-n Ka/an

  a*a$an : GURU PENOLONG

  a+i 2!1+2#

  Pendapa$an(,) -laun-laun "#1+5%

  umlah !%22+5

  Kenderaan

  enis#,odel :

  Kuasa (.) :

  No. Pendaf$aran :

  Kelas Tun$u$an : A

  Alama$ Pe+a/a$

  arak dari pe+a/a$ ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : !2"1#0#1 No. !aks # : !2"1"22% 4

  email :

  Alama$ umah

  arak dari rumah ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : No. Tel Bim/i$ # : 01%2152"1 4

  email &u'%0&a*l+,-&

  : RM

  : RM

  : RM

  SMK RAJA MUDA MUSA $5%00BESTARI JAYA

  NO 22 JLN BENDA3ARA 104%TAMAN BENDA3ARA $5000 KUALASlan-/

  " " " " " " " " " "

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  19/52

  KENYATAAN TUNTUTAN

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  # # #pengangkutan a&am yang digunakan dalam la%ur ber&arna kunmembuat tuntutan tambang kenderaan a&am pada tarik' ber

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  20/52

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  21/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  JUMLA3

  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN7

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  22/52

  enis kenderaan : No. Pendf$ran : Kuasa :ag

  m per$ama m D en m

  Teleks> !aks % esi$ ' EEEEEEEEEEEE.. (No esi$ : ) ,

  Kerugian per$ukaran ma$a*ang asing ( G 6 )EEEEE.. ,

  (Bagi Singapura> Sela$an Thailand> Kaliman$an dan Brunei 4arulsalam saha+a )

  Ju&lah RM 0+00

  Ju&lah Tun8u8an RM 0+00

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  23/52

  PENGAKUAN

  Sa=a mengaku /aha*a

  (a) per+alanan pada $arikh$arikh $erse/u$ adalah /enar dan $elah di/ua$ a$as urusan rasmi.

  (/) $un$u$an ini di/ua$ mengiku$ kadar dan s=ara$ seper$i =ang din=a$akan di /a*ah pera$uran

  pera$uran /agi pega*ai /er$ugas dan a$au pega*ai /erkursus =ang /erkua$kuasa semasa.(9) per/elan+aan =ang /er$anda (&) /er+umlah se/an=ak , IIIIIIIII.77 $elah se/enarn=a dilakukan

  dan di/a=ar oleh sa=a.

  (d) panggilan $elefon se/an=ak , IIIIIIIIII di/ua$ a$as urusan rasmi> dan

  (e) /u$ir/u$ir seper$i =ang din=a$akan di a$as adalah /enar dan sa=a /er$anggung+a*a/

  $erhadapn=a.

  Tarikh :

  (Tanda$angan)

  PENGESA3AN

  Adalah disahkan /aha*a per+alanan $erse/u$ a$as urusan rasmi.

  Tarikh : ;#67#588

  ( Tanda$angan )

  ,3KHA2TA B2N SHAHA1,

  (Nama)

  P-N@-L2A KA0ASAN

  (a*a$an)

  /.p. Ke$ua Se$iausaha #

  Pega*ai Penga*al

  PENDA3ULUAN DIRI ( J*6a a9a )

  Pendahuluan diri ,

  Tolak $un$u$an sekarang ,

  Baki di$un$u$ # Baki di/a=ar /alik ,

  [email protected]

  a$a$an:

  ( & ) J +ika pega*ai memilih un$uk $idak menerima SSB

  (&&) J po$ong mana =ang $idak /erkenaan

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  24/52

  Lampiran "A"

  KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

  BAGI

  (Bulan) (Tahun)

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama ( Huruf Besar) : MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR

  No. Kad Pengenalan : "!0$151055%! No. Akaun : 120!02000#"$

  red#Ka$egori#

  : DG$1

  Nama Ba'0 BANK ISLAM MALAYSIA BER3AD

  %Kumpulan(&)' a*angan : Tan.-n Ka/an

  a*a$an : GURU PENOLONG

  a+i 2!1+2#

  Pendapa$an(,) -laun-laun "#1+5%

  umlah !%22+5

  Kenderaan

  enis#,odel :

  Kuasa (.) :

  No. Pendaf$aran :

  Kelas Tun$u$an : A

  Alama$ Pe+a/a$

  arak dari pe+a/a$ ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : !2"1#0#1 No. !aks # : !2"1"22% 4

  email :

  Alama$ umah

  arak dari rumah ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : No. Tel Bim/i$ # : 01%2152"1 4

  email &u'%0&a*l+,-&

  : RM

  : RM

  : RM

  SMK RAJA MUDA MUSA $5%00BESTARI JAYA

  NO 22 JLN BENDA3ARA 104%TAMAN BENDA3ARA $5000 KUALASlan-/

  " " " " " " " " " "

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  25/52

  KENYATAAN TUNTUTAN

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  a masu an s m ! # # # a au meng u epengangkutan a&am yang digunakan dalam la%ur ber&arna kunimembuat tuntutan tambang kenderaan a&am pada tarik' berk

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  26/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  27/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  28/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  29/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  30/52

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  JUMLA3

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  31/52

  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN7

  enis kenderaan : No. Pendf$ran : Kuasa :ag

  Teleks> !aks % esi$ ' EEEEEEEEEEEE.. (No esi$ : ) ,

  Kerugian per$ukaran ma$a*ang asing ( G 6 )EEEEE.. ,

  (Bagi Singapura> Sela$an Thailand> Kaliman$an dan Brunei 4arulsalam saha+a )

  Ju&lah RM 0+00

  Ju&lah Tun8u8an RM 0+00

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  32/52

  PENGAKUAN

  Sa=a mengaku /aha*a

  (a) per+alanan pada $arikh$arikh $erse/u$ adalah /enar dan $elah di/ua$ a$as urusan rasmi.

  (/) $un$u$an ini di/ua$ mengiku$ kadar dan s=ara$ seper$i =ang din=a$akan di /a*ah pera$uran

  pera$uran /agi pega*ai /er$ugas dan a$au pega*ai /erkursus =ang /erkua$kuasa semasa.(9) per/elan+aan =ang /er$anda (&) /er+umlah se/an=ak , IIIIIIIII.77 $elah se/enarn=a dilakukan

  dan di/a=ar oleh sa=a.

  (d) panggilan $elefon se/an=ak , IIIIIIIIII di/ua$ a$as urusan rasmi> dan

  (e) /u$ir/u$ir seper$i =ang din=a$akan di a$as adalah /enar dan sa=a /er$anggung+a*a/

  $erhadapn=a.

  Tarikh :

  (Tanda$angan)

  PENGESA3AN

  Adalah disahkan /aha*a per+alanan $erse/u$ a$as urusan rasmi.

  Tarikh : ;#67#588

  ( Tanda$angan )

  ,3KHA2TA B2N SHAHA1,

  (Nama)

  P-N@-L2A KA0ASAN

  (a*a$an)

  /.p. Ke$ua Se$iausaha #

  Pega*ai Penga*al

  PENDA3ULUAN DIRI ( J*6a a9a )

  Pendahuluan diri ,

  Tolak $un$u$an sekarang ,

  Baki di$un$u$ # Baki di/a=ar /alik ,

  [email protected]

  a$a$an:

  ( & ) J +ika pega*ai memilih un$uk $idak menerima SSB

  (&&) J po$ong mana =ang $idak /erkenaan

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  33/52

  Lampiran "A"

  KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

  BAGI

  (Bulan) (Tahun)

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama ( Huruf Besar) : MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR

  No. Kad Pengenalan : "!0$151055%! No. Akaun : 120!02000#"$

  red#Ka$egori#

  : DG$1

  Nama Ba'0 BANK ISLAM MALAYSIA BER3AD

  %Kumpulan(&)' a*angan : Tan.-n Ka/an

  a*a$an : GURU PENOLONG

  a+i 2!1+2#

  Pendapa$an(,) -laun-laun "#1+5%

  umlah !%22+5

  Kenderaan

  enis#,odel :

  Kuasa (.) :

  No. Pendaf$aran :

  Kelas Tun$u$an : A

  Alama$ Pe+a/a$

  arak dari pe+a/a$ ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : !2"1#0#1 No. !aks # : !2"1"22% 4

  email :

  Alama$ umah

  arak dari rumah ke $empa$ mes=uara$#kursus

  ;;;;;;;;;;;;

  No. Telefon : No. Tel Bim/i$ # : 01%2152"1 4

  email &u'%0&a*l+,-&

  : RM

  : RM

  : RM

  SMK RAJA MUDA MUSA $5%00BESTARI JAYA

  NO 22 JLN BENDA3ARA 104%TAMAN BENDA3ARA $5000 KUALASlan-/

  ila masukkan simb!l "B"# "$atau "L" men ikut enis en

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  34/52

  KENYATAAN TUNTUTAN

  Tarikh0ak$u

  Tu+uan# Tempa$arak#Tm/g -laun

  Ber$olak Sampai km# , Sara Hidup

  JUMLA3

  TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN7

  a&am yang digunakan dalber&arna kuning %ika membutambang kenderaan a&am p

  berkenaan(

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  35/52

  enis kenderaan : No. Pendf$ran : Kuasa :ag

  Teleks> !aks % esi$ ' EEEEEEEEEEEE.. (No esi$ : ) ,

  Kerugian per$ukaran ma$a*ang asing ( G 6 )EEEEE.. ,

  (Bagi Singapura> Sela$an Thailand> Kaliman$an dan Brunei 4arulsalam saha+a )

  Ju&lah RM 0+00

  Ju&lah Tun8u8an RM 0+00

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  36/52

  PENGAKUAN

  Sa=a mengaku /aha*a

  (a) per+alanan pada $arikh$arikh $erse/u$ adalah /enar dan $elah di/ua$ a$as urusan rasmi.

  (/) $un$u$an ini di/ua$ mengiku$ kadar dan s=ara$ seper$i =ang din=a$akan di /a*ah pera$uran

  pera$uran /agi pega*ai /er$ugas dan a$au pega*ai /erkursus =ang /erkua$kuasa semasa.(9) per/elan+aan =ang /er$anda (&) /er+umlah se/an=ak , IIIIIIIII.77 $elah se/enarn=a dilakukan

  dan di/a=ar oleh sa=a.

  (d) panggilan $elefon se/an=ak , IIIIIIIIII di/ua$ a$as urusan rasmi> dan

  (e) /u$ir/u$ir seper$i =ang din=a$akan di a$as adalah /enar dan sa=a /er$anggung+a*a/

  $erhadapn=a.

  Tarikh :

  (Tanda$angan)

  PENGESA3AN

  Adalah disahkan /aha*a per+alanan $erse/u$ a$as urusan rasmi.

  Tarikh : ;#67#588

  ( Tanda$angan )

  ,3KHA2TA B2N SHAHA1,

  (Nama)

  P-N@-L2A KA0ASAN

  (a*a$an)

  /.p. Ke$ua Se$iausaha #

  Pega*ai Penga*al

  PENDA3ULUAN DIRI ( J*6a a9a )

  Pendahuluan diri ,

  Tolak $un$u$an sekarang ,

  Baki di$un$u$ # Baki di/a=ar /alik ,

  [email protected]

  a$a$an:

  ( & ) J +ika pega*ai memilih un$uk $idak menerima SSB

  (&&) J po$ong mana =ang $idak /erkenaan

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  37/52

  9&M,AM 9*(: - &i'. **,2!!1:

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  TUNTUTAN BAGI BAYARAN:BAYARAN DAN PERBELANJAAN

  PAK ALAM

  05"

  (3n$uk diisi oleh semua Penga*as)

  . Ba=aran Pengelola Kod inggi$ Sen

  .. Ba=aran /agi lainlain perlan$ikan ,

  .;. Ba=aran /agi K-T3A P-NA0AS ? RM#0 @ (1# RM0+25) @ (# RM2) RM155+25

  umlah Ke9il (. .;) A 1 5 5 2 5

  ?. Ba=aran /agi Ahli Panel#Penggu/al#Pen=elaras#Pen$aksir B

  5. Per/elan+aan pos sura$sura$

  5.. Belan+a se$em /agi sura$sura$ /erdaf$ar (dengan resi$) , (seper$i /orang LP,#A, (?A))

  5.;. Belan+a se$em /agi sura$sura$ /iasa , (seper$i /orang LP,#A, (?B))

  umlah Ke9il (5. 5.;)

  8. 4

  ;7. Ba=aran Pemeriksaan

  ;7. ker$as +a*apan $elah diperiksa /agi ma$apela+aran $erse/u$ dengan kadar ,

  senaskah (seper$i dalam /orang perun$ukan pemeriksaan) ,

  ;7.. ker$as +a*apan $elah diperiksa /agi ma$apela+aran $erse/u$ dengan kadar ,

  senaskah (seper$i dalam /orang perun$ukan pemeriksaan) ,

  ;7.; ker$as +a*apan $elah diperiksa semula /agi ma$apela+aran $erse/u$ dengan kadar ,senaskah (seper$i dalam /orang pen=elarasan pemeriksaan LP,#A, (8)) ,

  ;7.;. ker$as +a*apan $elah diperiksa semula /agi ma$apela+aran $erse/u$ dengan kadar ,

  umlah Ke9il (;7. ;7.;) -

  ;. Ba=aran Ke$ua Pemeriksa#Ke$ua Pemeriksa Bersama

  ;. :::::::::::: Pasukan di /a*ah +agaan sa=a dengan kadar , :::::::::::: /agi se$iap Pasukan , ::::::::::::;.; Ba=aran minima kepada Pemeriksa ma$apela+aran =ang mempun=ai seorang saha+a Pemeriksa , !

  ;;. Ba=aran Ke$ua Pasukan

  Penolong Pemeriksa di /a*ah +agaan sa=a dengan kadar , /agi se$iap Penolong Pemeriksa

  ;6. umlah Tun$u$an -laun Per+alanan (seper$i dalam /orang LP,#A, (5)) H

  ;. 2

  ;

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  38/52

  &,Am *(

  LEM#AGA PEPE!IK"AAN MALA3"IA

  KEMENTE!IAN PELA/A!AN MALA3"IA

  TUNTUTAN PE!/ALANAN DAN LAIN5LAIN PE!#ELAN/AAN

  Pe6eriksaan 2 PENILAIAN MENENGA !ENDA Ta-un 2 &(''

  *. Nama &e'u> 2. N$. Ka% &e'"e'ala',.(1'7'(778.

  9Dalam uru; Besar:

  3. N$. 4ail 5u0ai &e'%aata'"G5(71$1$78(1(

  ). Ja?ata' GU!U PEN9L9NG

  +. Gre% DG1'

  6. Ga/i &$0$0!M &:.';&$

  (. N$. Ga/i '1&,77,&

  . Alamat IAK ALAM *6. N$. &usat #>(7,9U'tu0 %iisi $le> semua &e'"a?as:

  K$% Ri'""it Se'

  *(. Jumla> u'tuta' Elau' &er/ala'a' 9amira' A: A

  *. Bela'/a setem

  2!. Ba=ara' %i sa=a atas urusa' rasmi.

  a'%ata'"a' =a'" mem0a' a?a tu'tuta' =a'" terse atas urusa' rasmi. UNTUK KEGUNAAN UNIT KE?ANGAN LP

  Disema0 $le> ..

  a'%ata'"a'

  Nama MUKA!ITA #IN "AA!9M

  Ja?ata' PEN3ELIA KA?A"AN ari0> ari0>

  MU"9DDIK #IN /EMANGIN < A#U#AKA!

  N9 && /LN #ENDAA!A '(%80 TAMAN #ENDAA!A017((( KUALA "elangor

  TNT

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  39/52

  & Po$ong =ang $idak /erkenaan

  && N=a$akan sama ada Pengarah Pela+aran#Ke$ua 3ni$#Ke$ua Pemeriksa#Ke$ua Pasukan#Pen=elia Ka*asan#Ke$ua Penga*as a$au lainlain pega*ai =ang /er$anggung+a*a/.

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  40/52

  &,Am *(A

  LEM#AGA PEPE!IK"AAN MALA3"IA

  KEMENTE!IAN PELA/A!AN MALA3"IA

  TUNTUTAN #AGI #A3A!AN IKTI"A"

  Pe6eriksaan 2 PENILAIAN MENENGA !ENDA Ta-un 2 &(''

  *. Nama &e'u> 2. N$. Ka% &e'"e'ala',.(1'7'(778.

  9Dalam uru; Besar: 3. N$. 4ail 5u0ai &e'%aata'

  "G5(71$1$78(1(

  ). Ja?ata' GU!U PEN9L9NG

  +. Gre% DG1'

  6. Ga/i &$0$0!M &:.';&$

  (. N$. Ga/i '1&,77,&

  . Alamat IAK ALAM

  *6. N$. &usat #>(7,

  9U'tu0 %iisi $le> semua &e'"a?as:

  *(. Ba=ara' &e'"el$la K$% Ri'""it Se'

  *(.*. Ba=ara' %ieri0sa 9seerti %alam %ieri0sa semula

  2!. Ba=ara' Ketua &emeri0sa,Ketua &emeri0sa Bersama

  2!.* &asu0a' %i /a"aa' sa=a %e'"a' 0a%ar RM

  a'%ata'"a'

  Nama MUKA!ITA #IN "AA!9M ari0>

  Ja?ata' PEN3ELIA KA?A"AN ari0>

  MU"9DDIK #IN /EMANGIN < A#U#AKA!

  N9 && /LN #ENDAA!A '(%80 TAMAN#ENDAA!A0 17((( KUALA "elangor

  !INGGIT MALA3"IA "E!ATU" LIMA PULU LIMA DAN "EN DUA PULULIMA "AA/A

  IK

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  41/52

  &$t$'" =a'" ti%a0

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  42/52

  AM&IRAN D

  #9!ANG MAKLUMAT PENE!IMA #A3A!AN PE!"E9!ANGAN % INDIIDU 5 e"PK#

  : N$ Ka% &e'"e'ala' Baru ,.(1'7'(778. N$ Ka% &e'"e'ala' ama 5

  K$% Ja< Ba=ar &''

  K$% &J Ba=ar .'(7$$

  : Nama MU"9DDIK #IN /EMANGIN < A#U #AKA!

  Gelara' En=ik

  : Alamat "MK !A/A MUDA MU"A

  : &$s0$% 178((

  : Ba'%ar #estari /aa

  : N$ ele;$' .&,'$($' Sam a>ir '7%1%'$,.

  N9TA

  - Sali'a' e'=ata

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  43/52

  9&M,A

  RUMUSAN TUNTUTANLEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN : PENILAIAN MENENGA !ENDA

  TAHUN : &(''

  Bil Nama Alamat Sekolah / Pejabat!!"! !!" !!"# !!"$ %!&& "#

  RM RM RM RM RM RM RM

  * MUSODDIK BIN JEMANGIN @ ABU BAKAR SMK RAJA MUDA MUSA, 456 BES!ARI JA"A B#5$ . . . . %55.&5

  2

  3

  )

  +

  6

  (

  1

  !

  *

  2

  /UMLA '77;&7

  &''('

  a'(kh ) '(%''%&('' D(ak*( +e*- ) &''(&

  ''''''''''''''''''(( &''(1

  Ke*a e/0awa12e/ye-(a Kawa1a/ &''(7

  &,'$$

  &$1(1 RM*++.2+

  /UMLA #E"A! C !M'77;&7

  Mata

  Pelaja)a* /P+,at

  Ela+* Maka*/ Ha)ia*

  Ela+*Lo-i*- /

  Hotel

  Pe*-a*-k+ta* .a*

  Pe)jala*a*

  Baa)a*Tamba*-

  Bot

  Baa)a*Alat+li,

  Baa)a*Peme)ik,aa*/Pe*-a0a,a*/

  Pe*-ema,

  Bilik

  TELAH1IBAYA

  Isikan dalam ruangan yangdi&arnakan sa'a%a

  Uba!/tamba! maklumat lainperlu ibuat alam Menu

  Utama+ Menu LPM+ LPM/AM,1an LPM/AM,3 LPM/AM(..) ini !anya

  untuk PEN&A9ASANPEPERIKSAAN SA;AJA

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  44/52

  LA,P2AN MFM

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  KCna/an Mnuna6an Kn9/aan

  (P6l*l*n P/Cn9aha/aan ($4"$) B*l 2 Tahun 1##2)

  TOYOTA AANANama MUSODDIK BIN JEMANGIN ABU BAKAR enis#,odel

  a*a$an#Bahagian No Pendaf$aran BKU $"0

  GURU PENOLONG Kuasa ( 9 9 ) 1500

  AKelas Tun$u$an

  K

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  45/52

  op asmi :

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  46/52

  KADAR TUNTUTAN ELAUN MULAI 01/01/2006

  Ka%ar u'tuta' Semasa Ka%ar u'tuta' Semasa

  Me'/ala'0a' Ber0ursus

  u"as Rasmi Me'"i0ut &e0elil i'" Me'"i0ut &e0elil i'"

  &eras A %a' 0e atas Jusa**+ S,S ! *6+ S,S + 1! B,B ! *2! B,B +

  A

  Gre% Utama B %a' 5*!! B,S (+ *3! B,S ! 1! B,B (+ *2! B,B !

  DG+) DG*Kat.i Ber"a/i RM)(1).!2 %a' 0e atas.

  + B,B (! **+ B,B (+ (! B,B (! 1! B,B (+

  DG+) DG*Kat.ii Ber"a/i RM)(1).!* %a' 0e .

  + B,B (! **+ B,B (+ (! B,B (! 1! B,B (+

  DG) DG2Kat.ii %a' iii Ber"a/i RM31!+. %a' 0e

  6! *! 6! ! 2!! (! 6! *)+ 6! ! *6! (!atas.

  DG)* DG)) DG3

  Kat.iii Ber"a/i RM3!!.66 - 3!1+.(

  )+ *6! ++ 6+ *(! 6! )+ *3! ++ 6+ *)! 6!Kat.iv Ber"a/i RM3!*(.() %a' 0e atas

  DG)* DG)) DG3

  Kat.iii Ber"a/i RM3!!.6+ %a' 0e

  )+ *6! ++ 6+ *(! 6! )+ *3! ++ 6+ *)! 6!Kat.iv Ber"a/ RM3!*(.(3 %a' 0e

  DG3) DG32 DGA) DGA+ Kat.v %a' vi

  )! *!! 3+ ++ *2! )! )! ! 3+ ++ *!! )!N+ 4)

  DG21 DGA6 Kat.vii

  )! *!! 3+ ++ *2! )! )! ! 3+ ++ *!! )!N6 6

  N( %a' ( Kat.viii)! *!! 3+ ++ *2! )! )! ! 3+ ++ *!! )!

  N1 %a' Kat.i)! *!! 3+ ++ *2! )! )! ! 3+ ++ *!! )!

  N*) N*! %a' 1 Kat. F3+ ! 3! +! *!! 3+ 3+ 6+ 3! +! ! 3+

  N** N*3 41 Kat. Fi

  N32 421

  N2( 2(

  N22 22

  N*( *(

  N** N* 4**

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  47/52

  R3 R* R*! R**

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  48/52

  "9ALAN 3ANG LAIM DITAN3A PENGGUNA DAN /A?APANN3A

  Kea%a e'""u'a =a'" memu'=ai se

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  49/52

  Kea%a e'""u'a =a'" se%a'" me'""u'a0a' Sistem u'tuta' i'i atau =a'" er'a> me'""u'a0a' sistem i'i ;i Sastera

  Bu'ut Sara'" Buru'"

  *62!! umat Kela'ta'.

  DESKRI&SI Merua0a' se &usat &e'"a/ia' a>;i Al-ura' =a'" masi> memerlu0a' suma' serta rasara'a se0$la> %emi 0eselesaa

  ela/ar =a'" 0ia'

  Ruma> A'a0-a'a0 atim Miri

  N$ 213! Bl$0 6Kuala Baram a'% Distri#t

  1*!( Miri Sara?a0.

  DESKRI&SI Memerlu0a' sum serai; /i0a %i$$.#$m.m=

  ???.ta>;i

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  50/52

  AAMA SMK Geti'" umat Kela'ta'

  DESKRI&SI Merua0a' e'#ita sistem tu'tuta' i'i. Sistem i'i tela> %i

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  51/52

  a"i versi

  e%i0it

  stem i'i.

  a'"a'

  '

  atim

  a0a'-

 • 7/24/2019 Copy of tuntutan-v2-23.xls

  52/52

  emasa

  "u'a

  la"i